ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

help

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -help-, *help*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
helpless(adj) ไร้ที่พึ่ง, ขาดที่พึ่งพา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
help(n) การช่วย, See also: การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การส่งเสริม, การสนับสนุน
help(n) คนที่ช่วยเหลือ, See also: สิ่งที่ช่วยเหลือ
help(vt) ช่วย, See also: ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, จุนเจือ, เกื้อกูล, ส่งเสริม, สงเคราะห์, Syn. aid, assist, succor, Ant. hinder, hold back, obstruct
help(vi) ช่วย, See also: ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, จุนเจือ, เกื้อกูล, ส่งเสริม, สงเคราะห์, Syn. aid, assist, Ant. hinder, hold back
help(vt) เสิร์ฟ (อาหาร), See also: บริการ
helper(n) ผู้ที่ช่วยเหลือ, See also: คนที่ช่วยเหลือ, Syn. assistant, assister
help in(phrv) ช่วยพาเข้าไป, See also: ช่วยพยุงไป
help on(phrv) ให้กำลังใจ, See also: กระตุ้น
help to(phrv) ช่วยเหลือตนเอง, See also: บริการตนเอง, Syn. help oneself
help up(phrv) ช่วยให้ลุกขึ้น, See also: ช่วยพยุงขึ้นยืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
help(เฮลพฺ) v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ, Syn. aid, assist, Ant. resist, destroy
helper(เฮล'เพอะ) n. ผู้ช่วยเหลือ, สิ่งช่วยเหลือ, Syn. aide
helpful(เฮลพ'ฺฟูล) adj. ให้ความช่วยเหลือ., See also: helpfulness n.
helping(เฮล'พิง) n., adj. (การ) ช่วยเหลือ, สิ่งช่วยเหลือ, อาหารมื้อหนึ่ง ๆ
helpless(เฮลพฺ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์, ช่วยอะไรไม่ได้, ทำอะไรไม่ถูก, ไร้อำนาจ, ไร้กำลัง, งงงัน
helpmate(เฮลพฺ'เมท) n. เพื่อน, สหาย, ผู้ช่วยเหลือ, ภรรยา, สาม'
balloon helpคำอธิบายสั้น ๆ หมายถึง คำอธิบายพิเศษที่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชที่ใช้ System 7 จัดไว้ เพื่ออธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ส่วนมากจะเป็นคำอธิบายสั้น ๆ แสดบนจอภาพในลักษณะของคำพูดในหนังสือการ์ตูน ไม่เหมือน กับเมนู Help ของเดิม ที่มีข้อมูลหรือคำอธิบายยาว ๆ
context sensitive helpคำอธิบายตามบริบทหมายถึง คำอธิบาย (help) ในระบบวินโดว์ที่จะอธิบาย เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้เรียกหาได้ตลอดเวลา เช่น ในขณะที่จะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ คำสั่ง Help ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำอธิบายการใช้คำสั่งพิมพ์เท่านั้น
whelp(เวลพฺ) n. ลูกสัตว์, เด็ก ๆ , บุคคลที่ถูกดูถูก, อ้ายหนู, เจ้าหนูน้อย, ซี่ล้อ, ฟันขอสับ, (สัตว์) ออกลูก

English-Thai: Nontri Dictionary
help(n) ความช่วยเหลือ, ความสงเคราะห์, การส่งเสริม
help(vt) ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, ส่งเสริม, เอื้อเฟื้อ
helper(n) ผู้ช่วยเหลือ, ผู้สงเคราะห์, เครื่องช่วย
helpful(adj) เป็นประโยชน์, ซึ่งช่วยเหลือแก่,  ซึ่งเกื้อกูลแก่
helpless(adj) หมดหนทาง, ไม่มีผู้ช่วย, ไม่เป็นประโยชน์
helplessness(n) การหมดหนทาง, ความไม่มีประโยชน์
helpmate(n) ผู้ช่วยเหลือ, สามีหรือภรรยา, เพื่อน
whelp(n) ลูกสัตว์, เด็กทะลึ่ง, เจ้าหนู, ซี่ล้อ
whelp(vt) ออกลูก, คลอดลูก, ก่อกำเนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
helpคำอธิบาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
help deskแผนกช่วยเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
helperผู้ช่วยเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
helpคำอธิบาย [คอมพิวเตอร์]
Help-wanted advertisingโฆษณารับสมัครงาน [TU Subject Heading]
Helping behaviorพฤติกรรมการช่วยเหลือ [TU Subject Heading]
Helplessness (Psychology)ความรู้สึกหมดหนทางช่วยเหลือ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
help saveช่วยเหลือ, ช่วยรักษา, ช่วยให้รอด
helpdeskแผนกให้ความช่วยเหลือ เช่น รับแจ้ง หรือ ให้คำปรึกษา ปัญหาต่างๆ แก่ลูกค้า

