ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*交*

   
323 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -交-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
政権[せいけんこうたい] การเปลี่ยนพรรคการเมืองที่มาเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาล(ดังนั้นหากเป็นแค่การเปลี่ยนพรรคร่วมรัฐบาล โดยที่พรรคที่เป็นผู้นำยังคงเป็นพรรคเดิม ก็ยังไม่สามารถใช้คำนี้ได้)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[交, jiāo, ㄐㄧㄠ] to connect; to deliver, to exchange; to intersect; to mix
Radical: Decomposition: 六 (liù ㄌㄧㄡˋ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A person with crossed (intersecting) legs,  Rank: 320
[较, jiào, ㄐㄧㄠˋ] to compare; relatively; more
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 491
[效, xiào, ㄒㄧㄠˋ] result, effect; effective
Radical: Decomposition: 交 (jiāo ㄐㄧㄠ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] strike,  Rank: 551
[校, xiào, ㄒㄧㄠˋ] school; military field officer
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 633
[咬, yǎo, ㄧㄠˇ] to bite, to gnaw
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 1,658
[胶, jiāo, ㄐㄧㄠ] glue, gum, resin, rubber; sticky; to glue
Radical: Decomposition: 交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [ideographic] Tendons that connect 交 muscles ⺼; 交 also provides the pronunciation,  Rank: 2,170
[郊, jiāo, ㄐㄧㄠ] suburbs, outskirts; wasteland, open space
Radical: Decomposition: 交 (jiāo ㄐㄧㄠ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] place,  Rank: 2,351
[狡, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] cunning, deceitful, treacherous
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] dog,  Rank: 2,670
[绞, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] intertwined; to twist, to wring; to hang a criminal
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 2,672
[蛟, jiāo, ㄐㄧㄠ] a legendary scaled dragon
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] worm,  Rank: 3,467
[饺, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] stuffed dumplings
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] food,  Rank: 3,650
[跤, jiāo, ㄐㄧㄠ] to tumble, to fall; to wrestle
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] foot,  Rank: 3,715
[佼, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] beautiful, handsome, good-looking
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 3,993
[皎, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] white; bright, brilliant; clear
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] white,  Rank: 4,351
[铰, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] hinge; scissors, shears; to cut
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [ideographic] Objects with a metal 钅 joint 交; 交 also provides the pronunciation,  Rank: 4,630
[姣, jiāo, ㄐㄧㄠ] beautiful, handsome, pretty
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 4,676
[較, jiào, ㄐㄧㄠˋ] to compare; relatively; more
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 5,070
[鲛, jiāo, ㄐㄧㄠ] shark
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 5,194
[茭, jiāo, ㄐㄧㄠ] an edible aquatic grass; Zizania aquatica
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 6,064
[駮, bó, ㄅㄛˊ] fierce animal; piebald horse; to argue; to join, to transfer
Radical: Decomposition: 馬 (mǎ ㄇㄚˇ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 6,971
[筊, xiáo, ㄒㄧㄠˊ] bamboo rope
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [ideographic] Bamboo ⺮ used to tie 交 things; 交 also provides the pronunciation,  Rank: 7,735
[餃, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] stuffed dumplings
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] food,  Rank: 8,194
