Search result for

*porter*

(344 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: porter, -porter-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
porter[N] พนักงานยกกระเป๋า, Syn. carrier, bellboy, transporter
porter[N] พนักงานบนรถไฟ
porter[N] พนักงานทำความสะอาด
porter[N] คนเฝ้าประตู, Syn. doorkeeper, doorman, lodgekeeper
reporter[N] ผู้สื่อข่าว, See also: นักข่าว, Syn. journalist, pressman
reporter[N] ผู้รายงาน, Syn. communication, relater
supporter[N] ผู้สนับสนุน, See also: ผู้ส่งเสริม, ผู้อุปถัมภ์, ผู้สงเคราะห์, ผู้อุปการะ, Syn. helper, adherent, patron, sponsor
supporter[N] อุปกรณ์เสื้อผ้าที่ใช้ปกป้องร่างกายขณะเล่นกีฬา, See also: เครื่องช่วยปกป้องร่างกาย, Syn. supporting garment
supporter[N] เครื่องค้ำบนแผ่นโล่
porterhouse[N] เนื้อที่ตัดออกจากส่วนที่อยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงกับสันอก
car transporter[N] รถที่ใช้ขนรถยนต์ใหม่ที่จะนำไปขาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
athetic supporterที่ปกคลุมอวัยวะสืบพันธุ์ของนักกีฬา., Syn. jockstap
porter(พอร์'เทอะ) n. พนักงานถือกระเป๋า,พนักงานทำงานเบ็ดเตล็ด,คนเฝ้าประตู,ยาม
porterhousen. โรงแรมเล็ก ๆ ,ร้านขายเหล้าเล็ก ๆ
supporter(ซะพอร์ท'เทอะ) n. ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,เครื่องค้ำ,เครื่องหนุน,สายรัดถุงเท้ายาว,ที่ยึด

English-Thai: Nontri Dictionary
importer(n) ผู้นำเข้า
porter(n) คนขนของ,ยาม,คนเฝ้าประตู,พนักงานขนกระเป๋า
reporter(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้รายงาน
supporter(n) ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deporterผู้ถูกสั่งเนรเทศ, คนต้องเนรเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reporters and reportingผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Someone at blackhawk whoa. What? Was using their system to store detailed routes and schedules for each of the city's 7 major armored car carriers,- Jemand von Blackhawk nutzte deren System, um detaillierte Routen und Fahrpläne zu speichern, für jeden sieben großen, gepanzerten Transportern der Stadt, inklusive der drei, die bereits getroffen wurden. Trust But Verify (2013)
Ok, so if any of Knox's blood is in one of the motor pool vans, I'm going with you.Okay, wenn Knoxs Blut auf einem der Fuhrpark- Transporter sein sollte, wissen wir es sicher. Trust But Verify (2013)
REPORTER:REPORTERDer blinde Fleck (2013)
First you and your friends made us lose handfuls of money on that heist.Erst kosten du und deine Freunde uns viel Geld wegen dieser Sache mit dem GeldtransporterWolf (2013)
We're going to rob the truck that fills them.Wir werden den Transporter, der das Geld bringt, überfallen. Wolf (2013)
A robbery of a money transport, the morning before Christmas.Überfall auf einen Geldtransporter, morgens am Heiligabend. Wolf (2013)
Including the route of the money transport.Bis hin zur Route des Geldtransporters. Wolf (2013)
It could have been enough to end a journalist's career.So etwas reicht, um die Karriere eines Reporters zu beenden. Dirty Wars (2013)
He had photos, a copy of your birth certificate, so it's not a reporter or a fan.Er hatte Fotos, eine Kopie Ihrer Geburtsurkunde, also war's kein Reporter oder Fan. The Girl Who Waited (2013)
I'd been working as a war reporter for more than a decade in Yugoslavia, Iraq, and now Afghanistan.Ich hatte über zehn Jahre als Kriegsreporter gearbeitet. Jugoslawien, Irak und jetzt Afghanistan. Dirty Wars (2013)
Now, hopefully by the time I get through all of this, the media will have gone.Wenn ich all das abgearbeitet habe, sind die Reporter hoffentlich weg. Fly Me Away (2013)
As an investigative reporter, you rarely have people's attention.Als investigativer Reporter hören einem die Leute selten zu. Dirty Wars (2013)
As a reporter, you learn that every story has conflicting points of view.Als Reporter lernt man, dass jede Geschichte ihre Widersprüche hat. Dirty Wars (2013)
It was 2007, and I was reporting on Blackwater, a shadowy mercenary company, and suddenly it was front-page news.2007 berichtete ich über Blackwater, eine zwielichtige Söldnerfirma. Auf einmal beherrschte die Geschichte die Titelseiten. Ein Reporter des "The Nation" Dirty Wars (2013)
And back in Afghanistan, the reporter who first broke the Gardez story had been publicly attacked by NATO.Der Reporter, der als erster über Gardez berichtete, wurde öffentlich von der NATO angegriffen. Dirty Wars (2013)
The van comes.Der Transporter kommt hier entlang. Avenged (2013)
So, the reporter didn't buy your miraculous reunion.Und, die Reporterin glaubt nicht an eure wundersame Versöhnung? Old Alabama (2013)
