Search result for

friend

(111 entries)
(0.2591 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -friend-, *friend*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Friend with benefit (n slang ) Lisa

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
friend    [N] มิตร, See also: เพื่อน, สหาย, เกลอ, มิตรสหาย, พวกพ้อง, Syn. companion, comrade, Ant. anemy, foe
friendly    [ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, เหมือนเป็นเพื่อน, Syn. amiable, cordial, kindly, Ant. hostile, inimical, unfriendly
friendly    [ADV] อย่างเป็นมิตร, See also: อย่างเป็นกันเอง, อย่างเพื่อน
friendless    [ADJ] ซึ่งไร้เพื่อน, See also: ซึ่งไม่มีเพื่อน, ซึ่งหัวเดียวกระเทียมลีบ, ซึ่งไม่มีพวกพ้อง, Syn. companionless, forlorn, lonely
friendship    [N] มิตรภาพ, See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน, Syn. camaraderie, companionship, fellowship, Ant. enmity, hostility
friendliness    [N] ความเป็นมิตร, See also: ความมีไมตรี, ความเป็นกันเอง, ความเป็นเพื่อน, Syn. amiability, cordiality, kindliness, Ant. hostility, inimicality, unfriendliness

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
friendly societyสมาคมสงเคราะห์สมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
friendly suitคดีความฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friend Virusเฟรนด์,ไวรัส,เฟร็นดไวรัส [การแพทย์]
Friendly visitingการเยี่ยมบ้าน [TU Subject Heading]
Friends and associatesเพื่อนและผู้ร่วมงาน [TU Subject Heading]
Friends of Young Ambassador of Virtueเพื่อนยุวทูตความดี " หมายถึง สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ สถานทูตต่าง ประเทศในประเทศไทย องค์กรหรือภาคเอกชนทั้งของไทยและของต่างประเทศ ที่ตอบรับเป็นผู้สนับสนุนและสนใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในโครงการยุว ทูตความดี " [การทูต]
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]
Friendship in artมิตรภาพในศิลปะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
friendYuji told his friend a story about his adventure during the summer vacation.
friendYumiko married a childhood friend last June.
friendIt is important for us to choose good friends.
friendI am happy to have so many good friends.
friendThere is no one but wants to have good friends.
friendI've just been to the airport to see off a friend who was leaving for Europe.
friendI wonder what has become of the friend I used to go fishing with.
friendRicky, this is my friend Suzuki.
friendLouie, your friends are coming.
friendLucy has as many friends as I do.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
friend at courtn. ผู้สนับสนุน
friendly(เฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. เป็นมิตร,กรุณา,ให้ความช่วยเหลือ,ให้ความสนับสนุน,เหมาะ -friendlily adv., See also: friendliness n., Syn. helpful,kind
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ
befriend(บิเฟรนดฺ') {befriended,befriending,befriends} vt. คบเป็นเพื่อนกัน,ให้ความใกล้ชิดกับ -Conf. make friend with
boyfriendn. เพื่อนชาย
girl friendเพื่อนผู้หญิง,คนรัก (ของชาย)
unfriended(อันเฟรน'ดิด) adj. ไม่มีเพื่อน
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย,มีอคติ,ไม่เป็นผลดี,ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable,cold,chilly
user friendlyใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ หรือถ้าต้องฝึกเรียนก็สามารถเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก ระบบวินโดว์ซึ่งเป็นระบบกูอี (GUI หรือ graphical user interface) ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบหนึ่ง เพราะใช้ภาพช่วย ในการสื่อความหมายแทนการจำคำสั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ
friendless(adj) ไม่มีเพื่อน,ไม่มีพวกพ้อง,ไม่มีพรรคพวก
friendliness(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,มิตรไมตรี,มิตรจิตมิตรใจ