[絞, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] intertwined; to twist, to wring; to hang a criminal
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 8,610
[洨, xiáo, ㄒㄧㄠˊ] a river in Hebei province
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[鉸, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] hinge; scissors, shears; to cut
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [ideographic] Objects with a metal 釒 joint 交; 交 also provides the pronunciation
[鮫, jiāo, ㄐㄧㄠ] shark
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] fish

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] to deliver; to turn over; to make friends; to intersect (lines); to pay (money), #570 [Add to Longdo]
[jiāo yì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ, ] (business) transaction; business deal, #710 [Add to Longdo]
[jiāo tōng, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ, ] transport; traffic; communication, #889 [Add to Longdo]
[jiāo liú, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] exchange; give-and-take; to exchange; to alternate; communication; alternating current (elec.), #1,201 [Add to Longdo]
[chéng jiāo, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ, ] to complete a contract; to reach a deal, #2,272 [Add to Longdo]
[jiāo jǐng, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄥˇ, ] traffic police; acronym for 通警察, #3,409 [Add to Longdo]
[wài jiāo, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, ] diplomacy; diplomatic; foreign affairs, #3,500 [Add to Longdo]
[tí jiāo, ㄊㄧˊ ㄐㄧㄠ, ] to submit (a report etc); to refer (a problem) to sb, #3,747 [Add to Longdo]
[jiāo huàn, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, / ] to exchange; to swap; (telecom) to switch; (math.) to commute; (math.) commutative, #3,914 [Add to Longdo]
[jiāo wǎng, ㄐㄧㄠ ㄨㄤˇ, ] to associate; to contact; association; contact, #4,199 [Add to Longdo]
[wài jiāo bù, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄅㄨˋ, ] Foreign Affairs ministry; foreign office; Dept. of State, #5,505 [Add to Longdo]
易所[jiāo yì suǒ, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, ] exchange; stock exchange, #5,709 [Add to Longdo]
易日[jiāo yì rì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄖˋ, ] working day (in banking, share trading), #5,835 [Add to Longdo]
[jiāo chā, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ, ] cross; intersect, #5,942 [Add to Longdo]
[jiāo dài, ㄐㄧㄠ ㄉㄞˋ, ] hand over; explain; make clear, #6,036 [Add to Longdo]
[jiāo tán, ㄐㄧㄠ ㄊㄢˊ, / ] talk with each other; converse; chat, #7,312 [Add to Longdo]
[jiāo fù, ㄐㄧㄠ ㄈㄨˋ, ] to hand over; to deliver, #8,253 [Add to Longdo]
[zá jiāo, ㄗㄚˊ ㄐㄧㄠ, / ] a hybrid, #8,678 [Add to Longdo]
[jiāo nà, ㄐㄧㄠ ㄋㄚˋ, / ] to pay (taxes or dues), #8,890 [Add to Longdo]
[yí jiāo, ㄧˊ ㄐㄧㄠ, ] transfer; hand over, #9,569 [Add to Longdo]
[dì jiāo, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄠ, / ] to present; to give, #9,727 [Add to Longdo]
[shè jiāo, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ, ] interaction; social contact, #9,879 [Add to Longdo]
[jiāo fēng, ㄐㄧㄠ ㄈㄥ, / ] to cross swords; to have a confrontation (with sb), #10,257 [Add to Longdo]
[jiāo tì, ㄐㄧㄠ ㄊㄧˋ, ] to replace; alternately; in turn, #10,373 [Add to Longdo]
[jiāo chū, ㄐㄧㄠ ㄔㄨ, ] hand over, #11,359 [Add to Longdo]
[jiāo shǒu, ㄐㄧㄠ ㄕㄡˇ, ] to fight hand to hand, #11,405 [Add to Longdo]
[jiāo jì, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˋ, / ] communication; social intercourse, #11,490 [Add to Longdo]
上海证券易所[Shàng hǎi Zhèng quàn Jiāo yì suǒ, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] Shanghai Stock Exchange, #11,549 [Add to Longdo]
