ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蝦-, *蝦*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiā, ㄒㄧㄚ, / ] shrimp; prawn, #5,213 [Add to Longdo]
龙虾[lóng xiā, ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ, / ] lobster, #19,374 [Add to Longdo]
虾仁[xiā rén, ㄒㄧㄚ ㄖㄣˊ, / ] shrimp; prawn, #26,350 [Add to Longdo]
对虾[duì xiā, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄚ, / ] prawn; shrimp, #29,661 [Add to Longdo]
虾子[xiā zǐ, ㄒㄧㄚ ㄗˇ, / ] shrimp roe; shrimp eggs; shrimp, #56,537 [Add to Longdo]
虾酱[xiā jiàng, ㄒㄧㄚ ㄐㄧㄤˋ, / ] shrimp paste, #90,729 [Add to Longdo]
虾兵蟹将[xiā bīng xiè jiàng, ㄒㄧㄚ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] shrimp soldiers and crab generals (in mythology or popular fiction, the army of the Dragon King of the Eastern Sea); useless troops (成语 saw), #98,906 [Add to Longdo]
对虾科[duì xiā kē, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄚ ㄎㄜ, / ] penaeidae (the prawn or shrimp family) [Add to Longdo]
小龙虾[xiǎo lóng xiā, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ, / ] crayfish; langoustine; chicken lobster [Add to Longdo]
虾干[xiā gān, ㄒㄧㄚ ㄍㄢ, / ] dried shrimps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えぞ;えみし(ok), ezo ; emishi (ok)] (n) (1) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) (えぞ only) (See 夷地) Yezo (northern part of Meiji-era Japan, esp. Hokkaido, but also Sakhalin and the Kuril Islands) [Add to Longdo]
夷鼯鼠[えぞももんが;エゾモモンガ, ezomomonga ; ezomomonga] (n) (uk) Pteromys volans orii (subspecies of the Siberian flying squirrel, endemic to Hokkaido) [Add to Longdo]
夷貝[えぞばい;エゾバイ, ezobai ; ezobai] (n) (uk) Middendorf's whelk (Buccinum middendorffi) [Add to Longdo]
夷菊[えぞぎく, ezogiku] (n) Chinese aster [Add to Longdo]
夷栗鼠[えぞりす;エゾリス, ezorisu ; ezorisu] (n) (uk) Hokkaido squirrel (subspecies of red squirrel, Sciurus vulgaris orientis) [Add to Longdo]
夷黒貂[えぞくろてん;エゾクロテン, ezokuroten ; ezokuroten] (n) (uk) Japanese sable (subspecies of sable native to Hokkaido, Martes zibellina brachyura) [Add to Longdo]
夷山桜[えぞやまざくら;エゾヤマザクラ, ezoyamazakura ; ezoyamazakura] (n) (uk) sargent cherry (Prunus sargentii) [Add to Longdo]
夷鹿[えぞしか;エゾシカ, ezoshika ; ezoshika] (n) (uk) Hokkaido sika (deer) (Cervus nippon yesoensis); Yezo sika [Add to Longdo]
夷縞栗鼠[えぞしまりす, ezoshimarisu] (n) (uk) Tamias sibiricus lineatus (subspecies of Siberian chipmunk native to Hokkaido) [Add to Longdo]
夷松[えぞまつ;エゾマツ, ezomatsu ; ezomatsu] (n) (uk) Yezo spruce (Picea jezoensis); Jezo spruce [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, I'll have a Lobster Salad![CN] 龍沙律 Ye jing hun (1982)
Hsia is his name[CN] 他叫阿 Meng gui chu long (1983)
Just leave them here![CN] 呢啲人霸霸 咪由得巨哋喺度食西北风咯! Huo wu feng yun (1988)
There was a huge bowl of prawns and his eyes lit up.[CN] 有一個裝滿龍的大碗 他看見了,眼睛放光 The Simple-Minded Murderer (1982)
How about some dumplings?[CN] 餃要不要? Ye jing hun (1982)
Swan's meat is not for a toad[CN] 癩蟆想吃天鵝肉 Biu choa kam (1987)
I know that after bath you'II have crayfish.[CN] 我就知道洗完澡后 你會帶龍 Shine, Shine, My Star (1970)
I have two friends, one from holland, Brother Ha![CN] 我今晚招呼两位朋友荷兰嚟嘅 Huo wu feng yun (1988)
They're not crayfish, they are ichthyosauruses![CN] 這些不是龍, 只是魚龍而已 Shine, Shine, My Star (1970)
We have to be strong![CN] 唔可以再俾男人 Huo wu feng yun (1988)
Asorted Sushi, barbacue fish Pepper and salted prawn, coffee or tea[CN] 雜綿壽司,燒膠魚 椒鹽大,咖啡或茶 Huan chang (1985)
Lobster?[CN] 龍 Ye jing hun (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top