ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attorney

AH0 T ER1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attorney-, *attorney*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Attorney General(n) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (ของสหรัฐฯ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attorney(n) ทนาย, See also: ทนายความ, นักกฎหมาย, นิติกร, Syn. lawyer
attorney general(n) อัยการสูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย, ตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
attorney generalอธิบดีกรมอัยการ
attorney-at-law(อะเทอ'นีแอทลอ) n., (pl. attorneys-at-law) ทนายความ
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
power of attorneyn. เอกสารมอบฉันทะ
prosecuting attorneyn. อัยการ

English-Thai: Nontri Dictionary
attorney(n) ทนายความ, หมอความ, นักกฎหมาย, อัยการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attorneyผู้รับมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney at lawทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney in factผู้รับมอบอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, power ofหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney, State'sอัยการมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney-at-lawทนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attorney-General๑. อธิบดีกรมอัยการ (อังกฤษ)๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (อเมริกัน)๓. ที่ปรึกษากฎหมายแห่งมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attorney-General๑. อัยการแผ่นดิน (อังกฤษ)๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attorney and clientทนายความกับลูกความ [TU Subject Heading]
Attorneys generalอัยการสูงสุด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As Attorney General, I can assure you that a suitable sheriff will be found to restore the peace in Rock Ridge.ในฐานะอัยการสูงสุด ผมรับรองได้ว่า... ...จะส่ง นอภ.ที่เหมาะสมไปร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
There are no colored attorneys in South Africa.ในแอฟริกาใต้ไม่มีทนายผิวสี Gandhi (1982)
Mohandas K. Gandhi, attorney at law.โมฮานดัส เค คานธี ทนายความ Gandhi (1982)
There are no colored attorneys in South Africa.ในแอฟริกาใต้ไม่มีทนายความผิวสี Gandhi (1982)
And since I am, in your eyes, colored I think we can deduce there is at least one colored attorney in South Africa.เมื่อคุณเห็นผมมีผิวสี ก็ถือซะว่า มีทนายผิวสีหนึ่งคนในแอฟริกาใต้ Gandhi (1982)
You mean, you employ Mr. Baker as your attorney but you can't walk down the street with him?แปลว่า คุณจ้างคุณเบเกอร์เป็นทนาย แต่คุณก็เดินกับเขาไม่ได้ Gandhi (1982)
You will now be turned over to the U.S. Attorney General's office.สำนักงานอัยการสูงสุด ของสหรัฐจะจัดการต่อไป Goodfellas (1990)
That's why the district attorney is so hard-nosed this time.ชั้นดีใจจังเลยที่จะได้ทำหนังสือพิมพ์เอง ว้าว มีความสุขจัง วิ้ว บราโว่ Hero (1992)
My attorneys don't like me talking to the media.-ผลมันก้อรู้อยู่แล้วล่ะ -นายคิดว่าพูดแบบนี้แล้วจะชนะเหรอ Hero (1992)
Subsequently, I was deeply shocked when a fellow attorney came to me... and asked me if I was now going to wash my hand.ต่อมาผมตกใจอย่างมาก เมื่อทนายเพื่อนมาหาผม ... และถามฉัน ifl ตอนนี้ ไปซักมือของฉัน In the Name of the Father (1993)
My wife, Yon, is also a practicing attorney born in Bangkok.ภรรยาผม ยอน ที่เป็นทนายความฝึกหัด... ...ก็เกิดที่กรุงเทพ Brokedown Palace (1999)
I'm a private defense attorney for some Americans in Thailand.ผมเป็นทนายความเอกชน ที่ว่าความให้คนอเมริกันในประเทศไทย Brokedown Palace (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attorneyCompany attorneys are working around the clock to complete the merger.
attorneyCould you find me an attorney?
attorneyHe trusted his defense attorney.
attorneyIt's totally without precedent for the suspect's attorney to be a criminal himself.
attorneyThe attorney has strong evidence that she is innocent.
attorneyThe district attorney indicted him for theft and murder.
attorneyThe district attorney wasn't content with a two-year sentence.
attorneyWe'll have our firm's attorneys look through the provisional agreement.
attorneyWhy don't you consult an attorney in person?
attorneyYou'd better consult an attorney beforehand.
attorneyYou should confer with your attorney on this matter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับมอบอำนาจ(n) attorney, Ant. ผู้มอบอำนาจ, Example: ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจจัดการหรือทำการแทน
อัยการสูงสุด(n) Attorney-General, Example: อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุมัติขึ้นค่าทางด่วนของมท. 1

