Search result for

friend

(111 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -friend-, *friend*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Friend with benefit (n slang ) Lisa

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
friend    [N] มิตร, See also: เพื่อน, สหาย, เกลอ, มิตรสหาย, พวกพ้อง, Syn. companion, comrade, Ant. anemy, foe
friendly    [ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, เหมือนเป็นเพื่อน, Syn. amiable, cordial, kindly, Ant. hostile, inimical, unfriendly
friendly    [ADV] อย่างเป็นมิตร, See also: อย่างเป็นกันเอง, อย่างเพื่อน
friendless    [ADJ] ซึ่งไร้เพื่อน, See also: ซึ่งไม่มีเพื่อน, ซึ่งหัวเดียวกระเทียมลีบ, ซึ่งไม่มีพวกพ้อง, Syn. companionless, forlorn, lonely
friendship    [N] มิตรภาพ, See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน, Syn. camaraderie, companionship, fellowship, Ant. enmity, hostility
friendliness    [N] ความเป็นมิตร, See also: ความมีไมตรี, ความเป็นกันเอง, ความเป็นเพื่อน, Syn. amiability, cordiality, kindliness, Ant. hostility, inimicality, unfriendliness

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
friendly societyสมาคมสงเคราะห์สมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
friendly suitคดีความฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friend Virusเฟรนด์,ไวรัส,เฟร็นดไวรัส [การแพทย์]
Friendly visitingการเยี่ยมบ้าน [TU Subject Heading]
Friends and associatesเพื่อนและผู้ร่วมงาน [TU Subject Heading]
Friends of Young Ambassador of Virtueเพื่อนยุวทูตความดี " หมายถึง สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ สถานทูตต่าง ประเทศในประเทศไทย องค์กรหรือภาคเอกชนทั้งของไทยและของต่างประเทศ ที่ตอบรับเป็นผู้สนับสนุนและสนใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในโครงการยุว ทูตความดี " [การทูต]
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]
Friendship in artมิตรภาพในศิลปะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
friendWe parted the best of friends.
friendThe man who I thought was my friend deceived me.
friendI was walking in the park with a friend of mine when it started raining.
friendAs I was taking leave of my friend, He said he would be glad to see me again before long.
friendWe had scarcely arrived at the Institution for the Blind when I began to make friends with the little blind children.
friendThe important thing to us is a friend.
friendThe purpose of our trip is to visit friends and see some tourist spots.
friendIf it weren't for our friendship I would be miserable.
friendOur friends are anxious to return to Chicago.
friendWe have been good friends for ten years.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
friend at courtn. ผู้สนับสนุน
friendly(เฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. เป็นมิตร,กรุณา,ให้ความช่วยเหลือ,ให้ความสนับสนุน,เหมาะ -friendlily adv., See also: friendliness n., Syn. helpful,kind
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ
befriend(บิเฟรนดฺ') {befriended,befriending,befriends} vt. คบเป็นเพื่อนกัน,ให้ความใกล้ชิดกับ -Conf. make friend with
boyfriendn. เพื่อนชาย
girl friendเพื่อนผู้หญิง,คนรัก (ของชาย)
unfriended(อันเฟรน'ดิด) adj. ไม่มีเพื่อน
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย,มีอคติ,ไม่เป็นผลดี,ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable,cold,chilly
user friendlyใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ หรือถ้าต้องฝึกเรียนก็สามารถเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก ระบบวินโดว์ซึ่งเป็นระบบกูอี (GUI หรือ graphical user interface) ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบหนึ่ง เพราะใช้ภาพช่วย ในการสื่อความหมายแทนการจำคำสั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ
friendless(adj) ไม่มีเพื่อน,ไม่มีพวกพ้อง,ไม่มีพรรคพวก
friendliness(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,มิตรไมตรี,มิตรจิตมิตรใจ
