ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蠟-, *蠟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蠟, là, ㄌㄚˋ] candle, wax; maggot
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 9,530

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜡烛[là zhú, ㄌㄚˋ ㄓㄨˊ, / ] candle, #11,776 [Add to Longdo]
[là, ㄌㄚˋ, / ] candle; wax, #17,483 [Add to Longdo]
石蜡[shí là, ㄕˊ ㄌㄚˋ, / ] paraffin wax, #23,948 [Add to Longdo]
蜡笔[là bǐ, ㄌㄚˋ ㄅㄧˇ, / ] crayon, #26,583 [Add to Longdo]
蜡像馆[là xiàng guǎn, ㄌㄚˋ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] waxworks (e.g. Madame Tusseaud's), #47,530 [Add to Longdo]
蜂蜡[fēng là, ㄈㄥ ㄌㄚˋ, / ] beeswax, #79,362 [Add to Longdo]
白蜡[bái là, ㄅㄞˊ ㄌㄚˋ, / ] white wax; insect wax, #80,680 [Add to Longdo]
石油蜡[shí yóu là, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄌㄚˋ, / ] petroleum wax [Add to Longdo]
耳蜡[ěr là, ㄦˇ ㄌㄚˋ, / ] earwax; cerumen [Add to Longdo]
蜡质[là zhì, ㄌㄚˋ ㄓˋ, / ] waxiness [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, whatever ails these candles?[CN] 為什麼這些燭會這樣? The Uninvited (1944)
- Bring more candles.[CN] -再拿些燭來 La Notte (1961)
Don't let the candle go out.[CN] 別讓燭滅了 The Singing Ringing Tree (1957)
It's wax.[CN] 這是做的 The Tomb of Ligeia (1964)
Come on, let's blow out those candles.[CN] 來,我們把這些燭都滅了 A Report on the Party and Guests (1966)
Look at that candle. Straighter than Hornblower's backbone.[CN] 看那燭 比霍恩布洛爾的脊椎還要直 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
It's wax![CN] 是做的 The Tomb of Ligeia (1964)
The candles! Look at the candles![CN] 燭,快看 The Uninvited (1944)
A couple of candles and they gambled whatever they had stolen during the day or had gained by begging.[CN] 點上幾隻燭 就賭了起來 賭注是白天偷到的東西 Pearls of the Deep (1965)
Dad wrapped a head of lettuce in wax paper... and kept it in our icebox for over three Weeks... and it still came out fresh and good Right?[CN] 爸用紙包住萵苣,放在冰盒裏 大約三星期後,拿出來時仍新鮮完好 - 對嗎? East of Eden (1955)
But just then we heard the whistles, the banker whisked away the candles, it went dark and the police broke it all up.[CN] 這時我們聽到口哨聲 銀行家吹滅燭,現場一片漆黑 員警搗毀了所有東西 Pearls of the Deep (1965)
Bring some candles, please.[CN] 拿些燭來 La Notte (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top