[chéng jiāo jià, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄚˋ, / ] sale price; negotiated price; price reached in an auction, #11,946 [Add to Longdo]
[dǎ jiāo dào, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄠ ㄉㄠˋ, ] come into contact with; have dealing with, #12,558 [Add to Longdo]
[jiāo yǒu, ㄐㄧㄠ ㄧㄡˇ, ] to make friends, #12,594 [Add to Longdo]
[jiāo shè, ㄐㄧㄠ ㄕㄜˋ, ] to negotiate; relating to, #12,855 [Add to Longdo]
[jiāo jiē, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄝ, ] join; connect, #12,926 [Add to Longdo]
部长[wài jiāo bù zhǎng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] minister of foreign affairs, #13,204 [Add to Longdo]
[jiāo gē, ㄐㄧㄠ ㄍㄜ, ] delivery (commerce), #13,525 [Add to Longdo]
[shàng jiāo, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄠ, ] to hand over to; to give to higher authority; to seek connections in high places, #13,593 [Add to Longdo]
通部[jiāo tōng bù, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄅㄨˋ, ] the Transport Department, #13,686 [Add to Longdo]
[jiāo zhī, ㄐㄧㄠ ㄓ, / ] interweave, #14,004 [Add to Longdo]
[lì jiāo qiáo, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄠˊ, / ] grade splitting for road traffic; road crossing involving fly-over bridges or underpass tunnels, #14,103 [Add to Longdo]
[jiāo zhàn, ㄐㄧㄠ ㄓㄢˋ, / ] fight; wage war, #14,259 [Add to Longdo]
[wài jiāo guān, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ, ] diplomat, #15,177 [Add to Longdo]
通银行[Jiāo tōng Yín háng, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Bank of Communications, #16,106 [Add to Longdo]
证券易所[zhèng quàn jiāo yì suǒ, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] stock exchange, #16,448 [Add to Longdo]
[jiāo cuò, ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, / ] to crisscross; to intertwine, #16,740 [Add to Longdo]
[jiàn jiāo, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ, ] to establish diplomatic relations, #16,823 [Add to Longdo]
[jiāo huò, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˋ, / ] to deliver goods, #17,014 [Add to Longdo]
[jiāo jiè, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄝˋ, ] common boundary; common border, #17,189 [Add to Longdo]
[jiāo hù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨˋ, ] mutual; each other; alternately; in turn, #17,405 [Add to Longdo]
[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation, #17,592 [Add to Longdo]
易员[jiāo yì yuán, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] dealer; trader, #17,742 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こうりゅう, kouryuu] (n) แลกเปลี่ยน
[こうりゅう, kouryuu] (n) ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC), See also: A. 直流,
[こうしょう, koushou] (vt) ต่อรอง
[こうばん, ] (n ) ป้อมตำรวจ
[こうつう, koutsuu] (n) การคมนาคม,จราจร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
通省[こうつうしょう, koutsuushou] (n) กระทรวงคมนาคม
差点[こうさてん, kousaten] (n) สี่แยก
文化[ぶんかこうりゅう, bunkakouryuu] (n) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
[こうしょう, koushou] (n ) การต่อรอง
[らんこう, rankou] เซ็กส์หมู่
ダンス[しゃこうだんす, shakoudansu] (n ) ลีลาศ
地方付税[ちほうこうふぜい, chihoukoufuzei] (n ) เงินอุดหนุนประเภทหนึ่งที่ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการประกันว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย จะได้เงินอุดหนุนประเภทนี้มากกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้มาก
通円錐[こうつうまるぎり, koutsuumarugiri] กรวยจราจร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[がいこうかん, gaikoukan] Thai: ผู้เจรจาทางการทูต English: diplomat
[がいこう, gaikou] Thai: การฑูตระหว่างประเทศ English: diplomacy
える[まじえる, majieru] Thai: เอาไปปะปน English: to mix
える[まじえる, majieru] Thai: ปะทะกัน English: to converse with
[せいこう, seikou] Thai: การมีเพศสัมพันธ์ English: sexual intercourse

