Search result for

*agent*

(473 entries)
(0.4798 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: agent, -agent-
English-Thai: Longdo Dictionary
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agent[N] ตัวกระทำ, See also: สารที่ส่งผล, สารที่ทำให้เกิดปฏิกริยาเคมี
agent[N] ตัวแทน, See also: ผู้แทน, เอเย่นต์, Syn. representative, deputy
agent[N] ผู้กระทำ
agent[N] พนักงานของรัฐ
agent[N] วิถีทาง, See also: พาหะ
agent[N] สายลับ (คำไม่เป็นทางการ)
magenta[N] สีแดงม่วง, Syn. vermilion, maroon, fuchsia
reagent[N] สารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยา
newsagent[N] ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ, See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, Syn. newsdealer, paper shop
termagent[N] หญิงดุร้าย, See also: หญิงที่มีอารมณ์ร้าย, Syn. virago
termagent[ADJ] รุนแรง, See also: ปั่นป่วน, อารมณ์ร้าย, ดุร้าย
press agent[N] เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, Syn. advertiser, publicizer
estate agent[N] คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายบ้านและที่ดิน, Syn. real estate agent, realtor
secret agent[N] สายลับ, See also: เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ, ผู้สืบราชการลับ, Syn. spy, informer, operative
travel agent[N] ตัวแทนสำนักท่องเที่ยว
wetting agent[N] น้ำยาหรือสารเคมีที่ใช้เคลือบฟิล์ม กระจกหรือวัตถุอื่น, See also: เพื่อป้องกันการเกิดฟอง
oxidizing agent[N] สารที่ทำให้สารอื่นรวมตัวกับอ็อกซิเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
agent nounนามที่หมายถึงผู้กระทำ
agent provocateur(อะซาน' พรอวอคะเทอ') Fr., (pl. agents provocateurs) สายลับ, จารบุรุษ
agential(เอเจน' เชียล) adj. เกี่ยวกับตัวแทน
consular agentn. เจ้าหน้าที่กงสุลระดับต่ำสุด
diplomatic agentn. ทูต
double agentn. จากบุรุษที่ทำงานให้กับทั้ง 2 ฝ่ายที่เป็นคู่กรณี
indian agentเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของอินเดีย
magenta(มะเจน'ทะ) n. สีม่วงแดง
press agentn. เจ้าหน้าที่โฆษณา
reagent(รีเอ'เจินทฺ) n. สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดลองและการสังเคราะห์ทางเคมี,ตัวกระทำ
secret agentn. เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ,ผู้สืบความลับ, Syn. spy
shipping agentn. พ่อค้าตัวแทนในการขนส่งทางเรือ
subagent(ซับเอ'เจินทฺ) n. ผู้รับช่วง,ตัวแทนช่วง,ผู้จำหน่ายช่วง., See also: subagency n. สำนักงานตัวแทนช่วง,การเป็นตัวแทนช่วง adj. กึ่งน้ำกึ่งบก,สะเทินน้ำสะเทินบก
travel agentn. ตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยว
wetting agentn. ตัวทำให้เปียกชื้น

English-Thai: Nontri Dictionary
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provocateur, agentสายลับเพื่อก่อกวนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
part time agentตัวแทนไม่เต็มเวลา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
law agentทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lloyd's Agentตัวแทนของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lloyd's Underwriter Agentตัวแทนผู้รับประกันภัยของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
recovery agentตัวแทนเรียกร้องส่วนรับคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subagentตัวแทนช่วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sclerosing agentสารก่อกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stopping-off agentสารกันติด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
special agentตัวแทนเฉพาะการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settling agentตัวแทนตกลงค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sub-agentตัวแทนรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent mercantileตัวแทนการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent of necessityตัวแทนจำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent provocateurสายลับเพื่อก่อกวนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent provocateurผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquiliser, minor; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent, biological; biologicalsชีวสาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent, commissionตัวแทนค้าต่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent, consularตัวแทนฝ่ายกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent, diplomaticตัวแทนทางทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent, diseaseตัวก่อโรค, สิ่งก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent, enhancing; medium, contrast; medium, enhancingสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent, executiveผู้แทนฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent, sclerosingสารก่อกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent, specialตัวแทนเฉพาะการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent, universalตัวแทนซึ่งได้รับมอบอำนาจทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agentตัวกระทำ, ผู้กระทำ, ตัวแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agentตัวกระทำ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agentตัวแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agentตัวแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent and principal, duties ofหน้าที่ของตัวแทนและตัวการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
average agentตัวแทนจัดการความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antianxiety agent; drug, anxiolytic; tranquiliser, minor; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anxiolytic drug; agent, antianxiety; tranquiliser, minor; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
account agentตัวแทนเงินเชื่อ มีความหมายเหมือนกับ credit agent [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
biological agent; biologicalsชีวสาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
buying agentตัวแทนจัดซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
biological agentชีวสาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biologicals; agent, biologicalชีวสาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
minor tranquiliser; agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
