Search result for

carrier

(120 entries)
(0.098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carrier-, *carrier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carrier[N] คนที่เป็นพาหะนำโรค
carrier[N] คนส่งหนังสือพิมพ์
carrier[N] คนส่งเอกสาร, Syn. messenger, mail carrier
carrier[N] โครงเหล็กวางของ (บนหลังคารถ), Syn. rack
carrier[N] บุคคลหรือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง, Syn. common carrier
carrier[N] บุรุษไปรษณีย์, See also: คนส่งจดหมาย, Syn. letter carrier, mailman, mail carrier, postman
carrier[N] ผู้ส่ง
carrier[N] เรือบรรทุกเครื่องบินรบ, Syn. aircraft carrier, flattop
carrier bag[N] ถุงสำหรับใส่ของ, Syn. paper bag, poke, sack
carrier pigeon[N] นกพิราบสื่อสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carrier(แค'ริเออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้ส่ง,บริษัทขนส่ง,ขบวนการขนส่ง,อุปกรณ์รับน้ำหนัก,ตัวนำเชื้อ,พาหะนำโรค,เครื่องบินขนส่ง (คนโดยสารหรือไปรษณียภัณฑ์) ,นกพิราบส่งข่าว, Syn. transporter
carrier pigeon. นกพิราบส่งข่าว
aircraft carrierเรือบรรทุกเครื่องบิน
bomb carriern. เครื่องบินทิ้งระเบิด
common carriern. ผู้มีอาชีพการขนส่ง,บริษัทขนส่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
carrier(n) ผู้ขน,ผู้ถือ,พาหะ,เรือบรรทุกเครื่องบิน
CARRIER carrier pigeon(n) นกพิราบส่งข่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carrier๑. คลื่นพาห์๒. ผู้ให้บริการโทรคมนาคม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carrierพาหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carrierพาหะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
carrier๑. ผู้ขนส่ง๒. ผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrierผู้ขนส่ง, ผู้ประกอบการขนส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrier๑. คลื่นพาห์๒. ผู้ให้บริการโทรคมนาคม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrier frequencyความถี่คลื่นพาห์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD)การเข้าถึงหลายทางแบบตรวจรู้พาหะและตรวจหาการชน (ซีเอสเอ็มเอ/ซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carrier systemระบบพาหะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carrier's lienสิทธิยึดหน่วงของผู้ขนส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
carrierพาหะ, 1. สิ่งมีชีวิตที่นำเอาลักษณะทางพันธุกรรมหรือเชื้อโรคไปถ่ายทอดให้แก่สิ่งมีชีวิตอื่น  2. อิเล็กตรอนซึ่งเป็นตัวพาประจุไฟฟ้าในตัวนำหรือสารกึ่งตัวนำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Carrier Detectionการตรวจหาพาหะโรค [การแพทย์]
Carrier Effectจับกับบริเวณข้างเคียงของพาหะที่เกาะอยู่ [การแพทย์]
Carrier Modelตัวนำ [การแพทย์]
Carrier Proteinsโปรตีนนำพา,โปรทีนที่เป็นตัวพา,โปรตีนที่เป็นตัวนำพา,โปรตีนพาหะ [การแพทย์]
Carrier Rateอัตราการนำเชื้อ [การแพทย์]
Carrier Stageระยะไม่มีอาการสามารถแพร่เชื้อได้ [การแพทย์]
Carrier Stateพาหะ,ภาวะ;การนำโรค,ระยะ;ภาวะพาหะ [การแพทย์]
Carrier State, Chronicพาหะเรื้อรัง [การแพทย์]
carrier waveคลื่นพาหะ, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณเสียงและภาพในการส่งวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
carrier (n ) บริษัทประกันภัย
See also: R. insurance company

