ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

broker

B R OW1 K ER0   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broker-, *broker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broker[N] นายหน้า, Syn. dealer, agent
broker[VI] เป็นนายหน้า
brokerage[N] ค่านายหน้า, See also: เงินปากถุง
broker-dealer[N] ผู้ทำงานในตลาดหุ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broker(โบร'เคอะ) n. นายหน้าซื้อขาย,ตัวแทนซื้อขาย, See also: brokership n., Syn. middleman
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า,ค่านายหน้า,ค่าธรรมเนียม
bill brokern. นายหน้าซื้อขายตั๋วเงิน
cusrom brokerด่านศุลกากร,โรงภาษี,ขนอน
pawnbroker(พอน'โบรคเคอะ) n. เจ้าของโรงรับจำนำ, See also: pawnbroking,pawnbrokage,pawnbrokery n.
sharebroker(แชร์'โบรเคอะ) n. นายหน้าหลักทรัพย์,นายหน้าใบหุ้น
stockbroker(สทอค'โบรเคอะ) n. นายหน้าซื้อขายหุ้น,นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์., See also: stockbrokerage n., Syn. broker

English-Thai: Nontri Dictionary
broker(n) นายหน้า,ตัวแทน
brokerage(n) การเป็นนายหน้า,ค่านายหน้า
pawnbroker(n) ผู้รับจำนำ,เจ้าของโรงรับจำนำ
stockbroker(n) นายหน้าซื้อขายหุ้น,นายหน้าขายพันธบัตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brokerนายหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brokerนายหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brokerageค่าบำเหน็จนายหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brokerage; brocage; brokageค่าบำเหน็จนายหน้า, การเป็นนายหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า
การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Brokerนายหน้า [การบัญชี]
Brokerageค่านายหน้า [การบัญชี]
Brokerage firmนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า
การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Brokerage houseนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า
การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Brokersนายหน้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As soon as we went in, marriage brokers hounded us.ทันทีที่เข้าไปฝึก ก็ถูกจับคู่กับ พวกนายหน้าทนายที่คอยตามรังควาญ The King (2017)
Dennis is making enormous efforts to broker an historic agreement in the Middle East.ในการต้อนรับมิสเตอร์เดนนิส บาร์เน็ตที่มาอิสราเอล เดนนิสได้สร้างความพยายามอย่างใหญ่หลวง เพื่อจะลบล้างข้อตกลงในตะวันออกกลาง Meet the Rosenbergs (2015)
Kimmie was one of the first brokers here, one of Stratton's original 20.คิมี เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์แรก ที่นี่ หนึ่งในสแตรทตันเดิม 20 The Wolf of Wall Street (2013)
I'm the broker from Rothschild in New York.ฉันนายหน้าจาก โรตไชลด ใน นิวยอร์ก The Wolf of Wall Street (2013)
And then you'll know for sure that you finally found a broker on Wall Street that you can trust, and who can consistently make you money.แล้วคุณจะรู้ว่า ที่คุณพบในที่สุดนายหน้าใน วอลล์สตรีท ที่คุณสามารถไว้วางใจ The Wolf of Wall Street (2013)
I'm Senior Vice President at Stratton Oakmont... and I plan on being one of the... top brokers in my firm next year.ฉันรองประธานอาวุโสที่สแตรท ตัน โอคมอนท และฉันวางแผนที่จะเป็นหนึ่งใน โบรกเกอร์ชั้นนำใน บริษัท ของ ฉันในปีถัดไป The Wolf of Wall Street (2013)
Then I was a licensed broker at last, ready to make my fortune.แล้วฉันเป็นนายหน้าได้รับ ใบอนุญาตที่สุดท้าย พร้อมที่จะให้โชคลาภของฉัน The Wolf of Wall Street (2013)
There's two keys to success in the broker business.มีสองกุญแจสู่ความสำเร็จใน ธุรกิจนายหน้าเป็น The Wolf of Wall Street (2013)