minor tranquilizer; agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquiliser, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mercantile agentตัวแทนการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
medium, contrast; agent, enhancing; medium, enhancingสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medium, enhancing; agent, enhancing; medium, contrastสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
commercial agentตัวแทนการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
claim agentตัวแทนค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash agentตัวแทนเงินสด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-agentตัวแทนร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commission agentตัวแทนค้าต่าง [ดู factor] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antiviral agentsสารต้านไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mobile agentsเอเจนต์เคลื่อนที่ (ซอฟต์แวร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diagnostic reagents and test kitsชุดตรวจวินิจฉัยโรคสำเร็จรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anti-inflammatory agentสารต้านการอักเสบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Patent Agentบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ยื่นขอจดสิทธิบัตร
เพื่อจัดทำร่างเอกสารคำยื่นขอ และทำการยื่นตามขั้นตอนของสำนักงานสิทธิบัตรเพื่อให้ได้รับสิทธิคุ้มครอง [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Agent (patent )ตัวแทนยื่นจดสิทธิบัตรที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ที่มีการลงทะเบียนไว้กับสำนักงานสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Mutagenic agentสิ่งก่อการกลาย, สิ่งก่อกลายพันธุ์, สิ่งที่ทำให้ความถี่ของการกลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นจากที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่น สารเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (ethylmethane sulfonate) และรังสีแกมมา [นิวเคลียร์]
Anti-bacterial agents ; Antibioticsปฏิชีวนะ [TU Subject Heading]
Anti-infective agentsสารต้านการติดเชื้อ [TU Subject Heading]
Anti-infective agents in veterinary medicineสารต้านการติดเชื้อทางสัตวแพทยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Anti-inflammatory agentsยาต้านการอักเสบ [TU Subject Heading]
Anti-inflammatory agents, Non-steroidalยาต้านการอักเสบ, ยาต้านการอักเสบกลุ่มไม่มีสเตอรอยด์ [TU Subject Heading]
Anti-inflammatory agents, Steroidalยาต้านการอักเสบกลุ่มสเตอรอยด์ [TU Subject Heading]
Anti-retroviral agentsสารต้านไวรัสรีโทร [TU Subject Heading]
Anti-ulcer agents ; Antiulcer drugsสารต้านแผลเปื่อย [TU Subject Heading]
Anticholesteremic agentsสารต้านคอเลสเตอรอล [TU Subject Heading]
Antidepressive agentsสารต้านโรคซึมเศร้า [TU Subject Heading]
Antifibrinolytic agentsสารต้านการละลายลิ่มเลือด [TU Subject Heading]
Antifibrinolytic agentsสารต้านการละลายลิ่มเลือด [TU Subject Heading]
Antifoaming agentsสารต้านฟอง [TU Subject Heading]
Antifungal agentsสารต้านเชื้อรา [TU Subject Heading]
Antihypertensive agentsสารต้านความดันเลือดสูง [TU Subject Heading]
Antilipemic agentsยาลดระดับไขมันในเลือด [TU Subject Heading]
Antimutagenic agentsสารต้านการก่อกลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Antineoplastic agentsสารต้านมะเร็ง [TU Subject Heading]
Antineoplastic agents, Phytogenicสารต้านมะเร็งที่ได้จากพืช [TU Subject Heading]
Antipsychotic agentsยาต้านโรคจิต [TU Subject Heading]
Antitubercular agentsยารักษาวัณโรค [TU Subject Heading]
Antiviral agentsสารต้านไวรัส [TU Subject Heading]
Automonic agentsสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออโตโนมิก [TU Subject Heading]
Bronchodilator agents ยาขยายหลอดลม [TU Subject Heading]
Cardiovascular agentsยาออกฤทธิ์ต่อหัวใจและหลอดเลือ, ยาออกฤทธิ์ต่อหัวใจและหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Central nervous system agentsสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง [TU Subject Heading]
Commercial agentsตัวแทนการค้า [TU Subject Heading]
Contraceptive agentsสารคุมกำเนิด [TU Subject Heading]
Dermatologic agentsยารักษาโรคผิวหนัง [TU Subject Heading]
Hypoglycemic agentsยารักษาเบาหวาน [TU Subject Heading]
Insurance agentsตัวแทนประกันภัย [TU Subject Heading]
Intelligent agents (Computer software)อินเทลลิเจนท์ เอเจนท์ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Life insurance agentsตัวแทนประกันชีวิต [TU Subject Heading]
Mobile agents (Computer software)โมบาย เอเจนท์ (ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Real estate agentsนายหน้าขายที่ดิน [TU Subject Heading]
Surface active agentsสารลดแรงตึงผิว [TU Subject Heading]
Surface active agents industryอุตสาหกรรมสารลดแรงตึงผิว [TU Subject Heading]
Teratogenic agentsสารก่อลูกวิรูป [TU Subject Heading]
Travel agentsบริษัทนำเที่ยว [TU Subject Heading]
Vasoconstrictor agentsสารบีบหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Vasodilator agentsสารขยายหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Agent Orange ฝนเหลือง
ฝนเหลืองเป็นสารกำจัดวัชพืช ซึ่งทางการทหารของสหรัฐอเมริกา ใช้ในสงครามเวียตนาม เพื่อฉีดพ่นทำให้ใบไม้ร่วงเป็นบริเวณกว้าง ระหว่างการสู้รบกับเวียตกง นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจต่อผลกระทบทางนิเวศวิทยาของสารดังกล่าว อย่างไรก็ตามผลที่มีต่อสุขภาพอนามัยของชาวเวียตนามได้รับความสนใจมากกว่า ผนเหลืองเป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทออร์กโนคลอรีน (organochlorine) ซึ่งมีสาร TCDD (tetra chlorodibenzo-para dioxin) เล็กน้อยเจือปนอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Reducing Agent รีดิวซิ้ง เอเจนท์
สารที่ทำปฏิกริยาโดยให้อีเล็คตรอน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
commission agent (n) ตัวแทนค้าต่าง
publicity agentผู้แทนโฆษณา
road agent (n) โจรปล้นรถม้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Agent Landon.Agent Landon. Held Hostage (2014)
Agent Mills.Agent Mills. Whispers in the Dark (2015)
Hey, agents.Hey, Agents. Seek and Destroy (2017)
I want that agent's name.ฉันต้องการชื่อของเจ้าหน้าที่นั่น Odyssey (2008)