Our last music teacher, Mr. Namagachi, never recovered from her article, "anything blows."Unser letzter Musiklehrer, Mr. Namagachi, hat sich von ihrem Artikel über "anything blows" (statt anything goes, Musical von Cole Porter) nicht wieder erholt. A Slight at the Opera (2013)
You spot the van you radio us.Siehst du den Transporter, sagst du Bescheid. Avenged (2013)
Van is coming!Der Transporter kommt! Avenged (2013)
I want every cent out of that van.Ich will jeden Cent aus diesem TransporterAvenged (2013)
Ruined my goddamn van.Hat meinen Transporter ruiniert. Foot Chase (2013)
You cut a man's foot off, ruin my van, you want me to calm down?- Du hast den Fuß eines Mannes abgetrennt, meinen Transporter ruiniert ... du willst, dass ich mich beruhige? Foot Chase (2013)
Amanda Porter's not exactly talking.Amanda Porter spricht nicht. Guilt (2013)
He made plans for us, which the Porters and the rest of these bottom-feeders on these docks cut short.Er machte Pläne für uns, die die Porters und der Rest dieser Schmarotzer an diesem Stück des Hafens durchkreuzten. Collusion (2013)
He pointed at somebody taking a basket out of a van.Dabei hat er auf einen geflochtenen Korb gezeigt, den jemand aus einem Transporter getragen hat. The Strange Little Cat (2013)
- Declan Porter, you are under arrest...- Declan Porter, Sie sind verhaftet... Sabotage (2013)
Alex went to a reporter.Alex war bei einem ReporterTrust No One (2013)
You spot the van.Du passt auf, wann der Transporter kommt. Avenged (2013)
Not only do I appreciate your plight, it may surprise you, Mr. Porter, but we have a considerable amount in common.Ich bin nicht nur für Ihre Notlage dankbar, es überrascht Sie vielleicht, Mr. Porter, aber wir haben einiges gemeinsam. Collusion (2013)
But unlike you, Mr. Porter, I value self-preservation and the living.Aber im Gegensatz zu Ihnen, Mr. Porter, sind mir die Selbsterhaltung und die Lebenden wichtiger. Collusion (2013)
Declan Porter, you're under arrest...- Declan Porter, Sie sind verhaftet... Power (2013)
Then, Jack Porter, you're under arrest for possession with intent to distribute and possession of a firearm.Dann, Jack Porter, sind Sie wegen Drogenbesitz mit der Absicht des Drogenhandels und Besitz einer Schusswaffe verhaftet. Power (2013)
Ms. Gallagher, my name's Janine Skorsky, I'm a reporter at Slugline.Ms. Gallagher, ich heiße Janine Skorsky und bin Reporterin bei Slugline. Chapter 12 (2013)
You got to let me talk to Amanda Porter.Du musst mich mit Amanda Porter sprechen lassen. Guilt (2013)
The van stops behind you.Der Transporter stoppt hinter dir. Avenged (2013)
You ram the van to where we are waiting.Du rammst den Transporter, wenn er angehalten hat. Avenged (2013)
A proper sporting event has a banquet.Kein Sportereignis ohne Bankett. Episode #1.5 (2013)
With my signature here, the bar is yours, Mr. Porter.Mit meiner Unterschrift hier gehört die Bar Ihnen, Mr. PorterUnion (2013)
You, uh, you ready to sail, Mrs. Porter?Bereit, in See zu stechen, Mrs. PorterUnion (2013)
Smile, Mr. and Mrs. Porter.Bitte lächeln, Familie PorterUnion (2013)
Then I'm gonna cook you a big, greasy breakfast, Captain Porter.Und dann koche ich uns ein großes, fettiges Frühstück, Captain PorterSacrifice (2013)
Yes, I'Il take a question from the reporter from the Quahog Elementary School Gazette.Ja, ich beantworte eine Frage vom Reporter des "Quahoger Grundschulen-Anzeiger". 12 and a Half Angry Men (2013)
Smile, Mr. and Mrs. Porter.Bitte lächeln, Mr. und Mrs. PorterSacrifice (2013)
Well, Mrs. Porter, it has been a perfect day.Nun, Mrs. Porter, das war ein perfekter Tag. Sacrifice (2013)
I'm holding court with the Porters as we speak.Ich halte gerade Hof mit den Porters. Sacrifice (2013)
My name's William Kaye, I'm a journalist, I want to talk about the flu vaccine.Mein Name ist William Kaye, ich bin Reporter, und ich will über den Grippeimpfstoff sprechen. Episode #1.2 (2013)
And after you've apologized and wished him well...Nachdem Sie sich entschuldigen und ihm alles Gute wünschen werden Sie den Namen "Porter" nie wieder in den Mund nehmen. Union (2013)
Coach's rant. Yeah, I was pretty sure he was gonna eat one of the reporters.Ich war sicher, er würde einen Reporter fressen. The Fall Guy (2013)
I blew up at a reporter. It wasn't the first time a coach did that, and I guarantee it won't be the last.Ich schrie einen Reporter an, so was ist doch an der Tagesordnung. The Fall Guy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
porterA good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the "little bird told him so" type of source.
