ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

幼虫

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -幼虫-, *幼虫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幼虫[yòu chóng, ㄧㄡˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] larva, #20,769 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
幼虫[ようちゅう, youchuu] (n,adj-no) larva; chrysalis; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Calliphoridae larvae, which indicates time of death in the last three hours.[JA] クロバエの幼虫からは 死後3時間ってことなんだ The Cold in the Case (2014)
I correspond with a monk who sends me larvae, and... and then I incubate them myself.[CN] 我和一位修道士通信 所以他寄了蝴蝶的幼虫给我 然后我想办法孵化它们 The Collector (1965)
From spawn larva to full-fledged Hellspawn in record time.[CN] 从幼虫变成了成熟体, 时间刚好 Spawn (1997)
Ego found me in my larva state.[JA] 幼虫の時 エゴに発見されました Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Based on blowfly larvae, the body was on the riverbank for two and a half days.[JA] クロバエの幼虫から 遺体は 2日半は公園にあった The Geek in the Guck (2014)
First instar larvae of the aptly named Calliphora vomitoria mean these pieces of person have been here about two days.[JA] オオクロバエの幼虫から 死後2日間は ここにあった Big in the Philippines (2014)
You see, their young enter through the ears and wrap themselves around the cerebral cortex.[CN] 幼虫爬进耳朵里 藏身在大脑皮层内 Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
Later, as they grow, follows madness and death.[CN] 然后, 幼虫长大 他们会发疯 最后死亡 Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
It's a baby Ohm.[CN] 是王虫的幼虫 Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
Caterpillar into chrysalis, or pupa and from thence into beauty.[CN] 幼虫变成蝶蛹,或者蛹,再变成美丽的蝴蝶 The Silence of the Lambs (1991)
There is so much blood in this soil, it is teeming with blow fly maggots.[JA] この土には血液がたくさんある クロバエの幼虫もいる The Mutilation of the Master Manipulator (2014)
The caterpillar turned into a butterfly.[CN] 幼虫变成蝴蝶了 Swallowtail Butterfly (1996)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
幼虫[ようちゅう, youchuu] Larve (Lebewesen) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top