friendly(adj) ฉันเพื่อน,ฉันมิตร,เป็นมิตร
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
befriend(vt) เป็นเพื่อน,ตีสนิท,ทำความรู้จัก
boyfriend(n) เพื่อนชาย,แฟน
unfriendly(adj) ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไมตรี [N] friendship, See also: friendliness, goodwill, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, Ant. อริ, ความเป็นศัตรู
มิตร    [N] friend, See also: ally, companion, associate, buddy, fellow, Syn. เกลอ, สหาย, มิตรสหาย, เพื่อน, เพื่อนเกลอ, Ant. ศัตรู, Example: บางคนเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเขา และมีแนวโน้มที่จะผูกมิตรกัน, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มิตรจิตมิตรใจ    [N] friendly feelings, See also: cordiality, friendliness, sympathy, Syn. น้ำใจ, Thai definition: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, Notes: (สำนวน)
มิตรภาพ    [N] friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
ไมตรี [N] friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
สัมพันธไมตรี    [N] friendship, See also: friendly relations, Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์, Example: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน, Thai definition: ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันมิตร
สหาย    [N] friend, See also: comrade, companion, associate, ally, pal, follower, Syn. เพื่อน, Ant. ศัตรู, ข้าศึก, Example: ผู้เขียนเก่งในการให้ภาพความทุลักทุเลของสามสหาย, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มิตรสหาย    [N] friends, See also: company, Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนพ้อง, เพื่อนฝูง, Example: บางครั้งนักการเมืองก็พร้อมจะสละมิตรสหายได้เพื่อแลกกับอำนาจและผลประโยชน์, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนผู้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เพื่อนฝูง [N] friends, See also: company, Syn. เพื่อนพ้อง, มิตรสหาย, เพื่อนเกลอ, Example: เขาชอบไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงมากกว่าไปกับแฟน, Count unit: คน, Thai definition: กลุ่มผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เพื่อน [N] friend, See also: companion, comrade, playmate, pal, mate, buddy, chum, Syn. สหาย, เพื่อนฝูง, เกลอ, มิตรสหาย, เพื่อนพ้อง, Example: เขาเป็นเพื่อนที่คบกันมาเกือบ 20 ปี รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai rap) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful   
ฉันมิตร[adv.] (chan mit) EN: as friends ; like friends   
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other   FR: s'apprécier mutuellement
ได้คู่[v. exp.] (dāi khū) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife   
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
แฟนคนแรก[n. exp.] (faēn khon raēk) EN: first boyfriend ; first girlfriend   FR: premier amour [m]
หัวเดียว[adj.] (hūadīo) EN: friendless ; lonely and helpless ; alone ; lonely   
หัวเดียวกระเทียมลีบ[n. exp.] (hūadīo krathīem līp) EN: alone ; friendless   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIEND    F R EH1 N D
FRIENDS    F R EH1 N D Z
FRIENDS    F R EH1 N Z
FRIEND'S    F R EH1 N Z
FRIENDS'    F R EH1 N Z
FRIENDS'    F R EH1 N D Z
FRIEND'S    F R EH1 N D Z
FRIENDLY    F R EH1 N D L IY0
FRIENDLY    F R EH1 N L IY0
FRIENDSHIP    F R EH1 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
friend    (n) (f r e1 n d)
friends    (n) (f r e1 n d z)
friendly    (j) (f r e1 n d l ii)
friendless    (j) (f r e1 n d l @ s)
friendlier    (j) (f r e1 n d l i@ r)
friendship    (n) (f r e1 n d sh i p)
friendliest    (j) (f r e1 n d l i i s t)
friendships    (n) (f r e1 n d sh i p s)
friendliness    (n) (f r e1 n d l i n @ s)
friendlessness    (n) (f r e1 n d l @ s n @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
友達[ともだち, tomodachi] Thai:English: friend