Simple alkylating agent, case solved.เคมีบำบัดแบบง่าย วินิจฉัยได้แล้ว Last Resort (2008)
Your agent also promised me Yoda would get a fair fight.เจ้าก็เคยรับรองว่าจะสู้กันอย่างยุติธรรมกับโยดา Ambush (2008)
Report, agent R3.รายงานมา สายลับอาร์ทรี Duel of the Droids (2008)
With the help of Count Dooku's sinister agents, the villainous Viceroy has made a daring getaway.ด้วยความช่วยเหลือ จากสายลับชั่วร้ายของเคาท์ดูกู อุปราชโฉดได้หลบหนีไปอย่างอุกอาจ Lair of Grievous (2008)
My best agent, Asajj Ventress, will infiltrate the Jedi ship and either free Gunray or silence himสายลับที่ดีที่สุดของข้า อาซาจ เวนเทรส จะแฝงตัวเข้าไปในยานของเจได แล้วช่วยกันเรย์ออกมา หรือไม่ก็ปิดปากเขา Cloak of Darkness (2008)
Being a free agent has its own enjoymentsเป็นอิสระ มีความสุขเป็นของตัวเอง Iljimae (2008)
Spooks (agents). MI-5 or 6, I can never tell the difference.สายลับ MI-5 ไม่ก็ 6 ฉันบอกความแตกต่างไม่ได้ The Bank Job (2008)
You aided and abetted KGB agents who broke into a top-secret military installation in the middle of the United States of America, my country.คุณช่วยเหลือและรู้เป็นเป็นใจให้สายลับเคจีบี บุกเข้าไปในค่ายทหาร/ ลับสุดยอดของกองทัพ กลางอเมริกา ประเทศของผม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They were federal agents with search warrants!เขาเป็นคนของรัฐ แถมหมายค้นต่างหาก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Double agents! - The skull!เป็นสายลับสองหน้า Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
So what are you, a triple agent?อะไรของนาย สายลับสามหน้ารึ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'm sending an agent to pick it up.ฉันจะส่งคนไปรับของมา Bolt (2008)
As your friend, I say yes, absolutely but as your agent, I have to remind you.ในฐานะเพื่อนนะ ใช่ แน่นอน ฉันรับรอง แต่ในฐานะผู้จัดการส่วนตัว ฉันต้องเตือนเธอ เรื่องสัญญาของโบล์ทนะ Bolt (2008)
An agent of the green-eyed man, I presume!สายลับของไอ่เจ้าตาเขียว ใช่ไม๊? Bolt (2008)
This is Agent Barnes. Control is down.นี่คือเจ้าหน้าที่บาร์นส์ ศูนย์บัญชาการติดต่อไม่ได้เลย Vantage Point (2008)
This is control, there are agents down. I repeat, agents down.นี่ห้องควบคุม,มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ ย้ำ,มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ Vantage Point (2008)
Washington, this is Agent Barnes.วอชิงตัน,นี่ เจ้าหน้าที่ บาร์นส์ Vantage Point (2008)
Look, I know how this is gonna sound, but Agent Taylor has gone rogue. -What?ฟังนะ,ผมรู้ว่ามันแปลก แต่เทย์เลอร์เป็นคนทำ อะไรนะ? Vantage Point (2008)
You gotta call in other agents back.คุณต้องเรียกเจ้าหน้าที่ที่เหลือกลับมา Vantage Point (2008)
This is Agent Barnes again.อีกครั้ง นี่เจ้าหน้าที่บารนส์ Vantage Point (2008)
I've lost Agent Taylor, I need a GPS location on his cellular. -Copy that.ผมหาเทเลอร์ไม่เจอ,ผมต้องการ GPS บนมือถือผม-ทำตามนี้ Vantage Point (2008)
This is Agent Barnes, I've located Taylor.นี่เจ้าหน้าที่บาร์นส์ เราได้ตำแหน่งของเทย์เลอร์แล้ว Vantage Point (2008)
This is Agent Thomas Barnes.นี่คือเจ้าหน้าที่ โทมัส บาร์น Vantage Point (2008)
- I'd recommend a good travel agent. - Without it landing.ซื้อตั๋วจากบริษัททัวร์มั้ง เครื่องไม่ลงพื้นนะ The Dark Knight (2008)
I'm an agent of chaos.ฉันเป็นนายหน้าแห่งความอลม่าน The Dark Knight (2008)
There were a few select scientists studying certain biochemical agents.มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เล็กๆ ทำงานวิจัยด้ายชีวที่นี่ Day of the Dead (2008)
When he dropped a patient in an airtight room surrounded by Secret Service agents.อย่างเช่น ตอนเค้าบุกไปฆ่าคนป่วย ในห้องที่มีเจ้าหน้าที่ลับคุมกันแน่นหนา Wanted (2008)
Yeah, well, a lot of people have believed in me in the last few months, Agent Self.ใช่สิ สองสามเดือนนี้ มีหลายคนเชื่อผม รวมถึังพวกสายลับ Breaking and Entering (2008)
You shall have your agents.คุณใช้คนของผมได้ Body of Lies (2008)
Agent Ferris is arriving at the site now.เจ้าหน้าที่แฟร์ริส เข้าพื้นที่แล้ว Body of Lies (2008)
Now, we will explain the king's espionage laws to his agent.ตอนนี้ จะให้ลูกน้องเขาดู วิธีการของเราหน่อย Body of Lies (2008)
I have an agent of the CIA.ฉันได้ตัวซี.ไอ.เอ Body of Lies (2008)
Agent VossIer, he's a friend of mine. You can let him in.เจ้าหน้าที่วอสสเลอร์ เขาเป็นเพื่อนผมเอง,ให้เขาเข้ามาเถอะ 24: Redemption (2008)
Agent VossIer's in the car waiting.เจ้าหน้าที่วอสเลอร์คอยอยู่ในรถนะ 24: Redemption (2008)
The agent guarding the door in the garage was dead before you passed him on the stairs.ใช่ เจ้าหน้าที่เฝ้าประตูโรงรถ ตายก่อนที่คุณจะเดินผ่านเค้าตรงบันได Quantum of Solace (2008)
He is my agent.He is my agentQuantum of Solace (2008)
Meanwhile, his mother, a bio-engineer at Wyren, has been stealing and stockpiling chemical agents.ขณะที่ แม่ของเขา เป็นวิศวกรชีวะ-เคมีที่ ไวเรน ที่เป็นคนขโมยและเก็บสารเคมี WarGames: The Dead Code (2008)
The complete list contains at least 15 agents which, in a series of combinations, could be used as a bio-weapon.รายการส่วนผสมทั้งหมด มีอย่างน้อยมาจาก 15 ตัวแทน ที่มีรายการส่วนผสม ที่สามารถใช้ทำอาวุธชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
This is my literary agent from Hollywood.นี่เป็นทีมที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ผม\ จากฮอลีวูด Frost/Nixon (2008)
English. Would you like to speak to the billing department or to an agent?ต้องการคุยกับฝ่ายธุรการหรือเจ้าหน้าที่ Burn After Reading (2008)
Agent.เจ้าหน้าที่ Burn After Reading (2008)
Agent! Agent!เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ Burn After Reading (2008)
Agent!เจ้าหน้าที่ Burn After Reading (2008)
Agent!เจ้าหน้าที่ Burn After Reading (2008)
Please stay on the line for the next available agent.กรุณารอเจ้าหน้าที่ที่ว่างคนต่อ ไป Burn After Reading (2008)
Agent Ellison.เจ้าหน้าที่ เอลลิสัน Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agentAn efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.
agentA travel agent arranged everything for our trip.
agentEducation is the agent of progress.
agentGet in touch with your agent right away.
agentHe bargained with the house agent for a lower price.
