Search result for

เจ้าหน้าที่

(92 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้าหน้าที่-, *เจ้าหน้าที่*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พนักงานเจ้าหน้าที่ (n ) Competent Official

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าหน้าที่[N] authority, See also: officer, official, Syn. ข้าราชการ, เสมียน, Example: กรมศิลปากรส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบโบราณวัตถุที่ขุดพบ, Thai definition: ผู้มีหน้าที่, ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่[N] staff, See also: personnel, office worker, staff member, Syn. พนักงาน, บุคลากร, คนงาน, Example: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลนี้ปฏิบัติงานดีมาก, Thai definition: ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[N] policeman, See also: police officer, gendarme, Syn. ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, Ant. ผู้ร้าย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
เจ้าหน้าที่ส่งออก[N] export officer

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าหน้าที่น. ผู้มีหน้าที่, ผู้ปฏิบัติหน้าที่.
เจ้าหน้าที่ของรัฐน. ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่รัฐหรือในหน่วยงานของรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานองค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กฎหมายบางฉบับก็ขยายไปถึงสมาชิกสภาซึ่งทำหน้าที่นิติบัญญัติด้วย.
โขลน ๑เจ้าหน้าที่ประจำศาสนสถาน, เขียนเป็น โขลญ ก็มี เช่น มอบไว้ในความดูแลของโขลญพล (จารึกสยาม).
นายเวรเจ้าหน้าที่การทูตชั้นผู้น้อยในสถานกงสุล.
ยกกระบัตรเจ้าหน้าที่ในการจัดหาเครื่องใช้ของทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coronerเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coronerเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
censorเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์ (ก่อนเผยแพร่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constableเจ้าหน้าที่ตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
local authoritiesเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authorities, localเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lawful authorityเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial authorityเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public authoritiesเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative authorityเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library personnelเจ้าหน้าที่ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Radiation safety officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Radiation protection officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Air traffic controllersเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ [TU Subject Heading]
Intelligence officersเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง [TU Subject Heading]
Library techniciansเจ้าหน้าที่ห้องสมุด [TU Subject Heading]
Police, Privateเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Public officersเจ้าหน้าที่ของรัฐ [TU Subject Heading]
ASEAN Senior Officials on the Environmentเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม " ประกอบด้วยผู้แทนระดับปลัดกระทรวง มีหน้าที่ดูแลความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และกับประเทศและองค์กรอื่น ๆ มีการประชุมปีละครั้ง แยกเป็น 1 คณะผู้เชี่ยวชาญและ 3 คณะทำงาน ซึ่งได้แก่ (1) คณะทำงานเฉพาะกิจทางเทคนิคด้านปัญหาหมอกควัน (2) คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทางทะเล (3) คณะทำงานอาเซียนเกี่ยวกับความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม และ (4) คณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ " [การทูต]
ASEAN Senior Officials on Drugs Matterเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด " ประกอบด้วยผู้แทนระดับปลัดกระทรวงฯ ที่รับผิดชอบงานด้าน ยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน มีการประชุมปีละครั้ง " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want that agent's name.ฉันต้องการชื่อของเจ้าหน้าที่นั่น Odyssey (2008)
Most of the key officers are sympathetic to the church.เจ้าหน้าที่สำคัญส่วนใหญ่นั้นเห็นใจโบสถ์ Dead Space: Downfall (2008)
It's the only explanation for the irrational behavior that has been plaguing the colony, the crew, and now the officers.นี่คือคำอธิบาย พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล ที่ละบาดทั่วนิคม ทั้งลูกเรือและเจ้าหน้าที่ทุกคน Dead Space: Downfall (2008)
You're an officer for Christ's sake.คุณเองก็เป็นเจ้าหน้าที่น่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Officer, if you want to give me a ticket, I totally understand.คุณเจ้าหน้าที่.. ถ้าคุณจะให้ใบสั่งผมเข้าใจ Birthmarks (2008)
Then I'll send an officer right in with the transfer.เดี๋ยวผมจะส่ง เจ้าหน้าที่คนหนึ่งไปทำการ Last Resort (2008)
Don't want this shit hitting'A. T.F. 's radar.อย่าให้เรื่องเหี้ยนี่แพร่ไปถึงหูเจ้าหน้าที่รัฐ Pilot (2008)
We found them before the F.D. Went through.เราพบพวกเขาก่อน เจ้าหน้าที่ F.D.จะผ่านมา Pilot (2008)
This is the deck officer checking in. Nothing going on.เจ้าหน้าที่เวรท่าจอด รายงาน ไม่มีอะไรเคลื่อนไหว Rookies (2008)
