Search result for

substitute

(81 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -substitute-, *substitute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
substitute[VI] เข้าแทนที่, See also: แทนที่, สับเปลี่ยน, Syn. exchange, replace, swap
substitute[N] คนหรือสิ่งที่เข้าแทนที่, See also: ตัวแทน, สิ่งแทน, Syn. deputy, proxy, replacement
substitute[N] คำที่ใช้แทนได้ (ไวยากรณ์), See also: คำแทนที่
substitute[ADJ] เป็นตัวแทน, See also: เป็นการแทนที่, Syn. acting, alternative
substitute for[PHRV] ใช้ (บางสิ่ง) แทน (บางสิ่ง)
substitute for[PHRV] เป็นตัวแทน, See also: ทำแทน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
substitute(ซับ'สทิทิวทฺ) n.,adj. ตัวแทน,คำแทน. vt. แทน,สับเปลี่ยน., See also: substitutable adj. substituter n. substitution n. substituteal adj. substituteary adj., Syn. replace,supplant,displace

English-Thai: Nontri Dictionary
substitute(n) ผู้แทน,ตัวแทน,คำแทน
substitute(vt) แทนที่,เปลี่ยนตัว,สับเปลี่ยน,ทำการแทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
substitute defendantจำเลยผู้เข้าแทนที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substitute fatherพ่อเลี้ยง (โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่) [ดู stepfather ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substitute, bloodสิ่งแทนเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substitute; surrogate๑. สิ่งทดแทน, ผู้ทดแทน๒. แทน, แทนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substituted serviceการส่งหมายโดยวิธีอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But Gun Woo's skills are a good substitute for Kim Gab Yong.แต่กอนวูมีความสามารถที่จะมาแทนคุณคิมกับยองนะคะ Beethoven Virus (2008)
According to your file you believe that the police substituted a fake boy for your son;จากแฟ้มนี้ คุณเชื่อว่าทางตำรวจ พาลูกชายตัวปลอมมาส่งให้คุณ Changeling (2008)
I had a substitute teacher with an eye patch.วันนี้ครูที่มาสอนแทนแปะผ้าปิดตาด้วย นั่นมันแปลกนิดหน่อย แต่น้าหมายถึงแปลกแบบมากๆ น่ะ Bedtime Stories (2008)
Uh, substitute coach roth...เอ่อ โค้ชครับ After School Special (2009)
A substitute instrument For bodily penetration.เป็นความหมายแทนการเข้าหาแบบถึงเนื้อถึงตัว Omnivore (2009)
They all work for The department of education, They're all substitute teachers,เป็นครูสอนแทนทุกคน และสอนวิทยาการคอมฯ ทุกคน Omnivore (2009)
Addictive substances are no substitute for nature's healing balm.บวกกับสิ่งที่จับต้องได้\ ไม่มีคำบรรยาย สำหรับยาหม่อง House Divided (2009)
By word-of-mouth or by promoting substitute musicians.ก็ปากต่อปากแล้วก็ในหมู่นักดนตรีด้วยกัน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I hope you'll enjoy your blood substitute, which is costing me $45.ฉันหวังว่านายจะพอใจ กับเลือดนั่น มันทำให้ฉันเสียไปตั้ง 45 ดอลล่า Shake and Fingerpop (2009)
What this means is that for him,the torture becomes a substitute for the sex act.นั่นคือการใช้การทรมานทดแทนการแสดงออกทางเพศ To Hell... And Back (2009)
He is going to help you get back. John is going To be a substitute.เขาทำเพื่อช่วยคุณกลับไป เขาเป็นตัวแทน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
A substitute for who?ตัวแทนของใคร? Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
substituteHe substituted a light for the bell.
substituteHe substituted for his father.
substituteHe substituted for the injured player.
substituteHe was substituted for his father.
substituteI persuaded her to substitute for me in that job.
substituteI substitute honey for jam.
substituteIt is impossible to substitute machines for people themselves.
substituteMoreover, for your safety, we advise use of a substitute email address.
substituteShe decided to substitute water for soft drinks in order to lose weight.
substituteShe substituted margarine for butter.
substituteThe nurse substituted for the doctor who caught a terrible cold.
substituteThe relief pitcher was no substitute for the ace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รักษาการแทน[N] deputy, See also: substitute, Syn. ผู้ดูแลแทน, Example: คุณต้องนำเอกสารไปให้ผู้รักษาการแทนเซ็นก่อน เพราะท่านไม่อยู่อีกหลายวัน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคลอื่นชั่วคราว
ผู้มอบอำนาจ[N] proxy, See also: substitute, representative, Syn. ผู้มอบฉันทะ, Example: การถอนเงินจะต้องมีลายเซ็นของผู้มอบอำนาจมา จึงจะถือว่าสมบูรณ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมีอำนาจจัดการหรือทำการแทนตนเอง
ผู้เล่นสำรอง[N] substitute, See also: surrogate, Syn. ตัวสำรอง, Ant. ผู้เล่นตัวจริง, Example: โค้ชขอเปลี่ยนเอาผู้เล่นสำรองลงแข่งหลังจากพักครึ่งเวลา, Count unit: คน, Thai definition: นักกีฬาที่ตระเตรียมไว้นอกเหนือจากนักกีฬาที่ต้องแข่งจริง
เปลี่ยนหน้า[V] replace, See also: substitute for, displace, take turns, in turn, Example: ไม่ได้มาโรงแรมนี้เสียหลายปี พนักงานเปลี่ยนหน้าไปหมด, Thai definition: ไม่ซ้ำคนเดิม
ตัวแทนช่วง[N] sub-agent, See also: substitute, Syn. ผู้แทนตัวรอง, Example: เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนช่วงของประธานบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนอีกต่อหนึ่งให้กระทำการแทนตัวการ
ตัวแทนช่วง[N] sub-agent, See also: substitute, Syn. ผู้แทนตัวรอง, Example: เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนช่วงของประธานบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนอีกต่อหนึ่งให้กระทำการแทนตัวการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอามาใช้แทน[v. exp.] (ao mā chai thaēn) EN: substitute   
ใช้แทน[v. exp.] (chai thaēn) EN: use as a substitute   
ของทดแทน[n. exp.] (khøng thotthaēn) EN: substitute   
มือสอง[n.] (meūsøng) EN: substitute ; reserve   FR: remplaçant [m]
เป็นผู้แทน[v. exp.] (pen phūthaēn) EN: be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be an agent ; be a substitute   
เป็นตัวแทน[v.] (pen tūathaēn) EN: be an agent ; be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be a substitute ; represent   
ผู้เล่นสำรอง[n. exp.] (phūlēn samrøng) EN: substitute ; surrogate ; substitution player   FR: remplaçant [m]
ผู้มอบอำนาจ[n.] (phū møp amnāt) EN: proxy ; substitute ; representative   
ผู้รักษาการแทน[n. exp.] (phūraksākān thaēn) EN: deputy ; substitute   
เปลี่ยนคน[v. exp.] (plīen khon) EN: replace ; take the place of ; oust ; substitute   FR: remplacer;

