ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蝶-, *蝶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蝶, dié, ㄉㄧㄝˊ] butterfly
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  枼 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] insect,  Rank: 2,306

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hú dié, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, ] butterfly, #8,180 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] butterfly, #8,210 [Add to Longdo]
[dié yǒng, ㄉㄧㄝˊ ㄩㄥˇ, ] butterfly stroke (swimming), #35,866 [Add to Longdo]
[dié gǔ, ㄉㄧㄝˊ ㄍㄨˇ, ] sphenoid bone (front of the temple), #95,761 [Add to Longdo]
庄周梦[zhuāng zhōu mèng dié, ㄓㄨㄤ ㄓㄡ ㄇㄥˋ ㄉㄧㄝˊ, / ] Zhuangzi 莊子|庄子 dreams of a butterfly (or is it the butterfly dreaming of Zhuangzi?), #162,433 [Add to Longdo]
[ōu dié yú, ㄡ ㄉㄧㄝˊ ㄩˊ, / ] plaice [Add to Longdo]
效应[hú dié xiào yìng, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] the butterfly effect (leading to chaotic dynamics) [Add to Longdo]
[hú dié quǎn, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˇ, ] papillon (lapdog with butterfly-like ears) [Add to Longdo]
[hú dié qín, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄑㄧㄣˊ, ] same as yangqin 揚琴|扬琴, dulcimer [Add to Longdo]
[hú dié sū, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄙㄨ, ] crispy short-crust pastry; mille-feuilles [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちょう, chou] (n) ผีเสื้อ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちょう, chou] (n) butterfly; (P) [Add to Longdo]
々(P);(P)[ちょうちょう(P);ちょうちょ, chouchou (P); choucho] (n) butterfly; (P) [Add to Longdo]
よ花よ[ちょうよはなよ, chouyohanayo] (exp,adv-to) bringing up (one's daughter) like a princess [Add to Longdo]
ネクタイ[ちょうネクタイ, chou nekutai] (n) bow tie [Add to Longdo]
[ちょうがい, chougai] (n) (See 白貝) silver-lipped pearl oyster (Pinctada maxima); golden-lipped pearl oyster; white-lipped pearl oyster [Add to Longdo]
形骨;ちょう形骨[ちょうけいこつ, choukeikotsu] (n) sphenoid bone (of the skull) [Add to Longdo]
形弁[ちょうがたべん, chougataben] (n) (obsc) (See バタフライバルブ) butterfly valve [Add to Longdo]
結び[ちょうむすび, choumusubi] (n) bow; bowknot [Add to Longdo]
鮫;鰉(oK);鱘鮫(oK);鱘魚(oK);鱣(oK)[ちょうざめ;チョウザメ, chouzame ; chouzame] (n) (uk) sturgeon (Acipenser mikadoi) [Add to Longdo]
魚;々魚[ちょうちょううお;チョウチョウウオ, chouchouuo ; chouchouuo] (n) (uk) (See オリエンタルバタフライフィッシュ) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.々夫人」の舞台は長崎に置かれている。
You are a beautiful butterfly.あなたは美しい々です。
This caterpillar will become a beautiful butterfly.この芋虫がきれいなになるのだ。
These butterflies are rare in our country.これらのは我が国では珍しい。
It takes two years for the butterfly to mature.そのは成虫になるまでに2年かかる。
Is it a butterfly or a moth?それはですか、それとも蛾ですか。
I captured butterflies with a net.わたしはあみでを捕まえた。
A bat flying in the sky looks like a butterfly.空を飛んでいる蝙蝠はのように見えますね。
My hobby is to collect beautiful butterflies.私の趣味はきれいなを集めることです。
I caught a beautiful butterfly.私は美しいを捕まえた。
I captured butterflies with a net.私は捕虫網でを捕まえた。
The girls were dancing lightly like so many butterflies.少女たちはさながらのように軽やかに踊っていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I loan you money but you pay me back or you have scrotum bowtie.[JA] 金は貸してやるが返さなければ 陰嚢のネクタイだ Once Upon a Time in Venice (2017)
But nobody had ever been able to catch the male of the species.[CN] 但没人抓到过这个品种的雄 I Wake Up Screaming (1941)
Blue suit, bow tie.[CN] 他穿着蓝色西装 戴着蝴结领结 The Killers (1946)
I keep feeling that two men with butterfly nets... are going to creep up behind you and lead you away.[CN] 我总感觉会有两个拿着捕网的男人 ...从你后面罩住你 然后把你拖走 The Palm Beach Story (1942)
Listen, you ever heard of the, uh, Belarus Bowtie?[JA] ベラルーシのネクタイの話を 聞いたことは? Once Upon a Time in Venice (2017)
All wrapped up in tissue paper, with pink ribbons around it.[CN] 用薄纸包裹 再加粉红色蝴 Double Indemnity (1944)
- Yeah, yeah, yeah.[JA] - ネクタイ? Once Upon a Time in Venice (2017)
All the time they is arguing about who will be the most pretty buttery flies.[JA] 彼らは 常に最も綺麗なに なるのは誰か 議論している The BFG (2016)
Probably a butterfly, then.[JA] 多分だな The Secret Life of Pets (2016)
Did you ever read The Sex Life of the Butterfly by Faber?[CN] 你读过法布尔写的《蝴的性生活》 吗? I Wake Up Screaming (1941)
Huh. I see a butterfly.[JA] 僕にはとしか... Cover (2015)
I got out one night, chasing a butterfly or a car.[JA] 俺は走った や車を追いかけて The Secret Life of Pets (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top