Now if you would like me to call your probation officer,I can have you sent back to prison.ถ้าคุณอยากให้ผมโทรไปหาเจ้าหน้าที่ภาคทัณฑ์ล่ะก็ ผมให้คุณกลับไปอยู่ในคุกได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
The royal officer whom I met just now seems to be excellent also.เจ้าหน้าที่จากวังที่ข้าเห็นเมื่อกี้ก็ดูเป็นคนดี Iljimae (2008)
Go get a the fitness card and let the fitness instructor design an intensive training for you.ไปสมัครสมาชิกที่ฟิตเนสซะ แล้วให้เจ้าหน้าที่เค้าออกแบบโปรแกรมการฝึกให้ Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority   FR: agent public [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; autorités [fpl]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member   
เจ้าหน้าที่การเงิน[n. exp.] (jaonāthī kān ngoēn) EN: cashier   FR: caissier
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย[n. exp.] (jaonāthī khwām pløtphai) EN: security officer   FR: responsable de la sécurité [m]
เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง[n. exp.] (jaonāthī chipping) EN: shipping clerk   
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส[n. exp.] (jaonāthī dūlaē rabop āwusō) EN: senior system engineer   
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (jaonāthī tamrūat) EN: policeman ; police officer ; gendarme   FR: officier de police [m]
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย[n. exp.] (jaonāthī fāi khāi) FR: personnel de vente [m]
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล[n. exp.] (jaonāthī fāi bukkhon) EN: human ressources officer   
เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์[n. exp.] (jaonāthī fāi lūkkhā samphan) EN: customer service   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administration[N] เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ
aedile[N] เจ้าหน้าที่ปกครอง (ในสมัยโรมัน)
authority[N] ผู้มีอำนาจ, See also: เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ, Syn. officials, officialdom
boatswain[N] เจ้าหน้าที่บนเรือคอยบำรุงรักษาเรือหรือเครื่องใช้ในเรือ, Syn. bosun
bobby[N] เจ้าหน้าที่ตำรวจ
cashier[N] เจ้าหน้าที่การเงิน, Syn. teller
censor[N] เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, Syn. inspector, judge
consul[N] กงสุล, See also: เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดูแลผลประโยชน์ทางการค้าและประชาชนของตนในต่างประเทศ
coroner[N] เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ, Syn. medical examiner
deck officer[N] เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเดินเรือและสินค้าเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
almoner(แอล' มะเนอะ, อา' เมินเนอะ) n. เจ้าหน้าที่แจกของสงเคราะห์,นักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล
amanuensis(อะแมนนูเอน' ซิส) n., (pl. -ses) เลขานุการ, เจ้าหน้าที่คัดลอกหรือจดตามคำบอกหรือจดชวเลข (secretary)
anglist(แอง' กลิท) n. เจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวของอังกฤษ
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน,ดูteller (ของอเมริกา)
bureaucrat(บิว'ระแครท) n. เจ้าหน้าที่ในระบบเจ้าขุนมูลนาย,เจ้าหน้าที่ที่มีพิธีรีตรองมากเกินไป, See also: bureaucratic adj. ดูbureaucrat bureaucratism n. ดูbureaucrat bureaucratize vt. ดูbureaucrat
bursar(เบอร์'ซาร์) n. เหรัญญิก,เจ้าหน้าที่การเงิน,, See also: bursarial adj. ดูbursar bursarship n. ดูbursar
cadastern. n. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
cadastren. n. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต,ผู้ช่วยทูต
authority(n) อำนาจ,เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน,ต้นตำรับ
bursar(n) เหรัญญิกของโรงเรียน,เจ้าหน้าที่การเงิน,นักเรียนทุน
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน,พนักงานแคชเชียร์
commissioner(n) ข้าหลวง,เจ้าหน้าที่,อธิบดี,ผู้ตรวจการ,กรรมาธิการ,กรรมการ
cop(n) ตำรวจ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,โปลิศ
coroner(n) เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ
fireman(n) พนักงานดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,ช่างไฟ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Court Execution Officer (n ) เจ้าหน้าที่บังคับคดี
Decoration for officerเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์
estimator (n) เจ้าหน้าที่ประเมินราคา, ผู้ประเมินราคา
medical staff (n phrase ) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
乗務員[じょうむいん, joumuin] (n) เจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน, ลูกเรือ

German-Thai: Longdo Dictionary
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
Wächter(n) |der, pl. Wächter| ยาม, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, See also: S. Wärter,
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องอาหารของเจ้าหน้าที่
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น Ein Schulkamerad ist Polizist geworden. เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งกลายเป็นนายตำรวจ , See also: Related: Polizei, Polizistin

French-Thai: Longdo Dictionary
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top