ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agent provocateur

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agent provocateur-, *agent provocateur*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agent provocateur(อะซาน' พรอวอคะเทอ') Fr., (pl. agents provocateurs) สายลับ, จารบุรุษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agent provocateurสายลับเพื่อก่อกวนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent provocateurผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is that pole artist wearing my Agent Provocateur corset?นั่นเธอใส่ชุดรัดรูป แบบสายลับรึเปล่าหน่ะ? They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Agent ProvocateurAgent Provocateur Burlesque (2010)
I'm the one who almost made it out of Agent Provocateur without giggling.ฉันเกือบทำได้แล้ว ออกจากการเป็นตัวแทน ไม่ต้องหัวเราะคิกคัก และเผชิญหน้ามัน Naked (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
工作員[こうさくいん, kousakuin] (n) spy; agent provocateur; covert operative; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  agent provocateur
      n 1: a secret agent who incites suspected persons to commit
           illegal acts [syn: {agent provocateur}, {provocateur}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top