Japanese-English: EDICT Dictionary
かきぜる;掻き混ぜる;掻きぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn [Add to Longdo]
イオン[イオンこうかん, ion koukan] (n) ion exchange [Add to Longdo]
イオン換樹脂[イオンこうかんじゅし, ion koukanjushi] (n) ion exchange resin [Add to Longdo]
イオン換水[イオンこうかんすい, ion koukansui] (n) deionized water; DI water [Add to Longdo]
エネルギー[エネルギーこうたい, enerugi-koutai] (n) (obsc) (See エネルギー代謝) energy metabolism [Add to Longdo]
ガス[ガスこうかん, gasu koukan] (n) gas exchange [Add to Longdo]
クロスバー換機[クロスバーこうかんき, kurosuba-koukanki] (n) crossbar switchboard [Add to Longdo]
ゲートウェー換機[ゲートウェーこうかんき, ge-toue-koukanki] (n) {comp} gateway switch [Add to Longdo]
シャトル外[シャトルがいこう, shatoru gaikou] (n) shuttle diplomacy [Add to Longdo]
スクランブル差点[スクランブルこうさてん, sukuranburu kousaten] (n) multiple intersection (lit [Add to Longdo]
セル[セルこうかん, seru koukan] (n,adj-no) {comp} cell switching [Add to Longdo]
データ[データこうかん, de-ta koukan] (n) {comp} data exchange [Add to Longdo]
データ換機[データこうかんき, de-ta koukanki] (n) {comp} data switch [Add to Longdo]
データ換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] (n) {comp} DXC; Data Exchange Controller [Add to Longdo]
データ換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] (n) {comp} data switching exchange; DSE [Add to Longdo]
デジタル換機[デジタルこうかんき, dejitaru koukanki] (n) {comp} digital switch [Add to Longdo]
デジタル換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] (n) {comp} digital data exchange network [Add to Longdo]
ドル外[ドルがいこう, doru gaikou] (n) dollar diplomacy [Add to Longdo]
パケット[パケットこうかん, paketto koukan] (n) {comp} packet switching [Add to Longdo]
パケット換網[パケットこうかんもう, paketto koukanmou] (n) {comp} packet exchange network [Add to Longdo]
ファイル換ソフトウェア[ファイルこうかんソフトウェア, fairu koukan sofutouea] (n) {comp} file replacement software [Add to Longdo]
メール[メールこうかん, me-ru koukan] (n) exchange of letters; correspondence [Add to Longdo]
メッセージ[メッセージこうかん, messe-ji koukan] (n) {comp} message switching [Add to Longdo]
リーダー[リーダーこうたい, ri-da-koutai] (n) leadership change [Add to Longdo]
挨拶をわす[あいさつをかわす, aisatsuwokawasu] (exp,v5s) (See わす・1) to exchange greetings [Add to Longdo]
握手をわす[あくしゅをかわす, akushuwokawasu] (exp,v5s) shake each other's hands; shake hands with each other [Add to Longdo]
扱き混ぜる;扱き雑ぜる;扱きぜる;扱混ぜる(io)[こきまぜる, kokimazeru] (v1,vt) to mix together (e.g. ingredients); to stir; to mix up [Add to Longdo]
意見[いけんこうかん, ikenkoukan] (n) exchange of ideas; exchange of opinions [Add to Longdo]
異系[いけいこうはい, ikeikouhai] (n) exogamy [Add to Longdo]
異種[いしゅこうはい, ishukouhai] (n) crossbreeding [Add to Longdo]
異文化[いぶんかこうりゅう, ibunkakouryuu] (n) cultural exchange; cross-cultural communication; contacts between different cultures [Add to Longdo]
一方[いっぽうこうつう, ippoukoutsuu] (n) one-way traffic [Add to Longdo]
[はがい, hagai] (n) wings; pinion [Add to Longdo]
い絞め;羽絞め(io)[はがいじめ, hagaijime] (n,vs) pinioning; binding arms behind the back [Add to Longdo]
円形差点[えんけいこうさてん, enkeikousaten] (n) roundabout; traffic circle; rotary [Add to Longdo]
[えんこう, enkou] (n) (1) (abbr) (See 援助際・1) dating with compensation (payments, financial support, etc.); (2) (abbr) (See 援助際・2) schoolgirl prostitution [Add to Longdo]
援助[えんじょこうさい, enjokousai] (n,vs) (1) (See 援・1) dating with compensation (payments, financial support, etc.); (2) (See 援・2) schoolgirl prostitution; (P) [Add to Longdo]
近攻[えんこうきんこう, enkoukinkou] (n) policy of cultivating distant countries while working to conquer those nearby [Add to Longdo]
仮想的換局[かそうてきこうかんきょく, kasoutekikoukankyoku] (n) {comp} virtual (switching) office [Add to Longdo]
仮名じり[かなまじり, kanamajiri] (n) mixed writing (characters and kana) [Add to Longdo]
仮名じり文[かなまじりぶん, kanamajiribun] (n) mixed writing (characters and kana) [Add to Longdo]
