Search result for

ยาม

(90 entries)
(0.1679 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยาม-, *ยาม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาจิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ (n phrase ) Human Psychology and Business Ethics

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยามร้อน (n slang ) บริเวณสยามสแควร์ส่วนที่เป็นร้านค้าแบบไม่มีเครื่องปรับอากาศ ใช้เพื่อบ่งบอกว่าเป็นสยามสแควร์ฝั่งที่ไม่ใช่สยามพารากอนหรือสยามเซ็นเตอร์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาม[N] time, See also: hour, period, juncture, Syn. เวลา, Example: การนวดถือว่าเป็นการบำบัดดูแลสุขภาพในยามเจ็บป่วยวิธีหนึ่ง, Notes: (บาลี)
ยาม[N] security guard, See also: guard, sentry, watchman, Syn. ยามรักษาการณ์, พนักงานรักษาความปลอดภัย, Example: บริเวณกระทรวงสาธารณสุขมียามดูแลตลอด 24 ชั่วโมง, Thai definition: คนเฝ้าสถานที่ หรือระวังเหตุการณ์ตามกำหนดเวลา, Notes: (บาลี)
ยาม[N] one of three periods into which the day was traditionally divided, Example: เมื่อคืนนี้เขากลับมาเกือบสองยาม, Thai definition: ชื่อส่วนแห่งวัน ยามหนึ่งมี 3 ชั่วโมง รวมวันหนึ่งมี 8 ยาม, Notes: (บาลี)
ยามเช้า[N] morning, See also: forenoon, dawn, daybreak, daylight, morn, sun-up, sunrise, Syn. เช้า, ตอนเช้า, รุ่งเช้า, รุ่งแจ้ง, Ant. ค่ำ, พลบค่ำ, Example: แดดอ่อนยามเช้าสาดแสงสีสวย เช่นเดียวกับจิตใจของเธอ
ยามค่ำคืน[N] night, See also: nighttime, Syn. ค่ำคืน, วิกาล, กลางคืน, Ant. กลางวัน, Example: สมบุญรู้สึกหวาดระแวงกับความมืดยามค่ำคืน, Thai definition: ระยะเวลาตั้งแต่ย่ำค่ำถึงย่ำรุ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยาม, ยาม-(ยาม, ยามะ-) น. ชื่อส่วนแห่งวัน ยามหนึ่งมี ๓ ชั่วโมง รวมวันหนึ่งมี ๘ ยาม
ยาม, ยาม-ในบาลีแบ่งกลางคืนเป็น ๓ ยาม ยามหนึ่งมี ๔ ชั่วโมง เรียกว่า ปฐมยาม มัชฌิมยาม และปัจฉิมยาม
ยาม, ยาม-ช่วงแห่งวัน เป็นเวลายามละชั่วโมงครึ่ง กลางวันมี ๘ ยามตามลำดับคือ สุริยะ ศุกระ พุธะ จันเทา เสารี ครู ภุมมะ สุริยะ กลางคืนมี ๘ ยามตามลำดับคือ รวิ ชีโว ศศิ ศุโกร ภุมโม โสโร พุโธ รวิ
ยาม, ยาม-คราว, เวลา, เช่น ยามสุข ยามทุกข์ ยามเช้า ยามกิน
ยาม, ยาม-คนเฝ้าสถานที่หรือระวังเหตุการณ์ตามกำหนดเวลา เช่น แขกยาม ไทยยาม คนยาม, เรียกอาการที่อยู่เฝ้าสถานที่หรือระวังเหตุการณ์เช่นนั้น ว่า อยู่ยาม หรือ เฝ้ายาม.
ยามกาลิก(ยามะ-) น. ของที่พระสงฆ์เก็บไว้ฉันได้ชั่วคราวเพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ได้แก่ นํ้าอัฐบาน. (ป.). (ดู กาลิก).
ยามตูดชายน. เวลาบ่าย.
ยามพาดน. เวลาเช้า.
ยามสามตาน. ชื่อวิธีจับยามของหมอดู ใช้นับตามหลัก ๓ หลัก คือ อาทิตย์ จันทร์ และอังคาร เวียนกันไป โดยนับขึ้นต้นที่อาทิตย์ ถ้าวันจับยามเป็นวันข้างขึ้น ให้นับเวียนขวาจากอาทิตย์ไปยังจันทร์และอังคาร ถ้าวันจับยามเป็นวันข้างแรม ให้นับเวียนซ้ายจากอาทิตย์ไปยังอังคารและจันทร์ แล้วทำนายตามตำรายามสามตาหรือตรีเนตร.
ยามน. ชื่อสวรรค์ชั้นที่ ๓, เทวดาในชั้นนี้เรียกว่า ยามเทวบุตร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
case of needยามประสงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in case of needยามประสงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coastguardยามฝั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antipsychotic Drugs, High-Potencyยามีฤทธิ์ต้านโรคจิตสูง [การแพทย์]