porterA reporter is interviewing Dr. Patterson about Koko, a talking gorilla.
porterBecause I was a newspaper reporter.
porterBy and large, reporters don't hesitate to intrude on one's privacy.
porterChina is leading exporter of arms.
porterDon't forget to tip the porter for carrying your luggage.
porterEvery reporter sent his stories with the least possible delay.
porterHe addressed himself to the reporters.
porterHe has a wealthy supporter behind him.
porterHe has many enthusiastic supporters.
porterHe is a reporter for Time magazine.
porter"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.
porterHe stayed in his hotel most of the next day, talking to friends and supporters.
porterHis wife screened him from reporters.
porterI had the porter carry my suitcase.
porterI had the porter take my suitcases to my room.
porterI want to be a sport reporter.
porterJapan is the largest importer of U.S. farm products.
porterKumiko got a porter to carry her suitcase at the airport.
porterLet a porter carry your baggage.
porterPlease have the porter take the baggage to our room.
porterPorters often have to walk across the lines.
porterReporter: Can you give me an example?
porterReporter: Did she hurt him?
porterReporter: Did you buy her a kitten?
porterReporter: How did she do that?
porterReporter: I read about All Ball.
porterReporter: Most people think that gorillas are stupid. Is that true?
porterReporters do not hesitate to intrude on one privacy.
porter(Rev. Martin Luther) King and his supporters were threatened.
porterShe had her heavy suitcase carried by the porter.
porterShe is a strenuous supporter of women's right.
porterShe looked puzzled at the abrupt question posed by a reporter.
porterSome of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.
porterSpeaking with reporters in Montreal, Canada, Walesa says the change of leadership in East Germany came about because the old guard leaders missed the train of history.
porterThat reporter has a nose for news.
porterThe communist got his dependable supporter at last.
porterThe director wanted the local Asahi reporter to go to the scene of the crime.
porterThe latter view has many supporters in Japan.
porterThe minister refused to give an interview to the reporters.
porterThe President gave an interview for reporters.
porterThere are few, if any, supporters of the plan.
porterThe reporter covered the gas explosion in Shibuya.
porterThe reporter elaborated on the method of his investigation.
porterThe reporter filed his story just before the paper went to press.
porterThe reporter hit at the politician.
porterThe reporter learned about war at first hand.
porterThe reporter refused to name his sources.
porterThe reporter shot questions at the politician.
porterThe reporter took down everything that was said.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตาม[N] follower, See also: supporter, Syn. ผู้ปฏิบัติตาม, คนตาม, Ant. ผู้นำ, Example: เราควรต้องมุ่งหากลยุทธ์ที่จะทำให้เราเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติตามผู้อื่นหรือตามคำสั่งผู้อื่น
ผู้รายงาน[N] reporter, See also: informer, Syn. คนรายงาน, Example: ผู้รายงานไม่เห็นบอกผมเลยว่างานแสดงอยู่ที่ไหนบ้าง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่บอกเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นทราบ
ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู[N] supporter, See also: patron, Syn. ผู้อุปถัมภ์, คนอุปถัมภ์ค้ำชู, Example: นายท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูผมมาตั้งแต่ตอนที่แม่ผมเสียชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ช่วยเหลือให้ดำรงอยู่ได้
ผู้นำเข้า[N] importer, Ant. ผู้ส่งออก, Example: สหรัฐฯ กำหนดโทษจำคุก 6 เดือนสำหรับผู้นำเข้าปลาชะโด, Count unit: ราย, Thai definition: ผู้ประกอบธุรกิจด้านการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ
พ่อค้าส่งออก[N] exporter, Ant. พ่อค้านำเข้า, Count unit: ราย, คน, Thai definition: ผู้มีอาชีพค้าขายที่ส่งสินค้าออกไปขายภายนอกประเทศ
พนักงานขนกระเป๋า[N] porter
พนักงานยกกระเป๋า[N] porter, See also: baggage man
พนักงานยกสินค้า[N] porter, Syn. พนักงานยกของ
