ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -護-, *護*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[護, hù, ㄏㄨˋ] to defend, to guard, to protect; shelter; endorse
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  蒦 (huò ㄏㄨㄛˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 6,282

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hù, ㄏㄨˋ, / ] protect, #2,783 [Add to Longdo]
保护[bǎo hù, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] to defend; to protect; to safeguard, #605 [Add to Longdo]
维护[wéi hù, ㄨㄟˊ ㄏㄨˋ, / ] to defend; to safeguard; to protect; to uphold; to maintain, #1,672 [Add to Longdo]
护理[hù lǐ, ㄏㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] to nurse; to tend and protect, #4,398 [Add to Longdo]
护士[hù shi, ㄏㄨˋ ㄕ˙, / ] nurse, #5,666 [Add to Longdo]
环境保护[huán jìng bǎo hù, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] environmental protection, #6,238 [Add to Longdo]
防护[fáng hù, ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ, / ] to defend; to protect, #7,046 [Add to Longdo]
保护区[bǎo hù qū, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, / ] conservation district, #8,234 [Add to Longdo]
爱护[ài hù, ㄞˋ ㄏㄨˋ, / ] cherish; treasure; take good care of, #8,679 [Add to Longdo]
辩护[biàn hù, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ, / ] to speak in defense of; to argue in favor of; to defend; to plead, #8,999 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
衛武官[ごえいぶかん, goeibukan] (n) ราชองครักษ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ごえい, goei] (n,vs) guard; convoy; escort; (P) [Add to Longdo]
衛を付ける[ごえいをつける, goeiwotsukeru] (exp,v1) to provide (a person) with a bodyguard [Add to Longdo]
衛艦[ごえいかん, goeikan] (n) escort vessel [Add to Longdo]
衛駆逐艦[ごえいくちくかん, goeikuchikukan] (n) destroyer escort [Add to Longdo]
衛兵[ごえいへい, goeihei] (n) body guard; military escort [Add to Longdo]
[ごがん, gogan] (n) river dike; (P) [Add to Longdo]
岸工事[ごがんこうじ, gogankouji] (n) levee protection works [Add to Longdo]
教論[ごきょうろん, gokyouron] (n) (Christian) apologetics [Add to Longdo]
[ごけん, goken] (n) protecting the constitution; (P) [Add to Longdo]
憲運動[ごけんうんどう, goken'undou] (n) movement to defend the Constitution [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Three nurses attended the dying minister night and day.3人の看婦が四六時中瀕死の大臣の看に当たった。
You should confer with your attorney on this matter.あなたはこの問題を弁士に相談するべきです。
That nurse is very kind and polite.あの看婦さんはとてもやさしくて礼儀正しいです。
That nurse is a real angel to her patients.あの看婦さんは患者にはまさに天使だ。
That candidate stands for free trade.あの候補者は自由貿易の擁者である。
That man is Perry Mason, the lawyer.あの男は弁士のペリー・メースンだ。
A group started a campaign to preserve rain forests.ある団体が雨林を保する運動を起こした。
The mother of the mother is a nurse.お母さんのお母さんは看婦です。
Greenpeace is fighting an uphill battle to save the environment.グリーンピースは環境保のために困難な戦いをしています。
This car wax gives permanent protection against heavy rain.このカーワックスは大雨にも長持ちする保となります。
With this system a protection circuit has been built in.このシステムには、保回路が組み込まれています。
In this hospital each nurse attends five patients.この病院では、各看婦は5人の患者の看を受け持っている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Protector of the Seven Kingdoms, the Mother of Dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains.[JA] 七王国の国卿 ドラゴンの母 大草原のカリーシ The Queen's Justice (2017)
We took it in because we thought it might be yours.[JA] お宅の飼い猫かもしれないと思って 保したんですけどね Disbanded (2017)
No, because guess who's been suspended for having an inappropriate relationship with a student's parent?[JA] いいえ 保者との 不適切な関係のせいで停職よ The Secret of Sales (2017)
Source protection?[CN] 保線人? Grace (2011)
Lady Greyjoy will escort you home to Sunspear.[JA] グレイジョイ公女があなたをサンスピアーまで送します Stormborn (2017)
Fitzpatrick's photography class was soon exploring all the classical poses, naughty school girl, sexy tennis player, slutty nurse.[JA] 写真教室では 定番ポーズを探究中だ エッチな学生に テニスプレーヤー そして看 Close Encounters (2017)
Your protector.[JA] 守者ね Stormborn (2017)
We need to speak to the employee that serviced these computers.[CN] 我們要找為這些電腦 做過維的員工談談 Love Sick (2011)
- Ma'am. We were debating who it is we're guarding in there.[CN] 女士 我們剛才在爭論我們監的是誰 Strawberries and Cream: Part 1 (2011)
Seems like you don't need a protector.[JA] 守者はいらないようね Stormborn (2017)
I've been through shoot-outs. I've been through shelter homes. My life was never easy.[JA] 銃撃戦に保施設暮らし 今も楽な人生じゃないよ CounterPunch (2017)
But right now I have to go relieve Lisbon from guarding Hightower, so....[CN] 但我現在要去接替里斯本 繼續監海托華 Strawberries and Cream: Part 1 (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ご, go] VERTEIDIGEN, BESCHUETZEN [Add to Longdo]
[ごふ, gofu] Talisman, Amulett [Add to Longdo]
[ごえい, goei] Leibwache, Leibgarde, Eskorte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top