I'm the senior broker here. He's just a worthless piker.ฉันเป็นนายหน้าอาวุโสที่นี่ เขา เป็นเพียง ตาขาว ไร้ค่า The Wolf of Wall Street (2013)
She wanted Red to broker a deal to assassinate a supreme court judge who was the swing vote in a case that could have cost her corporate clients billions.เธอต้องการให้เรดเป็นนายหน้า สำหรับการลอบสังหาร ผู้พิพากษาสูงสุดคนหนึ่ง ที่เปลี่ยนใจในการลงมติ ในคดีที่ทำให้ลูกค้าของเธอ เกิดความเสียหายนับพันล้าน Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Technically, data brokers get their information from public records, but also from the ways people reveal themselves online whether they're aware or whether they're not.ก็ ในทางเทคนิค พวกนายหน้าข้อมูล ได้ข้อมูลจากบันทึกสาธารณะ แต่ก็ยังมีความจริงที่ว่า คนเราเปิดเผยตัวตนในโลกออนไลน์ Nothing to Hide (2013)
No. She's gonna get Elijah to broker a deal for her.ไม่ใช่ เธอจะใช้เอไลจาห์เป็นตัวแทนในการตกลงของเธอ American Gothic (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brokerBrokers made a killing because of the high yen.
brokerBrokers struggling to make a profit don't always play by the book.
brokerReal estate agencies have many independent brokers.
brokerThe real estate broker was lavish in his spending in Ginza.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบรกเกอร์[N] broker, Syn. นายหน้า, Example: ลูกค้าจะได้รับการวิเคราะห์หลักทรัพย์จากโบรกเกอร์ โดยที่โบรกเกอร์จะได้รับค่านายหน้าจากลูกค้าเป็นผลตอบแทน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินค้าแทนคนอื่น
นายหน้าซื้อขาย[N] broker, See also: agent, go-between, Syn. ผู้แทนขาย, คนกลาง, Example: พอเขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น ก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากันหรือทำการซื้อขายกัน
คนกลาง[N] agent, See also: broker, Syn. พ่อค้าคนกลาง, Example: ชาวนาขายข้าวเปลือกผ่านคนกลางจึงทำให้ได้ราคาต่ำกว่าเดิม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำการค้าระหว่างผู้ทำกับผู้ใช้
เงินปากถุง[N] brokerage, See also: fee, service charge, Syn. ค่าธรรมเนียม, Example: เถ้าแก่ซุ่นเก็บเงินปากถุงจากลูกหนี้ร้อยละสิบ, Thai definition: เงินที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บในเวลาให้กู้
ตัวแทนค้าต่าง[N] agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)
ตัวแทนค้าต่าง[N] agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)
นายหน้า[N] broker, See also: agent, middleman, Syn. คนกลาง, คนเจรจา, Example: คนไทยเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้โดยผ่านนายหน้าซึ่งจะเก็บค่านายหน้า 20%, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากัน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทนายหน้า[n. exp.] (børisat nāinā) EN: broker   
โบรกเกอร์[n.] (brōkkoē) EN: broker ; stockbroker   
เจ้าของโรงรับจำนำ[n. exp.] (jaokhøng rōng rap jamnam) EN: pawnbroker   FR: prêteur sur gages [m] ; prêteuse sur gages [f]
ค่านายหน้า[n.] (khā nāinā) EN: commission ; sales commission ; brokerage ; brokerage fees ; broker's fee ; compensation ; fee   FR: prime [f] ; commission [f] ; courtage [m]
ค่าป่วยการ[n.] (khāpūaykān) EN: commission ; service charge ; broker's fee   FR: commission [f]
นายหน้า[n.] (nāinā) EN: broker ; agent ; middleman ; go-between   FR: négociant [m] ; intermédiaire [m]
นายหน้าค้าหุ้น[n. exp.] (nāinā khā hun) EN: stockbroker   
นายหน้าขายที่ดิน[n. exp.] (nāinā khāi thīdin) EN: real estate broker   
นายหน้าซื้อขาย[n. exp.] (nāinā seū-khāi) EN: broker; agent ; go-between   FR: négociant [m]
นายหน้าซื้อขายหุ้น[n. exp.] (nāinā seū-khāi hun) EN: stockbroker   