ผู้ส่งออก[N] exporter, Ant. ผู้นำเข้า, Example: การที่ราคาไก่เนื้อตกต่ำในช่วงนี้ ทำให้ผู้เลี้ยง ผู้ผลิต และผู้ส่งออกต้องปรับตัว เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น, Thai definition: ผู้ที่ส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศ
คนเขียนข่าว[N] correspondent, See also: journalist, reporter, pressman/presswoman, Syn. นักข่าว
ผู้อุปการะ[N] benefactor, See also: sponsor, patron, supporter, Syn. ผู้เลี้ยงดู, ผู้ส่งเสีย, ผู้อุปถัมภ์, ผู้ชุบเลี้ยง, ผู้ค้ำจุน, Example: คุณหญิงเป็นผู้อุปการะเขามาตั้งแต่เกิด ดังนั้นเขาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น
ผู้ชุบเลี้ยง[N] patron, See also: benefactor, supporter, sponsor, Syn. ผู้อุปถัมภ์, ผู้เลี้ยงดู, ผู้โอบอุ้ม, ผู้อุปการะเลี้ยง, Example: เขาไม่เคยลืมบุญคุณของผู้ชุบเลี้ยงเขามาตลอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่บำรุงเลี้ยงดู ผู้อื่นให้มีฐานะและความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม
คอสอง[N] supporter, See also: supporting post, Example: ฉันไม่ยอมเป็นคอสองให้ใคร, Thai definition: ผู้ว่าคล้อยตามกันอย่างลูกคู่, คนสำรองที่คอยสนับสนุน
แฟน[N] fan, See also: aficionado, supporter, admirer, follower, Example: นักมวยออกหมัดรุกไล่คู่ชกเรียกเสียงโห่ฮาจากแฟนมวยรอบสนามได้ทุกระยะ, Thai definition: ผู้นิยมชมชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ฟุตบอล ภาพยนตร์ ดารานักร้อง
เครื่องล่าง[N] lower part of car supporters, Thai definition: อุปกรณ์ประกอบที่อยู่ใต้พื้นรถยนต์ เช่น สลัก ลูกหมาก คันส่ง แหนบ ล้อ คานปีกนก, เครื่องช่วงล่าง ก็ว่า
เครื่องช่วย[N] help, See also: aid, succor, supporter, Example: ชาวประมงอาศัยกำลังของลมเป็นเครื่องช่วยในการเล่นเรือเข้าหรือออกจากฝั่ง, Count unit: เครื่อง
ฝักฝ่าย[V] be inclined to, See also: be attracted toward, be a supporter of, side with, Syn. เข้าพวก, เข้าข้าง, Example: เขาฝักฝ่ายอยู่กับพวกฝ่ายซ้ายที่มีอุดมคติเช่นเดียวกัน, Thai definition: เข้าเป็นพวกของกลุ่มที่มีความคิดเช่นเดียวกัน
ผู้ประกาศ[N] announcer, See also: broadcaster, reporter, newsreader, Syn. ผู้ดำเนินรายการ, Example: ฤดีมาสสอบเป็นผู้ประกาศเมื่อหลายปีก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อ่านข่าวทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
ผู้ยุยง[N] abettor, See also: assistant, helper, supporter, Example: เขาเป็นผู้ยุยงให้เพื่อนทั้ง 2 ฝ่ายแตกความสามัคคีกัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กระตุ้นให้เกิดความกระด้างกระเดื่อง
ผู้รายงานข่าว[N] reporter, See also: journalist, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ศันสนีย์ได้รับรางวัลผู้รายงานข่าวทางโทรทัศน์ดีเด่น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เล่าเหตุการณ์ประจำวันทางสื่อต่างๆ
ผู้สนับสนุน[N] supporter, See also: helper, sponsor, assistant, backer, Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ, Ant. ผู้คัดค้าน, Example: นางคอราซอน อะคีโนถูกกลุ่มผู้สนับสนุนบีบบังคับให้เธอต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้การส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ
ผู้สื่อข่าว[N] reporter, See also: journalist, pressman, correspondent, newsman, Syn. นักข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: ขณะนี้ ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่รายงานข่าว (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน)
ผู้อุปถัมภ์[N] supporter, See also: sponsor, giver, guardian, contributor, Syn. ผู้อุปการะ, Example: เด็กกำพร้าเหล่านี้ต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่หรือคนอื่นเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกว่าจะรอด ปากเหยี่ยวปากกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ค้ำจุน, ผู้ที่เลี้ยงดู, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ฝักฝ่าย[V] be inclined to, See also: be a supporter (of), side with, Syn. เข้าพวก, เข้าข้าง, Example: เขาฝักฝ่ายอยู่กับพวกฝ่ายซ้าย, Thai definition: เข้าร่วมกับกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นตรงกัน
ฝ่ายสนับสนุน[N] supporter, See also: supporting group, Example: ภาครัฐจะต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนและมีความจริงใจในการสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชน, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: กลุ่มที่ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ
แระ[N] supporter of a building and house-post, Syn. ระแนะ, Thai definition: เครื่องสำหรับรองรากตึก และเสาเรือน