Bethanechol Chlorideยามีธานีคอลคลอไรด์ [การแพทย์]
Mephenesinยามีเฟนเนซิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Guards!ยามImmortals (2011)
I had to try.ผมต้องพยายาม The Diamond in the Rough (2013)
- Security!- ยาม Eye to Eye (2013)
I tried to write, but there was something in the way.ผมพยายามเขียนมันแล้ว แต่มันมีอะไรบางอย่างทำให้ผมเขียนต่อไม่ได้ New Haven Can Wait (2008)
No matter how hard you tried.ไม่ว่าจะยากแค่ไหนที่เธอพยายาม New Haven Can Wait (2008)
Gossip girl's hardly a war buff, but I did cramซุบซิบๆสาวไฮโซ ถึงชั้นจะไม่ค่อยถนัดในสงคราม แต่ชั้นก็จะพยายาม New Haven Can Wait (2008)
I tried to read it, and I couldn't get through it.ผมพยามอ่านมัน แต่ไม่ค่อย in เท่าไหร่แฮะ New Haven Can Wait (2008)
Trying to come up with an answer for the Dean's parlor game?พยายามที่จะหาคำตอบสำหรับเกมห้องรับแขกของคณบดีหล่ะสิ New Haven Can Wait (2008)
Or are you trying to kill me, too?หรือเธอจะพยายามฆ่าฉันด้วย? New Haven Can Wait (2008)
We could at least try, right? Fine.อย่างน้อยพวกเราก็ควรพยายาม ใช่ไหม ได้ Chuck in Real Life (2008)
So Bart is making sure we do...ดังนั้น แบสจึงพยายามแน่ใจว่าพวกเราทำ Chuck in Real Life (2008)
If this is how you're acting now,ถ้านี่คือสิ่งที่ลูกกำลังพยายามจะทำ Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาม[n.] (yām) EN: time ; moment ; hour   FR: temps [m] ; heure [f]
ยาม[n.] (yām) EN: guard ; watchman ; sentry   FR: garde [m] ; gardien [m] ; vigile ]m] ; agent de sécurité [m] ; surveillant [m] ; veilleur de nuit [m] ; sentinelle [f]
ยามบ่าย[n. exp.] (yām bāi) EN: afternoon   
ยามราตรี[n. exp.] (yām rātrī) EN: during the night   FR: durant la nuit
ยามสงคราม[n. exp.] (yām songkhrām) EN: wartime   FR: temps de guerre [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
sophomoricที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด, S. pretentious, bombastic, inflated in style or manner; immature, crude, superficial
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
have a go (at)พยายาม, พยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น You have a go at designing a synthesis of it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coast guard[N] ยามชายฝั่ง
guard[N] ยาม, See also: ผู้ดูแล, ยามรักษาการณ์, คนเฝ้า, ผู้คุ้มกัน, คนเฝ้ายาม, Syn. protector, watchman, security officer
guardsman[N] เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, See also: ยาม, Syn. guard, security officer
muscleman[N] ผู้คุ้มกัน, See also: ยามรักษาการณ์
patrol[N] หน่วยลาดตระเวน, See also: ยาม, ตำรวจสายตรวจ, Syn. guard, lookout, watchdog, watchman
picket[N] ยาม, See also: ทหารยาม, Syn. guard, patrolman
sentry[N] ยาม, See also: ทหารยาม, ทหารคุ้มกัน, ทหารรักษาความปลอดภัย, Syn. protector, sentinel, watchdog
spare[ADJ] ว่าง, See also: ยามว่าง
sundown[N] เวลาพระอาทิตย์ตก, See also: ยามอาทิตย์อัสดง, Syn. evening, sunset, Ant. sunrise
upper[N] ยากระตุ้น, See also: ยาม้า, Syn. stimulants

