ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจ้าหน้าที่

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจ้าหน้าที่-, *เจ้าหน้าที่*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
พนักงานเจ้าหน้าที่(n) Competent Official

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าหน้าที่(n) authority, See also: officer, official, Syn. ข้าราชการ, เสมียน, Example: กรมศิลปากรส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบโบราณวัตถุที่ขุดพบ, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่, ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่(n) staff, See also: personnel, office worker, staff member, Syn. พนักงาน, บุคลากร, คนงาน, Example: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลนี้ปฏิบัติงานดีมาก, Thai Definition: ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจ(n) policeman, See also: police officer, gendarme, Syn. ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, Ant. ผู้ร้าย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
เจ้าหน้าที่ส่งออก(n) export officer

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจ้าหน้าที่น. ผู้มีหน้าที่, ผู้ปฏิบัติหน้าที่.
เจ้าหน้าที่ของรัฐน. ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่รัฐหรือในหน่วยงานของรัฐ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานองค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กฎหมายบางฉบับก็ขยายไปถึงสมาชิกสภาซึ่งทำหน้าที่นิติบัญญัติด้วย.
โขลน ๑เจ้าหน้าที่ประจำศาสนสถาน, เขียนเป็น โขลญ ก็มี เช่น มอบไว้ในความดูแลของโขลญพล (จารึกสยาม).
นายเวรเจ้าหน้าที่การทูตชั้นผู้น้อยในสถานกงสุล.
ยกกระบัตรเจ้าหน้าที่ในการจัดหาเครื่องใช้ของทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coronerเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coronerเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
censorเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์ (ก่อนเผยแพร่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constableเจ้าหน้าที่ตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
local authoritiesเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authorities, localเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lawful authorityเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial authorityเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public authoritiesเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative authorityเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library personnelเจ้าหน้าที่ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Radiation safety officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Radiation protection officerเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี, เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันรังสีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาตให้ดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีตามข้อกำหนด [นิวเคลียร์]
Air traffic controllersเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ [TU Subject Heading]
Intelligence officersเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง [TU Subject Heading]
Library techniciansเจ้าหน้าที่ห้องสมุด [TU Subject Heading]
Police, Privateเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Public officersเจ้าหน้าที่ของรัฐ [TU Subject Heading]
ASEAN Senior Officials on the Environmentเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม " ประกอบด้วยผู้แทนระดับปลัดกระทรวง มีหน้าที่ดูแลความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และกับประเทศและองค์กรอื่น ๆ มีการประชุมปีละครั้ง แยกเป็น 1 คณะผู้เชี่ยวชาญและ 3 คณะทำงาน ซึ่งได้แก่ (1) คณะทำงานเฉพาะกิจทางเทคนิคด้านปัญหาหมอกควัน (2) คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทางทะเล (3) คณะทำงานอาเซียนเกี่ยวกับความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม และ (4) คณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ " [การทูต]
ASEAN Senior Officials on Drugs Matterเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด " ประกอบด้วยผู้แทนระดับปลัดกระทรวงฯ ที่รับผิดชอบงานด้าน ยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน มีการประชุมปีละครั้ง " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Attacking a storm trooper!ทำร้ายเจ้าหน้าที่ The Great Dictator (1940)
A Jew attacking storm troopers.ไอ้ยิวทำร้ายเจ้าหน้าที่ครับ The Great Dictator (1940)
Two prisoners escaped in officers' uniforms.นักโทษ 2 คน ใช้เครื่องแบบเจ้าหน้าที่หลบหนี The Great Dictator (1940)
The coroner fixed the time of death around midnight.เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพคงที่เวลาของการเสียชีวิตประมาณเที่ยงคืน 12 Angry Men (1957)
More myself was the backbone, of course.เพิ่มเติมตัวเองเป็นแกนหลัก ของหลักสูตร ของคืนที่มืดมากของเจ้าหน้าที่ ของเรา How I Won the War (1967)
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ How I Won the War (1967)
You're going to be an officer, young Body.คุณกำลังจะเป็นเจ้าหน้าที่, ตัว หนุ่ม ฉันสงสัยว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่ หมายถึง How I Won the War (1967)
I worry about your men, Body.ฉันกังวลเกี่ยวกับผู้ชายของคุณ ร่างกาย นั่นคือสิ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ หมายความว่าคุณจะเห็น How I Won the War (1967)
I can't, I fear, I can't march properly on my own as an officer in the public eye.ฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใน สายตาของประชาชน ไม่ได้เกลียดที่ How I Won the War (1967)
We are staff officers.เรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ How I Won the War (1967)
You wouldn't want us making a nuisance of ourselves out there.ทำให้รำคาญของตัวเองออกมี โดยไม่ต้องเจ้าหน้าที่ออกมี? How I Won the War (1967)
Well, our officer calls me up and he says, "Musketeer Gripweed..."ก็เจ้าหน้าที่ของเราเรียกฉันขึ้น และ เขาบอกกับฉันเขาบอกว่าเสือ กริปวีด เขาเป็นเด็กชายสูง How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหน้าที่[jaonāthī] (n) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority  FR: agent public [ m ] ; officiel [ m ] ; fonctionnaire [ m, f ] ; fonctionnaire responsable [ m ] ; autorités [ fpl ]
เจ้าหน้าที่[jaonāthī] (n) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member
เจ้าหน้าที่การเงิน[jaonāthī kān ngoēn] (n, exp) EN: cashier  FR: caissier
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย[jaonāthī khwām pløtphai] (n, exp) EN: security officer  FR: responsable de la sécurité [ m ]
เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง[jaonāthī chipping] (n, exp) EN: shipping clerk
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส[jaonāthī dūlaē rabop āwusō] (n, exp) EN: senior system engineer
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[jaonāthī tamrūat] (n, exp) EN: policeman ; police officer ; gendarme  FR: officier de police [ m ]
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย[jaonāthī fāi khāi] (n, exp) FR: personnel de vente [ m ]
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล[jaonāthī fāi bukkhon] (n, exp) EN: human ressources officer
เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์[jaonāthī fāi lūkkhā samphan] (n, exp) EN: customer service