ศรัณยู[N] defender, See also: backer, patron, supporter, protector, guardian, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นที่พึ่ง, ผู้ป้องกัน
อุปการี[N] supporter, See also: patron, helper, benefactor, Thai definition: ผู้ช่วยเหลือ, ผู้อุดหนุน, หญิงใช้ว่า อุปการิณี
เส้นสาย[N] supporter, See also: helper, Syn. เส้น, พวกพ้อง, ผู้ช่วยเหลือ, คนช่วย, คนสนับสนุน, Example: ระบบอุปถัมภ์ทำให้ผู้คนใช้เส้นสายเพื่อช่วงชิงเอาตำแหน่งหน้าที่การงาน, Count unit: คน, Thai definition: พวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่วงใน
ทวารบาล[N] porter, See also: watch-man, door-keeper, Syn. ผู้เฝ้าประตู, นายประตู, ทวารนายก, ทวารบดี, ทวารปาละ, ทวารักษี, Example: ที่บานประตูมีภาพทวารบาล ซึ่งวาดโดยช่างฝีมือพื้นบ้าน, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ผู้เฝ้าอยู่ที่ประตู, Notes: (บาลี)
นายทุน[N] capitalist, See also: upholder, owner of wealth, supporter, Syn. เจ้าของทุน, ผู้ลงทุน, Example: บรรดาพ่อเลี้ยงเหล่านี้ล้วนเป็นนายทุนสนับสนุนนักการเมืองในยามเลือกตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นเจ้าของทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า, ผู้ลงทุนประกอบกิจการหรือออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการ
กาจับหลัก[N] wood supporter of the dead's chin in urn-shaped casket, Thai definition: ไม้แป้นวงกลม มีหลักปักอยู่ที่ริมแป้น ที่ปลายหลักมีวัตถุรูปกระจับสำหรับรับคางศพที่บรรจุโกศ
ที่พึ่ง[N] supporter, See also: protection, sanctuary, shelter, Syn. ที่พึ่งพิง, ร่มโพธิ์ร่มไทร
ธรรมธาดา[N] law-supporter, See also: the great upholder of dharma, moral person, Syn. ผู้ทรงธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธาดา[N] creator, See also: founds, establisher, supporter, one who arrange or orders, Syn. ผู้สร้าง, ผู้สรรค์, ผู้รังสฤษฎ์, Thai definition: ผู้สร้างคือ พระพรหม, Notes: (บาลี)
นักข่าว[N] reporter, See also: correspondent, news man, pressman, Syn. ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นักข่าวอย่างใจเย็น, Count unit: คน
เหยี่ยวข่าว[N] newshawk, See also: newshound, newsman, reporter, Syn. นักข่าว, ผู้สื่อข่าว, Example: เขาเป็นเหยี่ยวข่าวคนสำคัญของช่อง 3, Count unit: คน, Thai definition: คนที่หาข่าวได้รวดเร็วเป็นพิเศษ
สปอนเซอร์[N] sponsor, See also: supporter, Syn. ผู้สนับสนุน, Example: คณะผู้จัดงานแสดงความขอบคุณสปอนเซอร์ตามลำดับความสำคัญ, Count unit: ราย, เจ้า, Thai definition: บุคคลหรือบริษัทที่ตกลงให้เงินสนับสนุนกิจกรรมนั้นหากมีการโฆษณาให้, Notes: (อังกฤษ)
สปอนเซอร์[N] sponsor, See also: supporter, Syn. ผู้สนับสนุน, Example: คณะผู้จัดงานแสดงความขอบคุณสปอนเซอร์ตามลำดับความสำคัญ, Count unit: ราย, เจ้า, Thai definition: บุคคลหรือบริษัทที่ตกลงให้เงินสนับสนุนกิจกรรมนั้นหากมีการโฆษณาให้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
เอามา[v.] (ao mā) EN: bring   FR: apporter ; amener ; porter ; acquérir
เอาไป[v. exp.] (ao pai) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อาสาสมัคร[v.] (āsāsamak) EN: volunteer   FR: se porter volontaire
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[v. exp.] (baēk hām) EN: carry on the back ; shoulder   FR: transporter sur le dos
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōsa) EN: be in a fit of temper   FR: s'emporter
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful   FR: porter ses fruits
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden   FR: charger ; transporter ; mettre sur
บริษัทนำเข้า[n. exp.] (børisat namkhao) EN: importer   FR: importateur [m]
บริษัทส่งออก[n. exp.] (børisat song-øk) EN: exporter   FR: société exportatrice [f] ; exportateur [m]
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret   FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
ชนะการประกวด[v. exp.] (chana kān prakūat) EN: take out contest   FR: remporter un concours
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage   FR: encourager ; supporter
เชิดหน้า[v. exp.] (choēt nā) EN: turn the face upwards   FR: porter la tête haute ; relever le front
ชก[X] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash   FR: frapper ; boxer ; porter un coup
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist   FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
ได้รับ[v.] (dāirap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner   FR: recevoir ; obtenir ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.)