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBSTITUTE    S AH1 B S T AH0 T UW2 T
SUBSTITUTED    S AH1 B S T AH0 T UW2 T AH0 D
SUBSTITUTES    S AH1 B S T AH0 T UW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
substitute    (v) (s uh1 b s t i t y uu t)
substituted    (v) (s uh1 b s t i t y uu t i d)
substitutes    (v) (s uh1 b s t i t y uu t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertretungslehrer {m}substitute teacher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue) [Add to Longdo]
サブ[, sabu] (n) (abbr) sub; substitute; (P) [Add to Longdo]
サブスティテュート;サブスティチュート[, sabusuteiteyu-to ; sabusuteichu-to] (n) substitute [Add to Longdo]
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P) [Add to Longdo]
雨傘番組[あまがさばんぐみ, amagasabangumi] (n) substitute for a scheduled live broadcast of a sporting event that was rained out [Add to Longdo]
掛け替える[かけかえる, kakekaeru] (v1,vt) to replace; to substitute [Add to Longdo]
換える(P);替える(P);代える(P)[かえる, kaeru] (v1,vt) (1) (usu. 替える) to replace; (2) (usu. 換える) to exchange; to interchange; (3) (usu. 代える) to substitute; (P) [Add to Longdo]
監寺;監主;監守[かんす;かんず;かんじ, kansu ; kanzu ; kanji] (n) {Buddh} (See 六知事) one of the six administrators of a Zen temple who substitutes for the chief priest [Add to Longdo]
控え選手[ひかえせんしゅ, hikaesenshu] (n,adj-no) substitute player; reserve [Add to Longdo]
住所録代わり[じゅうしょろくがわり, juushorokugawari] (n) substitute for an address book [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
取代[qǔ dài, ㄑㄩˇ ㄉㄞˋ, ] substitute; to replace; to supplant, #5,370 [Add to Longdo]
替代品[tì dài pǐn, ㄊㄧˋ ㄉㄞˋ ㄆㄧㄣˇ, ] substitute good, #28,471 [Add to Longdo]
代替者[dài tì zhě, ㄉㄞˋ ㄊㄧˋ ㄓㄜˇ, ] substitute, #223,128 [Add to Longdo]
替角[tì jué, ㄊㄧˋ ㄐㄩㄝˊ, ] substitute; sb ready to substitute at any time for principal player; understudy (substitute actor) [Add to Longdo]
替身演员[tì shēn yǎn yuán, ㄊㄧˋ ㄕㄣ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] substitute actor (esp. in fights of theatrical stunts); stuntman [Add to Longdo]
母乳代[mǔ rǔ dài, ㄇㄨˇ ㄖㄨˇ ㄉㄞˋ, ] substitute for mother's milk; milk powder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
代理受信者[だいりじゅしんしゃ, dairijushinsha] substitute recipient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Substitute \Sub"stit"ute\, n. [L. substitutus, p. p. of
   substituere to put under, put in the place of; sub under +
   statuere to put, place: cf. F. substitut. See {Statute}.]
   One who, or that which, is substituted or put in the place of
   another; one who acts for another; that which stands in lieu
   of something else; specifically (Mil.), a person who enlists
   for military service in the place of a conscript or drafted
   man.
   [1913 Webster]
 
