ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*弓*

   
168 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -弓-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[强, qiáng, ㄑㄧㄤˊ] strong, powerful, energetic
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  虽 (suī ㄙㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 292
[张, zhāng, ㄓㄤ] to display; to expand, to open; to stretch; a sheet of paper
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  长 (zhǎng ㄓㄤˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 318
[引, yǐn, ㄧㄣˇ] to pull, to stretch; to draw; to attract
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] To pull back a bow's 弓 drawstring 丨,  Rank: 479
[弹, dàn, ㄉㄢˋ] bullet, pellet, shell; elastic, springy
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 632
[弟, dì, ㄉㄧˋ] young brother, junior
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [] ,  Rank: 816
[弱, ruò, ㄖㄨㄛˋ] weak, fragile, delicate
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  冫 (bīng ㄅㄧㄥ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  冫 (bīng ㄅㄧㄥ) 
Etymology: [ideographic] Two shoots 弓 dying to frost 冫,  Rank: 1,038
[弗, fú, ㄈㄨˊ] not, negative
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  丨 (shù ㄕㄨˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Two arrows 丨 pulled across a bow,  Rank: 1,257
[弯, wān, ㄨㄢ] bend, curve, turn
Radical: Decomposition: 亦 (yì ㄧˋ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] Like 亦 a bow 弓,  Rank: 1,662
[弥, mí, ㄇㄧˊ] complete, extensive, full; to fill
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  尔 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 1,785
[疆, jiāng, ㄐㄧㄤ] boundary, border, frontier
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ)  畺 (jiāng ㄐㄧㄤ) 
Etymology: [ideographic] A bow 弓 and arrow 土 used to defend a border 畺; 畺 also provides the pronunciation,  Rank: 2,036
[弓, gōng, ㄍㄨㄥ] bow; curved, arched
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] A bow aimed to the left,  Rank: 2,229
[弦, xián, ㄒㄧㄢˊ] bow string; string instrument; hypotenuse
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  玄 (xuán ㄒㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 2,258
[夷, yí, ㄧˊ] ancient barbarian tribes
Radical: Decomposition: 大 (dà ㄉㄚˋ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] A man 大 armed with a bow 弓,  Rank: 2,337
[弘, hóng, ㄏㄨㄥˊ] to enlarge, to expand; liberal, great
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  厶 (sī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,619
[躬, gōng, ㄍㄨㄥ] to bow; personally, in person; oneself
Radical: Decomposition: 身 (shēn ㄕㄣ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] To bow 弓 one's body 身; 弓 also provides the pronunciation,  Rank: 2,650
[粥, zhōu, ㄓㄡ] porridge, gruel, congee
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  米 (mǐ ㄇㄧˇ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] Steaming 弓 rice 米,  Rank: 3,021
[弧, hú, ㄏㄨˊ] arc, crescent; wooden bow
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  瓜 (guā ㄍㄨㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 3,062
[弛, chí, ㄔˊ] to loosen, to relax; to unstring a bow
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  也 (yě ㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 3,358
[弩, nǔ, ㄋㄨˇ] crossbow; an arrow falling, a downward stroke
Radical: Decomposition: 奴 (nú ㄋㄨˊ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 3,470
[穹, qióng, ㄑㄩㄥˊ] vast, lofty, high; vault, dome, arch
Radical: Decomposition: 穴 (xué ㄒㄩㄝˊ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] An arched 弓 vault 穴; 弓 also provides the pronunciation,  Rank: 3,521
[弼, bì, ㄅㄧˋ] to aid, to help; to correct
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  百 (bǎi ㄅㄞˇ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,647
