Search result for

(51 entries)
(0.6206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -久-, *久*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] (n adj phrase) หลังจากที่เวลาผ่านไปนาน, ใช้ทักกันเวลาไม่ได้เจอกันนานๆ แล้วมาพบกัน เช่น しぶりですね ไม่ได้เจอกันเสียนานเลยนะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
留米[くらめ, kurame] (name ) เมืองใน Fukuoka เกาะคิวชู , See also: R. 福冈

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[久, jiǔ, ㄐㄧㄡˇ] long ago; a long time
Radical: 丿Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
々(P);[ひさびさ, hisabisa] (adj-na,adj-no,adv,n) (See し振り) (in a) long time; long time (ago); while (ago); long ago; long while (ago); (in a) long while; (P) [Add to Longdo]
しい[ひさしい, hisashii] (adj-i) long; long-continued; old (story); (P) [Add to Longdo]
しい昔[ひさしいむかし, hisashiimukashi] (n) a long time ago [Add to Longdo]
しく[ひさしく, hisashiku] (n) for a long time [Add to Longdo]
しぶり(P);し振り(P)[ひさしぶり, hisashiburi] (adj-na,adj-no) a long time (since the last time); it's been a while (since I last saw, mailed, etc., you); (P) [Add to Longdo]
しぶりに;し振りに[ひさしぶりに, hisashiburini] (adv) after a long time [Add to Longdo]
[きゅうあん, kyuuan] (n) Kyuuan era (1145.7.22-1151.1.26) [Add to Longdo]
[きゅうえん;くおん, kyuuen ; kuon] (n,adj-no) eternity [Add to Longdo]
[きゅうかい, kyuukai] (n) long-cherished hope [Add to Longdo]
慈目[くじめ;クジメ, kujime ; kujime] (n) (uk) spotbelly greenling (Hexagrammos agrammus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǔ, ㄐㄧㄡˇ, ] (long) time; (long) duration of time [Add to Longdo]
[jiǔ bié, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄧㄝˊ, / ] a long period of separation [Add to Longdo]
攻不下[jiǔ gōng bù xià, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ, ] to attack for a long time without success [Add to Longdo]
治县[Jiǔ zhì xiàn, ㄐㄧㄡˇ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jiuzhi county in Sichuan [Add to Longdo]
[jiǔ bìng, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄧㄥˋ, ] my old illness; chronic condition [Add to Longdo]
病成医[jiǔ bìng chéng yī, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ ㄧ, / ] (proverb) a long illness makes the patient into a doctor [Add to Longdo]
[jiǔ děng, ㄐㄧㄡˇ ㄉㄥˇ, ] to wait for a long time [Add to Longdo]
[jiǔ ér jiǔ zhī, ㄐㄧㄡˇ ㄦˊ ㄐㄧㄡˇ ㄓ, ] over time; as time passes; in the fullness of time [Add to Longdo]
负盛名[jiǔ fù shèng míng, ㄐㄧㄡˇ ㄈㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] seasoned; honed to perfection over centuries; special reserve [Add to Longdo]
[jiǔ wéi, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄟˊ, / ] (haven't done sth) for a long time [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶滅するたびに、我々は自然界の一部を永に失うことになる。
You need great endurance to run ten thousand meters.1万メートルを走るには大いに耐力を必要とする。
I'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.アイロンをかけるのが苦手だから永プレス加工の服を買う。
Hey Taro! It sure has been a while! How're you doing?アッ、太郎!しぶり!元気?
You are not leaving Japan for good, are you?あなたは永に日本を去るのではないでしょうね。
Pride will have a fall.おごる平家はしからず。
Pride goes before a fall.おごれる者はしからず。
Kate left this place for good.ケイトは、これを最後に永にここを離れていった。
This machine is inferior to that one in durability.この機械は、耐性であの機械に劣ります。
This seems expensive, but it's so durable it will pay in the long run.この車は高そうですが、耐性があるので長い目で見れば得です。
This custom became extinct a long time ago.この習慣は絶えてしい。
This is a layer of soil that is permanently frozen, and in some places it's many feet deep.これは永に凍っている地層であり、それが何フィートの深さの所もある。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hello, stranger.[JA] あら しぶり Salesmen Are Like Vampires (2017)
What does perpetuity mean, Lord Tyrion?[JA] ティリオン公よ 恒とは何という意味だ The Queen's Justice (2017)
I've gotten rid of things I don't need.[CN] 好不见 绿小姐 Confrontation (2017)
I had found the perfect plaything. My heart danced with joy for the first time in a long time.[JA] 最高のオモチャを見つけて しぶりに心が躍りました Confrontation (2017)
It's just been such a long time since Bruce has introduced us to any of his girlfriends.[JA] 彼女を紹介されるのなんて 本当にしぶり Stalker's Prey (2017)
Oh, thank you.[CN] 我等这一天等得太 CounterPunch (2017)
It's been a while.[JA] しぶりだな Resident Evil: Vendetta (2017)
It has been a while. I'm Sunako. I served Minami Shirakawa.[JA] (砂子(すなこ))おしぶりです 白川美波の部下の砂子です Disbanded (2017)
Whoa, whoa, whoa, that's not gonna happen on my watch.[CN] 多并不要紧 路易 Mudmare (2017)
Because I have another case that requires some procedure to be catalogued, and I put it aside especially for you.[CN] 我懂你的感受 就像我也并不是想当 这么的专事调查的法务助理 Mudmare (2017)
All I know is that there will always be the next kid who needs to fight their way out... by stepping into the squared circle.[CN] 它是一种考验 考验你能打多 而不被别人打 CounterPunch (2017)
You know, black can be slimming.[CN] 瑞秋 你是比我认识唐娜更 但我没看出她在坏笑 Mudmare (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[ひさしい, hisashii] -lange, lange_Zeit [Add to Longdo]
しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_Zeit [Add to Longdo]
し振り[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_zeit [Add to Longdo]
[くおん, kuon] Ewigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top