ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蜡-, *蜡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蜡, là, ㄌㄚˋ] candle, wax; maggot
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,593

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[là, ㄌㄚˋ, / ] candle; wax, #17,483 [Add to Longdo]
[là zhú, ㄌㄚˋ ㄓㄨˊ, / ] candle, #11,776 [Add to Longdo]
[shí là, ㄕˊ ㄌㄚˋ, / ] paraffin wax, #23,948 [Add to Longdo]
[là bǐ, ㄌㄚˋ ㄅㄧˇ, / ] crayon, #26,583 [Add to Longdo]
像馆[là xiàng guǎn, ㄌㄚˋ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] waxworks (e.g. Madame Tusseaud's), #47,530 [Add to Longdo]
[fēng là, ㄈㄥ ㄌㄚˋ, / ] beeswax, #79,362 [Add to Longdo]
[bái là, ㄅㄞˊ ㄌㄚˋ, / ] white wax; insect wax, #80,680 [Add to Longdo]
石油[shí yóu là, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄌㄚˋ, / ] petroleum wax [Add to Longdo]
[ěr là, ㄦˇ ㄌㄚˋ, / ] earwax; cerumen [Add to Longdo]
[là zhì, ㄌㄚˋ ㄓˋ, / ] waxiness [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So tonight we will hold a candlelight vigil in protest.[CN] 所以为了抗议 今晚我们要点着烛守护这些树 The Gang Finds a Dumpster Baby (2007)
With candles burning. That's real safe.[CN] 烛还烧着呢 真安全啊 Not in Portland (2007)
Hey, guys, look, they're giving away wax lips with fangs![CN] 你看,他们在送有瞭牙的唇! The Haunting Hour: Don't Think About It (2007)
I don't have wax lips. They're my favorites.[CN] - 我没有唇,我最喜欢它们了 The Haunting Hour: Don't Think About It (2007)
Wax off.[CN] 除 The Baker (2007)
Wax lips![CN] 唇! The Haunting Hour: Don't Think About It (2007)
I love wax lips![CN] 我喜欢唇! The Haunting Hour: Don't Think About It (2007)
Remember to snuff out the candles.[CN] 记着把烛都吹灭 Christmas Story (2007)
Ooh, I say we nominate the woman who gives edie her bikini wax.[CN] 哦 那咱们提名 送Edie比基尼蜜脱毛膏的女人吧 In Buddy's Eyes (2008)
Thanks, Asriel. Well, listen.[CN] 艾塞瑞,谢谢你 听着,我觉得点些 The Gang Finds a Dumpster Baby (2007)
Wax on...[CN] 打... The Baker (2007)
Well, we're gonna go put the candles on the cake.[CN] 我们准备给蛋糕点 Under the Same Moon (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top