[弭, mǐ, ㄇㄧˇ] to stop, to repress, to quell
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  耳 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 4,871
[芎, qiōng, ㄑㄩㄥ] Szechuan lovage rhizome
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] herb,  Rank: 5,116
[彀, gòu, ㄍㄡˋ] enough; quite
Radical: Decomposition: 士 (shì ㄕˋ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  一 (yī )  弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  殳 (shū ㄕㄨ) 
Etymology: [] ,  Rank: 5,457
[雋, juàn, ㄐㄩㄢˋ] superior, outstanding, talented
Radical: Decomposition: 隹 (zhuī ㄓㄨㄟ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] Someone aiming a bow 弓 at a small bird 隹,  Rank: 9,177
[弔, diào, ㄉㄧㄠˋ] to suspend, to hang; to pity, to condole
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A corpse 弓 hanged on a rope 丨
[弪, jìng, ㄐㄧㄥˋ] radian (mathematics)
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] bow
[弮, quān, ㄑㄩㄢ] a repeating crossbow
Radical: Decomposition: 龹 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] bow
[弳, jìng, ㄐㄧㄥˋ] radian (mathematics)
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  巠 (jīng ㄐㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] bow
[張, zhāng, ㄓㄤ] to display; to expand, to open; to stretch; a sheet of paper
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  長 (zhǎng ㄓㄤˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bow
[強, qiáng, ㄑㄧㄤˊ] strong, powerful, energetic
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  厶 (sī )  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bow
[彆, biè, ㄅㄧㄝˋ] awkward
Radical: Decomposition: 敝 (bì ㄅㄧˋ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] curved
[彈, dàn, ㄉㄢˋ] bullet, pellet, shell; elastic, springy
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  單 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] bow
[彊, jiàng, ㄐㄧㄤˋ] stubborn, uncompromising
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  畺 (jiāng ㄐㄧㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] bow
[彌, mí, ㄇㄧˊ] complete, extensive, full; to fill
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  爾 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bow
[彎, wān, ㄨㄢ] bend, curve, turn
Radical: Decomposition: 䜌 (luán ㄌㄨㄢˊ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] bow
[發, fā, ㄈㄚ] to issue, to dispatch, to send out; hair
Radical: Decomposition: 癶 (bō ㄅㄛ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  殳 (shū ㄕㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] bow

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] a bow (weapon); surname Gong, #8,341 [Add to Longdo]
[gōng jiàn, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ, ] bow and arrow, #18,211 [Add to Longdo]
[gōng xíng, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, ] circular segment, #34,094 [Add to Longdo]
[gōng nǔ, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ, ] crossbow, #47,009 [Add to Longdo]
[dàn gōng, ㄉㄢˋ ㄍㄨㄥ, / ] catapult; sling, #48,393 [Add to Longdo]
[gōng xián, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄢˊ, ] bowstring, #54,447 [Add to Longdo]
之鸟[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, / ] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person, #54,658 [Add to Longdo]
[quán gōng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] cheek bone; (anat.) zygomatic arch, #101,682 [Add to Longdo]
[gōng shēn, ㄍㄨㄥ ㄕㄣ, ] to bend the body at the waist; to bow, #103,717 [Add to Longdo]
反张[jiǎo gōng fǎn zhāng, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄥ ㄈㄢˇ ㄓㄤ, / ] opitoshtonous (med.), muscular spasm of the body associated with tetanus and meningitis, #109,675 [Add to Longdo]
[gōng yāo, ㄍㄨㄥ ㄧㄠ, ] to bow; to bend at the waist, #114,011 [Add to Longdo]
