ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maroon

M ER0 UW1 N   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maroon-, *maroon*
Possible hiragana form: まろおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maroon[ADJ] ซึ่งมีสีแดงม่วงเข้มอมน้ำตาล
maroon[N] สีแดงม่วงเข้มอมน้ำตาล
maroon[N] ลูกหลานหรือผู้สืบสกุลของทาสในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
maroon[N] คนถูกทิ้งไว้, See also: คนถูกปล่อยเกาะ, Syn. castaway
maroon[VT] ปล่อยทิ้งไว้, See also: ปล่อยไว้, ทิ้งไว้, ปล่อยเกาะ, Syn. leave, abandon, isolate, cast away
maroon on[PHRV] ปล่อยเกาะ, See also: ปล่อยทิ้งไว้ที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maroon(มะรูน') adj. ซึ่งมีสีน้ำตาลแดง vt. ปล่อยเกาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
maroon(adj) สีแดงเข้ม,สีน้ำตาลแดง
maroon(vt) ปล่อยเกาะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You could be marooned, unable to return.คุณอาจจะลอยคอไม่ สามารถที่จะกลับมา Contact (1997)
Crustaceans marooned in a most exquisite fragrant broth, laced with fiery chilies.กุ้งหอยปูปลาเคี่ยวกับข่าตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงและพริก Woman on Top (2000)
Don't be stupid! You'll get marooned there.อย่าทำแบบนั้นเพราะคุณจะติดอยู่ที่นั่น Episode #2.1 (2008)
It was a free concert in the park by Maroon 5.นี่เป็นฟรีคอนเสิร์ทในสวนของวงมารูนไฟว์ Page Turner (2008)
But no, I'm marooned here on this stupid rock!But no, I'm marooned here on this stupid rock! Planet 51 (2009)
Acting captain Spock has marooned me on Delta Vega.สป็อครักษาการกัปตัน ปล่อยเกาะผมที่ดาวเดลต้าเวก้า Star Trek (2009)
You hate me. You marooned me here for mutiny.คุณเกลียดผม คุณปล่อยเกาะผม เพราะผมแข็งข้อ Star Trek (2009)
Were you marooned on an island called Lian Yu for 5 years?-คุณถูกปล่อยทิ้งไว้ -บนเกาะที่ชื่อว่าลีอาน ยู เป็นเวลา 5 ปีใช่หรือเปล่า Damaged (2012)
Witnesses saw a Hispanic male fleeing the alley in a late-model Maroon DeVille.มีพยานเห็นชายชาวละตินอเมริกา กำลังหนีออกจากตรอก เข้าไปในรถมาลูนเดอวิลล์ รุ่นล่าสุด Always (2012)
Honey, what color is the car? I think it was like red or maroon.น้ำผึ้งสิ่งที่สีรถได้หรือไม ผมคิดว่ามันเป็นเหมือนสีแดงหรือสีน้ำตาลแดง. The Call (2013)
White male, 30s, in a four-door maroon, unknown make, model.30s ชายสีขาว, สีแดงในสี่ประต ทำไม่ทราบรูปแบบ. The Call (2013)
Suspect is white male, 30s, in a four-door maroon, unknown make, model.สงสัยเป็นเพศชายผิวขาว, 30s, ใน สีแดงสี่ประตู, ทำความรู้จักรูปแบบ. The Call (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาด[n.] (chāt) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon   
แดงเข้ม[adj.] (daēng khem) EN: crimson ; deep red ; maroon   FR: cramoisi
นกหัวขวานแดง[n. exp.] (nok hūa khwān daēng) EN: Maroon Woodpecker   FR: Pic porphyroïde [m] ; Pic porphyre [m]
นกจับแมลง อกแดง[n. exp.] (nok jap malaēng ok daēng) EN: Maroon-breasted Philentoma   FR: Philentome à poitrine marron [m] ; Philentome à plastron roux [m]
นกขมิ้นแดง[n. exp.] (nok khamin daēng) EN: Maroon Oriole   FR: Loriot pourpré [m] ; Loriot purpurin [m]
สีเลือดหมู[adj.] (sī leūat mū) EN: crimson ; maroon   FR: cramoisi ; rouge sang