価格[かかくこうしょう, kakakukoushou] (n) price negotiation [Add to Longdo]
加工[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company) [Add to Longdo]
加入者線換機[かにゅうしゃせんこうかんき, kanyuushasenkoukanki] (n) {comp} local switch; LS [Add to Longdo]
賀詞[がしこうかん, gashikoukan] (n) New Year greetings (parties) [Add to Longdo]
雅俗混;雅俗混淆[がぞくこんこう, gazokukonkou] (n) mixture of both culture and vulgarism; mixture of both literary and colloquial (language) [Add to Longdo]
回線[かいせんこうかん, kaisenkoukan] (n) circuit switching [Add to Longdo]
海上通安全法[かいじょうこうつうあんぜんほう, kaijoukoutsuuanzenhou] (n) Maritime Traffic Safety Act (1973) [Add to Longdo]
[がいこう, gaikou] (n) diplomacy; (P) [Add to Longdo]
の才[がいこうのさい, gaikounosai] (n) diplomatic talent [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Only one little boy survived the traffic accident.1人の少年だけが通事故から一命をとりとめた。
There is always heavy traffic here at this time of the day.1日のうちのこの時間、ここはいつも通量が多いのです。
The two streets are at right angle.2本の通りは直角に差している。
The two roads cut across the street from us.2本の道が十文字に差している。
Her brother nearly died in a traffic accident nine years ago.9年前、彼女のお兄さんは通事故で危うく命を落とすところでした。
If you leave now, I'm sure you'll be caught in a traffic jam.あなたが今でかければ、きっと通渋滞に出くわすでしょう。
Let me exchange seats with you.あなたと席を換しよう。
You have just won a prize of $5000 in a California state safety competition for proper use of your seatbelt.あなたはシートベルトをちゃんと使用していたとして、カリフォルニア州通安全大会において賞金5000ドルを獲得されました。
There is a lot of traffic on that street.あのとおりは通量が多い。
What happened at that crossing?あの差点で何が起こったのか。
That country broke off diplomatic relations with the neighboring countries.あの国は近隣諸国との外関係を絶った。
If my boy had not been killed in the traffic accident, he would be college student now.あの子が通事故で死ななかったら、今ごろは大学生になっているだろう。
I hope neither of them was injured in the crash.あの人たち2人ともその通事故でけがをしなかったことを、私は願っています。
According to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.ある調査によると、今日では5人中3人が外問題には無関心のようだ。
Don't associate with such people.あんな人たちと際してはいけない。
The makeup of Mideast peace talks may change due to a change of heart on the part of Israel.イスラエル側の心変わりのために、中東和平渉の構成国に変更があるかもしれません。
Speculation is growing apace.いろんな予想が飛びっていますね。
Our best negotiators always drive a hard bargain.うちの一番腕利きの渉者はいつも強引に有利な取り引きをする。
A good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.うまい外官とは、人に秘密をもらさせる手をいつもつかう人である。
Traffic was blocked by a landslide.がけくずれで通は遮断された。
Once people traded furs for sugar here.かつてここでは、人々は毛皮と砂糖を換した。
Kim means to be a diplomat in the future.キムは将来外官になるつもりである。
Kouji was lucky; his traffic accident was only a minor scratch on the side of his car.こうじはついていた。通事故でたった車のサイドをちょっとかすっただけだった。
During the past several years, many Japanese have been either killed or injured while traveling overseas.ここ2、3年、外国を旅行中に通事故で死亡または負傷した日本人は多い。
The traffic has built up here.ここの通量は増えた。
The traffic is heavy here.ここは通が激しい。
Traffic is busy here.ここは通量が多い。
The traffic is heavy here, especially in the morning.ここは特に朝は通がはげしい。
These two lines are at right angles.この2つの直線は直角にわっている。
There was a car accident near here, wasn't there?このあたりで通事故があったでしょう。
Will you exchange this sweater for a larger one?このセーターを大きいのと換していただけますか。
This hotel is conveniently located in terms of public transportation.このホテルは公共通機関の点から見ると便利な所に位置している。
This symphony is a real masterpiece.この響曲は真の傑作だ。
What's the name of this intersection?この差点は何と呼ばれていますか。
We want to break off this negotiation.この渉を打ち切りたい。
Cultures of the East and the West are mixed in this country.この国では東西の文化がじり合っている。
I would like to exchange this watch with a cheaper one.この時計を少し安いのと換したいのです。
Our city's transport problems are minor when measured against capitals like London and New York.この町の通機関の問題はロンドンやニューヨークなどの海外の大都市の問題と比べれば、大した事はない。