agentHe was the agent of her despair.
agentHe was the agent of her grief.
agentIf necessary, the government will force estate agents to reduce land prices.
agentI made my brother my agent while I was out of the city.
agentIn all my career as a travel agent, I never visited Africa.
agentIn America scores of free agents switch teams every year.
agentIn case of an emergency, get in touch with my agent.
agentIn case of an emergency, get in touch with my agent right away.
agentI negotiated with the travel agent about the ticket price.
agentIs it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?
agentLet's ask a travel agent.
agentMessrs. Hayashi & Co. is our sole agent in Japan.
agentOur company's agent in Rio will meet you at the airport.
agentShe is an estate agent.
agentSunlight and water are agents that make plants grow.
agentThe agent built up the young singer.
agentThe tax agent allowed the deduction.
agentThe travel agent suggested that we take some traveller's cheques with us.
agentThe travel agent will advise you where to stay.
agentThey sent agents to agitate the local people.
agentThis chemical agent is used to make paper white.
agentYeast acts as an agent in making bread rise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเชื้อ[N] leavening, See also: leavening agent, Example: เชื้อจุลินทรีย์สำเร็จรูปบางสูตรสามารถนำมาทำเป็นหัวเชื้อย่อยสลายเศษหญ้าฟาง เพื่อทำปุ๋ยหมักได้
นายหน้าซื้อขาย[N] broker, See also: agent, go-between, Syn. ผู้แทนขาย, คนกลาง, Example: พอเขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น ก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากันหรือทำการซื้อขายกัน
ภูมิคุ้มกัน[N] immunity, See also: immunizing agents, Syn. ภูมิต้านทาน, Example: ร่างกายของเด็กมีภูมิคุ้มกันยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นพ่อแม่ควรดูแลเป็นอย่างดี, Thai definition: สภาพที่ร่างกายมีแรงต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย
ผู้แทนการค้า[N] trade agent, Syn. ตัวแทนการค้า, Example: คณะของตนเข้าไปในจีนโดยหน้าฉากแสดงตนเป็นผู้แทนการค้าที่จัดตั้งขึ้นปลอมๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายของหรือสินค้า
คนกลาง[N] agent, See also: broker, Syn. พ่อค้าคนกลาง, Example: ชาวนาขายข้าวเปลือกผ่านคนกลางจึงทำให้ได้ราคาต่ำกว่าเดิม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำการค้าระหว่างผู้ทำกับผู้ใช้
เอเย่นต์[N] agent, Example: วิธีการหาลูกจ้างโดยเอเย่นต์จัดหางานยังไม่เป็นที่นิยม เพราะคนกลัวความไม่ซื่อ, Thai definition: นายหน้าที่เป็นผู้แทนจัดการให้ผู้อื่น, Notes: (อังกฤษ)
สายลับ[N] spy, See also: undercover agent, Syn. สาย, Example: โซเวียตได้ส่งสายลับสองคนจากมอสโค ลอบเดินทางข้างเขตแดนจีนทางภาคเหนือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เข้าไปสืบความลับ
ไส้ศึก[N] spy, See also: undercover agent, Syn. จารชน, สาย, สายลับ, Example: มั่นใจได้ว่าค่ายของเราไม่มีไส้ศึกแน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่นำความลับในหมู่ที่ตัวร่วมด้วยไปบอกแก่คนอื่นที่เป็นปฏิปักษ์
ตัวแทน[N] agent, See also: proxy, representative, deputy, substitute, Syn. ผู้แทน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับกลุ่มสมัชชาคนจนในเรื่องการขอขึ้นราคาข้าว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนคนกลุ่มใหญ่
ตัวแทนค้าต่าง[N] agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)
ตัวแทนช่วง[N] sub-agent, See also: substitute, Syn. ผู้แทนตัวรอง, Example: เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนช่วงของประธานบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนอีกต่อหนึ่งให้กระทำการแทนตัวการ
ตัวแทนเชิด[N] puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count unit: คน, Thai definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
ตัวแทนค้าต่าง[N] agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)
ตัวแทนช่วง[N] sub-agent, See also: substitute, Syn. ผู้แทนตัวรอง, Example: เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนช่วงของประธานบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนอีกต่อหนึ่งให้กระทำการแทนตัวการ
ตัวแทนเชิด[N] puppet, See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent, Example: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน, Count unit: คน, Thai definition: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน
ตัวแทน[N] agent, See also: proxy, representative, deputy, substitute, Syn. ผู้แทน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับกลุ่มสมัชชาคนจนในเรื่องการขอขึ้นราคาข้าว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนคนกลุ่มใหญ่
เจ้าหน้า[N] agent, See also: front man, spokesman, Syn. เจ้าหน้าเจ้าตา, เจ้ากี้เจ้าการ, Thai definition: ผู้ชอบทำเอาหน้า, ผู้ชอบเสนอหน้าเข้าไปทำธุระให้คนอื่นโดยไม่ต้องขอร้อง
เจ้าหน้าเจ้าตา[N] front man, See also: agent, spokesman, Syn. เจ้าหน้า, เจ้ากี้เจ้าการ, Example: เขาทำเจ้าหน้าเจ้าตาพูดแทนพวกเรา, Thai definition: ผู้ชอบทำเอาหน้า, ผู้ชอบเสนอหน้าเข้าไปทำธุระให้คนอื่นโดยไม่ต้องขอร้อง
นายสถานี[N] station master, See also: station agent, Syn. นายท่า, Example: เขาดันจับพลัดจับผลูไปเป็นนายสถานีบขส., Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของสถานี
นายหน้า[N] broker, See also: agent, middleman, Syn. คนกลาง, คนเจรจา, Example: คนไทยเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้โดยผ่านนายหน้าซึ่งจะเก็บค่านายหน้า 20%, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากัน, Notes: (กฎหมาย)
จารชน[N] spy, See also: secret agent, Syn. สายลับ, Example: พ่อค้าเหล่านี้ล้วนเป็นจารชนเข้ามาทำการวางแผนยึดเมืองปัตตานี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เข้าไปสืบความลับของประเทศอื่น
ตัวแทนจำหน่าย[N] agent, Syn. ตัวแทนขาย
นักทำ[N] doer, See also: actor, performer, agent, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกอบขึ้นหรือผลิตขึ้น
เป็นตัวแทน[V] be an agent, See also: be a representative, be a delegate, be a proxy, be a substitute, Syn. เป็นผู้แทน, Example: บริษัทนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง, Thai definition: กระทำการต่างๆ หรือมีอำนาจทำการแทนบุคคลอื่น
เป็นผู้แทน[V] be a representative, See also: be a delegate, be a proxy, be an agent, be a substitute, Syn. เป็นตัวแทน, Example: กำนันเป็นผู้แทนของหน่วยงานข้าราชการที่จะประสานกับประชาชน, Thai definition: กระทำการต่างๆ หรือมีอำนาจทำการแทนบุคคลอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børisat asanghārimmasap) EN: real estate agent ; realtor   
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agent ; dealer ; distributor   FR: agent [m] ; distributeur [m]
เจ้าหน้า[n.] (jaonā) EN: agent ; front man ; spokesman   FR: porte-parole [m]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority   FR: agent public [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; autorités [fpl]
จารชน[n.] (jārachon) EN: spy ; secret agent ; intelligence men   FR: espion [m] ; agent secret [m]
ข้าราชการ[n.] (khārātchakān) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant   FR: fonctionnaire (de l'État) [m, f] ; agent de l'État [m] ; serviteur de l'État [m] (litt.)