蛇影[bēi gōng shé yǐng, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˊ ㄧㄥˇ, ] lit. to see a bow reflected in a cup as a snake (成语 saw); fig. unnecessary suspicions; overly fearful, #119,179 [Add to Longdo]
[gōng zhuàng, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄤˋ, / ] bowed; curved like a bow, #119,313 [Add to Longdo]
鸟尽[niǎo jìn gōng cáng, ㄋㄧㄠˇ ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄥ ㄘㄤˊ, / ] lit. the birds are over, the bow is put away (成语 saw); fig. to get rid of sb once he has served his purpose, #143,701 [Add to Longdo]
[sāi gōng, ㄙㄞ ㄍㄨㄥ, / ] visceral arch (gill-bearing arch or its vestigial crease on sides of neck of vertebrates), #257,718 [Add to Longdo]
之鸟[shāng gōng zhī niǎo, ㄕㄤ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, / ] lit. bird wounded by an arrow (成语 saw); fig. wounded or damaged person [Add to Longdo]
弦儿[gōng xián r, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄢˊ ㄖ˙, / ] bowstring [Add to Longdo]
弩手[gōng nǔ shǒu, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ ㄕㄡˇ, ] crossbow [Add to Longdo]
箭手[gōng jiàn shǒu, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄡˇ, ] archer [Add to Longdo]
箭步[gōng jiàn bù, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨˋ, ] bow-and-arrow step (dance step) [Add to Longdo]
[jiǎo gōng, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄥ, ] bow decorated with animal horns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あずさゆみ, azusayumi] (n) catalpa bow; betula grossa [Add to Longdo]
咽頭[いんとうきゅう, intoukyuu] (n) pharyngeal arch [Add to Longdo]
[うんきゅう, unkyuu] (n) bowing (of a stringed instrument) [Add to Longdo]
[うんきゅうほう, unkyuuhou] (n) bowing (of a stringed instrument) [Add to Longdo]
下げ[さげゆみ, sageyumi] (n) down-bow (technique used when playing a string instrument) [Add to Longdo]
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) bow (and arrow); (2) unit of distance to an archery target (approx. six feet); (3) unit of distance for land surveying (approx. eight feet) [Add to Longdo]
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) (ゆ is usu. a prefix) bow (and arrow); (2) archery; (3) bow (for a violin, etc.); (P) [Add to Longdo]
;執[たらし, tarashi] (n) (arch) bow (and arrow; esp. of a noble) [Add to Longdo]
を引く[ゆみをひく, yumiwohiku] (exp,v5k) to draw a bow; to oppose; to defy; to disobey one's superiors [Add to Longdo]
引く[ゆみひく, yumihiku] (v5k,vi) (1) to bend a bow; to shoot an arrow; (2) to rise up against; to rebel against [Add to Longdo]
鋸;のこ[ゆみのこ, yuminoko] (n) hacksaw [Add to Longdo]
[きゅうぐ, kyuugu] (n) things used in archery [Add to Longdo]
[ゆみなり;ゆみがた;きゅうけい, yuminari ; yumigata ; kyuukei] (n,adj-no) arched; crescent-shaped; bow-shaped; segment [Add to Longdo]
形になる[ゆみなりになる, yuminarininaru] (exp,v5r) to bend backward; to become bow-shaped [Add to Longdo]
懸け;懸;掛け;弽(oK);韘(oK)[ゆがけ, yugake] (n) archer's glove (with a groove for pulling the string) [Add to Longdo]
[ゆみづる;ゆづる;ゆづら, yumiduru ; yuduru ; yudura] (n) bowstring [Add to Longdo]
作成[ゆみさくせい, yumisakusei] (n) bowyery; bow making; bowcraft [Add to Longdo]
[ゆみし, yumishi] (n) bow maker; bowyer [Add to Longdo]
取り式;取式[ゆみとりしき, yumitorishiki] (n) bow-twirling ceremony at the end of a day of sumo wrestling [Add to Longdo]
[ゆんで, yunde] (n) one's left hand [Add to Longdo]
[きゅうじゅつ, kyuujutsu] (n,adj-no) (Japanese) archery [Add to Longdo]
[ゆみば, yumiba] (n) (See 矢場・やにわ) archery ground; archery gallery [Add to Longdo]
場始め[ゆばはじめ, yubahajime] (n) (1) ceremony on the fifth day of the 10th lunar month in which the emperor would watch prize archery (Heian and Kamakura periods); (2) first firing of the bow (after the New Year or the reconstruction of the archery range (in military families)) [Add to Longdo]
[きゅうじょう, kyuujou] (n,adj-no) bow-shaped; arched [Add to Longdo]