      Hast thou not made me here thy substitute? --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Ladies [in Shakespeare's age] . . . wore masks as the
      sole substitute known to our ancestors for the modern
      parasol.                 --De Quincey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Substitute \Sub"stit"ute\, v. t. [imp. & p. p. {Substituted}; p.
   pr. & vb. n. {Substituting}.] [See {Substitute}, n.]
   To put in the place of another person or thing; to exchange.
   [1913 Webster]
 
      Some few verses are inserted or substituted in the room
      of others.                --Congreve.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 substitute
   adj 1: capable of substituting in any of several positions on a
       team; "a utility infielder" [syn: {utility(a)},
       {substitute(a)}]
   2: serving or used in place of another; "an alternative plan"
     [syn: {alternate}, {alternative}, {substitute}]
   3: artificial and inferior; "ersatz coffee"; "substitute coffee"
     [syn: {ersatz}, {substitute}]
   n 1: a person or thing that takes or can take the place of
      another [syn: {substitute}, {replacement}]
   2: an athlete who plays only when a starter on the team is
     replaced [syn: {substitute}, {reserve}, {second-stringer}]
   3: someone who takes the place of another (as when things get
     dangerous or difficult); "the star had a stand-in for
     dangerous scenes"; "we need extra employees for summer fill-
     ins" [syn: {stand-in}, {substitute}, {relief}, {reliever},
     {backup}, {backup man}, {fill-in}]
   v 1: put in the place of another; switch seemingly equivalent
      items; "the con artist replaced the original with a fake
      Rembrandt"; "substitute regular milk with fat-free milk";
      "synonyms can be interchanged without a changing the
      context's meaning" [syn: {substitute}, {replace},
      {interchange}, {exchange}]
   2: be a substitute; "The young teacher had to substitute for the
     sick colleague"; "The skim milk substitutes for cream--we are
     on a strict diet" [syn: {substitute}, {sub}, {stand in},
     {fill in}]
   3: act as a substitute; "She stood in for the soprano who
     suffered from a cold" [syn: {substitute}, {deputize},
     {deputise}, {step in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top