WordNet (3.0)
help(v) give help or assistance; be of service, Syn. assist, aid
help(v) improve the condition of, Syn. aid
help(v) be of use, Syn. facilitate
help(v) contribute to the furtherance of
help(v) improve; change for the better
helpful(adj) providing assistance or serving a useful function, Ant. unhelpful
helpfully(adv) in a helpful manner, Ant. unhelpfully
helpfulness(n) the property of providing useful assistance
helping(n) an individual quantity of food or drink taken as part of a meal, Syn. portion, serving
helpless(adj) lacking in or deprived of strength or power, Syn. incapacitated

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Help

v. t. [ imp. & p. p. Helped Obs. imp. Holp p. p. Holpen ; p. pr. & vb. n. Helping. ] [ AS. helpan; akin to OS. helpan, D. helpen, G. helfen, OHG. helfan, Icel. hjālpa, Sw. hjelpa, Dan. hielpe, Goth. hilpan; cf. Lith. szelpti, and Skr. klp to be fitting. ] 1. To furnish with strength or means for the successful performance of any action or the attainment of any object; to aid; to assist; as, to help a man in his work; to help one to remember; -- the following infinitive is commonly used without to; as, “Help me scale yon balcony.” Longfellow. [ 1913 Webster ]

2. To furnish with the means of deliverance from trouble; as, to help one in distress; to help one out of prison. “God help, poor souls, how idly do they talk!” Shak. [ 1913 Webster ]

3. To furnish with relief, as in pain or disease; to be of avail against; -- sometimes with of before a word designating the pain or disease, and sometimes having such a word for the direct object. “To help him of his blindness.” Shak. [ 1913 Webster ]

The true calamus helps coughs. Gerarde. [ 1913 Webster ]

4. To change for the better; to remedy. [ 1913 Webster ]

Cease to lament for what thou canst not help. Shak. [ 1913 Webster ]

5. To prevent; to hinder; as, the evil approaches, and who can help it? Swift. [ 1913 Webster ]

6. To forbear; to avoid. [ 1913 Webster ]

I can not help remarking the resemblance betwixt him and our author. Pope.

[ 1913 Webster ]

7. To wait upon, as the guests at table, by carving and passing food. [ 1913 Webster ]


To help forward, to assist in advancing. --
To help off, to help to go or pass away, as time; to assist in removing. Locke. --
To help on, to forward; to promote by aid. --
To help out, to aid, as in delivering from a difficulty, or to aid in completing a design or task. [ 1913 Webster ] The god of learning and of light
Would want a god himself to help him out. Swift. --
To help over, to enable to surmount; as, to help one over an obstacle. --
To help to, to supply with; to furnish with; as, to help one to soup. --
To help up, to help (one) to get up; to assist in rising, as after a fall, and the like. “A man is well holp up that trusts to you.” Shak.