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why don't you send them message by carrier pigeon?ทำไมไม่ส่งสารโดยนกพิราบล่ะ? Odyssey (2008)
The aircraft carrier, USS Roosevelt, goes down off the East Coast all hands lost.เรือบรรทุกเครื่องบิน, USS ล่ม, อับปราง ณ.ชายฝั่งตะวันออก ไร้ผู้รอดชีวิต. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Wilder, Captain of the USS John C. Stennis Aircraft Carrier.ไวล์เดอร์ ผู้บังคับการ เรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส จอฮ์น ซิ สเตนนิส Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And to deliver the mail, but as the mail carrier it's a lot of pressure on me to get people their letters,แล้วการส่งจดหมาย การเป็นคนส่งจดหมายเนี่ย มันเป็นเรื่องที่กดดันมากเลย ที่จะต้องนำจดหมายไปให้ถึงผู้รับ Confessions of a Shopaholic (2009)
We tried cloning Anna's cell, but she's got a CDMA carrier, so we couldn't copy the SIM card.เราพยายามก๊อบปี้มือถือเธอ แต่ปรากฎว่าเธอเข้ารหัสไว้ เราเลยก๊อบปี้ซิมเธอไม่ได้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
So he may be wearing a uniform,like a deliveryman or a mail carrier.แปลว่าเขาอาจจะใส่เครื่องแบบ อย่างเช่นคนส่งของ หรือบุรุษไปรษณีย์ A Shade of Gray (2009)
It involved a white dress, rain and a recently docked aircraft carrier.เธอเป็นข่าวแรกของเขาตอนเกรด 9 ถ้าฉันจำไม่ผิดนะ The Goodbye Gossip Girl (2009)
And then they found out that he was a carrier for Tay-Sachs.เขาถึงรู้ว่าเป็นพาหะโรคเทแซ็กส์ Sectionals (2009)
Pretty terrible from what I understand. If one of the parents is a carrier,น่ากลัวมากๆ เท่าที่ฉันรู้ Sectionals (2009)
Can you have the tech guys back-trace it through the carrier and see if they can identify the cell sites it was routed through?นายช่วยให้ทางช่างเทคนิค แกะรอยกลับไปให้หน่อย ผ่านทางคลื่นและ ดูว่าพวกเขาสามารถจำแนก จุดพิกัดของสาย ที่โทรเข้ามาได้มั้ย? 137 Sekunden (2009)
Well, they're officers from the aircraft carrier Kaga.อ๋อ พวกทหารจากเรือบรรทุกเครื่องบิน คาก้า Shanghai (2010)
"Type 91 torpedoes transferred to the aircraft carrier Kaga October 28th, 1941, Shanghai.""เครื่องยิงตอร์ปิโดสู่อากาศ ชนิด 91 คาก้า ...28 ตุลาคม 1941 เซี่ยงไฮ้" Shanghai (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carrierImpure drinking water can be a carrier of diseases.
carrierThe mail carrier delivers mail from door to door.
carrierWritten words, carrier pigeons, the telegraph, and many other devices carried ideas faster and faster from man to man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาหะ[N] carrier, See also: holder, Syn. ตัวนำ, สื่อ, Example: แมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นพาหะเชื้อไวรัสที่ทำลายต้นข้าว ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนกระทั่งถึงระยะแตกกอเต็มที่, Thai definition: ตัวนำเชื้อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
บริษัทรับจ้างขนส่ง[n. exp.] (børisat rapjāng khonsong) EN: carrier   
การแนะแนวอาชีพ[n. exp.] (kān naenaēo āchīp) EN: career counseling , career guidance   FR: conseil en carrière [m]
เหมือง[n.] (meūang) EN: mine   FR: mine [f] ; carrière [f]
เหมืองแร่[n.] (meūangraē) EN: mine ; ore mine   FR: mine [f] ; carrière [f] ; gisement [m]
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum   FR: messager [m]
พาหะ[n.] (phāha) EN: carrier ; holder   FR: porteur [m]
ผู้ขนส่ง[n. exp.] (phū khonsong) EN: carrier   
ผู้แนะแนวอาชีพ[n. exp.] (phū naenaēo āchīp) EN: careers adviser   FR: conseiller en carrière [m]
ผู้รับขนส่ง[n. exp.] (phūrap khonsong) EN: carrier   

