Search result for

สื่อ

(112 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สื่อ-, *สื่อ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (n phrase ) English for Business Communication
เทคนิคการสื่อความหมาย[เทคนิคการสื่อความหมาย] เทคนิคการสื่อความหมาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สื่อ[V] convey, See also: communicate, transmit, impart, pass on, inform, Example: เราเรียนภาษาเพื่อสื่อข่าวสารกันมากกว่าเพื่อจะได้สืบต่อและสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางภาษา, Thai definition: ทำการติดต่อให้ถึงกัน, ชักนำให้รู้จักกัน
สื่อ[N] medium, See also: intermediary, vehicle, a form of communication, means (of communication), Example: ภาษาเป็นสื่อสำคัญซึ่งมนุษย์ใช้เพื่อการสื่อสารและเก็บบันทึกเรื่องราว, Thai definition: ผู้หรือสิ่งที่ทำการติดต่อให้ถึงกันหรือชักนำให้รู้จักกัน
สื่อ[N] medium, See also: intermediary, vehicle, a form of communication, means (of communication), Example: ภาษาเป็นสื่อสำคัญซึ่งมนุษย์ใช้เพื่อการสื่อสารและเก็บบันทึกเรื่องราว, Thai definition: ผู้หรือสิ่งที่ทำการติดต่อให้ถึงกันหรือชักนำให้รู้จักกัน
สื่อผสม[N] mixed media, Syn. มัลติมีเดีย, Example: บริษัทจะเปิดอบรมวิธีการผลิตสื่อผสมให้กับบุคคลที่สนใจภายในเดือนหน้า, Count unit: ชนิด, Thai definition: งานศิลปะที่ใช้เทคนิคการสร้างงานโดยใช้สื่อ 2 อย่างหรือมากกว่า
สื่อผสม[N] mixed media, Thai definition: งานศิลปะที่ใช้เทคนิคการสร้างงานโดยใช้สื่อ 2 อย่าง หรือมากกว่า
สื่อสาร[V] communicate, Syn. ติดต่อ, ติดต่อสื่อสาร
สื่อสาร[V] communicate, See also: chat, speak, talk, chatter, converse, utter, Syn. ติดต่อสื่อสาร, Example: คนต่างชาติต่างภาษาสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง
สื่อกลาง[N] medium, See also: agency, way, mean, channel, instrument, mode, vehicle, Syn. ตัวกลาง, Example: หนังสือเป็นสื่อกลางที่ใช้ถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาสู่ตัวเรา
สื่อลามก[N] pornography, See also: porn
สื่อมวลชน[N] mass media