Syn. -- To aid; assist; succor; relieve; serve; support; sustain; befriend. -- To Help, Aid, Assist. These words all agree in the idea of affording relief or support to a person under difficulties. Help turns attention especially to the source of relief. If I fall into a pit, I call for help; and he who helps me out does it by an act of his own. Aid turns attention to the other side, and supposes coöperation on the part of him who is relieved; as, he aided me in getting out of the pit; I got out by the aid of a ladder which he brought. Assist has a primary reference to relief afforded by a person who “stands by” in order to relieve. It denotes both help and aid. Thus, we say of a person who is weak, I assisted him upstairs, or, he mounted the stairs by my assistance. When help is used as a noun, it points less distinctively and exclusively to the source of relief, or, in other words, agrees more closely with aid. Thus we say, I got out of a pit by the help of my friend. [ 1913 Webster ]

Help

n. [ AS. help; akin to D. hulp, G. hülfe, hilfe, Icel. hjālp, Sw. hjelp, Dan. hielp. See Help, v. t. ] [ 1913 Webster ]

1. Strength or means furnished toward promoting an object, or deliverance from difficulty or distress; aid; ^; also, the person or thing furnishing the aid; as, he gave me a help of fifty dollars. [ 1913 Webster ]

Give us help from trouble, for vain is the help of man. Ps. lx. 11. [ 1913 Webster ]

God is . . . a very present help in trouble. Ps. xlvi. 1. [ 1913 Webster ]

Virtue is a friend and a help to nature. South. [ 1913 Webster ]

2. Remedy; relief; as, there is no help for it. [ 1913 Webster ]

3. A helper; one hired to help another; also, thew hole force of hired helpers in any business. [ 1913 Webster ]

4. Specifically, a domestic servant, man or woman. [ Local, U. S. ] [ 1913 Webster ]

Help

v. i. To lend aid or assistance; to contribute strength or means; to avail or be of use; to assist. [ 1913 Webster ]

A generous present helps to persuade, as well as an agreeable person. Garth. [ 1913 Webster ]


To help out, to lend aid; to bring a supply.
[ 1913 Webster ]

Helper

n. One who, or that which, helps, aids, assists, or relieves; as, a lay helper in a parish. [ 1913 Webster ]

Thou art the helper of the fatherless. Ps. x. 14. [ 1913 Webster ]

Compassion . . . oftentimes a helper of evils. Dr. H. More. [ 1913 Webster ]

Helpful

a. Furnishing help; giving aid; assistant; useful; salutary. [ 1913 Webster ]

Heavens make our presence and our practices
Pleasant and helpful to him! Shak.

-- Help"ful*ly, adv. -- Help"ful*ness, n. Milton. [ 1913 Webster ]

helping

n. 1. a quantity of food served as part of a meal.
Syn. -- portion, serving. [ WordNet 1.5 ]

2. the activity of contributing to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose.
Syn. -- aid, assistance, help. [ WordNet 1.5 ]

Helpless

a. 1. Destitute of help or strength; unable to help or defend one's self; needing help; feeble; weak; as, a helpless infant. [ 1913 Webster ]

How shall I then your helpless fame defend? Pope. [ 1913 Webster ]

2. Beyond help; irremediable. [ 1913 Webster ]

Some helpless disagreement or dislike, either of mind or body. Milton. [ 1913 Webster ]

3. Bringing no help; unaiding. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Yet since the gods have been
Helpless foreseers of my plagues. Chapman. [ 1913 Webster ]

4. Unsupplied; destitute; -- with of. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Helpless of all that human wants require. Dryden.

-- Help"less*ly, adv. -- Help"less*ness, n. [ 1913 Webster ]

Helpmate

n. [ A corruption of the “help meet for him” of Genesis ii. 18.Fitzedward Hall. ] A helper; a companion; specifically, a wife. [ 1913 Webster ]

In Minorca the ass and the hog are common helpmates, and are yoked together in order to turn up the land. Pennant. [ 1913 Webster ]

A waiting woman was generally considered as the most suitable helpmate for a parson. Macaulay. [ 1913 Webster ]

Helpmeet

n. [ See Helpmate. ] A wife; a helpmate. [ 1913 Webster ]

