ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蟹-, *蟹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蟹, xiè, ㄒㄧㄝˋ] crab, brachyura
Radical: Decomposition: 解 (jiě ㄐㄧㄝˇ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 3,049

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] crab, #3,209 [Add to Longdo]
[Jù xiè zuò, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Cancer (constellation and sign of the zodiac), #4,329 [Add to Longdo]
[páng xiè, ㄆㄤˊ ㄒㄧㄝˋ, ] crab, #11,603 [Add to Longdo]
[xiè fěn, ㄒㄧㄝˋ ㄈㄣˇ, ] crab meat, #63,666 [Add to Longdo]
虾兵[xiā bīng xiè jiàng, ㄒㄧㄚ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] shrimp soldiers and crab generals (in mythology or popular fiction, the army of the Dragon King of the Eastern Sea); useless troops (成语 saw), #98,906 [Add to Longdo]
[Tiān xiè zuò, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Cancer (constellation and sign of the zodiac); variant of 巨[Add to Longdo]
[Mó xiè zuò, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 魔羯座 [Add to Longdo]
绒螯[róng áo xiè, ㄖㄨㄥˊ ㄠˊ ㄒㄧㄝˋ, / ] mitten crab (Eriocheir sinensis) [Add to Longdo]
[há xiè, ㄏㄚˊ ㄒㄧㄝˋ, ] clams and crabs; seafood [Add to Longdo]
[xiè měng, ㄒㄧㄝˋ ㄇㄥˇ, ] crab-eating mongoose (Herpestes urva) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かにざ, kaniza] (n) ราศีีกรกฎ

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);蠏[かに, kani] (n) crab; (P) [Add to Longdo]
蒲;カニ蒲[カニカマ;カニかま(カニ蒲);かにかま(蒲), kanikama ; kani kama ( kani kama ); kanikama ( kani kama )] (n) imitation crab meat [Add to Longdo]
缶;蠏缶[かにかん, kanikan] (n) canned crab [Add to Longdo]
工船;蠏工船[かにこうせん, kanikousen] (n) crab-canning boat [Add to Longdo]
座;蠏座[かにざ, kaniza] (n) (constellation) Cancer; the Crab [Add to Longdo]
食猿[かにくいざる, kanikuizaru] (n) crab-eating macaque [Add to Longdo]
食海豹[かにくいあざらし;カニクイアザラシ, kanikuiazarashi ; kanikuiazarashi] (n) (uk) crabeater seal (Lobodon carcinophagus) [Add to Longdo]
星雲[かにせいうん, kaniseiun] (n) Crab Nebula [Add to Longdo]
[かにくさ;カニクサ, kanikusa ; kanikusa] (n) (uk) Japanese climbing fern (Lygodium japonicum) [Add to Longdo]
蜘蛛[かにぐも;カニグモ, kanigumo ; kanigumo] (n) (uk) crab spider (any spider of family Thomisidae) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You cannot make a crab walk straight.を縦に歩かせることはできない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you let her be beside me for rest of my time,[CN] 只要能够将她留在我身边 火腿两个 肉棒三包 Episode #1.8 (2004)
Did you have one of those mini crab cakes?[JA] のケーキ食べた? Stay with Me (2008)
Why don't you finish your indian tale of the little crab that saved the Brahmin.[CN] 忘了你的印度寓言吧... 什么拯救了高雅人士的小螃 Night Train (1959)
It was the crab. It didn't agree with me[CN] 大概是螃吃坏了,我这人娇嫩 The Yellow Handkerchief (1977)
A small crab once saved his companion, a Brahmin, from a viper.[CN] 小螃曾从毒蛇口里救过他的高雅同伴 Night Train (1959)
Sarah has work here, too, so we thought we'd head to Chinatown, get a little egg foo yong action.[JA] サラも仕事でこっちに来てる 玉食べにチャイナタウンへ行くよ The Redshirt (2011)
I had hoped that we would catch a carp.[JA] J槍 (求女) この前のように を鮑りたいのさ荳ガ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
It's lunch time, so I bought these crabs[CN] 该吃饭了,我想你们也一定饿了 我就买了螃 啊,叫你破费了 The Yellow Handkerchief (1977)
- You stepped on his claw![CN] - 你踩到了螃的钳子了! - 钳子? The Little Mermaid (1976)
He died like a hero to save her and the rest of us.[CN] 我没推她父亲下海喂螃 Foreign Correspondent (1940)
Why don't you grab a bite to eat first.[JA] 最初に軽い食事で はどうですか。 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
You like?[JA] プーケム(の塩漬け)よ Bangkok Dangerous (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top