ข้าราชการวิสามัญ[n. exp.] (khārātchakān wisāman) EN: temporary government employee   FR: agent temporaire de la fonction publique [m] ; fonctionnaire temporaire [m]
คนกลาง[n.] (khonklāng) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent   FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
คนยาม[n.] (khon yām) EN: guard   FR: garde [m] ; agent de sécurité [m]
เครื่องประสาน[n.] (khreūang prasān) EN: binding agent ; cement   FR: liant [m]
นายหน้า[n.] (nāinā) EN: broker ; agent ; middleman ; go-between   FR: négociant [m] ; intermédiaire [m]
นายหน้าซื้อขาย[n. exp.] (nāinā seū-khāi) EN: broker; agent ; go-between   FR: négociant [m]
นายสถานี[n. exp.] (nāi sathānī) EN: stationmaster ; station agent   FR: chef de gare [m]
น้ำยา[n.] (nāmyā) EN: solution ; liquid reagent ; photographic developer   FR: solution [f] ; réactif liquide [m]
เป็นผู้แทน[v. exp.] (pen phūthaēn) EN: be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be an agent ; be a substitute   
เป็นตัวแทน[v.] (pen tūathaēn) EN: be an agent ; be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be a substitute ; represent   
ผู้-[pref.] (phū-) EN: -er, -or (suffix : agent or doer)   FR: -eur, -euse, ier-, -ière, -ien, -ienne (suffixe : spécialisation, métier, activité)
ผู้กระทำ[n. exp.] (phū kratham) EN: doer ; actor ; agent   FR: acteur [m] ; faiseur [m] (r.) ; faiseuse [f] (r.)
ผู้แทน[n.] (phūthaēn) EN: agent ; representative ; deputy ; spokeman ; delegate   FR: agent [m] ; représentant [m] ; délégué [m]
ผู้แทนจำหน่าย[n. exp.] (phūthaēn jamnāi) EN: distributing agent ; distributor   FR: distributeur [m]
ผู้แทนการค้า[n. exp.] (phūthaēn kānkhā) EN: trade agent   FR: agent commercial [m]
ผู้แทนทางทูต[n. exp.] (phūthaēn thāng thūt) FR: agent diplomatique [m]
สายลับ[n.] (sāilap) EN: secret agent ; spy ; undercover agent ; informer   FR: agent secret [m] ; espion [m] ; taupe (fam.) [f] ; informateur [m]
ไส้ศึก[n.] (saiseuk) EN: spy ; undercover agent   
สื่อ[n.] (seū) EN: medium ; media ; vehicle ; intermediary ; go-between : liaison ; vehicle ; means   FR: intermédiaire [m] ; agent de liaison [m] ; support [m] ; conducteur [m] ; véhicule [m] ; vecteur [m]
ตำรวจ[n.] (tamrūat) EN: policeman ; police officer ; cop (inf.)   FR: agent de police [m] ; policier [m] ; policière [f] ; flic [m] (fam.) ; pandore [m] (vx) ; poulet [m] (fam.)
ตำรวจจราจร[n. exp.] (tamrūat jārājøn) EN: traffic police ; traffic cop ; traffic policeman   FR: police de la route [f] ; police de la circulation [f] ; agent de la circulation [m]
ทูต[n.] (thūt) EN: diplomat ; diplomatic agent ; emissary ; envoy ; ambassador   FR: diplomate [m, f] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ตัวแทน[n.] (tūathaēn) EN: agent ; representative ; proxy ; deputy ; substitute ; delegate ; agency   FR: agent [m] ; représentant [m] ; courtier [m] ; délégué [m]
ตัวแทนจำหน่าย[n. exp.] (tūathaēn jamnāi) EN: agent   
ตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียว[n. exp.] (tūathaēn jamnāi tāe phū dīo) EN: sole agent   FR: agent exclusif [m]
ตัวแทนจัดจำหน่าย[n. exp.] (tūathaēn jat jamnāi) EN: distributor   FR: agent distributeur [m]
ตัวแทนขายประกันภัย[n. exp.] (tūathaēn khāi prakanphai) EN: insurance agent   FR: agent d'assurance [m]
ตัวแทนกงสุล[n. exp.] (tūathaēn kongsun) EN: consular agent   FR: agent consulaire [m]
ตัวแทนสายเดินเรือ[n. exp.] (tūathaēn sāi doēnreūa) EN: shipping agent   
ตัวแทนส่งออก[n. exp.] (tūathaēn song-øk) EN: export agent   
ยาม[n.] (yām) EN: guard ; watchman ; sentry   FR: garde [m] ; gardien [m] ; vigile ]m] ; agent de sécurité [m] ; surveillant [m] ; veilleur de nuit [m] ; sentinelle [f]
ยาซัด[n.] (yāsat) EN: chemical ; reagent   

CMU English Pronouncing Dictionary
AGENT    EY1 JH AH0 N T
AGENTS    EY1 JH AH0 N T S
BAGENT    B EY1 JH AH0 N T
AGENT'S    EY1 JH AH0 N T S
AGENTS'    EY1 JH AH0 N T S
MAGENTA    M AH0 JH EH1 N T AH0
REAGENT    R IY0 EY1 JH AH0 N T
REAGENTS    R IY0 EY1 JH AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agent    (n) (ei1 jh @ n t)
agents    (n) (ei1 jh @ n t s)
magenta    (n) (m @1 jh e1 n t @)
reagent    (n) (r ii1 ei1 jh @ n t)
reagents    (n) (r ii1 ei1 jh @ n t s)
newsagent    (n) (n y uu1 z ei jh @ n t)
land-agent    (n) - (l a1 n d - ei jh @ n t)
newsagents    (n) (n y uu1 z ei jh @ n t s)
land-agents    (n) - (l a1 n d - ei jh @ n t s)
press-agent    (n) - (p r e1 s - ei jh @ n t)
press-agents    (n) - (p r e1 s - ei jh @ n t s)
shipping-agent    (n) - (sh i1 p i ng - ei jh @ n t)
shipping-agents    (n) - (sh i1 p i ng - ei jh @ n t s)
agent provocateu    (n) - (a2 zh o n - p r @ v o2 k @ t @@1 r)
agents provocate    (n) - (a2 zh o n - p r @ v o2 k @ t @@1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agent {m}agent [Add to Longdo]
Agentur {f} | Agenturen {pl}; Vermittlungen {pl}agency | agencies [Add to Longdo]
Agenturgeschäft {n}agency business [Add to Longdo]
Agenturvergütung {f}agency commission [Add to Longdo]
Agenturvertreter {m}agency representative [Add to Longdo]
Agenturwaren {pl}agency goods [Add to Longdo]
Alleinvertreter {m}; Generalvertreter {m}sole agent; sole representative [Add to Longdo]