CMU English Pronouncing Dictionary
CARRIER    K AE1 R IY0 ER0
CARRIERE    K AA0 R IH1 R IY0
CARRIERO    K AA0 R IH1 R OW0
CARRIERS    K AE1 R IY0 ER0 Z
CARRIER'S    K AE1 R IY0 ER0 Z
CARRIERS'    K AE1 R IY0 ER0 Z
CARRIERS'S    K AE1 R IY0 ER0 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carrier    (n) (k a1 r i@ r)
carriers    (n) (k a1 r i@ z)
carrier-bag    (n) - (k a1 r i@ - b a g)
carrier-bags    (n) - (k a1 r i@ - b a g z)
carrier-pigeon    (n) - (k a1 r i@ - p i jh @ n)
carrier-pigeons    (n) - (k a1 r i@ - p i jh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anreicherungsschicht (Halbleiter) {f} [electr.]carrier concentration layer [Add to Longdo]
Bote {m} | Boten {pl}carrier | carriers [Add to Longdo]
Brieftaube {f} | Brieftauben {pl}carrier pigeon | carrier pigeons [Add to Longdo]
Speicherzeit {f} (Halbleiter) [electr.]carrier storage time [Add to Longdo]
Träger {m} | Träger {pl}carrier | carriers [Add to Longdo]
Trägerdichte {f}carrier density [Add to Longdo]
Trägerdurchdringung {f}carrier diffusion [Add to Longdo]
Trägererzeugung {f}carrier generation [Add to Longdo]
Trägerfrequenz {f}carrier frequency [Add to Longdo]
Trägerfrequenztelegraphie {f}carrier telegraphy [Add to Longdo]
Trägerfrequenztelefonie {f}carrier telephony [Add to Longdo]
Trägerfrequenzübertragung {f}carrier transmission [Add to Longdo]
Trägerplatte {f}carrier plate [Add to Longdo]
Trägerschwingung {f}; Trägerwelle {f}carrier wave [Add to Longdo]
Trägerschwingungsamplitude {f}carrier amplitude [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[, kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P) [Add to Longdo]
キャリアコード[, kyariako-do] (n) {comp} carrier code [Add to Longdo]
キャリアサイド[, kyariasaido] (n) {comp} carrier-side [Add to Longdo]
キャリアセンス[, kyariasensu] (n) {comp} carrier sense [Add to Longdo]
キャリアディテクト[, kyariadeitekuto] (n) {comp} carrier detect; CD [Add to Longdo]
キャリアトーン[, kyariato-n] (n) carrier tone [Add to Longdo]
キャリア検出[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] (n) {comp} carrier detect [Add to Longdo]
キャリア検知[キャリアけんち, kyaria kenchi] (n) {comp} carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検地[キャリアけんち, kyaria kenchi] (n) {comp} carrier detect; carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
运载火箭[yùn zài huǒ jiàn, ㄩㄣˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] carrier rocket, #21,871 [Add to Longdo]
携带者[xié dài zhě, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄜˇ, / ] carrier, #26,355 [Add to Longdo]
载波[zài bō, ㄗㄞˋ ㄅㄛ, / ] carrier wave, #42,479 [Add to Longdo]
传书鸽[chuán shū gē, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄍㄜ, / 鴿] carrier pigeon (used for mail) [Add to Longdo]
航空母舰战斗群[háng kōng mǔ jiàn zhàn dòu qún, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, / ] carrier-based vanguard group (CBVG); naval battle group led by an aircraft carrier [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャリアコード[きゃりあこーど, kyariako-do] carrier code [Add to Longdo]
キャリアサイド[きゃりあさいど, kyariasaido] carrier-side [Add to Longdo]
キャリアセンス[きゃりあせんす, kyariasensu] carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検出[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] carrier detect [Add to Longdo]
キャリア検地[きゃりあけんち, kyariakenchi] carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリヤ[きゃりや, kyariya] carrier [Add to Longdo]
コモンキャリヤー[こもんきゃりやー, komonkyariya-] common carrier [Add to Longdo]
ローカルキャリア[ろーかるきゃりあ, ro-karukyaria] local carrier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carrier \Car"ri*er\, n. [From {Carry}.]
   1. One who, or that which, carries or conveys; a messenger.
    [1913 Webster]
 
       The air which is but . . . a carrier of the sounds.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is employed, or makes it his business, to carry
    goods for others for hire; a porter; a teamster.
    [1913 Webster]
 
       The roads are crowded with carriers, laden with rich
       manufactures.             --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) That which drives or carries; as:
    (a) A piece which communicates to an object in a lathe the
      motion of the face plate; a lathe dog.
    (b) A spool holder or bobbin holder in a braiding machine.
      (c) A movable piece in magazine guns which transfers
      the cartridge to a position from which it can be
      thrust into the barrel.
      [1913 Webster]
 
   {Carrier pigeon} (Zool.), a variety of the domestic pigeon
    used to convey letters from a distant point to to its
    home.
 
   {Carrier shell} (Zool.), a univalve shell of the genus
    {Phorus}; -- so called because it fastens bits of stones
    and broken shells to its own shell, to such an extent as
    almost to conceal it.
 
   {Common carrier} (Law.) See under {Common}, a.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carrier
   n 1: someone whose employment involves carrying something; "the
      bonds were transmitted by carrier" [syn: {carrier},
      {bearer}, {toter}]
   2: a self-propelled wheeled vehicle designed specifically to
     carry something; "refrigerated carriers have revolutionized
     the grocery business"
   3: a large warship that carries planes and has a long flat deck
     for takeoffs and landings [syn: {aircraft carrier},
     {carrier}, {flattop}, {attack aircraft carrier}]
   4: an inactive substance that is a vehicle for a radioactive
     tracer of the same substance and that assists in its recovery
     after some chemical reaction
   5: a person or firm in the business of transporting people or
     goods or messages [syn: {carrier}, {common carrier}]
   6: a radio wave that can be modulated in order to transmit a
     signal [syn: {carrier wave}, {carrier}]
   7: a man who delivers the mail [syn: {mailman}, {postman}, {mail
     carrier}, {letter carrier}, {carrier}]
   8: a boy who delivers newspapers [syn: {carrier}, {newsboy}]
   9: (medicine) a person (or animal) who has some pathogen to
     which he is immune but who can pass it on to others [syn:
     {carrier}, {immune carrier}]
   10: a rack attached to a vehicle; for carrying luggage or skis
     or the like
   11: (genetics) an organism that possesses a recessive gene whose
     effect is masked by a dominant allele; the associated trait
     is not apparent but can be passed on to offspring

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 carrier [kɛrijər]
   aircraft‐carrier
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top