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สื่อก. ติดต่อให้ถึงกัน เช่น สื่อความหมาย, ชักนำให้รู้จักกัน.
สื่อน. ผู้หรือสิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักนำให้รู้จักกัน เช่น เขาใช้จดหมายเป็นสื่อติดต่อกัน กุหลาบแดงเป็นสื่อของความรัก, เรียกผู้ที่ทำหน้าที่ชักนำเพื่อให้ชายหญิงได้แต่งงานกัน ว่า พ่อสื่อ หรือ แม่สื่อ
สื่อวัสดุต่าง ๆ ที่นำมาสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ให้มีความหมายตามแนวคิด ซึ่งศิลปินประสงค์แสดงออกเช่นนั้น เช่น สื่อผสม.
สื่อการศึกษาน. วิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสื่อในการศึกษา.
สื่อผสมน. วัสดุที่ใช้สำหรับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ร่วมกันตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป เช่น สีน้ำที่มีคุณลักษณะบางสดใสกับสีโปสเตอร์ที่มีคุณสมบัติหนาทึบ ดินสอกับหมึก.
สื่อมวลชนน. สื่อกลางที่นำข่าวสาร สาร และเนื้อหาสาระทุกประเภทไปสู่มวลชน เช่นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์, (ปาก) นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เป็นต้น.
สื่อสารก. นำถ้อยคำ ข้อความ หรือหนังสือ เป็นต้น ของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งโดยมีสื่อนำไป.
สื่อสารมวลชนน. กระบวนการติดต่อสื่อสารสู่มวลชนโดยส่งสารผ่านสื่อมวลชน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mediumสื่อ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mediaสื่อ, สื่อบันทึก, ตัวกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mediaสื่อ, สื่อบันทึก, ตัวกลาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multimedia; intermedia; mixed mediaสื่อผสม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed media; intermedia; multimediaสื่อผสม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intermedia; mixed media; multimediaสื่อผสม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mass media; media, massสื่อมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
media, mass; mass mediaสื่อมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
simplexสื่อสารทางเดียว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
simplexสื่อสารทางเดียว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mediaสื่อ, ตัวกลางหรือตัวเชื่อม หรือพาหนะที่ทำให้สารเดินทางจากจุดต้นกำหนดหรือจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Instructional Mediaสื่อการเรียนการสอน, คำนี้นักการศึกษาบางท่านใช้คำว่า "สื่อการเรียน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ ที่เรานำมาใช้นั้นเพื่อการศึกษา หรือเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนนักการศึกษาบางท่านจะใช้คำ "สื่อการสอน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ นั้น เป็นตัวถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
สื่อการเรียนการสอนนี้ ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความไว้หลายท่านด้วยกัน แต่พอจะสรุปความได้คือ "สื่อการเรียนการสอน" หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยถ่ายทอดความรู้ จากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interactive multimediaสื่อประสมเชิงโต้ตอบ, ส่วนมากใช้ สื่อประสมปฏิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hypermediaสื่อหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Multimediaสื่อประสม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Mediaสื่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Multimediaสื่อประสม, มัลติมีเดีย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digital mediaสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
้ัhypermediaสื่อหลายมิติ [คอมพิวเตอร์]
Computer Aided Instructionสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, โปรแกรมบทเรียน ประกอบด้วย เนื้อหา แบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบ ที่ช่วยให้ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองเมื่อนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ จัดว่าเป็นอุปกรณ์การสอนชนิดหนึ่ง [Assistive Technology]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ew. Well, amnesia doesn't really happen till after sex with guys,- งั้น โรคความจำเสื่อมก็คงไม่เกิดหลังจากมีอะไรกับผู้ชายไปแล้ว There Might be Blood (2008)
No, these are scrambled transmissions that a group of terrorists used to communicate.ม่าย... นี่เป็นการส่งข้อมูลแบบสุ่มซึ่งกลุ่มใต้ดินใช้สื่อสารกัน Odyssey (2008)
Communications just came back up.การสื่อสารใช้ได้แล้วครับ Dead Space: Downfall (2008)
Shipboard communication is all but down.การสื่อสารใช้ไม่ได้เลยครับ Dead Space: Downfall (2008)
Communication array's been incapacitated.ช่องการสื่อสารถูกทำให้ขัดข้อง Dead Space: Downfall (2008)
Communication has been shit since the crack.การสื่อสารล่มตั้งแต่เกิดเรื่อง Dead Space: Downfall (2008)
You bought used floor mats?เธอเอาเสื่อของเก่ามาไม่ใช่เหรอ Birthmarks (2008)
Mini strokes can cause blackouts and memory loss.การสโตรกหลายๆครั้งทำให้ความจำเสื่อมได้ Joy (2008)
Severe stress scrambles the way the brain communicates with the rest of the body.ความเครียด 2 - 3 อย่างรวมกัน ส่งไปยังสมอง สื่อสารกับส่วนที่เหลือของร่างกาย Emancipation (2008)
Delaying neuronal degeneration.ทำให้การเสื่อมถอย ของระบบประสาทช้าลง Last Resort (2008)
Keeping an open line of communicationเก็บหนทางที่จะสื่อสารไว้ดีกว่า Last Resort (2008)
With a degenerative, drug-Unfriendly illness.ด้วยอาการเสื่อมถอยของร่างกาย\ ยานี่ไม่มีผลดีต่ออาการป่วยคุณ Last Resort (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สื่อ[n.] (seū) EN: medium ; media ; vehicle ; intermediary ; go-between : liaison ; vehicle ; means   FR: intermédiaire [m] ; agent de liaison [m] ; support [m] ; conducteur [m] ; véhicule [m] ; vecteur [m]
สื่อ[v.] (seū) EN: conduct ; transmit ; communicate   FR: communiquer
สื่อกระจายเสียง[n. exp.] (seū krajāisīeng) EN: broadcast media   
สื่อกลาง[n.] (seū klāng) EN: medium   
สื่อของโรคติดต่อ[n. exp.] (seū khøng rōk tittø) EN: vehicle of disease   FR: vecteur de maladie [m]
สื่อความร้อน[n. exp.] (seū khwām røn) EN: conductor of heat   FR: conducteur de chaleur [m]
สื่อมวลชน[n.] (seūmūanchon) EN: mass medium : mass media   FR: média [m]
สื่อมวลชน[n. exp.] (seū mūanchon) EN: mass media   
สื่อสาร[v.] (seūsān) EN: communicate ; chat ; speak ; talk ; chatter ; converse ; utter   FR: communiquer ; converser
สื่อสารมวลชน[n. exp.] (seūsān mūanchon) EN: mass communication   FR: communication de masse [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Half Duplex, Simplex
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
DSL(abbrev) ย่อมาจากคำว่า Digital Subscriber Line เป็นวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารแบบหนึ่ง นิยมใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้ทั่วไป
amnesia(n) อาการความจําเสื่อ
depreciation(n) ค่าเสื่อมราคา
memory lapse(n phrase) อาการหลงๆลืมๆ, ความจำเสื่อม เช่น Do you worry that, as you're getting older, these memory lapses are happening more often?
degenerate(adj) ที่น่าดูถูก, ที่เสื่อมโทรม เช่น I'd thank him but he then went on to call me a "degenerate mary-worshipper". Is that a compliment?
roger that(slang ) รับทราบ, ทราบแล้วเปลี่ยน, เข้าใจแล้ว, ใช้บ่อยในกรณีที่สนทนากันทางโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสาร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airwaves[N] สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
articulate[VI] สื่อสาร
be in the dark about[IDM] ไม่เข้าใจ, See also: สื่อสารไม่รู้เรื่อง, Syn. keep in
convey[VT] สื่อไปถึง, See also: สื่อสาร, Syn. communicate
communicate to[PHRV] สื่อข่าวสารให้กับ, See also: ส่งข่าวสารให้กับ, บอกข่าวกับ
impart[VT] ติดต่อสื่อสาร, See also: สื่อข้อมูล, ให้ความรู้, สอน, นำข่าวสาร / ความรู้ไปให้, Syn. communication, convey, inform
intermediary[N] สื่อกลาง, See also: ตัวกลาง, คนกลาง, Syn. mediator
mass media[N] การสื่อสารมวลชน, See also: สื่อมวลชน
mass medium[N] สื่อมวลชน
media[N] สื่อมวลชน (คำพหูพจน์ของ medium), See also: ตัวกลาง, สื่อกลาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abulia(อะบู' เลีย) n. โรคจิตเสื่อม, การหมดกำลังจิต -abulic, adj.
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acoustic memoryหน่วยความจำเชิงเสียงเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สายหน่วงเสียง (acoustic delay line) ซึ่งใช้ปรอทหรือ ควอร์ทซ์ (quartz) เป็นสื่อ
aidsabbr. (เอดสฺ) Acquired Immune Deficiency Syndrome โรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคภูมิคุ้มกันเสื่อม)
airwaves(แอร์' เวฟวซฺ) n., pl. สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและของโทรทัศน์
alfa(แอล' ฟา) n. อักษรสื่อสารที่หมายถึง A
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
amnemonicเกี่ยวกับการเสื่อมหรือสูญเสียความจำ
anacoustic(แอนนะคุศ' ทิค) adj. เกี่ยวกับบริเวณเหนือบรรยากาศโลกขึ้นไป ที่ซึ่งคลื่นเสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากสื่อที่จะเป็นตัวนำ
answer modeภาวะตอบรับหมายถึง ภาวะที่โมเด็ม (modem) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์ส่งเสียงแสดงว่าพร้อมที่จะรับคำสั่ง (แปลว่าให้เริ่มส่งข้อมูลได้)