เด็ดชีวิต[v. exp.] (det chīwit) EN: carry away ; kill ; take s.o.'s life   FR: ôter la vie ; emporter
ดื่มอวยพร[v. exp.] (deūm ūayphøn) EN: toast   FR: porter un toast
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee   FR: fan [m, f] ; amoureux [m] ; passionné [m]
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear   FR: endurer ; supporter ; tolérer
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge   FR: accuser ; porter plainte
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
ให้ประกัน[v. exp.] (hai prakan) FR: se porter garant
หาม[v.] (hām) EN: carry ; carry with both hands ; carry swinging from the middle of a pole   FR: porter à deux avec un bâton
หาบ[v.] (hāp) EN: carry (something) on a shoulder pole ; carry on one's shoulder ; carry something with a carrying pole   FR: porter avec un fléau
หิ้ว[v.] (hiu) EN: hold ; carry ; carry in one's hand   FR: porter à la main ; tenir à la main ; porter à bras tendu ; porter à bout de bras
หิ้วกระเป๋า[v. exp.] (hiu krapao) EN: carry a basket in one's hand   FR: porter un sac à la main
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest   FR: porter dans les bras
หวน[v.] (huan) EN: turn back ; return   FR: revenir à ; se reporter
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance   FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
จรด[v.] (jarot) EN: reach ; stretch to ; touch ; abut   FR: diriger vers ; porter à
จุน[v.] (jun) EN: shore up ; support ; prop up ; back ; aid ; help   FR: soutenir ; supporter
กับข้าวถุง[n. exp.] (kapkhāo thung) EN: take away food ; to-go food   FR: plat à emporter [m]
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain   FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloēm) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
คล้อง[v.] (khløng) EN: hang around the neck ; wear around the neck   FR: porter autour du cou
ขน[v.] (khon) EN: carry ; transport   FR: porter ; transporter ; transbahuter
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain   FR: porter un regard désapprobateur
ขนส่ง[v.] (khonsong) EN: transport ; carry ; remove ; take away ; haul   FR: transporter
ขนส่งสินค้า[v. exp.] (khonsong sinkhā) EN: transport goods   FR: transporter des marchandises
คอสอง[n.] (khøsøng) EN: supporter   
กระเดียด[v.] (kradīet) EN: carry on one's hip   FR: porter sur la hanche

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTER    P AO1 R T ER0
PORTERS    P AO1 R T ER0 Z
PORTERA    P AO0 R T EH1 R AH0
PORTER'S    P AO1 R T ER0 Z
EXPORTER    IH0 K S P AO1 R T ER0
IMPORTER    IH2 M P AO1 R T ER0
REPORTER    R AH0 P AO1 R T ER0
IMPORTERS    IH2 M P AO1 R T ER0 Z
SUPPORTER    S AH0 P AO1 R T ER0
REPORTERS    R AH0 P AO1 R T ER0 Z
EXPORTERS    IH0 K S P AO1 R T ER0 Z
REPORTERS'    R AH0 P AO1 R T ER0 Z
REPORTER'S    R AH0 P AO1 R T ER0 Z
PORTERAGES    P AO1 R T ER0 IH0 JH AH0 Z
IMPORTERS'    IH2 M P AO1 R T ER0 Z
EXPORTERS'    EH2 K S P AO1 R T ER0 Z
SUPPORTERS    S AH0 P AO1 R T ER0 Z
TRANSPORTER    T R AE0 N S P AO1 R T ER0
PORTERFIELD    P AO1 R T ER0 F IY2 L D
TRANSPORTERS    T R AE0 N S P AO1 R T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
porter    (n) (p oo1 t @ r)
porters    (n) (p oo1 t @ z)
exporter    (n) (i1 k s p oo1 t @ r)
importer    (n) (i1 m p oo1 t @ r)
reporter    (n) (r i1 p oo1 t @ r)
exporters    (n) (i1 k s p oo1 t @ z)
importers    (n) (i1 m p oo1 t @ z)
porterage    (n) (p oo1 t @ r i jh)
reporters    (n) (r i1 p oo1 t @ z)
supporter    (n) (s @1 p oo1 t @ r)
supporters    (n) (s @1 p oo1 t @ z)
porterhouse    (n) (p oo1 t @ h au s)
transporter    (n) (t r a1 n s p oo1 t @ r)
night-porter    (n) - (n ai1 t - p oo1 t @ r)
porterhouses    (n) (p oo1 t @ h au z i z)
transporters    (n) (t r a1 n s p oo1 t @ z)
night-porters    (n) - (n ai1 t - p oo1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhänger {m}; Anhängerin {f}; Fan {m} | Anhänger {pl}; Anhängerinnen {pl}; Fans {pl}; Anhängerschaft {f}supporter | supporters [Add to Longdo]
Befürworter {m}supporter [Add to Longdo]
Berichterstatter {m}; Referent {m} | Berichterstatter {pl}reporter | reporters [Add to Longdo]
Gepäckträger {m}; Gepäckträgerin {f}porter [Br.]; baggage handler [Add to Longdo]
Importeur {m}importer [Add to Longdo]
Mannschaftstransporter {m}personnel carrier [Add to Longdo]
Pferdetransporter {m}horse carrier [Add to Longdo]
Pförtner {m}gatekeeper; porter; doorman [Am.] [Add to Longdo]
Portier {m}; Portiersfrau {f}porter [Add to Longdo]
Pressevertreter {m}reporter; pressman [Add to Longdo]
Reporter {m}; Reporterin {f} | Reporter {pl}reporter | reporters [Add to Longdo]