Anlagentechnik {f}installation engineering [Add to Longdo]
Anlagenteil {m}plant section; system section; installation section [Add to Longdo]
Anlagentext {m}asset text [Add to Longdo]
Antischaummittel {n}anti-foaming agent [Add to Longdo]
Anzeigenvertreter {m}; Anzeigenagentur {f}ad agent [Add to Longdo]
Anzeigenvertreter {m}; Anzeigenagentur {f}advertising representative [Add to Longdo]
Aromastoff {m} | Aromastoff, der zur Verwendung in Nahrungsmitteln als sicher anerkannt istflavouring agent | GRAS flavouring agent (generally recognised as safe in food) [Add to Longdo]
Auslandsvertreter {m}agent abroad [Add to Longdo]
Autotür {f}; Wagentür {f} [auto]car door [Add to Longdo]
Autotyp {m}; Wagentyp {m} [auto]type of car [Add to Longdo]
Backtriebmittel {n} [cook.] | Backtriebmittel {pl}baking agent | baking agents [Add to Longdo]
Bindemittel {n} | Bindemittel {pl}; Binden {pl}binder; binding agent | binders [Add to Longdo]
Bleichmittel {n} | Bleichmittel {pl}bleach; bleaching agent; whitener | bleaches; whiteners [Add to Longdo]
Dichtmasse {f}sealing agent; sealing compound; jointing compound [Add to Longdo]
Dispergiermittel {n}dispersing agent; dispersant [Add to Longdo]
Dispersionsmittel {n}dispersion agent [Add to Longdo]
Dotiermittel {n}; Dotierungsstoff {m}; Dotand {m}dopant; doping agent [Add to Longdo]
Emulgator {n} [chem.]emulsifier; emulsifying agent [Add to Longdo]
Entfettungsmittel {n}degreasing agent [Add to Longdo]
Extraktionsmittel {n} [chem.]extracting agent [Add to Longdo]
Flockungsmittel {n}; Flockungshilfsmittel {n}flocculant; flocculating agent [Add to Longdo]
Formentrennmittel {n}; Trennmittel {n} (für Formen) [techn.](mould) release agent; releasing agent [Add to Longdo]
Gegenkraft {f}reagent [Add to Longdo]
Gegenmittel {n} | Gegenmittel {pl}counteragent | counteragents [Add to Longdo]
Geheimagent {m}secret agent [Add to Longdo]
Generalagent {m}general agent [Add to Longdo]
Gerbmittel {n}; Lohe {f}tan; tanning agent [Add to Longdo]
Geschäftsstelle {f}; Agentur {f}; Vertretung {f}; Büro eines Agenten | Geschäftsstellen {pl}; Agenturen {pl}; Vertretungen {pl}agency | agencies [Add to Longdo]
Grundstücksmakler {m}; Grundstücksmaklerin {f}; Makler {m}; Maklerin {f}estate agent [Br.]; realtor [Am.] [Add to Longdo]
Härter {m}curing agent [Add to Longdo]
Haftmittel {n}adhesive agent [Add to Longdo]
Haftvermittler {m}bonding agent [Add to Longdo]
Handelsmakler {m}agent middleman [Add to Longdo]
Handlungsbevollmächtigte {m,f}; Handlungsbevollmächtigterauthorized agent; authorized representative [Add to Longdo]
Immobilienhändler {m}; Immobilienhändlerin {f}; Immobilienmakler {m}; Immobilienmaklerin {f}estate agent; realtor [Am.] [Add to Longdo]
Kältemittelansaugdruck {m} [techn.]cooling agent suction pressure [Add to Longdo]
Kältemittelhochdruck {m}cooling agent high pressure [Add to Longdo]
Kältemittelleitung {f}cooling agent pipe [Add to Longdo]
Krankheitserreger {m}pathogenic germ; pathogenic agent [Add to Longdo]
Krankheitserreger {m}disease agent [Add to Longdo]
Kühlmittel {n}; Kältemittel {n}freezing agent; cooling medium [Add to Longdo]
Löschmittel {n}extinguishing agent [Add to Longdo]
Luftporenbildner {m}air-entraining agent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Gメン[ジーメン, ji-men] (n) FBI agent (lit [Add to Longdo]
アルキル化剤[アルキルかざい, arukiru kazai] (n) alkylating agent [Add to Longdo]
アンチノック剤[アンチノックざい, anchinokku zai] (n) antiknock agent [Add to Longdo]
エージェント[, e-jiento] (n) agent; (P) [Add to Longdo]
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] (n) {comp} agent role [Add to Longdo]
エージェントオレンジ[, e-jientoorenji] (n) (See 枯葉剤) Agent Orange (dioxin-laden defoliant used during the Vietnam War) [Add to Longdo]
エージェント指向[エージェントしこう, e-jiento shikou] (n) {comp} agent oriented [Add to Longdo]
エージント[, e-jinto] (n) {comp} agent [Add to Longdo]
カラギーナン;カラギナン;カラゲナン[, karagi-nan ; karaginan ; karagenan] (n) carrageenan (seaweed-based emulsifying agent) [Add to Longdo]
コクシエラバーネッティ[, kokushieraba-nettei] (n) Coxiella burnetii (causative agent of Q fever) [Add to Longdo]
シッカチーフ[, shikkachi-fu] (n) siccative (drying agent) [Add to Longdo]
ジーメン[, ji-men] (n) G-man; FBI agent [Add to Longdo]
ディレクトリシステムエージェント[, deirekutorishisutemue-jiento] (n) {comp} Directory System Agent; DSA [Add to Longdo]
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] (n) {comp} Directory System Agent; DSA [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] (n) {comp} Directory User Agent; DUA [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] (n) {comp} Directory User Agent; DUA [Add to Longdo]
ニュースエージェント[, nyu-sue-jiento] (n) {comp} NewsAgent [Add to Longdo]
パン種[パンだね, pan dane] (n) leavening agent (e.g. yeast) [Add to Longdo]
ビラン剤[ビランざい, biran zai] (n) blister agent [Add to Longdo]
フラックス[, furakkusu] (n) flux (substance mixed with a solid in order to lower the its melting point); fising agent [Add to Longdo]
フリーエージェント[, furi-e-jiento] (n) free agent; (P) [Add to Longdo]
マゼンタ;マジェンタ[, mazenta ; majienta] (n) magenta [Add to Longdo]
マルチエージェント[, maruchie-jiento] (n) multi-agent [Add to Longdo]
メールエージェント[, me-rue-jiento] (n) {comp} mail agent [Add to Longdo]