friendly(adj) ฉันเพื่อน,ฉันมิตร,เป็นมิตร
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
befriend(vt) เป็นเพื่อน,ตีสนิท,ทำความรู้จัก
boyfriend(n) เพื่อนชาย,แฟน
unfriendly(adj) ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไมตรี [N] friendship, See also: friendliness, goodwill, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, Ant. อริ, ความเป็นศัตรู
มิตร    [N] friend, See also: ally, companion, associate, buddy, fellow, Syn. เกลอ, สหาย, มิตรสหาย, เพื่อน, เพื่อนเกลอ, Ant. ศัตรู, Example: บางคนเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเขา และมีแนวโน้มที่จะผูกมิตรกัน, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มิตรจิตมิตรใจ    [N] friendly feelings, See also: cordiality, friendliness, sympathy, Syn. น้ำใจ, Thai definition: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, Notes: (สำนวน)
มิตรภาพ    [N] friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
ไมตรี [N] friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
สัมพันธไมตรี    [N] friendship, See also: friendly relations, Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์, Example: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน, Thai definition: ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันมิตร
สหาย    [N] friend, See also: comrade, companion, associate, ally, pal, follower, Syn. เพื่อน, Ant. ศัตรู, ข้าศึก, Example: ผู้เขียนเก่งในการให้ภาพความทุลักทุเลของสามสหาย, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มิตรสหาย    [N] friends, See also: company, Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนพ้อง, เพื่อนฝูง, Example: บางครั้งนักการเมืองก็พร้อมจะสละมิตรสหายได้เพื่อแลกกับอำนาจและผลประโยชน์, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนผู้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เพื่อนฝูง [N] friends, See also: company, Syn. เพื่อนพ้อง, มิตรสหาย, เพื่อนเกลอ, Example: เขาชอบไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงมากกว่าไปกับแฟน, Count unit: คน, Thai definition: กลุ่มผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เพื่อน [N] friend, See also: companion, comrade, playmate, pal, mate, buddy, chum, Syn. สหาย, เพื่อนฝูง, เกลอ, มิตรสหาย, เพื่อนพ้อง, Example: เขาเป็นเพื่อนที่คบกันมาเกือบ 20 ปี รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai rap) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful   
ฉันมิตร[adv.] (chan mit) EN: as friends ; like friends   
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other   FR: s'apprécier mutuellement
ได้คู่[v. exp.] (dāi khū) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife   
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
แฟนคนแรก[n. exp.] (faēn khon raēk) EN: first boyfriend ; first girlfriend   FR: premier amour [m]
หัวเดียว[adj.] (hūadīo) EN: friendless ; lonely and helpless ; alone ; lonely   
หัวเดียวกระเทียมลีบ[n. exp.] (hūadīo krathīem līp) EN: alone ; friendless   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIEND    F R EH1 N D
FRIENDS    F R EH1 N D Z
FRIENDS    F R EH1 N Z
FRIEND'S    F R EH1 N Z
FRIENDS'    F R EH1 N Z
FRIENDS'    F R EH1 N D Z
FRIEND'S    F R EH1 N D Z
FRIENDLY    F R EH1 N D L IY0
FRIENDLY    F R EH1 N L IY0
FRIENDSHIP    F R EH1 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
friend    (n) (f r e1 n d)
friends    (n) (f r e1 n d z)
friendly    (j) (f r e1 n d l ii)
friendless    (j) (f r e1 n d l @ s)
friendlier    (j) (f r e1 n d l i@ r)
friendship    (n) (f r e1 n d sh i p)
friendliest    (j) (f r e1 n d l i i s t)
friendships    (n) (f r e1 n d sh i p s)
friendliness    (n) (f r e1 n d l i n @ s)
friendlessness    (n) (f r e1 n d l @ s n @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
友達[ともだち, tomodachi] Thai:English: friend