CMU English Pronouncing Dictionary
MAROON    M ER0 UW1 N
MAROONED    M ER0 UW1 N D
MAROONEY    M ER0 UW1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maroon    (v) mˈərˈuːn (m @1 r uu1 n)
maroons    (v) mˈərˈuːnz (m @1 r uu1 n z)
marooned    (v) mˈərˈuːnd (m @1 r uu1 n d)
marooning    (v) mˈərˈuːnɪŋ (m @1 r uu1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
栗色[lì sè, ㄌㄧˋ ㄙㄜˋ, ] maroon (color), #58,858 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maronenspecht {m} [ornith.]Maroon Woodpecker [Add to Longdo]
Blutpirol {m} [ornith.]Maroon Oriole [Add to Longdo]
Samtanemomenfisch {m} (Premnas biaculeatus) [zool.]maroon clown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルーン[, maru-n] (n) maroon [Add to Longdo]
海老茶[えびちゃ, ebicha] (n) maroon; reddish-brown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maroon \Ma*roon"\ (m[.a]*r[=oo]n"), a. [F. marron
   chestnut-colored, fr. marron a large French chestnut, It.
   marrone; cf. LGr. ma`raon. Cf. {Marron}.]
   Having the color called maroon. See 4th {Maroon}.
   [1913 Webster]
 
   {Maroon lake}, lake prepared from madder, and distinguished
    for its transparency and the depth and durability of its
    color.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maroon \Ma*roon"\, n.
   1. A brownish or dull red of any description, esp. of a
    scarlet cast rather than approaching crimson or purple.
    [1913 Webster]
 
   2. An explosive shell. See {Marron}, 3.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maroon \Ma*roon"\, n. [Written also {marroon}.] [F. marron,
   abbrev. fr. Sp. cimarron wild, unruly, from cima the summit
   of a mountain; hence, negro cimarron a runaway negro that
   lives in the mountains.]
   In the West Indies and Guiana, a fugitive slave, or a free
   negro, living in the mountains.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maroon \Ma*roon"\, v. t. [imp. & p. p. {Marooned}; p. pr. & vb.
   n. {Marooning}.] [See {Maroon} a fugitive slave.]
   To put (a person) ashore on a desolate island or coast and
   leave him to his fate.
   [1913 Webster]
 
   {Marooning party}, a social excursion party that sojourns
    several days on the shore or in some retired place; a
    prolonged picnic. [Southern U. S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marron \Mar*ron"\, n. [See {Maroon}, a.]
   [1913 Webster]
   1. A large chestnut. [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. A chestnut color; maroon.
    [1913 Webster]
 
   3. (Pyrotechny & Mil.) A paper or pasteboard box or shell,
    wound about with strong twine, filled with an explosive,
    and ignited with a fuse, -- used to make a noise like a
    cannon. [Written also {maroon}.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colorful \colorful\ adj.
   1. having striking color. Opposite of {colorless}.
 
   Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent,
      shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing};
      {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed,
      empurpled}]
 
   Syn: colourful.
     [WordNet 1.5]
 
   2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless}
    or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious};
    {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy,
    jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}]
    [WordNet 1.5]
 
   3. having color or a certain color; not black, white or grey;
    as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and
    {monochrome}.
 
   Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber,
      brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn,
      reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden};
      {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor,
      bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue,
      bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful,
      blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy};
      {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary,
      canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation};
      {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored,
      earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green,
      dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender,
      lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley,
      multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured,
      painted, particolored, particoloured, piebald, pied,
      varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored};
      {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive};
      {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish};
      {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine,
      cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red,
      scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red};
      {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown,
      snuff-color, snuff-colour, snuff-colored,
      snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel,
      brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color,
      straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine};
      {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion,
      vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish};
      {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae
      bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress
      green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey,
      honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta};
      {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green};
      {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark},
      {light}.]
 
   Syn: colored, coloured, in color(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maroon
   adj 1: of dark brownish to purplish red [syn: {maroon},
       {brownish-red}]
   n 1: a person who is stranded (as on an island); "when the tide
      came in I was a maroon out there"
   2: a dark purplish-red to dark brownish-red color
   3: an exploding firework used as a warning signal
   v 1: leave stranded or isolated with little hope of rescue; "the
      travellers were marooned" [syn: {maroon}, {strand}]
   2: leave stranded on a desert island without resources; "The
     mutinous sailors were marooned on an island"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top