There is heavy traffic in this street.この通りは通量が激しい。
Traffic is heavy on this street.この通りは通量が多い。
There is heavy traffic on this street.この通りは通量が多いんです。
Go down this road as far as the traffic light, and turn left.この道を通信号まで行き、左に曲がりなさい。
There is heavy traffic on this road.この道路は通が激しい。
There is a great deal of traffic on this road.この道路は通量が多い。
Traffic is heavy around here.この辺りは通が激しい。
Could you give me a new dish of these?この料理を新しいものと換してもらえますか。
In this paper I address the question, what is difficult about the intermediary's position in a negotiation?この論文では渉における仲介者の立場に関する困難点は何かという問題をとりあげる。
These two lines cut across each other at right angles.これら2本の線は直角に差している。
There lines meet at right angles.これらの線は直角にわる。
I understand you wish to contact your husband.ご主人と信なさりたいんですね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Never leave the house without closing the deal.[JA] 渉成立まで帰るな Salesmen Are Like Vampires (2017)
Deal.[CN] 成 Two Rabbits (2012)
Seriously, where did you hide it?[CN] 我问你到底藏在哪里 到底藏在哪里你给我出来 Episode #1.8 (2004)
That.[CN] 成吗? Criminal (2016)
Okay, boy.[CN] 成 寶貝 Play Dead (2012)
Rebecca intends to surrender herself to the terrorists in exchange for her husband's life.[JA] レベッカ 自分を降伏させようとする 換のテロリストに 彼女の夫の人生のために。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Done.[CN] 成 The Dogs of War (1980)
I saw you at the crossroads.[JA] 差する道で見かけた The Spoils of War (2017)
Cocksucker.[CN] 口 The Aristocrats (2005)
If we can get the girl from the safe house, prove to Naseri that his daughter's still alive, we might be able to negotiate.[JA] 私たちが 安全な家の女の子、 彼のことをNaseriに証明する 娘はまだ生きている、 我々は渉することができるかもしれない。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Deal.[CN] 成 27 Dresses (2008)
A good husband you are, letting Gus send your wife to shake for a mob Bronx gorillas.[CN] 多麼稱職的丈夫啊 讓Gus把你的妻子送去布朗克斯跟一群流氓打 Applause (1929)
Everywhere you looked there were horrors, fat, sweaty messes of men with bad hair, bad suits and tired-looking wives.[JA] 退屈で醜い社場では 俺は場違いに見えるだろう 会場全体がホラーだ The Widow Maker (2017)
Normally, people share that stuff.[JA] みんな 普通に換してんだからさ Choices (2017)
People are not necessarily friends and they don't necessarily stay friends but they can interact.[JA] 初対面の人も その場限りの人も― 流を楽しんでる Barbecue (2017)
What do you think?[JA] 換しよう どう? 換しよう The Secret of Sales (2017)
I went back to the house to change clothes, and I found this... in the mess.[JA] 私は再び 衣服を換するための家、 私はこれを混乱の中で見つけました。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Bum sex.[CN] 肛 Biggest House of Cards (2003)
So, what I would like to do is exchange these dangerous uPVC windows for nice, new, safe PVCu ones, free of charge, apart from installation costs.[JA] ぜひ換してください 危険なUPVC製の窓を 無料で安全なPVCU製へ Salesmen Are Like Vampires (2017)
Now, your average CB enthusiast is male, lives with his mum and is about as likely to drive a truck as he is to have lost his cherry.[JA] もしくは童貞だ 妖精が信を始めると 次々と発情した The Widow Maker (2017)
Deliver unto me the murderer of my husband, O King![CN] 把謀害我丈夫的兇手我處置,國王! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Rick, I'll skip the foreplay and jump straight into the penetration then.[JA] 前戯は抜きで 今すぐわりたい Smell the Weakness (2017)
You did wrong to them, big time,[CN] 不知道啦往就 Episode #1.8 (2004)
The exchange took place, the girl is safe, but, sir, there-there was gunfire and Rebecca was hit.[JA] 換は 場所、女の子は安全です、 しかし、そこで 銃撃でレベッカが撃たれた 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
They must deliver unto me the murderer of my child - and they are free![CN] 他們必須要出殺害我兒子的兇手,那樣我就放過他們! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Deal.[CN] 成 Second Hand Wedding (2008)
The hankercheif Yoon used to wipe his sweat at his concert.[CN] 他擦过汗的毛巾 在现场以5万块成 5... Episode #1.2 (2004)
