ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

succor

S AH1 K ER0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -succor-, *succor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
succor[N] การช่วยเหลือ, See also: ความช่วยเหลือ, Syn. aid, assistance, help, relief
succor[N] ผู้ช่วยเหลือ, See also: สิ่งที่ช่วยบรรเทา, Syn. assistant, helper
succor[VT] ช่วยเหลือ, See also: บรรเทา, สงเคราะห์, Syn. aid, assist, help, relieve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
succor(ซัค'เคอะ) n. การช่วยเหลือ,การ

English-Thai: Nontri Dictionary
succor(n) การสงเคราะห์,การช่วยเหลือ,การบรรเทา
succor(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,บรรเทา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
succorrhea; succorrhoea๑. การหลั่งเกิน๒. สารน้ำหลั่งเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
succorrhoea; succorrhea๑. การหลั่งเกิน๒. สารน้ำหลั่งเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stale pastry is hollow succor to a man who is bereft of ostrich.ขนมแป้งเหม็นหืนนี่เป็นการปลอบใจที่ดี สำหรับคนที่เพิ่งจะถูกฉกนกกระจอกไปเนอะ The Zarnecki Incursion (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
ช่วยชีวิต[v. exp.] (chūay chīwit) EN: save one's life ; rescue ; succour = succor (Am.)   FR: sauver la vie ; secourir ; venir à l'aide (de)
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay ngān) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing   FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUCCOR    S AH1 K ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
援手[yuán shǒu, ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ, ] succor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilfe {f}; Beistand {m} | Hilfen {pl}succor [Am.]; succour [Br.] | succors [Am.]; succours [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
匡救[きょうきゅう, kyoukyuu] (n,vs) delivering from sin; succor; succour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Succor \Suc"cor\, v. t. [imp. & p. p. {Succored}; p. pr. & vb.
   n. {Succoring}.] [OE. socouren, OF. sucurre, soucourre,
   secorre, F. secourir, L. succurrere, succursum, to run under,
   run to the aid of, help, succor; sub under + currere to run.
   See {Current}.]
   To run to, or run to support; hence, to help or relieve when
   in difficulty, want, or distress; to assist and deliver from
   suffering; to relieve; as, to succor a besieged city.
   [Written also {succour}.]
   [1913 Webster]
 
      He is able to succor them that are tempted. --Heb. ii.
                          18.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To aid; assist; relieve; deliver; help; comfort.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Succor \Suc"cor\, n. [OE. socours, sucurs, OF. sucurs, socors,
   secors, F. secours, L. succursus, fr. L. succurrere. See
   {Succor}, v. t.]
   1. Aid; help; assistance; esp., assistance that relieves and
    delivers from difficulty, want, or distress. "We beseech
    mercy and succor." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       My noble father . . .
       Flying for succor to his servant Bannister. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The person or thing that brings relief.
    [1913 Webster]
 
       This mighty succor, which made glad the foe.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 succor
   n 1: assistance in time of difficulty; "the contributions
      provided some relief for the victims" [syn: {relief},
      {succor}, {succour}, {ministration}]
   v 1: help in a difficult situation [syn: {succor}, {succour}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top