The Lord God created Adam, . . . and afterwards, on his finding the want of a helpmeet, caused him to sleep, and took one of his ribs and thence made woman. J. H. Newman. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Help!ช่วย! Episode #2.4 (2008)
Help!ช่วย! The Thing (2011)
Help!ช่วยด้วย! The Hour of Death (2012)
Help!ช่วยด้วย! Hot Water (2013)
Help...!ช่วยด้วย! Outbreak (2013)
Help!ช่วยด้วย! A (2014)
Help!ช่วย! Chappie (2015)
Help!ช่วย! Wrong Turn (2003)
Aren't you supposed to be able to help ?ไหนว่าพวกคุณช่วยได้ Schindler's List (1993)
If anyone can help, it's you.ถ้าจะมีใครช่วยได้ ก็ต้องเป็นเจ้า! Aladdin (1992)
Well, uh, he wishes there was something he could do to help.อืม เขาขอให้ มีบางสิ่งที่เขาจะสามารถช่วยเหลือได้ Aladdin (1992)
Hey, c'mon--help me outta these.เฮ้ มาเร็ว ช่วยข้าออกไปที Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
helpAbandoning that plan can't be helped.
helpAbove all, you must help each other.
helpA call for help rang through the night.
helpAll the girls helped each other.
helpAlthough he thought he was helping us, he was only in the way.
helpA map helps us study geography.
helpA map helps us to know where we are.
helpAncient astronomers did not have instruments to help them see objects in the sky.
helpAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
helpAn empty stomach doesn't help on the mental front.
helpAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
helpA neutral country was asked to help settle the dispute.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปถัมภ์ค้ำชู(v) support, See also: help, take care of, look after, sustain, Syn. ช่วยเหลือ, อุ้มชู, เลี้ยงดู, Example: เขาขอบคุณบิดามารดาที่เป็นผู้ช่วยอุปการะค้ำชูให้สามารถสร้างงานกวีประดับโลกไว้ได้
ช่วยตัวเอง(v) help oneself, See also: do it yourself, Example: พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักช่วยตนเองเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยของเขา, Thai Definition: กระทำกิจใดๆ ด้วยตนเอง
สงเคราะห์(v) aid, See also: help, give a helping hand, assist, support, subsidize, Syn. อุดหนุน, ช่วยเหลือ, Example: ลุงอยากให้เขาสอบได้ หนูดวงช่วยสงเคราะห์ทีเถอะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุดหนุน(v) aid (with money), See also: help, Syn. ช่วยเหลือ, เกื้อกูล, สนับสนุน, Example: บริษัทได้ทำสัญญา 3 ปีที่จะอุดหนุนเงินทุนให้สถาบันทำการวิจัย
เอื้ออาทร(v) help each other, See also: aid, do (one) a favor, Syn. เอื้ออารี, มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: ถ้าทุกคนในสังคมเอื้ออาทรต่อกันจะทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น
เอื้ออารี(v) help, See also: aid, do (one) a favor, Syn. มีน้ำใจ, เอื้ออาทร, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, Example: คนท้องถิ่นบางคนได้แสดงน้ำใจที่จะเอื้ออารีผมในเรื่องที่พักและอาหารการกิน
โอบอ้อม(v) generous, See also: helpful, kindhearted, Syn. โอบอ้อมอารี, เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: ชาวต่างชาติชื่นชมคนไทยที่โอบอ้อมอารีแก่ผู้ที่มาจากต่างถิ่น
ช่วยกัน(v) help together, Example: หากทุกคนในหมู่บ้านช่วยกัน ก็คงจะสำเร็จในไม่ช้านี้, Thai Definition: ส่งเสริมเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ร่วมกัน
ความเอื้ออาทร(n) generosity, See also: helpfulness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้ออารี, Example: เจ้านายดูจะให้ความเอื้ออาทรต่อพวกคนงานหน้าใหม่เป็นพิเศษโดยเฉพาะสาวๆ สวยๆ, Thai Definition: ความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือ
เกื้อ(v) help, See also: lend a hand, support, aid, assist, promote, favor, Syn. เกื้อหนุน, หนุน, Example: เพราะเป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบันเกื้อให้ไกรสร พรหมวิหารกุมอำนาจการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อับจน[apjon] (v) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up  FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อารี[ārī] (v) EN: be helpful ; be generous  FR: faire montre de bienveillance
แบ่งเบา[baengbao] (v) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share  FR: alléger
ชำร่วย[chamrūay] (v) EN: help ; assist
ช่วย[chūay] (v) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate  FR: aider ; assister ; sauver
ช่วยด้วย[chūay dūay] (n, exp) EN: help ! ; help me !  FR: au secours ! ; à l'aide ! ; aidez-moi !
ช่วยกัน[chūay kan] (v, exp) EN: help one another ; help each other ; help together  FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir
ช่วยงาน[chūay ngān] (v, exp) EN: help ; assist  FR: aider ; assister