メッセージ転送機能体[メッセージてんそうきのうたい, messe-ji tensoukinoutai] (n) {comp} Message Transfer Agent; MTA [Add to Longdo]
ユーザエージェント[, yu-zae-jiento] (n) {comp} user agent [Add to Longdo]
ルイサイト[, ruisaito] (n) lewisite (chemical warfare agent) [Add to Longdo]
斡旋者[あっせんしゃ, assensha] (n) mediator; intermediary; agent; broker; middleman [Add to Longdo]
斡旋料[あっせんりょう, assenryou] (n) agent's charge [Add to Longdo]
委任代理人[いにんだいりにん, inindairinin] (n) authorized agent [Add to Longdo]
運送業者[うんそうぎょうしゃ, unsougyousha] (n) forwarding agent; carrier [Add to Longdo]
乙仲[おつなか, otsunaka] (n) (abbr) (abbr. of 乙種海運仲立業) chartering broker (arranges customs clearance and shipping details for trade goods); freight forwarding agent [Add to Longdo]
化学剤[かがくざい, kagakuzai] (n) chemical agent [Add to Longdo]
仮言的[かげんてき, kagenteki] (adj-na) hypothetical [Add to Longdo]
仮言的三段論法[かげんてきさんだんろんぽう, kagentekisandanronpou] (n) (See 三段論法) hypothetical syllogism [Add to Longdo]
仮言的判断[かげんてきはんだん, kagentekihandan] (n) (obsc) hypothetical judgment (judgement) [Add to Longdo]
仮言的命法[かげんてきめいほう, kagentekimeihou] (n) (obsc) (See 仮言命法) hypothetical imperative [Add to Longdo]
仮言的命令[かげんてきめいれい, kagentekimeirei] (n) (obsc) (See 仮言命法) hypothetical imperative [Add to Longdo]
加減抵抗器[かげんていこうき, kagenteikouki] (n) rheostat [Add to Longdo]
回し者[まわしもの, mawashimono] (n) spy; secret agent [Add to Longdo]
回春剤[かいしゅんざい, kaishunzai] (n) rejuvenating agent [Add to Longdo]
回送店;回漕店[かいそうてん, kaisouten] (n) shipping agent [Add to Longdo]
乾燥剤[かんそうざい, kansouzai] (n) drying agent [Add to Longdo]
汗止め[あせどめ, asedome] (n) an antisudorific (agent or material) [Add to Longdo]
還元剤[かんげんざい, kangenzai] (n) reducing agent; reductant [Add to Longdo]
矯味剤[きょうみざい, kyoumizai] (n) taste masking agent; flavoring substance [Add to Longdo]
血圧降下剤[けつあつこうかざい, ketsuatsukoukazai] (n) anti-hypertensive agent [Add to Longdo]
血液ガス[けつえきガス, ketsueki gasu] (n) blood agent [Add to Longdo]
口入れ人[くちいれにん, kuchiirenin] (n) go-between; intermediate; agent (e.g. for employing servants) [Add to Longdo]
工作員[こうさくいん, kousakuin] (n) spy; agent provocateur; covert operative; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中介[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, ] agent (computer) [Add to Longdo]
中和剂[zhōng hé jì, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ, / ] neutralizing agent (e.g. adjusting acidity of food); neutralizer [Add to Longdo]
主体[zhǔ tǐ, ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ, / ] main part; subject; agent [Add to Longdo]
代理人[dài lǐ rén, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ ㄖㄣˊ, ] agent [Add to Longdo]
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, / ] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires [Add to Longdo]
使用者中介[shǐ yòng zhě zhōng jiè, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄓㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, 使] user agent [Add to Longdo]
保护剂[bǎo hù jì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] protective agent [Add to Longdo]
全身中毒性毒剂[quán shēn zhōng dú xìng dú jì, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] systemic agent; systemic gas; systemic poison [Add to Longdo]
别动队[bié dòng duì, ㄅㄧㄝˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] special detachment; commando; an armed secret agent squad [Add to Longdo]
刺激剂[cì jī jì, ㄘˋ ㄐㄧ ㄐㄧˋ, / ] irritant agent [Add to Longdo]
助剂[zhù jì, ㄓㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] additive; reagent [Add to Longdo]
动因[dòng yīn, ㄉㄨㄥˋ , / ] motivation; moving force; underlying force; agent [Add to Longdo]
包销[bāo xiāo, ㄅㄠ ㄒㄧㄠ, / ] have exclusive selling rights; be the sole agent for a production unit or firm [Add to Longdo]
化学战剂[huà xué zhàn jì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] chemical warfare agent [Add to Longdo]
原动力[yuán dòng lì, ㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] motive force; prime mover; first cause; agent [Add to Longdo]
增白剂[zēng bái jì, ㄗㄥ ㄅㄞˊ ㄐㄧˋ, / ] whitener; whitening agent [Add to Longdo]
持久性毒剂[chí jiǔ xìng dú jì, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] persistent agent [Add to Longdo]
采购员[cǎi gòu yuán, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ ㄩㄢˊ, / ] purchaser; purchasing agent [Add to Longdo]
敌特[dí tè, ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ, / ] enemy (agents); (class) enemy [Add to Longdo]
敌特分子[dí tè fèn zǐ, ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] enemy agents in our midst; reds under the beds [Add to Longdo]
施事[shī shì, ㄕ ㄕˋ, ] (ling.) agent [Add to Longdo]
普鲁卡因[pǔ lǔ kǎ yīn, ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄎㄚˇ , / ] Procaine (nerve blocking agent) [Add to Longdo]
暗探[àn tàn, ㄢˋ ㄊㄢˋ, ] secret agent; detective [Add to Longdo]
有机磷毒剂[yǒu jī lín dú jì, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] organophosphorus agent [Add to Longdo]
橙剂[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] agent orange [Add to Longdo]
橙色剂[chéng sè jì, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] agent orange [Add to Longdo]
橙色战剂[chéng sè zhàn jì, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] Agent Orange [Add to Longdo]