Schlafwagenschaffner {m}porter [Add to Longdo]
Selbstversorger {m}self-supporter [Add to Longdo]
Speisehaus {n}porterhouse [Add to Longdo]
Sportfunkreporter {m}racereader [Add to Longdo]
Sportreporter {m}sportscaster; sport reporter [Add to Longdo]
Träger {m}; Lastenträger {m} | Träger {pl}porter | porters [Add to Longdo]
Transport {m}; Trägerlohn {m}porterage [Add to Longdo]
Transporter {m} | Transporter {pl}transporter | transporters [Add to Longdo]
Truppentransporter {m}troop carrier; troopship [Add to Longdo]
Unterstützer {m}; Helfer {m}supporter; backer [Add to Longdo]
Wahlkampfhelfer {m}; Wahlkampfhelferin {f}supporter (at the election campaign) [Add to Longdo]
Wiederausführer {m}re-exporter [Add to Longdo]
ermächtigter Ausführerapproved exporter [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
porter(vt) |je porte, tu portes, il porte, nous portons, vous portez, ils portent| ยก, ขน

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P) [Add to Longdo]
サポーター(P);サポータ[, sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P) [Add to Longdo]
トランスポーター[, toransupo-ta-] (n) transporter [Add to Longdo]
ニーサポーター[, ni-sapo-ta-] (n) knee supporter [Add to Longdo]
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
ブン屋;ぶん屋[ブンや(ブン屋);ぶんや(ぶん屋), bun ya ( bun ya ); bunya ( bun ya )] (n) (abbr) (See 新聞屋・2) newspaper reporter [Add to Longdo]
ボーイ[, bo-i] (n) (1) boy; (2) bellboy; porter; waiter; (P) [Add to Longdo]
ポーター[, po-ta-] (n) porter; (P) [Add to Longdo]
ポーターハウスステーキ[, po-ta-haususute-ki] (n) porterhouse steak [Add to Longdo]
リポーター(P);レポーター[, ripo-ta-(P); repo-ta-] (n) reporter; (P) [Add to Longdo]
囲み取材[かこみしゅざい, kakomishuzai] (n) on-the-spot interview by surrounding reporters [Add to Longdo]
駅夫[えきふ, ekifu] (n) railway employee (porter) [Add to Longdo]
応援者[おうえんしゃ, ouensha] (n) supporter; cheerer (e.g. from the sidelines at a sporting event); rooter [Add to Longdo]
屋台骨[やたいぼね, yataibone] (n) framework; mainstay; support; supporter [Add to Longdo]
記者[きしゃ, kisha] (n,adj-no) (See ジャーナリスト) reporter; (P) [Add to Longdo]
記者団[きしゃだん, kishadan] (n) press group; press corps; group of reporters; press organization; press organisation [Add to Longdo]
金づる;金蔓[かねづる, kaneduru] (n) source of revenue; financial supporter [Add to Longdo]
金主[きんしゅ, kinshu] (n) financial backer or supporter [Add to Longdo]
金蔵;金庫(iK)[かねぐら;きんぞう(金蔵)(ok), kanegura ; kinzou ( kinzou )(ok)] (n) (1) treasure house; treasury; (2) (かねぐら only) financial supporter; patron; financier; backer [Add to Longdo]
軍夫[ぐんぷ, gunpu] (n) military porter [Add to Longdo]
後ろ盾(P);後ろ楯[うしろだて, ushirodate] (n) (1) backing; support; backer; supporter; patron; sponsor; (2) shield that protects one's back; (P) [Add to Longdo]
後援者[こうえんしゃ, kouensha] (n) supporter; sponsor; patron; backer [Add to Longdo]
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P) [Add to Longdo]
黒子;黒衣[くろご;くろこ, kurogo ; kuroko] (n) (1) stage assistant dressed in black (in kabuki); stagehand; prompter; (2) behind-the-scenes supporter; string-puller [Add to Longdo]
佐幕派[さばくは, sabakuha] (n) supporters of the shogun [Add to Longdo]
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) [Add to Longdo]
賛助員[さんじょいん, sanjoin] (n) backer; supporter [Add to Longdo]
賛成者[さんせいしゃ, sanseisha] (n) supporter [Add to Longdo]
支援者[しえんしゃ, shiensha] (n) supporter [Add to Longdo]
支持者[しじしゃ, shijisha] (n) supporter (e.g. of the arts) [Add to Longdo]
事件記者[じけんきしゃ, jikenkisha] (n) police reporter [Add to Longdo]
社会部記者[しゃかいぶきしゃ, shakaibukisha] (n) local-news reporter; police reporter; city news reporter [Add to Longdo]
出業者[でぎょうしゃ, degyousha] (n) (abbr) (See 輸出業者) exporter [Add to Longdo]
助っ人[すけっと, suketto] (n) (col) helper; supporter; second; backer; (P) [Add to Longdo]
新聞屋[しんぶんや, shinbunya] (n) (1) newspaper stand; newspaper seller; paper carrier; (2) newspaper reporter [Add to Longdo]
新聞記者[しんぶんきしゃ, shinbunkisha] (n) newspaper reporter [Add to Longdo]
赤帽[あかぼう, akabou] (n) redcap; porter [Add to Longdo]
大旦那[おおだんな, oodanna] (n) master; head of household; man of the house; principal supporter of a temple [Add to Longdo]
檀徒[だんと, danto] (n) temple supporter [Add to Longdo]
働き手[はたらきて(P);はたらきで, hatarakite (P); hatarakide] (n) worker; breadwinner; supporter; able person; able man; (P) [Add to Longdo]
特種記者[とくだねきしゃ, tokudanekisha] (n) scoop reporter; scoop artist [Add to Longdo]
派遣記者[はけんきしゃ, hakenkisha] (n) reporter posted to another location (city, country, etc.); reporter on assignment [Add to Longdo]
番記者[ばんきしゃ, bankisha] (n) reporter assigned to cover a particular person in order to get the most up-to-date information [Add to Longdo]
扶養者[ふようしゃ, fuyousha] (n) supporter; breadwinner [Add to Longdo]