CMU English Pronouncing Dictionary
BROKER    B R OW1 K ER0
BROKERS    B R OW1 K ER0 Z
BROKERS'    B R OW1 K ER0 Z
BROKERED    B R OW1 K ER0 D
BROKER'S    B R OW1 K ER0 Z
BROKERING    B R OW1 K ER0 IH0 NG
BROKERAGE    B R OW1 K R IH0 JH
BROKERAGE    B R OW1 K ER0 IH0 JH
BROKERAGES    B R OW1 K ER0 IH0 JH IH0 Z
BROKERAGES    B R OW1 K R IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broker    (n) brˈoukər (b r ou1 k @ r)
brokers    (n) brˈoukəz (b r ou1 k @ z)
brokerage    (n) brˈoukərɪʤ (b r ou1 k @ r i jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经纪人[jīng jì rén, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] broker; middleman; agent; manager, #7,217 [Add to Longdo]
回扣[huí kòu, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄡˋ, / ] brokerage; a commission paid to a middleman; euphemism for a bribe; a kickback, #12,893 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] broker, #94,519 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Makler {m}; Maklerin {f}; Vermittler {m}; Vermittlerin {f} | Makler {pl}broker | brokers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォメーションブローカー[, infome-shonburo-ka-] (n) information broker [Add to Longdo]
コールブローカー[, ko-ruburo-ka-] (n) call broker [Add to Longdo]
ストックブローカー[, sutokkuburo-ka-] (n) stockbroker [Add to Longdo]
ビジブローカー[, bijiburo-ka-] (n) {comp} VisiBroker [Add to Longdo]
ビルブローカー[, biruburo-ka-] (n) bill broker [Add to Longdo]
ブローカー(P);ブローカ[, buro-ka-(P); buro-ka] (n) broker; (P) [Add to Longdo]
リストプローカー[, risutopuro-ka-] (n) list broker [Add to Longdo]
斡旋者[あっせんしゃ, assensha] (n) mediator; intermediary; agent; broker; middleman [Add to Longdo]
乙仲[おつなか, otsunaka] (n) (abbr) (abbr. of 乙種海運仲立業) chartering broker (arranges customs clearance and shipping details for trade goods); freight forwarding agent [Add to Longdo]
牙婆;数間;仲[すあい;すわい(牙婆), suai ; suwai ( kiba baa )] (n) (arch) broker; brokerage; brokerage fee [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
情報検索代行業者[じょうほうけんさくだいこうぎょうしゃ, jouhoukensakudaikougyousha] information broker [Add to Longdo]
ビジブローカー[びじぶろーかー, bijiburo-ka-] VisiBroker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Broker \Bro"ker\ (br[=o]"k[~e]r), n. [OE. brocour, from a word
   akin to broken, bruken, to use, enjoy, possess, digest, fr.
   AS. br[=u]can to use, enjoy; cf. Fries. broker, F.
   brocanteur. See {Brook}, v. t.]
   1. One who transacts business for another; an agent.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) An agent employed to effect bargains and contracts,
    as a middleman or negotiator, between other persons, for a
    compensation commonly called brokerage. He takes no
    possession, as broker, of the subject matter of the
    negotiation. He generally contracts in the names of those
    who employ him, and not in his own. --Story.
    [1913 Webster]
 
   3. A dealer in money, notes, bills of exchange, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. A dealer in secondhand goods. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   5. A pimp or procurer. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Bill broker}, one who buys and sells notes and bills of
    exchange.
 
   {Curbstone broker} or {Street broker}, an operator in stocks
    (not a member of the Stock Exchange) who executes orders
    by running from office to office, or by transactions on
    the street. [U.S.]
 
   {Exchange broker}, one who buys and sells uncurrent money,
    and deals in exchanges relating to money.
 
   {Insurance broker}, one who is agent in procuring insurance
    on vessels, or against fire.
 
   {Pawn broker}. See {Pawnbroker}.
 
   {Real estate broker}, one who buys and sells lands, and
    negotiates loans, etc., upon mortgage.
 
   {Ship broker}, one who acts as agent in buying and selling
    ships, procuring freight, etc.
 
   {Stock broker}. See {Stockbroker}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broker
   n 1: a businessman who buys or sells for another in exchange for
      a commission [syn: {agent}, {factor}, {broker}]
   v 1: act as a broker

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top