Search result for

protagonist

(34 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protagonist-, *protagonist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protagonist[N] ผู้แข่งขันสำคัญ
protagonist[N] ตัวเอก, See also: ตัวนำ, ผู้แสดงนำ, ตัวชูโรง, Syn. hero, heroine, warrior

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protagonist(โพรแทก'กะนิสทฺ) n. ตัวเอกในละครหรือบทประพันธ์,ตัวชูโรง,ผู้สนับสนุน,ผู้แข่งขันตัวสำคัญ., See also: protagonism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
protagonist(n) คนสำคัญ,ตัวละครสำคัญ,ตัวเอก,ตัวชูโรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protagonistตัวเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like the subordinate male protagonistเหมือนพระรอง The Pirate Solution (2009)
How many reels before the subordine male protagonistต้องฉายหนังกี่ม้วน The Pirate Solution (2009)
Rita, what do I mean when I say the author describes her protagonist's circumstances as "unrelenting"?ริต้า ครูต้องการสื่ออะไร เวลาครูบอกว่า นักเขียนบรรยายถึงตัวละครเอกว่า ไม่ลดละ Precious (2009)
This is the justification cited by the protagonist of Crime and Punishment,This is the justification cited by the protagonist of Crime and Punishment, Confessions (2010)
That's absurd. I know who I am. I'm the guy, the protagonist, the hero.มาร์กซ์ นี่ทุกคนไม่สนองตอบอารมณ์ฉันเลย Rango (2011)
Exposing people. The protagonist is blind,แฉคน ตัวเอกตาบอด A Person of Interest (2011)
I thought of you because the protagonist's name was Dylan Hunter, of all things.ฉันนึกถึงนายเพราะ ตัวเอกมีชื่อว่าดีแลน ฮันเตอร์ เหมือนกันหมด Yes, Then Zero (2011)
I'm clearly the protagonist in your film.เห็นได้ชัดว่าฉันเป็นตัวเอก ในภาพยนตร์ของคุณ The Blood from the Stones (2013)
Well, as the protagonist, it makes sense that you'd want shots from my point of view.เอ่อ ในฐานะผู้สนับสนุน มันจะได้แน่ใจ ว่าคุณต้องการภาพถ่าย จากมุมมองของฉัน The Blood from the Stones (2013)
Well, as the protagonist, it makes sense that you would want shots from my point of view.เอ่อ ในฐานะผู้สนับสนุน มันทำให้รู้สึกว่า คุณควรจะต้องการภาพถ่าย จากมุมมองของฉัน The Blood from the Stones (2013)
Now, I'm sure you all remember the witches from MacBeth and the fairies and forests of a midsummer night's dream, but beyond having a sorcerer as a protagonist, the tempest considers the magical quality of love at first sight.เอาล่ะ ผมคิดว่าพวกคุณทุกคน จำเเม่มดจากก๊อตเเลนด์ได้ เเละเรื่องนางฟ้าเเละป่าไม้ ในความฝันกลางฤดูร้อน นอกเหนือไปจากการมี พ่อมดที่เป็นตัวเอกของเรื่อง Now You See Me, Now You Don't (2013)
You see yourself as a protagonist in some great tragedy.เธอคิดว่าตัวเองเป็นนางเอก ของโศกนาฏกรรมเอก Endgame (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
protagonistA protagonist as plain and ordinary as him is rare indeed.
protagonistHowever the protagonist is aware of his own mistakes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเอก[N] protagonist, See also: lead, leading actor, leading role, principal one, principal character, Syn. ตัวนำ, ผู้แสดงนำ, Ant. ตัวรอง, ตัวประกอบ, Example: ตัวเอกในเรื่องนี้เพิ่งจะได้รับรางวัลตุ๊กตาทองเมื่อปีที่แล้ว, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ที่มีบทบาทเด่นในเรื่องลิเก ละคร ภาพยนตร์ เป็นต้น
ตัวเอก[N] protagonist, See also: lead, leading actor, leading role, principal one, principal character, Syn. ตัวนำ, ผู้แสดงนำ, Ant. ตัวรอง, ตัวประกอบ, Example: ตัวเอกในเรื่องนี้เพิ่งจะได้รับรางวัลตุ๊กตาทองเมื่อปีที่แล้ว, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ที่มีบทบาทเด่นในเรื่องลิเก ละคร ภาพยนตร์ เป็นต้น

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTAGONIST    P R OW0 T AE1 G AH0 N AH0 S T
PROTAGONISTS    P R OW0 T AE1 G AH0 N AH0 S T S
PROTAGONISTS    P R OW0 T AE1 G AH0 N AH0 S S
PROTAGONISTS    P R OW0 T AE1 G AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protagonist    (n) (p r @1 t a1 g @ n i s t)
protagonists    (n) (p r @1 t a1 g @ n i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕手(P);為手[して, shite] (n) (1) doer; performer; (2) (uk) protagonist (in noh or kyogen); hero; leading part; main character; (3) (仕手 only) speculator (in trading); (P) [Add to Longdo]
主公[しゅこう, shukou] (n) (1) (arch) master; (2) (arch) main character; protagonist [Add to Longdo]
主人公[しゅじんこう, shujinkou] (n) (1) protagonist; main character; hero(ine) (of a story); (2) head of household; (P) [Add to Longdo]
主体[しゅたい, shutai] (n) (1) main constituent; core; nucleus; (2) (See 客体,主観) subject (philosophical); protagonist; (P) [Add to Longdo]
立役;立て役[たてやく, tateyaku] (n) leading actor; protagonist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Protagonist \Pro*tag"o*nist\, n. [Gr. prwtagonisth`s; prw^tos
   first + 'agonisth`s an actor, combatant, fr. 'agw`n a
   contest.]
   One who takes the leading part in a drama; hence, one who
   takes lead in some great scene, enterprise, conflict, or the
   like.
   [1913 Webster]
 
      Shakespeare, the protagonist on the great of modern
      poetry.                 --De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protagonist
   n 1: a person who backs a politician or a team etc.; "all their
      supporters came out for the game"; "they are friends of the
      library" [syn: {supporter}, {protagonist}, {champion},
      {admirer}, {booster}, {friend}]
   2: the principal character in a work of fiction [syn:
     {protagonist}, {agonist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top