ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -敵-, *敵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[敵, dí, ㄉㄧˊ] enemy, foe, rival; to match; to resist
Radical: Decomposition: 啇 (dì ㄉㄧˋ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] strike

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, / ] enemy; match, #3,248 [Add to Longdo]
敌人[dí rén, ㄉㄧˊ ㄖㄣˊ, / ] enemy, #2,075 [Add to Longdo]
无敌[wú dí, ㄨˊ ㄉㄧˊ, / ] unequalled; without rival; a paragon, #6,542 [Add to Longdo]
敌军[dí jūn, ㄉㄧˊ ㄐㄩㄣ, / ] the enemy army, #12,454 [Add to Longdo]
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] hostile; enemy (factions); combative, #15,274 [Add to Longdo]
敌方[dí fāng, ㄉㄧˊ ㄈㄤ, / ] enemy, #20,176 [Add to Longdo]
敌机[dí jī, ㄉㄧˊ ㄐㄧ, / ] enemy plane, #22,579 [Add to Longdo]
敌意[dí yì, ㄉㄧˊ ㄧˋ, / ] enmity; hostility, #22,948 [Add to Longdo]
情敌[qíng dí, ㄑㄧㄥˊ ㄉㄧˊ, / ] rival in love, #25,921 [Add to Longdo]
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, / ] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against, #27,189 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かなう, kanau] Thai: สู้ได้ English: to match

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てき, teki] (n) (1) opponent; rival; adversary; (2) menace; danger; threat; enemy; (P) [Add to Longdo]
;仇[かたき, kataki] (n,n-suf) (1) (usu. pronounced がたき when used as a suffix) rival; opponent; adversary; (2) foe; enemy [Add to Longdo]
と戦う[てきとたたかう, tekitotatakau] (v5u) to fight one's enemy [Add to Longdo]
に回す[てきにまわす, tekinimawasu] (exp,v5s) to make enemies of [Add to Longdo]
に掛かる[てきにかかる, tekinikakaru] (exp,v5r) to assail the enemy [Add to Longdo]
に後ろを見せる[てきにうしろをみせる, tekiniushirowomiseru] (exp,v1) (1) to flee from one's enemy; to turn tail; (2) to expose one's weakness to an adversary [Add to Longdo]
に付く[てきにつく, tekinitsuku] (exp,v5k) to take the side of the enemy [Add to Longdo]
に捕らわれる[てきにとらわれる, tekinitorawareru] (exp,v1) to be caught by the enemy [Add to Longdo]
の攻撃を退ける[てきのこうげきをしりぞける, tekinokougekiwoshirizokeru] (exp,v1) to beat off an attack by the enemy [Add to Longdo]
の勢[てきのぜい, tekinozei] (n) enemys strength (forces) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I just adore your new hat.あなたの新しい帽子、なんて素な帽子なんでしょう。
Don't forget to give my best regards to your lovely wife.あなたの素な奥さんによろしくお伝えくださることを忘れないで下さい。
You are equal to him in intelligence.あなたは知力で彼に匹している。
You're such a lovely audience.あなた達は本当に素なお客だ。
She knows she's looking fine.あの娘は自分が素に見えるって知っている。
You shall judge of a man by his foes as well as by his friends.ある男を判断するには、その人の友人によるのと同様にによって判断するのがいいだろう。
How did you come to know such a wonderful girl?あんな素な女の子とどうして知り合いになったんだい。
No other English dramatist rivals Shakespeare.イギリスの劇作家でシェイクスピアに匹する者はほかにいない。
Yes, it's so lovely night.ええ、ほんとに素な夜ですわ。 [F]
Emi was surprised at the nice present.エミは素な贈り物に驚きました。
It is fairly safe to say that the family bound for Australia, or wherever it may be, has in its mind a vision of a nice house, or a flat, with maybe a bit of garden.オーストラリアに、あるいは行き先がどこであれ、出かけていく家族は素な家、あるいはアパート、それもおそらくちょっとした庭付きのものを心に思い描いている、といってもまず間違いないであろう。
You make up imaginary enemies and are chased by them.おまえは想像上のに追い詰められ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I object to this pre-peroration... on the grounds that it is prejudicial to the defendant![CN] 我抗議這種預設的意 那是對被告的偏見 Adam's Rib (1949)
Sorry?[CN] 情 Fei hu wai zhuan (1993)
"He ain't a fuckin' warrior. He don't wanna fight the best."[JA] ボクサー失格だとか 前逃亡したとか CounterPunch (2017)
I think in the older days, with our grandparents, they always had to be prepared for enemy.[JA] 祖父母の時代までは の急襲に備えて 常に身構えていた Barbecue (2017)
Today Gunther and I will reconcile. Who else is my enemy?[CN] 今天我要和龔特爾和解 我就沒有別的人了 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Now, golfers often say the toughest opponent you can face on the course is yourself.[JA] ゴルファーのは 自分自身だという Sexy Rollercoasters (2017)
I mean the way Kitty slams over her number.[CN] 我是說Kitty的舞步真的無 Applause (1929)
Because they're completely comparable operations, NASA and Cachet.[JA] うちはNASAに 匹するもんな Sexy Rollercoasters (2017)
You treat 'em with agro, you're going to get agro back.[JA] 意を示せばになる Barbecue (2017)
Do not be bitter in front of the children, remember?[JA] 子供の前で対するな 忘れた? Smell the Weakness (2017)
He won the fight against the dragon. There is no one on earth like him.[CN] 他百戰百勝,世上無人能 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Siegfried, the unique hero, has come to Worms at an opportune moment.[CN] 無勇士齊格弗裏德來得正好啊 Die Nibelungen: Siegfried (1924)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かたき, kataki] Feind, Gegner, Konkurrent [Add to Longdo]
[てきるい, tekirui] feindliche_Festung, feindliche_Stellung [Add to Longdo]
[てきたい, tekitai] Widerstand, Opposition [Add to Longdo]
[てきい, tekii] feindliche_Gesinnung, Feindschaft [Add to Longdo]
[てきぐん, tekigun] feindliches_Heer, feindliche_Truppen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top