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [ m ] ; procureur de la République [ m ]
อัยการสูงสุด[aiyakān sūngsut] (n, exp) EN: Attorney-General
ใบมอบฉันทะ[bai møpchantha] (n, exp) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy
ฉันทะ[chantha] (n) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney  FR: procuration [ f ] ; mandat [ m ]
จดหมายมอบฉันทะ[jotmāi møpchantha] (n, exp) EN: letter of attorney
หนังสือมอบอำนาจ[nangseū møp amnāt] (n, exp) EN: power of attorney ; proxy
หนังสือมอบฉันทะ[nangseū møp chantha] (n, exp) EN: proxy ; letter of power of attorney
เนติบัณฑิต[nētibandit] (n) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney  FR: avocat [ m ] ; licencié en droit [ m ]
พนักงานอัยการ[phanakngān aiyakān] (n, exp) EN: public prosecutor ; district attorney ; officer in the public prosecutor's office ; officer in the district attorney's office
ผู้รับมอบอำนาจ[phūrapmøp-amnāt] (n) EN: attorney

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ATTORNEY AH0 T ER1 N IY0
ATTORNEYS AH0 T ER1 N IY0 Z
ATTORNEY'S AH0 T ER1 N IY0 Z
ATTORNEYS' AH0 T ER1 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attorney (n) ˈətˈɜːʳniː (@1 t @@1 n ii)
attorneys (n) ˈətˈɜːʳnɪz (@1 t @@1 n i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwalt { m } | Anwälte { pl }attorney | attorneys [Add to Longdo]
Anwaltsgebühren { pl }attorney fees [Add to Longdo]
Generalbundesanwalt { m }Attorney General [Add to Longdo]
Oberstaatsanwalt { m }Attorney General [Add to Longdo]
Rechtsanwalt { m }; Anwalt { m }; Rechtsanwältin { f }; Anwältin { f } | Rechtsanwälte { pl } | sich einen Anwalt nehmenattorney [ Am. ]; attorney at law [ Am. ] | attorneys | to get an attorney [Add to Longdo]
Stellvertreter { m }; Bevollmächtigte { m }attorney in fact [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弁護士[べんごし, bengoshi] (n) lawyer; attorney; (P) #2,414 [Add to Longdo]
代理[だいり, dairi] (n, vs, adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P) #3,134 [Add to Longdo]
代理人[だいりにん, dairinin] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney #11,199 [Add to Longdo]
委任状[いにんじょう, ininjou] (n) commission; proxy; power of attorney; authorization [Add to Longdo]
委任状による代理人[いにんじょうによるだいりにん, ininjouniyorudairinin] (n) attorney-in-fact [Add to Longdo]
官選弁護人[かんせんべんごにん, kansenbengonin] (n) (obs) (See 国選弁護人) court-appointed attorney [Add to Longdo]
検事総長[けんじそうちょう, kenjisouchou] (n) attorney general [Add to Longdo]
国選弁護人[こくせんべんごにん, kokusenbengonin] (n) court-appointed attorney [Add to Longdo]
司法長官[しほうちょうかん, shihouchoukan] (n) attorney general; attorney-general [Add to Longdo]
全権を委ねる[ぜんけんをゆだねる, zenkenwoyudaneru] (exp, v1) to entrust (a person) with power of attorney (to do something for one) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attorney \At*tor"ney\, n.; pl. {Attorneys}. [OE. aturneye, OF.
   atorn['e], p. p. of atorner: cf. LL. atturnatus, attornatus,
   fr. attornare. See {Attorn}.]
   1. A substitute; a proxy; an agent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And will have no attorney but myself. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) One who is legally appointed by another to transact
      any business for him; an attorney in fact.
    (b) A legal agent qualified to act for suitors and
      defendants in legal proceedings; an attorney at law.
      [1913 Webster]
 
   Note: An attorney is either public or private. A private
      attorney, or an attorney in fact, is a person appointed
      by another, by a letter or power of attorney, to
      transact any business for him out of court; but in a
      more extended sense, this class includes any agent
      employed in any business, or to do any act in pais, for
      another. A public attorney, or attorney at law, is a
      practitioner in a court of law, legally qualified to
      prosecute and defend actions in such court, on the
      retainer of clients. --Bouvier. -- The attorney at law
      answers to the procurator of the civilians, to the
      solicitor in chancery, and to the proctor in the
      ecclesiastical and admiralty courts, and all of these
      are comprehended under the more general term lawyer. In
      Great Britain and in some states of the United States,
      attorneys are distinguished from counselors in that the
      business of the former is to carry on the practical and
      formal parts of the suit. In many states of the United
      States however, no such distinction exists. In England,
      since 1873, attorneys at law are by statute called
      solicitors.
      [1913 Webster]
 
   {A power}, {letter}, or {warrant}, {of attorney}, a written
    authority from one person empowering another to transact
    business for him.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attorney \At*tor"ney\, v. t.
   To perform by proxy; to employ as a proxy. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attorney
   n 1: a professional person authorized to practice law; conducts
      lawsuits or gives legal advice [syn: {lawyer}, {attorney}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top