English-Thai: Nontri Dictionary
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
amnesia(n) ความจำเสื่อม,การหลงลืม
atrophy(n) การเสื่อม,การแกร็น,การฝ่อ,การลีบ
atrophy(vt) ทำให้แกร็น,ฝ่อ,ลีบ,เสื่อ
backslide(vi) ถอยกลับ,เสื่อม,ย้อนกลับ
bedridden(adj) ล้มหมอนนอนเสื่อ,ล้มป่วย,เจ็บเรื้อรัง
blight(vt) ทำลาย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เหี่ยวแห้ง
cheapen(vt) ทำให้ถูก,ลดราคา,ทำให้หมดราคา,ทำให้ด้อยค่า,ทำให้เสื่อมลง
communication(n) การติดต่อ,การบอกให้ทราบ,การสื่อสาร,การคมนาคม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mediagenicสื่อสารกับสื่อมวลชนได้
presentation (n) สื่อนำเสนอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
マスコミュニケーション[masukomyunike^shon] (n ) สื่อสารมวลชน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
通じる[つうじる, tsuujiru] Thai: สื่อความหมายได้เข้าใจ
伝える[つたえる, tsutaeru] Thai: สื่อสาร English: to convey
通じ[つうじ, tsuuji] Thai: สื่อความหมาย

German-Thai: Longdo Dictionary
Medium(n) |das, pl. Medien| สื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
meinenหมายถึง, สื่อว่า |meinte, gemeint|
kommunizieren(vi) |kommunizierte, hat kommuniziert| ติดต่อสื่อสาร, เชื่อมต่อ เช่น Wie kommunizieren Zellen? พวกเซลล์ติดต่อกันอย่างไร, See also: S. mitteilen,
Presse(n) |die, pl. Pressen| สื่อมวลชน (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top