ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจ้าหน้า

   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้าหน้า-, *เจ้าหน้า*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พนักงานเจ้าหน้าที่ (n ) Competent Official

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าหน้า[N] agent, See also: front man, spokesman, Syn. เจ้าหน้าเจ้าตา, เจ้ากี้เจ้าการ, Thai definition: ผู้ชอบทำเอาหน้า, ผู้ชอบเสนอหน้าเข้าไปทำธุระให้คนอื่นโดยไม่ต้องขอร้อง
เจ้าหน้าที่[N] authority, See also: officer, official, Syn. ข้าราชการ, เสมียน, Example: กรมศิลปากรส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบโบราณวัตถุที่ขุดพบ, Thai definition: ผู้มีหน้าที่, ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่[N] staff, See also: personnel, office worker, staff member, Syn. พนักงาน, บุคลากร, คนงาน, Example: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลนี้ปฏิบัติงานดีมาก, Thai definition: ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป
เจ้าหน้าเจ้าตา[N] front man, See also: agent, spokesman, Syn. เจ้าหน้า, เจ้ากี้เจ้าการ, Example: เขาทำเจ้าหน้าเจ้าตาพูดแทนพวกเรา, Thai definition: ผู้ชอบทำเอาหน้า, ผู้ชอบเสนอหน้าเข้าไปทำธุระให้คนอื่นโดยไม่ต้องขอร้อง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[N] policeman, See also: police officer, gendarme, Syn. ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, Ant. ผู้ร้าย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
เจ้าหน้าที่ส่งออก[N] export officer