King Gunther, let me deal with the dragon slayer![CN] 龔特爾王,屠龍者就給我解決吧! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
A case.[CN] 这易简直是... The Barber of Siberia (1998)
I'm on the roundabout outside the refinery.[JA] 製油所の差点だ The Secret of Sales (2017)
Will you send this to Mme. Grusinskaya?[CN] 能幫我把這個給格魯辛斯卡婭夫人嗎? Grand Hotel (1932)
If there are more attacks, can you honestly stand up and tell the families of those victims that this was a line that you couldn't cross?[JA] より多くの攻撃がある場合, あなたは正直に立ち上がることができますか? 彼らの家族に伝えてください これがラインであった犠牲者 - あなたは差できませんでしたか? 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
I'm not negotiating with you.[JA] 私はあなたと渉していません。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
- Trade was done.[JA] 渉は行われました。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Deal?[CN] 成吗 Deal. Jolly LLB (2013)
Not exactly. Our customers get a great product for their money.[JA] でも僕たちは商品と換する Close Encounters (2017)
It was in a car accident.[JA] 通事故だったの Stalker's Prey (2017)
I've made friends with her ballet master, Pimenov.[CN] 我和她的芭蕾導師, 皮門諾夫, 也上了朋友. Grand Hotel (1932)
After striking debris, Pilgrim non-responsive.[JA] 宇宙ゴミと衝突後 探査機とは信できず Life (2017)
I'll negotiate with the owner.[JA] (ひとみ)大家(おおや)さんに渉します Emotions (2017)
Fitzpatrick will be lucky if he gets another week as showroom manager.[JA] フィッツパトリックと すぐ代になる Sexy Rollercoasters (2017)
Reconstruction and synchronisation:[CN] 本片內容以及字幕僅供學習流,嚴禁用於商業途徑 中文字幕校譯: yourtear@TLF Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Anyone else want a turn?[JA] 代する? Sexy Rollercoasters (2017)
My Hand, Qyburn, has made overtures to the Golden Company in Essos.[JA] 我が手のカイバーンが エッソスの地でゴールデンカンパニーと渉した The Spoils of War (2017)
There's a Kojak with a Kodak on the A13 flyover. Thanks, Gremlin.[JA] 盗み聞きされてる 信終了 The Widow Maker (2017)
Let's go out.[CN] 那好吧我们往吧 Episode #1.4 (2004)
Deliver Hagen unto me - and you are free![CN] 把哈根出來,就放你們走! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
♪ Time to make a change... ♪[JA] 換しよう The Secret of Sales (2017)
It's yours.[CN] 给你了 Basic Instinct (1992)
Like "who are you playing" and I'll probably get hit right?[CN] 跟这个大叔说我要跟他往 他一定会骂我是神经病对吧 Episode #1.7 (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゲートウェー換機[ゲートウェーこうかんき, ge-toue-koukanki] gateway switch [Add to Longdo]
セル[セルこうかん, seru koukan] cell switching [Add to Longdo]
データ[データこうかん, de-ta koukan] data exchange [Add to Longdo]
データ換機[データこうかんき, de-ta koukanki] data switch [Add to Longdo]
データ換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
データ換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.) [Add to Longdo]
デジタル換機[デジタルこうかんき, dejitaru koukanki] digital switch [Add to Longdo]
デジタル換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] digital data exchange network [Add to Longdo]
パケット[ぱけっとこうかん, pakettokoukan] packet switching [Add to Longdo]
メッセージ[メッセージこうかん, messe-ji koukan] message switching [Add to Longdo]
仮想的換局[かそうてきこうかんきょく, kasoutekikoukankyoku] virtual (switching) office [Add to Longdo]
加入者線換機[かにゅうしゃせんこうき, kanyuushasenkouki] local switch (LS) [Add to Longdo]
回線[かいせんこうかん, kaisenkoukan] circuit switching [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつこうかん, gijutsukoukan] technology exchange [Add to Longdo]
[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]
換システム[こうかんシステム, koukan shisutemu] switching system [Add to Longdo]
換データ要素[こうかんデータようそ, koukan de-ta youso] interchange data element [Add to Longdo]
換レイヤ[こうかんレイヤ, koukan reiya] switching layer [Add to Longdo]
換回線[こうかんかいせん, koukankaisen] switched line [Add to Longdo]
換機[こうかんき, koukanki] switch [Add to Longdo]
換機製品[こうかんきせいひん, koukankiseihin] switching product [Add to Longdo]
