ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นผู้แทน

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นผู้แทน-, *เป็นผู้แทน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นผู้แทน[V] be a representative, See also: be a delegate, be a proxy, be an agent, be a substitute, Syn. เป็นตัวแทน, Example: กำนันเป็นผู้แทนของหน่วยงานข้าราชการที่จะประสานกับประชาชน, Thai definition: กระทำการต่างๆ หรือมีอำนาจทำการแทนบุคคลอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On this Navel of the Worldโดยเป็นผู้แทนของเทพเจ้า Rapa Nui (1994)
Be a good pastor.ในการเป็นผู้แทนของพระเจ้าด้วย Love So Divine (2004)
Song-Yang is the new head of Jol-Bon but his power isn't as great as Yeon Ta-Bal.ซองหยางเป็นผู้แทนคนให่ของโจลบน แต่อำนาจของเขาไม่ยิ่งใหญ่เท่ายอนทาบัล Episode #1.41 (2006)
Now, neither of us know if either of those brothers are guilty or innocent, so on behalf of the Secretary of the Air Force, I'm going in that room.พี่น้องคู่นี้ผิดจริง หรือ บริสุทธิ์ ฉันเป็นผู้แทนของ รัฐมนตรีว่าการทบวงอากาศยาน\ ฉันจะเข้าไปห้องนั้น Eagle Eye (2008)
Do you speak for the entire human race?คุณเป็นผู้แทนเผ่าพันธุ์ มนุษย์ได้อย่างนั้นหรอ ? The Day the Earth Stood Still (2008)
Yes, sir. You are the senate representative.ใช่แล้วท่าน ท่านเป็นผู้แทนจากสภาสูง The Gungan General (2009)
Be the best congressman this district's ever seen. (Cheers and applause in distance)เป็นผู้แทนสภาที่ดีที่สุด \ ในเครือข่ายนี้ The Grandfather: Part II (2009)
Any incriminating statements from the suspect is inadmissible when taken without an American representative present.การดำเนินคดีฟ้องร้องใดๆ จากผู้สอบปากคำ ไม่สามารถทำได้ หากไม่มี เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนของอเมริกา The Case of Itaewon Homicide (2009)
Jailbreak, explosion, impersonating royal emissary...ข้อหาแหกคุก ระเบิด ปลอมตัวเป็นผู้แทนส่วนพระองค์ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
And I'm back as your substitute teacher.ผมกลับมาเป็นผู้แทนครูของพวกเธอ A Dangerous gAme (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นผู้แทน[v. exp.] (pen phūthaēn) EN: be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be an agent ; be a substitute   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depute[VI] เป็นตัวแทน, See also: เป็นผู้แทน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
franchise(แฟรน'ไชซ) n.,vt. (ให้) สัมปทาน,สิทธิพิเศษ,สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย, See also: franchisement n., Syn. right
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน,การเป็นผู้แทน,เครื่องหมายแสดงออก,ตัวอย่าง,ตัวแทน,ผู้แทน,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,การแสดงออก,รูป,ภาพ,รูปปั้น,การแสดงละคร,ข้อเท็จจริง,เครื่องแสดง,การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic
sit(ซิท) {sat,sat,sitting,sits} vi. นั่ง,เข้านั่ง,ตั้งอยู่,พักผ่อนบน,นั่งบน,นั่งเกาะ,นั่งฟักไข่,เป็นผู้แทน,ประจำตำแหน่ง,เข้าร่วมสอบ,เข้าประชุม,ดูแลเด็กทารก,เหมาะกับ vt. ทำให้นั่ง,นั่งลง,นั่งคร่อม,จัดหาที่นั่งให้ sit out นั่งจนเลิก,ไม่สามารถเข้าร่วมได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top