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinderfreund {m}friend of children [Add to Longdo]
Freund {m}; Freundin {f}; (guter) Bekannter {m}; (gute) Bekannte {f} | Freunde {pl}; Bekannte {pl}friend | friends [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
さくい[, sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light [Add to Longdo]
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind [Add to Longdo]
まぶ達;マブ達[まぶだち(まぶ達);マブだち(マブ達);マブダチ, mabudachi ( mabu tachi ); mabu dachi ( mabu tachi ); mabudachi] (n) (col) true friend; close friend [Add to Longdo]
アミ[, ami] (n) (1) friend (fre [Add to Longdo]
アミカス・キュリエ;アミカス・キューリー;アミカス・キュリィ[, amikasu . kyurie ; amikasu . kyu-ri-; amikasu . kyurii] (n) amicus curiae; friend of the court [Add to Longdo]
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei [Add to Longdo]
カレカノ[, karekano] (n) (abbr) (from 彼氏彼女) boyfriend and girlfriend matters [Add to Longdo]
カンパニー(P);コンパニー[, kanpani-(P); konpani-] (n) (1) company (i.e. business); (2) company (i.e. group of friends); (P) [Add to Longdo]
ガールフレンド[, ga-rufurendo] (n) girl friend; girlfriend; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交契[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ, ] friendship [Add to Longdo]
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, ] friendship; emotional relations between people [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] friend [Add to Longdo]
友人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, ] friend [Add to Longdo]
友善[yǒu shàn, ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ, ] friendly [Add to Longdo]
友好[yǒu hǎo, ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ, ] friendly (relations) [Add to Longdo]
友情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, ] friendly feelings; friendship [Add to Longdo]
友爱[yǒu ài, ㄧㄡˇ ㄞˋ, / ] friendly affection; fraternal love [Add to Longdo]
友军[yǒu jūn, ㄧㄡˇ ㄐㄩㄣ, / ] friendly forces; allies [Add to Longdo]
友邦[yǒu bāng, ㄧㄡˇ ㄅㄤ, ] friendly state; ally [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
ユーザフレンドリ[ゆーざふれんどり, yu-zafurendori] user-friendly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Friend \Friend\ (fr[e^]nd), n. [OR. frend, freond, AS.
   fre['o]nd, prop. p. pr. of fre['o]n, fre['o]gan, to love;
   akin to D. vriend friend, OS. friund friend, friohan to love,
   OHG. friunt friend, G. freund, Icel. fr[ae]ndi kinsman, Sw.
   fr[aum]nde. Goth. frij[=o]nds friend, frij[=o]n to love.
   [root]83. See {Free}, and cf. {Fiend}.]
   1. One who entertains for another such sentiments of esteem,
    respect, and affection that he seeks his society and
    welfare; a wellwisher; an intimate associate; sometimes,
    an attendant.
    [1913 Webster]
 
       Want gives to know the flatterer from the friend.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       A friend that sticketh closer than a brother.
                          --Prov. xviii.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   2. One not inimical or hostile; one not a foe or enemy; also,
    one of the same nation, party, kin, etc., whose friendly
    feelings may be assumed. The word is some times used as a
    term of friendly address.
    [1913 Webster]
 
       Friend, how camest thou in hither?  --Matt. xxii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   3. One who looks propitiously on a cause, an institution, a
    project, and the like; a favorer; a promoter; as, a friend
    to commerce, to poetry, to an institution.
    [1913 Webster]
 
   4. One of a religious sect characterized by disuse of outward
    rites and an ordained ministry, by simplicity of dress and
    speech, and esp. by opposition to war and a desire to live
    at peace with all men. They are popularly called Quakers.
    [1913 Webster]
 
       America was first visited by Friends in 1656. --T.
                          Chase.
    [1913 Webster]
 
   5. A paramour of either sex. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {A friend at court} or {A friend in court}, one disposed to
    act as a friend in a place of special opportunity or
    influence.
 
   {To be friends with}, to have friendly relations with. "He's
    . . . friends with C[ae]sar." --Shak.
 
   {To make friends with}, to become reconciled to or on
    friendly terms with. "Having now made friends with the
    Athenians." --Jowett (Thucyd.).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Friend \Friend\, v. t. [imp. & p. p. {Friended}; p. pr. & vb. n.
   {Friending}.]
   To act as the friend of; to favor; to countenance; to
   befriend. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Fortune friends the bold.        --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 friend
   n 1: a person you know well and regard with affection and trust;
      "he was my best friend at the university"
   2: an associate who provides cooperation or assistance; "he's a
     good ally in fight" [syn: {ally}, {friend}] [ant: {enemy},
     {foe}]
   3: a person with whom you are acquainted; "I have trouble
     remembering the names of all my acquaintances"; "we are
     friends of the family" [syn: {acquaintance}, {friend}] [ant:
     {alien}, {stranger}, {unknown}]
   4: a person who backs a politician or a team etc.; "all their
     supporters came out for the game"; "they are friends of the
     library" [syn: {supporter}, {protagonist}, {champion},
     {admirer}, {booster}, {friend}]
   5: a member of the Religious Society of Friends founded by
     George Fox (the Friends have never called themselves Quakers)
     [syn: {Friend}, {Quaker}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top