換機通信事業者[こうかんきつうしんじぎょうしゃ, koukankitsuushinjigyousha] exchange carrier [Add to Longdo]
換局[こうかんきょく, koukankyoku] (telephone) exchange [Add to Longdo]
換型[こうかんがた, koukangata] switched (adj) (as in "switched VP") [Add to Longdo]
換処理能力[こうかんしょりのうりょく, koukanshorinouryoku] switching capacity, switching ability [Add to Longdo]
換接続[こうかんせつぞく, koukansetsuzoku] switched connection [Add to Longdo]
換網[こうかんもう, koukanmou] switching network [Add to Longdo]
換様式[こうかんようしき, koukanyoushiki] interchange format [Add to Longdo]
換様式クラス[こうかんようしきクラス, koukanyoushiki kurasu] interchange format class [Add to Longdo]
互配置[こうごはいち, kougohaichi] interleaving (vs) [Add to Longdo]
[こうさ, kousa] intersection [Add to Longdo]
差合計検査[こうさごうけいけんさ, kousagoukeikensa] crossfooting [Add to Longdo]
渉ページ[こうしょうページ, koushou pe-ji] nominal page [Add to Longdo]
替装置[こうたいそうち, koutaisouchi] alternate device [Add to Longdo]
代トラック[こうたいトラック, koutai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]
代パス[こうたいパス, koutai pasu] alternate path [Add to Longdo]
直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator [Add to Longdo]
[こうりゅう, kouryuu] alternating current (AC) [Add to Longdo]
構内換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
構内電話換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
自動式構内換機[じどうしきこうないこうきのう, jidoushikikounaikoukinou] Private Automatic Branch eXchange, PABX [Add to Longdo]
情報[じょうほうこうかん, jouhoukoukan] information exchange [Add to Longdo]
情報換用アメリカ標準コード[じょうほうこうかんようアメリカひょうじゅんコード, jouhoukoukanyou amerika hyoujun ko-do] American Standard Code for Information Exchange, ASCII [Add to Longdo]
中継換機[ちゅうけいこうかんき, chuukeikoukanki] toll switch (TS), trunk exchange [Add to Longdo]
中継線換機[ちゅうけいせんこうかんき, chuukeisenkoukanki] toll switch (TS), trunk exchange [Add to Longdo]
周波数多重変調[ちょっこうしゅうはすうたじゅうへんちょう, chokkoushuuhasuutajuuhenchou] orthogonal frequency division multiplexing [Add to Longdo]
電子データ[でんしデータこうかん, denshi de-ta koukan] EDI, Electronic Data Interchange [Add to Longdo]
電話換局[でんわこうかんきょく, denwakoukankyoku] telephone exchange [Add to Longdo]
道路通情報通信システム[どうろこうつうじょうほうつうしんシステム, dourokoutsuujouhoutsuushin shisutemu] VICS, Vehicle Information and Communication Systems [Add to Longdo]
認証[にんしょうこうかん, ninshoukoukan] authentication exchange [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] KREUZUNG, VERKEHR [Add to Longdo]
[こう, kou] Kreuzung, Verkehr [Add to Longdo]
[かう, kau] verkehren (mit) [Add to Longdo]
える[まじえる, majieru] mischen [Add to Longdo]
ざる[まざる, mazaru] vermischt_sein, gemischt_sein [Add to Longdo]
じる[まじる, majiru] vermischt_sein, gemischt_sein [Add to Longdo]
[かわす, kawasu] austauschen [Add to Longdo]
ぜる[まぜる, mazeru] mischen [Add to Longdo]
わる[まじわる, majiwaru] verkehren (mit) [Add to Longdo]
[こうご, kougo] gegenseitig, abwechselnd [Add to Longdo]
[こうふ, koufu] abgeben, abliefern [Add to Longdo]
差点[こうさてん, kousaten] Kreuzung [Add to Longdo]
[こうせん, kousen] Kriegfuehrung [Add to Longdo]
[こうかん, koukan] Austausch, Umtausch, Ersatz [Add to Longdo]
[こうえき, koueki] Handel, Austausch [Add to Longdo]
[こうしょう, koushou] Verhandlung [Add to Longdo]
[こうばん, kouban] Polizeiwache [Add to Longdo]
[こうつう, koutsuu] Verkehr [Add to Longdo]
通網[こうつうもう, koutsuumou] Verkehrsnetz [Add to Longdo]
[こうさく, kousaku] Verwicklung, Verflechtung [Add to Longdo]
[こうさい, kousai] Verkehr, Umgang, Gesellschaft [Add to Longdo]
響曲[こうきょうきょく, koukyoukyoku] Symphonie [Add to Longdo]
響楽[こうきょうがく, koukyougaku] Symphonie [Add to Longdo]
[こっこう, kokkou] diplomatische_Beziehungen [Add to Longdo]
[がいこう, gaikou] Aussenpolitik, Diplomatie [Add to Longdo]
[がいこうかん, gaikoukan] Diplomat [Add to Longdo]
[せいこう, seikou] Geschlechtsverkehr [Add to Longdo]
[ぼっこうしょう, bokkoushou] unbeteiligt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top