[ゆんぜい, yunzei] (n) strength needed to pull back a bow [Add to Longdo]
[きゅうせん, kyuusen] (n) bows and arrows; war [Add to Longdo]
張り;張(io)[ゆみはり, yumihari] (n) (1) stringing a bow; person who strings bows; (2) (abbr) (See 張り月) crescent moon; (3) (abbr) (See 張り提灯) paper lantern with a bow-shaped handle [Add to Longdo]
張り月[ゆみはりづき, yumihariduki] (n) crescent moon [Add to Longdo]
張り提灯;張提灯[ゆみはりぢょうちん, yumiharidyouchin] (n) paper lantern with bow-shaped handle [Add to Longdo]
[きゅうどう, kyuudou] (n) (Japanese) archery; (P) [Add to Longdo]
[きゅうば, kyuuba] (n) archery and horsemanship [Add to Longdo]
馬槍剣[きゅうばそうけん, kyuubasouken] (n) archery, horsemanship, spearsmanship, and swordsmanship; martial arts in general [Add to Longdo]
馬刀槍[きゅうばとうそう, kyuubatousou] (n) archery, horsemanship, spearsmanship, and swordsmanship; martial arts in general [Add to Longdo]
筈;[ゆみはず;ゆはず, yumihazu ; yuhazu] (n) nock (of a bow) [Add to Longdo]
[ゆみへん, yumihen] (n) kanji "bow" radical at left [Add to Longdo]
[ゆみや(P);きゅうし, yumiya (P); kyuushi] (n) bow and arrow; (P) [Add to Longdo]
矢神道[ゆみやしんとう, yumiyashintou] (n) (See 吉田神道) Yumiya Shinto (Edo-period sect of Yoshida Shinto) [Add to Longdo]
矢八幡[ゆみやはちまん, yumiyahachiman] (n) god of war [Add to Longdo]
籠手[ゆごて, yugote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
[ごうきゅう, goukyuu] (n) tightly drawn bow [Add to Longdo]
月讀;月読;月夜見;月夜霊;月読み;月[つくよみ, tsukuyomi] (n) (1) nickname for the moon; (2) Tsukuyomi (god of the moon in Shinto and mythology) [Add to Longdo]
;鼓[こきゅう, kokyuu] (n) (1) kokyu (3 or 4-stringed bowed Japanese musical instrument); (2) any Oriental string instrument played with a bow [Add to Longdo]
歯列[しれつきゅう, shiretsukyuu] (n) dental arch [Add to Longdo]
[じゅうきゅうるい, juukyuurui] (n) therapsids [Add to Longdo]
小檀;小真[こまゆみ;コマユミ, komayumi ; komayumi] (n) spindle tree; euonymus alatus f. ciliatodentatus [Add to Longdo]
上げ[あげゆみ, ageyumi] (n) up-bow (technique used when playing a string instrument) [Add to Longdo]
[まゆみ;マユミ, mayumi ; mayumi] (n) (uk) Japanese spindle tree (Euonymus sieboldianus) [Add to Longdo]
;弩[いしゆみ, ishiyumi] (n) (1) crossbow (inc. large models operated by a number of people); (2) netted apparatus atop a wall containing large stones, which were dropped onto attackers by cutting the net; (3) slingshot; catapult [Add to Longdo]
[そうきゅうるい, soukyuurui] (n) diapsids [Add to Longdo]
[だいきゅう;おおゆみ, daikyuu ; ooyumi] (n) (See 半) bow; longbow [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Indians fought with bows and arrows.インディアンはと矢で戦った。
The rainbow forms an arc in the sky.虹は空にじょうにかかる。
The cat arched its back.猫は背をなりに曲げた。
By the age of seven he had already made his own bow and arrows.7歳の時、すでに自らと矢を作った。
This bow has a strong draw.このは張りが強いです。
That 'Ayumi' kid, only 13 but has performed in movies and theatres as a child actor since she was five.あの亜って子、まだ13歳だけど5つのときから子役として映画や舞台に出演。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This bow and arrow is usually used by people living in deserts[CN] 这种箭是住在沙漠里的人常用的 The Last Adventure (1967)
For all the good you guys did in here you could have stayed outside with your fucking crossbows![JA] 石持って 黙って見てたのかよ You're Next (2011)
And it's plain to the meanest intelligence that you have recently acquired a new bow for your violin.[JA] たいして考えなくても分かる事だが 最近バイオリンのを変えたそうだな Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
- No, I don't like it. It's a shame you narrowed your field.[CN] 真可惜你自闭前程 你何不英雄左右开 Beyond the Valley of the Dolls (1970)
Warfare with spears and bows and arrows and rifles and machine guns, that's one thing.[JA] 槍、と矢を使った戦争 そしてライフルと機関銃を使った戦争 これは一つの事 An Inconvenient Truth (2006)
I hear you can shoot..[JA] が撃てるって? The Hunger Games (2012)
I'm the hunted one![CN] 我也是惊之鸟 The Godfather (1972)