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
assiduity(แอสซิดู'อิที) n. ความพยายาม,ความเพียร,ความขยัน. -assiduous adj., Syn. industry, diligence ###A. laziness)
attack(อะแทค') vt.,vi.,n. โจมตี,เข้าตี,ทำร้าย,เล่นงาน,ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ,ลงมือทำ,เริ่มขึ้น,เริ่มต้น,ข่มขืน, พยายามข่มขืน
attempt(อะเทมพฺทฺ') vt.,n. พยายาม,ทดลอง
backbreakingadj. ต้องใช้ความพยายามมาก,เหน็ดเหนื่อยมาก, See also: backbreaker n.
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
abuse(vt) ปรามาส,เหยียดหยาม,ดูถูก,ด่าว่า
abusive(adj) ที่ถูกปรามาส,ที่ถูกเหยียดหยาม,ที่ถูกด่าว่า
afternoon(n) ตอนบ่าย,ยามบ่าย
assay(n) การพยายาม,การทดสอบ,การทดลอง,การวิเคราะห์
assay(vt) พยายาม,ทดสอบ,ตรวจสอบ,ทดลอง,วิเคราะห์
assiduity(n) ความเพียร,ความขยัน,ความพยายาม
assiduous(adj) ขยันหมั่นเพียร,ขยัน,เพียร,พยายาม
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร,อย่างเพียรพยายาม
assiduousness(n) ความขยัน,ความเพียร,ความพยายาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tran Guardยามรักษาความปลอดภัยรถไฟ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
山崎[やまざき, yamazaki] Thai: ยามาซากิ ชื่อเฉพาะ English: Yamazaki (pn,pl)

German-Thai: Longdo Dictionary
genau(adj adv) ใช่เลย, ถูกต้อง, แน่นอน, โป๊ะเชะ เช่น die genaue Uhrzeit เวลาโมงยามที่แน่นอน, See also: S. korrekt Related. Genauigkeit
helfen(vt) |hilft, half, hat geholfen| ช่วยเหลือ เช่น Heutzutage helfen Männer seiner Frau mehr bei Haushaltaufgaben. สมัยนี้ผู้ชายช่วยเหลืองานบ้านของภรรยามากขึ้น
versuchenทดลอง, พยายาม |versuchte, versucht|
umständlich(adj adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก,(งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ
Wächter(n) |der, pl. Wächter| ยาม, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, See also: S. Wärter,
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen gebrauchen,
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen einsetzen,
forschen(vi) |forschte, hat geforscht| (nach etw./jmdm.) พยายามเพื่อหาที่มาหรือสาเหตุของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wissenschaftler forschen seit langem nach der Ursache des Aussterbens von Dinosaurier. นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาหาสาเหตุของการสูญพันธ์ของไดโนเสาร์มานานแล้ว, See also: Related: erforschen
Mühe(n) |die, pl. Mühen, ส่วนใหญ่เป็นเอกพจน์| ความอุตสาหะ ความพยายาม เช่น Er hat das Diplom mit viel Mühe erreicht. เขาสำเร็จดิโพลม(ปริญญาโทในเยอรมนี)ด้วยความพากเพียร
sich(D) große Mühe gebenอุตสาหะ, พากเพียรอย่างมาก, ใช้ความพยายามอย่างมาก เช่น Sie hat sich große Mühe gegeben, um die beste Note zu bekommen. เธอพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
squaerity (n ) ยามเหมือนกัน
squarity (n ) ยาม

French-Thai: Longdo Dictionary
loisir(n) |m| งานอดิเรก, กิจกรรมยามว่าง
acquérir(vt) 1)ได้มา 2) พยายามให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา 3)การเป็นเจ้าของโดยการซื้อ (เช่น ที่ดิน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top