報告者[ほうこくしゃ, houkokusha] (n) reporter [Add to Longdo]
報道人[ほうどうじん, houdoujin] (n) reporter; mediaperson [Add to Longdo]
味方(P);身方;御方[みかた, mikata] (n,vs,adj-no) friend; ally; supporter; (P) [Add to Longdo]
門衛[もんえい, mon'ei] (n) gatekeeper; doorman; porter [Add to Longdo]
輸出業者[ゆしゅつぎょうしゃ, yushutsugyousha] (n) exporter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三角腹带[sān jiǎo fù dài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] athletic supporter [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, / ] porter [Add to Longdo]
出口商[chū kǒu shāng, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄕㄤ, ] exporter; export business [Add to Longdo]
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ, / ] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter [Add to Longdo]
捍卫者[hàn wèi zhě, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] proponent; supporter; upholder [Add to Longdo]
采访记者[cǎi fǎng jì zhě, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 访 / ] investigative reporter [Add to Longdo]
搬运工[bān yùn gōng, ㄅㄢ ㄩㄣˋ ㄍㄨㄥ, / ] a porter [Add to Longdo]
拥护者[yōng hù zhě, ㄩㄥ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ, / ] supporter (person) [Add to Longdo]
支持者[zhī chí zhě, ㄓ ㄔˊ ㄓㄜˇ, ] supporter [Add to Longdo]
本报记者[běn bào jì zhě, ㄅㄣˇ ㄅㄠˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] the reporter working specially for our newspaper; our own reporter (claimed by the paper authority) [Add to Longdo]
无国界记者[wú guó jiè jì zhě, ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] Reporters Without Borders (pressure group) [Add to Longdo]
记者[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] reporter; journalist [Add to Longdo]
记者无国界[jì zhě wú guó jiè, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] Reporters Without Borders (pressure group) [Add to Longdo]
赶脚[gǎn jiǎo, ㄍㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] to work as a carter or porter; to transport goods for a living (esp. by donkey) [Add to Longdo]
轿夫[jiào fū, ㄐㄧㄠˋ ㄈㄨ, 轿 / ] a porter for a palanquin; a carman [Add to Longdo]
进口商[jìn kǒu shāng, ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ ㄕㄤ, / ] importer; import business [Add to Longdo]
运货员[yùn huò yuán, ㄩㄣˋ ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, / ] porter [Add to Longdo]
杂工[zá gōng, ㄗㄚˊ ㄍㄨㄥ, / ] a porter; an odd-job man [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porter \Por"ter\, n. [F. portier, L. portarius, from porta a
   gate, door. See {Port} a gate.]
   A man who has charge of a door or gate; a doorkeeper; one who
   waits at the door to receive messages. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      To him the porter openeth.        --John x. 3.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porter \Por"ter\, n. [F. porteur, fr. porter to carry, L.
   portare. See {Port} to carry.]
   1. A carrier; one who carries or conveys burdens, luggage,
    etc.; for hire.
    [1913 Webster]
 
   2. (Forging) A bar of iron or steel at the end of which a
    forging is made; esp., a long, large bar, to the end of
    which a heavy forging is attached, and by means of which
    the forging is lifted and handled in hammering and
    heating; -- called also {porter bar}.
    [1913 Webster]
 
   3. A malt liquor, of a dark color and moderately bitter
    taste, possessing tonic and intoxicating qualities.
    [1913 Webster]
 
   Note: Porter is said to be so called as having been first
      used chiefly by the London porters, and this
      application of the word is supposed to be not older
      than 1750.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beer \Beer\, n. [OE. beor, ber, AS. be['o]r; akin to Fries.
   biar, Icel. bj?rr, OHG. bior, D. & G. bier, and possibly E.
   brew. [root]93, See {Brew}.]
   1. A fermented liquor made from any malted grain, but
    commonly from barley malt, with hops or some other
    substance to impart a bitter flavor.
    [1913 Webster]
 
   Note: Beer has different names, as {small beer}, {ale},
      {porter}, {brown stout}, {lager beer}, according to its
      strength, or other qualities. See {Ale}.
      [1913 Webster]
 
   2. A fermented extract of the roots and other parts of
    various plants, as spruce, ginger, sassafras, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Small beer}, weak beer; (fig.) insignificant matters. "To
    suckle fools, and chronicle small beer." --Shak.
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 porter [pɔrte]
   carry; wear
   wear
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top