They're fond of arrows dipped in a neurotoxin that will stop your heart in one minute.[JA] 彼らの矢の神経毒にやられると 1分で心臓が止まる Avatar (2009)
We have the finest archers in the world.[JA] 世界一の兵もおります Troy (2004)
They can support the archers from above the gate.[JA] 門の上から兵を援護する The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
Archers, ignite![JA] 隊 火矢を構えろ! Gladiator (2000)
-A bullet? An arrow?[CN] -是子弹还是 The Searchers (1956)
Prepare to fire![JA] "兵構え!" The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
Two bolts. Two shots. You see her, you make it count.[JA] 2つのに2つの矢だ 無駄にするなよ You're Next (2011)
- Shall I get on my knees?[CN] 我要起膝盖来吗? Contempt (1963)
"The slings and arrows of outrageous fortune...[CN] 不理睬残暴的箭... To Be or Not to Be (1942)
- Who gave you this slingshot?[CN] 谁给你的弹 Diabolique (1955)
Son of Zeus, good with the bow, god of the hunt... and also a god of healing.[JA] ゼウスの息子 の名手で 狩猟の神・・・ そして癒しの神 Bastille Day (2004)
Strings are being pulled, and not by us.[CN] 拉的人不是我们 Cleopatra (1963)
So it's like an aerial staring straight in the face.[JA] そして矢がある方向を指してる. . 東だな. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
As you said, colonel, they're savages with bows and arrows.[JA] 大佐の言われた通り と矢だけの蛮人です The Last Samurai (2003)
You're losing glass on your bow.[CN] 你的变硬了 Deliverance (1972)
Just say, "Is Catapult there?"[CN] 你只需問, "「彈」在嗎?" Black Belly of the Tarantula (1971)
The impious are preparing their bows and arrows.[CN] 渎圣的恶徒们手持箭 蓄势待发 Marketa Lazarová (1967)
There'll be a bow, make sure you use it.[JA] 君はを使え The Hunger Games (2012)
And you have my bow.[JA] 僕は The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Prepare to fire![JA] を引け! Gladiator (2000)
Take my bow.[JA] 私のをとれ Avatar (2009)
Are you frightened by the word "rape"?[CN] 有没有想过霸王硬上 Tom Jones (1963)
Lower your weapons.[JA] を下しなさい Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
"The slings and arrows of outrageous fortune..."[CN] 不理睬残暴的箭... To Be or Not to Be (1942)
- That's why they call me Catapult.[CN] -所以他們才稱我為「彈 Black Belly of the Tarantula (1971)
Is that he wounded me[CN] 或許用 Les Visiteurs du Soir (1942)
- We fought with our bowels. - Try it sometime.[CN] 我们用箭作战,你可以也试试 Quo Vadis (1951)
There's a compound bow and a machete with a red handle.[JA] もある 赤い持ち手のなたもだ Towers of Silence: Part 1 (2005)
Kozlik said, "Take the arrows."[CN] 克兹里克对我说"拿上箭" Marketa Lazarová (1967)
I will send a huge army of archers with you to Constantinople.[JA] 大規模な矢隊をあなたと共に コンスタンチノープルに送ります Conquest 1453 (2012)
Shooting rifles against bow and arrow.[CN] 连发步枪对抗 Little Big Man (1970)
There's a fat old captain of the guard down there with bow legs.[CN] 这下面有个卫兵 胖胖的 形腿 The Adventures of Robin Hood (1938)
Pikes in front. Archers behind.[JA] 槍は前へ は後ろに付け The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
Trust in this bow and it will not easily miss.[JA] このを信じなさい 決して的を外さない The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I've seen 10-year-old kids shoot better with slingshots.[CN] 10岁小孩玩弹也要比这强 Away All Boats (1956)
Ready the archers![JA] 射手、構えろ Eragon (2006)
Catapult.[CN] 彈 Black Belly of the Tarantula (1971)
Girls, please![CN] 和箭! Father Goose (1964)
Archers, draw![JA] を引け! Troy (2004)
Were you scared?[CN] 你惊之鸟? La corrupción de Chris Miller (1973)
Arch your back.[CN]  The Chambermaid's Dream (1971)
We shall need a crossbow, an hourglass, three goats.[JA] 石 砂時計 3匹のヤギが必要だ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Well, it's beautiful.[JA] 美しい The Man from Earth (2007)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆみ, yumi] Bogen, Bogenschiessen [Add to Longdo]
[ゆみや, yumiya] Pfeil_und_Bogen [Add to Longdo]
[きゅうじゅつ, kyuujutsu] (japanisches) Bogenschiessen [Add to Longdo]
[きゅうどう, kyuudou] (japanisches) Bogenschiessen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top