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinderfreund {m}friend of children [Add to Longdo]
Freund {m}; Freundin {f}; (guter) Bekannter {m}; (gute) Bekannte {f} | Freunde {pl}; Bekannte {pl}friend | friends [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
さくい[, sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light [Add to Longdo]
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind [Add to Longdo]
まぶ達;マブ達[まぶだち(まぶ達);マブだち(マブ達);マブダチ, mabudachi ( mabu tachi ); mabu dachi ( mabu tachi ); mabudachi] (n) (col) true friend; close friend [Add to Longdo]
アミ[, ami] (n) (1) friend (fre [Add to Longdo]
アミカス・キュリエ;アミカス・キューリー;アミカス・キュリィ[, amikasu . kyurie ; amikasu . kyu-ri-; amikasu . kyurii] (n) amicus curiae; friend of the court [Add to Longdo]
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei [Add to Longdo]
カレカノ[, karekano] (n) (abbr) (from 彼氏彼女) boyfriend and girlfriend matters [Add to Longdo]
カンパニー(P);コンパニー[, kanpani-(P); konpani-] (n) (1) company (i.e. business); (2) company (i.e. group of friends); (P) [Add to Longdo]
ガールフレンド[, ga-rufurendo] (n) girl friend; girlfriend; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交契[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ, ] friendship [Add to Longdo]
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, ] friendship; emotional relations between people [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] friend [Add to Longdo]
友人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, ] friend [Add to Longdo]
友善[yǒu shàn, ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ, ] friendly [Add to Longdo]
友好[yǒu hǎo, ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ, ] friendly (relations) [Add to Longdo]
友情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, ] friendly feelings; friendship [Add to Longdo]
友爱[yǒu ài, ㄧㄡˇ ㄞˋ, / ] friendly affection; fraternal love [Add to Longdo]
友军[yǒu jūn, ㄧㄡˇ ㄐㄩㄣ, / ] friendly forces; allies [Add to Longdo]
友邦[yǒu bāng, ㄧㄡˇ ㄅㄤ, ] friendly state; ally [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
ユーザフレンドリ[ゆーざふれんどり, yu-zafurendori] user-friendly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Friend \Friend\ (fr[e^]nd), n. [OR. frend, freond, AS.
   fre['o]nd, prop. p. pr. of fre['o]n, fre['o]gan, to love;
   akin to D. vriend friend, OS. friund friend, friohan to love,
   OHG. friunt friend, G. freund, Icel. fr[ae]ndi kinsman, Sw.
   fr[aum]nde. Goth. frij[=o]nds friend, frij[=o]n to love.
   [root]83. See {Free}, and cf. {Fiend}.]
   1. One who entertains for another such sentiments of esteem,
    respect, and affection that he seeks his society and
    welfare; a wellwisher; an intimate associate; sometimes,
    an attendant.
    [1913 Webster]
 
       Want gives to know the flatterer from the friend.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       A friend that sticketh closer than a brother.
                          --Prov. xviii.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   2. One not inimical or hostile; one not a foe or enemy; also,
    one of the same nation, party, kin, etc., whose friendly
    feelings may be assumed. The word is some times used as a
    term of friendly address.
    [1913 Webster]
 
       Friend, how camest thou in hither?  --Matt. xxii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   3. One who looks propitiously on a cause, an institution, a
    project, and the like; a favorer; a promoter; as, a friend
    to commerce, to poetry, to an institution.
    [1913 Webster]
 
   4. One of a religious sect characterized by disuse of outward
    rites and an ordained ministry, by simplicity of dress and
    speech, and esp. by opposition to war and a desire to live
    at peace with all men. They are popularly called Quakers.
    [1913 Webster]
 
       America was first visited by Friends in 1656. --T.
                          Chase.
    [1913 Webster]
 
   5. A paramour of either sex. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {A friend at court} or {A friend in court}, one disposed to
    act as a friend in a place of special opportunity or
    influence.
 
   {To be friends with}, to have friendly relations with. "He's
    . . . friends with C[ae]sar." --Shak.
 
   {To make friends with}, to become reconciled to or on
    friendly terms with. "Having now made friends with the
    Athenians." --Jowett (Thucyd.).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Friend \Friend\, v. t. [imp. & p. p. {Friended}; p. pr. & vb. n.
   {Friending}.]
   To act as the friend of; to favor; to countenance; to
   befriend. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Fortune friends the bold.        --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 friend
   n 1: a person you know well and regard with affection and trust;
      "he was my best friend at the university"
   2: an associate who provides cooperation or assistance; "he's a
     good ally in fight" [syn: {ally}, {friend}] [ant: {enemy},
     {foe}]
   3: a person with whom you are acquainted; "I have trouble
     remembering the names of all my acquaintances"; "we are
     friends of the family" [syn: {acquaintance}, {friend}] [ant:
     {alien}, {stranger}, {unknown}]
   4: a person who backs a politician or a team etc.; "all their
     supporters came out for the game"; "they are friends of the
     library" [syn: {supporter}, {protagonist}, {champion},
     {admirer}, {booster}, {friend}]
   5: a member of the Religious Society of Friends founded by
     George Fox (the Friends have never called themselves Quakers)
     [syn: {Friend}, {Quaker}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top