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
help
helps
helped
helper
helpers
helpful
helping
helprin
helpings
helpless

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
help
helps
helped
helper
helpers
helpful
helping
helpings
helpless
helpmate

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
互助[hù zhù, ㄏㄨˋ ㄓㄨˋ,  ] help each other #10,693 [Add to Longdo]
无助[wú zhù, ㄨˊ ㄓㄨˋ,   /  ] helpless; helplessness; feeling useless; no help #11,502 [Add to Longdo]
帮手[bāng shǒu, ㄅㄤ ㄕㄡˇ,   /  ] helper; assistant #16,012 [Add to Longdo]
[xūn, ㄒㄩㄣ, ] helplessly intoxicated #37,010 [Add to Longdo]
周济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ,   /  ] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济) #40,180 [Add to Longdo]
帮工[bāng gōng, ㄅㄤ ㄍㄨㄥ,   /  ] help with farm work; helper #49,859 [Add to Longdo]
助纣为虐[zhù zhòu wéinu:è, ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄨㄟˊnu:ㄜˋ,     /    ] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy #60,055 [Add to Longdo]
帮厨[bāng chú, ㄅㄤ ㄔㄨˊ,   /  ] help in the mess kitchen #105,024 [Add to Longdo]
壁助[bì zhù, ㄅㄧˋ ㄓㄨˋ,  ] help; assistant [Add to Longdo]
有助[yǒu zhù, ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ,  ] helpful; beneficial; to help; conducive to [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beratungsstelle { f }; Informationsschalter { m }; Auskunft { f }; Helpdesk { m }help desk; helpdesk [Add to Longdo]
Hilfe { f }; Aushilfe { f } | zusätzliche Hilfe { f } | um Hilfe rufenhelp | additional help | to call for help [Add to Longdo]
Hilfefunktion { f }help function [Add to Longdo]
Jugendhilfe { f }help for young people [Add to Longdo]
jdm. aus der Klemme helfen [ übtr. ]help someone out of a fix [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まえ, mae] (n-adv, n-t, suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) #147 [Add to Longdo]
ヘルプ[herupu] (n) help #167 [Add to Longdo]
使い方(P);遣い方[つかいかた, tsukaikata] (n) way to use something; treatment; management (of help); (P) #190 [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]
[すけ, suke] (pref) help; rescue; assistant #1,988 [Add to Longdo]
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n, adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P) #2,233 [Add to Longdo]
応援[おうえん, ouen] (n, vs) aid; assistance; help; reinforcement; rooting; barracking; support; cheering; (P) #2,790 [Add to Longdo]
お世話;御世話[おせわ, osewa] (n) help; aid; assistance #2,973 [Add to Longdo]
補助[ほじょ, hojo] (n, vs, adj-no) (1) assistance; support; aid; help; (2) subsidy; supplement; subvention; grant-in-aid; (3) auxiliary; subsidiary; (4) spot (in bodybuilding); (P) #3,440 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインヘルプ[おんらいんへるぷ, onrainherupu] online help [Add to Longdo]
ヘルプ[へるぷ, herupu] help [Add to Longdo]
ヘルプデスク[へるぷですく, herupudesuku] help desk [Add to Longdo]
ヘルプファイル[へるぷふぁいる, herupufairu] help file [Add to Longdo]
ヘルプメッセージ[へるぷめっせーじ, herupumesse-ji] help message [Add to Longdo]
ヘルプメニュー[へるぷめにゅー, herupumenyu-] help menu [Add to Longdo]
ヘルプ画面[ヘルプがめん, herupu gamen] help screen [Add to Longdo]
ヘルプ機能[ヘルプきのう, herupu kinou] help function [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top