ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-虫-

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *虫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[虽, suī, ㄙㄨㄟ] although, even though
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 504
[虫, chóng, ㄔㄨㄥˊ] insect, worm; mollusk
Radical: Decomposition: 中 (zhōng ㄓㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 1,287
[蛋, dàn, ㄉㄢˋ] egg
Radical: Decomposition: 疋 (pǐ ㄆㄧˇ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 1,387
[蛇, shé, ㄕㄜˊ] snake
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] worm,  Rank: 1,689
[蜂, fēng, ㄈㄥ] bee, wasp, hornet
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  夆 (féng ㄈㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 1,912
[蜜, mì, ㄇㄧˋ] honey, nectar; sweet
Radical: Decomposition: 宓 (mì ㄇㄧˋ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,014
[蛮, mán, ㄇㄢˊ] barbarians; barbarous, rude, savage
Radical: Decomposition: 亦 (yì ㄧˋ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] Like 亦 insects 虫,  Rank: 2,068
[虹, hóng, ㄏㄨㄥˊ] rainbow
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,176
[蠢, chǔn, ㄔㄨㄣˇ] to wriggle; stupid, silly, fat
Radical: Decomposition: 春 (chūn ㄔㄨㄣ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] worm,  Rank: 2,195
[蝶, dié, ㄉㄧㄝˊ] butterfly
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  枼 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,306

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chóng, ㄔㄨㄥˊ, ] insect; worm, #3,557 [Add to Longdo]
[chóng, ㄔㄨㄥˊ, / ] an animal; an invertebrate; a worm; an insect, #3,557 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[むし, mushi] (n) แมลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むし, mushi] (n) insect; bug; cricket; moth; worm; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most of the plants down there, they got weevils.[JA] こちらの作物に害 Bury Me Here (2017)
Worm.[CN] -蠕 Brotherhood of the Wolf (2001)
These aren't worms.[CN] 这些不是 Battleship Potemkin (1925)
A bug![CN] 啊子! Taki no shiraito (1933)
Ego found me in my larva state.[JA] 幼の時 エゴに発見されました Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Med-bugs.[CN]  E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
Part one. "MEN AND MAGGOTS."[CN] 第一章 "人与" Battleship Potemkin (1925)
Parasites![CN] 寄生 Design for Living (1933)
To the bottom to feed the worms![CN] 滚到底层去喂子! Battleship Potemkin (1925)
The insect-like creature is called a Yar.[JA] みたいなのはヤー Hostiles and Calamities (2017)
- No, I am a bug.[JA] -申し訳ありません 私はです Wonder Woman (2017)
Another cavity.[JA] 新しい歯が Beauty and the Beast (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[むし, mushi] Insekt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top