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
administration(n) เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ
aedile(n) เจ้าหน้าที่ปกครอง (ในสมัยโรมัน)
authority(n) ผู้มีอำนาจ, See also: เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ, Syn. officials, officialdom
boatswain(n) เจ้าหน้าที่บนเรือคอยบำรุงรักษาเรือหรือเครื่องใช้ในเรือ, Syn. bosun
bobby(n) เจ้าหน้าที่ตำรวจ
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน, Syn. teller
censor(n) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, Syn. inspector, judge
consul(n) กงสุล, See also: เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดูแลผลประโยชน์ทางการค้าและประชาชนของตนในต่างประเทศ
coroner(n) เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ, Syn. medical examiner
deck officer(n) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเดินเรือและสินค้าเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer
almoner(แอล' มะเนอะ, อา' เมินเนอะ) n. เจ้าหน้าที่แจกของสงเคราะห์, นักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล
amanuensis(อะแมนนูเอน' ซิส) n., (pl. -ses) เลขานุการ, เจ้าหน้าที่คัดลอกหรือจดตามคำบอกหรือจดชวเลข (secretary)
anglist(แอง' กลิท) n. เจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวของอังกฤษ
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่, อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) , ผู้มีอำนาจ, ผู้เป็นต้นตำรับ, ทางราชการ, แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้, ความเชื่อถือได้, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, อำนาจทางนิตินัย, อำนาจการเป็นตัวแทน, ความเชี่ยวชาญ, พยาน, การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน, ดูteller (ของอเมริกา)
bureaucrat(บิว'ระแครท) n. เจ้าหน้าที่ในระบบเจ้าขุนมูลนาย, เจ้าหน้าที่ที่มีพิธีรีตรองมากเกินไป, See also: bureaucratic adj. ดูbureaucrat bureaucratism n. ดูbureaucrat bureaucratize vt. ดูbureaucrat
bursar(เบอร์'ซาร์) n. เหรัญญิก, เจ้าหน้าที่การเงิน, , See also: bursarial adj. ดูbursar bursarship n. ดูbursar
cadastern. n. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
cadastren. n. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
administrator(n) ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ปกครอง
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ, กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต, ผู้ช่วยทูต
authority(n) อำนาจ, เจ้าหน้าที่, เจ้าพนักงาน, ต้นตำรับ
bursar(n) เหรัญญิกของโรงเรียน, เจ้าหน้าที่การเงิน, นักเรียนทุน
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน, พนักงานแคชเชียร์
commissioner(n) ข้าหลวง, เจ้าหน้าที่, อธิบดี, ผู้ตรวจการ, กรรมาธิการ, กรรมการ
cop(n) ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, โปลิศ
coroner(n) เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ
fireman(n) พนักงานดับเพลิง, เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, ช่างไฟ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Court Execution Officer(n) เจ้าหน้าที่บังคับคดี
Decoration for officerเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์
estimator(n) เจ้าหน้าที่ประเมินราคา, ผู้ประเมินราคา
medical staff(n, phrase) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
u.s. marshals service(n) เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์พิเศษของสหรัฐอเมริกา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
乗務員[じょうむいん, joumuin] (n) เจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน, ลูกเรือ

German-Thai: Longdo Dictionary
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, Syn. jmd./ein Tier entkommt jmdm..
Wächter(n) |der, pl. Wächter| ยาม, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, Syn. Wärter
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องอาหารของเจ้าหน้าที่
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น Ein Schulkamerad ist Polizist geworden. เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งกลายเป็นนายตำรวจ, See also: Related: Polizei, Polizistin

French-Thai: Longdo Dictionary
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top