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าหน้า, เจ้าหน้าเจ้าตาน. ผู้ชอบทำเอาหน้า, ผู้ชอบเสนอหน้าเข้าไปทำธุระให้คนอื่นโดยเขาไม่ได้ขอร้อง.
เจ้าหน้าที่น. ผู้มีหน้าที่, ผู้ปฏิบัติหน้าที่.
เจ้าหน้าที่ของรัฐน. ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่รัฐหรือในหน่วยงานของรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานองค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กฎหมายบางฉบับก็ขยายไปถึงสมาชิกสภาซึ่งทำหน้าที่นิติบัญญัติด้วย.
โขลน ๑เจ้าหน้าที่ประจำศาสนสถาน, เขียนเป็น โขลญ ก็มี เช่น มอบไว้ในความดูแลของโขลญพล (จารึกสยาม).
นายเวรเจ้าหน้าที่การทูตชั้นผู้น้อยในสถานกงสุล.
ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อเจ้าหน้าเจ้าตา, ดัดจริตเสนอหน้าหรือแสดงตัวผิดกาลเทศะ.
ยกกระบัตรเจ้าหน้าที่ในการจัดหาเครื่องใช้ของทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coronerเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coronerเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
censorเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์ (ก่อนเผยแพร่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constableเจ้าหน้าที่ตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
local authoritiesเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authorities, localเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lawful authorityเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial authorityเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public authoritiesเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative authorityเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library personnelเจ้าหน้าที่ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Radiation safety officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Radiation protection officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Air traffic controllersเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ [TU Subject Heading]
Intelligence officersเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง [TU Subject Heading]
Library techniciansเจ้าหน้าที่ห้องสมุด [TU Subject Heading]
Police, Privateเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Public officersเจ้าหน้าที่ของรัฐ [TU Subject Heading]
ASEAN Senior Officials on the Environmentเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม " ประกอบด้วยผู้แทนระดับปลัดกระทรวง มีหน้าที่ดูแลความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และกับประเทศและองค์กรอื่น ๆ มีการประชุมปีละครั้ง แยกเป็น 1 คณะผู้เชี่ยวชาญและ 3 คณะทำงาน ซึ่งได้แก่ (1) คณะทำงานเฉพาะกิจทางเทคนิคด้านปัญหาหมอกควัน (2) คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทางทะเล (3) คณะทำงานอาเซียนเกี่ยวกับความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม และ (4) คณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ " [การทูต]
ASEAN Senior Officials on Drugs Matterเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด " ประกอบด้วยผู้แทนระดับปลัดกระทรวงฯ ที่รับผิดชอบงานด้าน ยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน มีการประชุมปีละครั้ง " [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Attacking a storm trooper!ทำร้ายเจ้าหน้าที่ The Great Dictator (1940)
A Jew attacking storm troopers.ไอ้ยิวทำร้ายเจ้าหน้าที่ครับ The Great Dictator (1940)
Two prisoners escaped in officers' uniforms.นักโทษ 2 คน ใช้เครื่องแบบเจ้าหน้าที่หลบหนี The Great Dictator (1940)
The coroner fixed the time of death around midnight.เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพคงที่เวลาของการเสียชีวิตประมาณเที่ยงคืน 12 Angry Men (1957)
More myself was the backbone, of course.เพิ่มเติมตัวเองเป็นแกนหลัก ของหลักสูตร ของคืนที่มืดมากของเจ้าหน้าที่ ของเรา How I Won the War (1967)
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ How I Won the War (1967)
You're going to be an officer, young Body.คุณกำลังจะเป็นเจ้าหน้าที่, ตัว หนุ่ม ฉันสงสัยว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่ หมายถึง How I Won the War (1967)
I worry about your men, Body.ฉันกังวลเกี่ยวกับผู้ชายของคุณ ร่างกาย นั่นคือสิ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ หมายความว่าคุณจะเห็น How I Won the War (1967)
I can't, I fear, I can't march properly on my own as an officer in the public eye.ฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใน สายตาของประชาชน ไม่ได้เกลียดที่ How I Won the War (1967)
We are staff officers.เรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ How I Won the War (1967)
You wouldn't want us making a nuisance of ourselves out there.ทำให้รำคาญของตัวเองออกมี โดยไม่ต้องเจ้าหน้าที่ออกมี? How I Won the War (1967)
Well, our officer calls me up and he says, "Musketeer Gripweed..."ก็เจ้าหน้าที่ของเราเรียกฉันขึ้น และ เขาบอกกับฉันเขาบอกว่าเสือ กริปวีด เขาเป็นเด็กชายสูง How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหน้า[n.] (jaonā) EN: agent ; front man ; spokesman   FR: porte-parole [m]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority   FR: agent public [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; autorités [fpl]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member   
เจ้าหน้าที่การเงิน[n. exp.] (jaonāthī kān ngoēn) EN: cashier   FR: caissier
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย[n. exp.] (jaonāthī khwām pløtphai) EN: security officer   FR: responsable de la sécurité [m]
เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง[n. exp.] (jaonāthī chipping) EN: shipping clerk   
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส[n. exp.] (jaonāthī dūlaē rabop āwusō) EN: senior system engineer   
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (jaonāthī tamrūat) EN: policeman ; police officer ; gendarme   FR: officier de police [m]
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย[n. exp.] (jaonāthī fāi khāi) FR: personnel de vente [m]
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล[n. exp.] (jaonāthī fāi bukkhon) EN: human ressources officer   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administration[N] เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ
aedile[N] เจ้าหน้าที่ปกครอง (ในสมัยโรมัน)
authority[N] ผู้มีอำนาจ, See also: เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ, Syn. officials, officialdom
boatswain[N] เจ้าหน้าที่บนเรือคอยบำรุงรักษาเรือหรือเครื่องใช้ในเรือ, Syn. bosun
bobby[N] เจ้าหน้าที่ตำรวจ
cashier[N] เจ้าหน้าที่การเงิน, Syn. teller
censor[N] เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, Syn. inspector, judge
consul[N] กงสุล, See also: เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดูแลผลประโยชน์ทางการค้าและประชาชนของตนในต่างประเทศ
coroner[N] เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ, Syn. medical examiner
deck officer[N] เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเดินเรือและสินค้าเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
almoner(แอล' มะเนอะ, อา' เมินเนอะ) n. เจ้าหน้าที่แจกของสงเคราะห์,นักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล
amanuensis(อะแมนนูเอน' ซิส) n., (pl. -ses) เลขานุการ, เจ้าหน้าที่คัดลอกหรือจดตามคำบอกหรือจดชวเลข (secretary)
anglist(แอง' กลิท) n. เจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวของอังกฤษ
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน,ดูteller (ของอเมริกา)
bureaucrat(บิว'ระแครท) n. เจ้าหน้าที่ในระบบเจ้าขุนมูลนาย,เจ้าหน้าที่ที่มีพิธีรีตรองมากเกินไป, See also: bureaucratic adj. ดูbureaucrat bureaucratism n. ดูbureaucrat bureaucratize vt. ดูbureaucrat
bursar(เบอร์'ซาร์) n. เหรัญญิก,เจ้าหน้าที่การเงิน,, See also: bursarial adj. ดูbursar bursarship n. ดูbursar
cadastern. n. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
cadastren. n. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต,ผู้ช่วยทูต
authority(n) อำนาจ,เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,ต้นตำรับ
bursar(n) เหรัญญิกของโรงเรียน,เจ้าหน้าที่การเงิน,นักเรียนทุน
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน,พนักงานแคชเชียร์
commissioner(n) ข้าหลวง,เจ้าหน้าที่,อธิบดี,ผู้ตรวจการ,กรรมาธิการ,กรรมการ
cop(n) ตำรวจ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,โปลิศ
coroner(n) เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ
fireman(n) พนักงานดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,ช่างไฟ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Court Execution Officer (n ) เจ้าหน้าที่บังคับคดี
Decoration for officerเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์
estimator (n) เจ้าหน้าที่ประเมินราคา, ผู้ประเมินราคา
medical staff (n phrase ) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
乗務員[じょうむいん, joumuin] (n) เจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน, ลูกเรือ

German-Thai: Longdo Dictionary
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
Wächter(n) |der, pl. Wächter| ยาม, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, See also: S. Wärter,
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องอาหารของเจ้าหน้าที่
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น Ein Schulkamerad ist Polizist geworden. เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งกลายเป็นนายตำรวจ , See also: Related: Polizei, Polizistin

French-Thai: Longdo Dictionary
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top