ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蚁-, *蚁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蚁, yǐ, ㄧˇ] ant
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  义 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,517

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐ, ㄧˇ, / ] ant, #16,379 [Add to Longdo]
[mǎ yǐ, ㄇㄚˇ ㄧˇ, / ] ant, #12,685 [Add to Longdo]
[bái yǐ, ㄅㄞˊ ㄧˇ, / ] termite; white ant, #33,082 [Add to Longdo]
[lóu yǐ, ㄌㄡˊ ㄧˇ, / ] lit. mole cricket and ants; fig. tiny individuals with no power, #58,178 [Add to Longdo]
[bīng yǐ, ㄅㄧㄥ ㄧˇ, / ] soldier ant; dinergate, #131,140 [Add to Longdo]
[shí yǐ shòu, ㄕˊ ㄧˇ ㄕㄡˋ, / ] ant-eater (several different species), #167,355 [Add to Longdo]
[yǐ suān, ㄧˇ ㄙㄨㄢ, / ] formic acid, #170,609 [Add to Longdo]
附膻[rú yǐ fù shān, ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄈㄨˋ ㄕㄢ, / ] like ants pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash, #629,855 [Add to Longdo]
千里之堤,溃于[qiān lǐ zhī dī, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄓ ㄉㄧ, kui4 yu2 yi3 xue2, / ] an ant hole causing the collapse of a great dike (谚语 proverb); fig. huge damage from a moment's negligence [Add to Longdo]
斗蜗争[yǐ dòu wō zhēng, ㄧˇ ㄉㄡˋ ㄨㄛ ㄓㄥ, / ] lit. the ant fights, the snail contends (成语 saw); fig. petty squabbling [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even an ant reacts.[CN] 连蚂也会反抗. Rang De Basanti (2006)
Well, isn't it true that scout ants, such as myself lead an exciting life of adventure and intrigue.[CN] 嗯 像我这样的侦查蚂 总是过着冒险与刺激的生活 The Ant Bully (2006)
What you gonna do about it, ants? Nothing.[CN] 你们想对我怎么样呢 蚂们 无能为力吧 The Ant Bully (2006)
Look at me. I'm not a stupid ant.[CN] 看着我 我可不是一只愚蠢的蚂 The Ant Bully (2006)
They do not save ants, they kill ants.[CN] 他们不会救蚂的 他们只会杀蚂 The Ant Bully (2006)
But thousands of ants would needlessly die.[CN] 但是成千上万的蚂可能会为此丧生啊 The Ant Bully (2006)
Sentencing of the human will be handed down by the queen herself.[CN] 对于此人的判决 将由后本人亲自执行 The Ant Bully (2006)
How was I supposed to know ants had feelings or families or trials?[CN] 我怎么会知道蚂也有感觉 也有家庭甚至是审判 The Ant Bully (2006)
We were like ants: just as some were finishing their task, others would immediately take their place.[CN] 我们就像蚂 一批人完成工作后 其他人迅速上场补位 The Battle of Chernobyl (2006)
Termites.[CN] 白 Bugs (2005)
You just need to discover the ant within.[CN] 你只需要知道蚂是怎么生活工作的就行了 The Ant Bully (2006)
Yep, I was about your age when I flooded my first colony.[CN] 是啊 我也是在你这个年纪冲了第一个蚂窝的 The Ant Bully (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top