毒剂[dú jì, ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] a poison; a toxic agent; poison gas; a chemical weapon [Add to Longdo]
氧化剂[yǎng huà jì, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] oxidant; oxidizing agent [Add to Longdo]
洗消剂[xǐ xiāo jì, ㄒㄧˇ ㄒㄧㄠ ㄐㄧˋ, / ] decontaminant; decontaminating agent [Add to Longdo]
洗涤剂[xǐ dí jì, ㄒㄧˇ ㄉㄧˊ ㄐㄧˋ, / ] cleaning agent; detergent [Add to Longdo]
活性剂[huó xìng jì, ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] reagent (chem.) [Add to Longdo]
混合毒剂[hùn hé dú jì, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] tactical mixture of chemical agents [Add to Longdo]
湿润剂[shī rùn jì, ㄕ ㄖㄨㄣˋ ㄐㄧˋ, 湿 / ] moistener; wetting agent [Add to Longdo]
烷基苯磺酸钠[wán jī běn huáng suān nà, ㄨㄢˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium dodecylbenzene sulfonate (used as a bubbling agent in detergents) [Add to Longdo]
特务[tè wu, ㄊㄜˋ ˙, / ] special assignment (military); special agent; operative; spy [Add to Longdo]
生物化学站剂[shēng wù huà xué zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] biological-chemical warfare agent [Add to Longdo]
生物战剂[shēng wù zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] biological agent; biological warfare agent [Add to Longdo]
白色战剂[bái sè zhàn jì, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] Agent White [Add to Longdo]
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste) [Add to Longdo]
神经性毒剂[shén jīng xìng dú jì, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] nerve agent; nerve gas [Add to Longdo]
窒息性毒剂[zhì xī xìng dú jì, ㄓˋ ㄒㄧ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] choking agent [Add to Longdo]
经纪人[jīng jì rén, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] broker; middleman; agent; manager [Add to Longdo]
网特[wǎng tè, ㄨㄤˇ ㄊㄜˋ, / ] Internet troll (agent provocateur on forums etc); abbr. for 網絡特工|网络特工 etc [Add to Longdo]
网络特工[wǎng luò tè gōng, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄊㄜˋ ㄍㄨㄥ, / ] Internet troll (agent provocateur on forums etc) [Add to Longdo]
网路特务[wǎng lù tè wu, ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ ㄊㄜˋ ˙, / ] Internet troll (agent provocateur on forums etc) [Add to Longdo]
脱色剂[tuō sè jì, ㄊㄨㄛ ㄙㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] bleaching agent; decolorant [Add to Longdo]
卧底[wò dǐ, ㄨㄛˋ ㄉㄧˇ, / ] to hide (as an undercover agent); an insider (in a gang of thieves); a mole [Add to Longdo]
致死性毒剂[zhì sǐ xìng dú jì, ㄓˋ ㄙˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] lethal agent [Add to Longdo]
蓝色战剂[lán sè zhàn jì, ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] Agent Blue [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エージェント[えーじえんと, e-jiento] agent [Add to Longdo]
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] agent role [Add to Longdo]
エージント[えーじんと, e-jinto] agent [Add to Longdo]
ディレクトリシステムエージェント[でいれくとりしすてむえーじえんと, deirekutorishisutemue-jiento] Directory System Agent (DSA) [Add to Longdo]
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] Directory System Agent, DSA [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] Directory User Agent (DUA) [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA [Add to Longdo]
メールエージェント[めーるえーじえんと, me-rue-jiento] mail agent [Add to Longdo]
メッセージ転送機能体[メッセージてんそうきのうたい, messe-ji tensoukinoutai] Message Transfer Agent, MTA [Add to Longdo]
ユーザエージェント[ゆーざえーじえんと, yu-zae-jiento] user agent [Add to Longdo]
利用者機能体[りようしゃきのうたい, riyoushakinoutai] User Agent, UA [Add to Longdo]
ニュースエージェント[にゅーすえーじえんと, nyu-sue-jiento] NewsAgent [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
多元的[たげんてき, tagenteki] pluralistisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agent \A"gent\, a. [L. agens, agentis, p. pr. of agere to act;
   akin to Gr. ? to lead, Icel. aka to drive, Skr. aj. [root]2.]
   Acting; -- opposed to {patient}, or sustaining, action.
   [Archaic] "The body agent." --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agent \A"gent\, n.
   1. One who exerts power, or has the power to act; an actor.
    [1913 Webster]
 
       Heaven made us agents, free to good or ill.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. One who acts for, or in the place of, another, by
    authority from him; one intrusted with the business of
    another; a substitute; a deputy; a factor.
    [1913 Webster]
 
   3. An active power or cause; that which has the power to
    produce an effect, such as a physical, chemical, or
    medicinal agent; as, heat is a powerful agent.
    [1913 Webster]
 
   4. (Biochem., Med.) a chemical substance having biological
    effects; a drug.
    [PJC]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 agent
   agent
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 agent [aʒ]
   agent
   policeman
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 agent
   agent
   agent; representative
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 agent [aɤ°ɛnt]
   agent
   policeman
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Agent [agɛnt] (n) , s.(m )
   agent; solicitor
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top