ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go-between

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go-between-, *go-between*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go-between(n) ตัวกลาง, See also: คนกลาง, นายหน้า, พ่อสื่อ, แม่สื่อ, Syn. carrier, messenger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
go-between(โก'บิทวีน) n. คนกลาง, นายหน้า, ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. mediator

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For a man who likes keeping a secret, choosing t-bag as a go-between might not be the smartest move.สำหรับคนที่ชอบเก็บความลับ ให้ที-แบ็คเป็นคนส่งสาร ไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไร Bang and Burn (2007)
We can't ask Hyuga-sensei to be our go-between anymore and it might be a good idea to postpone the wedding date a little...เราไม่สามารถขอให้เฮียวกะเซ็นเซย์เป็นพ่อสื่อให้ได้อีกต่อไป.. ..มันคงจะเป็นความคิดที่ดีที่เราจะเลื่อนการแต่งงานออกไปอีกหน่อย Episode #1.3 (2009)
We've intercepted unauthorized communications between her and this man, a go-between for Hezbollah.เราดักเจอการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ระหว่างหล่อนกับผู้ชายคนนี้ นกต่อแห่งเฮซบอลล่าห์ Matsya Nyaya (2012)
Normally, with a guy like Lydon, there'll be a go-between involved, an intermediary who side-steps hard or cyber links.ว่ากันตามตรง กับนายไลดอน มันอาจเป็นแค่การเริ่มต้นพัวพัน ผ่านสื่อกลางอย่างพวกในโลกไซเบอร์ The Whites of His Eyes (2015)
Excuse me, Jane. What the hell are you talking about? Well, I highly doubt your go-between lives in Nova Scotia, or the U.K., for that matter, so I'm gonna vote on Miss Louisiana.เจน คุณกำลังพูดถึงอะไรกัน? so I'm gonna vote on Miss Louisiana. The Whites of His Eyes (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อสื่อ(n) matchmaker, See also: go-between, Ant. แม่สื่อ, Example: การเลือกคู่แต่งงานนอกจากจะผ่านทางพ่อสื่อแม่สื่อแล้ว การได้รู้จักกันเองจากการทำงานร่วมกันของหญิงและชายก็มีอยู่มาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายที่ชักนำชายหญิงให้พบรู้จักรักใคร่กัน, ชายผู้ช่วยเหลือให้คู่รักได้ติดต่อหรือพบปะกัน
แม่สื่อ(n) match-maker, See also: go-between, Syn. แม่สื่อแม่ชัก, คนกลาง, ตัวแทน, Example: หนุ่มสาวสมัยก่อนจะต้องพึ่งญาติผู้ใหญ่เพื่อนหรือแม่สื่อในเรื่องคู่ครอง, Thai Definition: ผู้ชักนำให้หญิงกับชายติดต่อรักกันในเชิงชู้สาว
คนกลาง(n) middleman, See also: go-between, intermediary, Syn. ผู้ไกล่เกลี่ย, Example: เวลาทะเลาะกันทีไรฉันต้องรับหน้าที่เป็นคนกลางทุกที, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนกลาง[khonklāng] (n) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent  FR: médiateur [ m ] ; médiatrice [ f ] ; intermédiare [ m ]
นายหน้า[nāinā] (n) EN: broker ; agent ; middleman ; go-between  FR: négociant [ m ] ; intermédiaire [ m ]
นายหน้าซื้อขาย[nāinā seū-khāi] (n, exp) EN: broker; agent ; go-between  FR: négociant [ m ]
พ่อค้าคนกลาง[phøkhā khonklāng] (n) EN: middleman ; intermediary ; go-between  FR: intermédiaire [ m ]
พ่อสื่อ[phøseū] (n) EN: matchmaker ; go-between  FR: intermédiaire [ m ]
สื่อ[seū] (n) EN: medium ; media ; vehicle ; intermediary ; go-between : liaison ; vehicle ; means  FR: intermédiaire [ m ] ; agent de liaison [ m ] ; support [ m ] ; conducteur [ m ] ; véhicule [ m ] ; vecteur [ m ]
ตัวกระตุ้นการซื้อ[tūakratun kān seū] (n, exp) EN: buying incentive ; go-between

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
go-between (n) gˈou-bɪtwiːn (g ou1 - b i t w ii n)
go-betweens (n) gˈou-bɪtwiːnz (g ou1 - b i t w ii n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
媒人[méi rén, ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ, ] go-between; matchmaker, #42,445 [Add to Longdo]
蹇修[jiǎn xiū, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄡ, ] go-between; matchmaker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
橋渡し[はしわたし, hashiwatashi] (n, vs) bridge building; mediation; go-between; intermediary; (through the) good offices (of someone); (P) [Add to Longdo]
桂庵;慶庵;慶安[けいあん, keian] (n) (1) (See 口入れ屋) agency for employing servants and arranging marriages (Edo period); mediator; go-between; (2) flattery; flatterer; (3) (慶安 only) Keian era (1648.2.15-1652.9.18) [Add to Longdo]
月下氷人[げっかひょうじん, gekkahyoujin] (n) go-between; matchmaker; Cupid [Add to Longdo]
月下老人[げっかろうじん, gekkaroujin] (n) (See 月下氷人) go-between; matchmaker [Add to Longdo]
懸け橋;掛け橋;かけ橋;架け橋;懸橋;掛橋;梯;桟[かけはし, kakehashi] (n) (1) suspension bridge; viaduct; temporary bridge; (2) mediation; go-between [Add to Longdo]
口入れ[くちいれ, kuchiire] (n, vs) acting as go-between; good offices [Add to Longdo]
口入れ人[くちいれにん, kuchiirenin] (n) go-between; intermediate; agent (e.g. for employing servants) [Add to Longdo]
取り結ぶ;取結ぶ;とり結ぶ[とりむすぶ, torimusubu] (v5b, vt) (1) to make (a promise); to conclude (a contract); (2) to act as a go-between; to act as mediator; (3) (usu. as ご機嫌を取り結ぶ) to curry favour with [Add to Longdo]
取り持ち;取持ち[とりもち, torimochi] (n) (1) mediation; intermediation; procuration; go-between; facilitating a rendezvous between lovers; (2) (See もてなし) entertainment; treatment; reception [Add to Longdo]
世話人[せわにん(P);せわびと, sewanin (P); sewabito] (n) sponsor; manager; go-between; mediator; agent; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Go-between \Go"-be*tween`\, n.
   A negotiator who acts as a link between parties; an
   intermediate agent; a broker; a procurer; -- sometimes in a
   disparaging sense. --Shak.
 
   Syn: mediator, intermediator, intermediary.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go-between
   n 1: a negotiator who acts as a link between parties [syn:
      {mediator}, {go-between}, {intermediator}, {intermediary},
      {intercessor}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top