ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -刺-, *刺*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[刺, cì, ㄘˋ] to stab; to prick, to irritate; to prod
Radical: Decomposition: 朿 (cì ㄘˋ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife,  Rank: 1,058

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cì, ㄘˋ, ] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder, #3,327 [Add to Longdo]
[cì jī, ㄘˋ ㄐㄧ, ] to provoke; to irritate; to upset; to stimulate, #1,975 [Add to Longdo]
[fěng cì, ㄈㄥˇ ㄘˋ, / ] to satirize; to mock; irony; satire; sarcasm, #9,649 [Add to Longdo]
穿[chuān cì, ㄔㄨㄢ ㄘˋ, 穿] puncture; medical procedure of puncturing to extract bodily fluid, #10,441 [Add to Longdo]
[chōng cì, ㄔㄨㄥ ㄘˋ, / ] to sprint; to spurt; to dash; big effort, #11,984 [Add to Longdo]
[cì kè, ㄘˋ ㄎㄜˋ, ] assassin; murderer, #15,820 [Add to Longdo]
[cì tòng, ㄘˋ ㄊㄨㄥˋ, ] stab of pain; sting; fig. stimulus to action; a prick, #18,816 [Add to Longdo]
激性[cì jī xìng, ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ, ] thrilling; exciting; stimulating; irritating; provocative; pungent; spicy, #19,007 [Add to Longdo]
[cì shā, ㄘˋ ㄕㄚ, / ] to assassinate; murderous, #19,758 [Add to Longdo]
[cì xiù, ㄘˋ ㄒㄧㄡˋ, / ] embroider, #20,197 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しげき, shigeki] (n) การกระตุ้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[さす, sasu] Thai: แทง English: to pierce
[さす, sasu] Thai: กระซวก English: to stab
[さす, sasu] Thai: ทิ่ม English: to prick

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (See 名) calling card [Add to Longdo]
々しい;しい[とげとげしい, togetogeshii] (adj-i) sharp; harsh; stinging; thorny; snappy [Add to Longdo]
さる[ささる, sasaru] (v5r,vi) to stick; to be stuck; (P) [Add to Longdo]
[さし, sashi] (n) (1) (abbr) (See 米し) sharpened tube for testing rice in bags; (2) (abbr) (See 身) sashimi (sliced raw fish); (P) [Add to Longdo]
し貫く[さしつらぬく, sashitsuranuku] (v5k,vt) to pierce [Add to Longdo]
し殺す[さしころす, sashikorosu] (v5s,vt) to stab to death; (P) [Add to Longdo]
し子;[さしこ, sashiko] (n) quilting; quilted coat; quilted clothes [Add to Longdo]
し傷[さしきず, sashikizu] (n) a stab; puncture wound [Add to Longdo]
し通す;通す[さしとおす, sashitoosu] (v5s,vt) to stab; to pierce; to run through (e.g. with a sword) [Add to Longdo]
し箸[さしばし, sashibashi] (n) skewering one's food with a chopstick in order to pick it up (a breach of etiquette) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名です。追加情報があったらいつでも連絡下さい」と記者は言った。
Ireland is famous for lace.アイルランドは繍で有名である。
Do those insects sting?あの虫たちはしますか。
A nail penetrated the car tyre.くぎが車のタイヤにさった。
Note that the impetus for change has undergone a series of transformations in this community.この共同体においても変化への激が一連の変化を示していた点に注目してみよう。
I can't get this splinter out of my finger.この指にがささって取れません。
This policy is sure to go a long way toward stimulating business.この政策は、景気を激するのにきっと大いに役立つであろう。
Here's my card.これが私の名です。
Sharks are sensitive to electrical impulses as well as sound.サメは音だけでなく電気の激にも敏感である。
I got a nasty sting from a wasp.スズメバチにこっぴどくされた。
I got bit by mosquitoes all over this area, and it itches so badly I can't stand it.そこらじゅう蚊にされてかゆくてしょうがない。
It keeps me sticking into my heart.そして俺の心に突きさる。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The police officer who came to the scene was also stabbed and killed.[JA] 駆けつけた警察官も 殺されるという事件が 起きました Reason (2017)
We don't stab our rivals in the back or cut their throats at weddings.[JA] 敵を背後からすことも― 婚儀で喉を掻っ切ることもしない Stormborn (2017)
How do you think it ended for them?[JA] 何がとどめをしたと思う Dragonstone (2017)
You live in my world, and it will be an exciting world.[CN] 你活在我的世界里,会是一个激的世界 The Naked Kiss (1964)
Good heavens! What a lot of excitement over nothing.[CN] 天啊 真是 Marnie (1964)
Yesterday afternoon, at an apartment in Kita Ward, middle-aged male and female were stabbed dozens of times, and ending up being killed.[JA] (ニュースキャスター) 昨日の午後 東京北区のアパートで 中年の男女が 刃物で数十か所 され 殺害され Reason (2017)
Watch out for the thorns. (gasps)[CN] 小心 Father Goose (1964)
You put it on the pole, then put in the spices.[JA] 棒にして 香草を詰めるんだ Barbecue (2017)
- Because it's a stimulant.[CN] - 因为激神经 Man's Favorite Sport? (1964)
As you all know, Hibiki Ogie was a novelist who has influenced and shaped all writers.[JA] まあ ご存じのとおり 荻江 響といえば 全ての作家が 影響と激を受けている小説家です Appeal (2017)
Don't startle them.[JA] 激するな Sexy Rollercoasters (2017)
"The rine in Spine... "stais minely in the pline."[CN] 斯般牙的魚大多數在瓶員上 My Fair Lady (1964)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
さる[ささる, sasaru] gestochen_werden, stecken_bleiben [Add to Longdo]
し傷[さしきず, sashikizu] Stichwunde [Add to Longdo]
し殺す[さしころす, sashikorosu] erstechen [Add to Longdo]
[さす, sasu] stechen [Add to Longdo]
[さしみ, sashimi] in_Scheiben_geschnittener_roher_Fisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top