ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -烷-, *烷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[烷, wán, ㄨㄢˊ] alkane
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  完 (wán ㄨㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 4,379

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎ wán, ㄐㄧㄚˇ ㄨㄢˊ, ] methane CH4, #27,802 [Add to Longdo]
[wán, ㄨㄢˊ, ] alkane, #27,878 [Add to Longdo]
[wán jī, ㄨㄢˊ ㄐㄧ, ] alkyl, #55,580 [Add to Longdo]
[bǐng wán, ㄅㄧㄥˇ ㄨㄢˊ, ] propane, #62,296 [Add to Longdo]
[yǐ wán, ㄧˇ ㄨㄢˊ, ] ethane (C2H6), #65,105 [Add to Longdo]
[wán tīng, ㄨㄢˊ ㄊㄧㄥ, / ] alkane, #90,863 [Add to Longdo]
[xīn wán zhí, ㄒㄧㄣ ㄨㄢˊ ㄓˊ, ] octane rating, #97,425 [Add to Longdo]
[dīng wán, ㄉㄧㄥ ㄨㄢˊ, ] butane, #98,822 [Add to Longdo]
基苯[wán jī běn, ㄨㄢˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ, ] alkyl benzene; dodecylbenzene C18H30, #117,510 [Add to Longdo]
[huán wán tīng, ㄏㄨㄢˊ ㄨㄢˊ ㄊㄧㄥ, / ] cycloalkane, #327,020 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Class, these are the cotton balls with the chloroform.[CN] 同学们 这些是被三氯甲浸泡的棉球 E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
We found the litter box, downstairs but not the cat.[CN] 你能叫巴 华府做寸 尔的摩警队在 个甲测试吗? Manhunter (1986)
We'll need an extra can of butane.[CN] 我们需要一桶罐额外的丁. Earthquake (1974)
We need that butane tank for the stunt.[CN] 我要去买一个做特技需要的丁罐. Earthquake (1974)
Increasing nitro methane to 98% and we can reach 8000 convolutions[CN] 把硝基甲提高到98% 就能达到8000回旋 The Last Adventure (1967)
Inert nitrogen, high concentration of carbon dioxide crystals, methane...[CN] 氮气、高浓度的二氧化碳乙 Alien (1979)
- Hey, what's that smell?[CN] - 什么味 - 是辛的味道 Pursuit of the Graf Spee (1956)
It was Stuart who assigned Brian that propane cavern job.[CN] 当初是斯图尔特分配布莱恩去那个丙山洞项目. Earthquake (1974)
The slightest spark, the whole thing will blow.[CN] 丙重,往下沉 碰到一点儿火星就会炸 The Cassandra Crossing (1976)
They couldn't use Neptune or Uranus, twin worlds in eternal night, both surrounded by an atmosphere of methane gas and ammonia vapour.[CN] 他们也不能在天王星和海王星 永夜的环境中生存 那里的大气充斥着甲和氨气 The War of the Worlds (1953)
Ethyl Methane Sulfonate is an alkylating agent and a potent mutagen.[CN] M. S)是一种化剂 和一种有力的诱导有机体突变的物质 Blade Runner (1982)
Ethan and I were never allowed to play there.[CN] 乙,我从来没有在那里玩。 Candyman: Farewell to the Flesh (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top