ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

friend

F R EH1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -friend-, *friend*, frien
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Friend with benefit(n, slang) Lisa

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
friend(n) มิตร, See also: เพื่อน, สหาย, เกลอ, มิตรสหาย, พวกพ้อง, Syn. companion, comrade, Ant. anemy, foe
friendly(adj) เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, เหมือนเป็นเพื่อน, Syn. amiable, cordial, kindly, Ant. hostile, inimical, unfriendly
friendly(adv) อย่างเป็นมิตร, See also: อย่างเป็นกันเอง, อย่างเพื่อน
friendless(adj) ซึ่งไร้เพื่อน, See also: ซึ่งไม่มีเพื่อน, ซึ่งหัวเดียวกระเทียมลีบ, ซึ่งไม่มีพวกพ้อง, Syn. companionless, forlorn, lonely
friendship(n) มิตรภาพ, See also: ความเป็นมิตร, ความเป็นเพื่อน, ความสัมพันธ์อย่างเพื่อน, Syn. camaraderie, companionship, fellowship, Ant. enmity, hostility
friendliness(n) ความเป็นมิตร, See also: ความมีไมตรี, ความเป็นกันเอง, ความเป็นเพื่อน, Syn. amiability, cordiality, kindliness, Ant. hostility, inimicality, unfriendliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน, สหาย, มิตร, พวกพ้อง, ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วยเหลือ, คนคุ้นเคย, สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
friend at courtn. ผู้สนับสนุน
friendly(เฟรนดฺ'ลี) adj., adv. เป็นมิตร, กรุณา, ให้ความช่วยเหลือ, ให้ความสนับสนุน, เหมาะ -friendlily adv., See also: friendliness n., Syn. helpful, kind
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ
befriend(บิเฟรนดฺ') { befriended, befriending, befriends } vt. คบเป็นเพื่อนกัน, ให้ความใกล้ชิดกับ -Conf. make friend with
boyfriendn. เพื่อนชาย
girl friendเพื่อนผู้หญิง, คนรัก (ของชาย)
unfriended(อันเฟรน'ดิด) adj. ไม่มีเพื่อน
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj., adv. ไม่เป็นมิตร, มุ่งร้าย, มีอคติ, ไม่เป็นผลดี, ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable, cold, chilly
user friendlyใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ หรือถ้าต้องฝึกเรียนก็สามารถเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก ระบบวินโดว์ซึ่งเป็นระบบกูอี (GUI หรือ graphical user interface) ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบหนึ่ง เพราะใช้ภาพช่วย ในการสื่อความหมายแทนการจำคำสั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
friend(n) เพื่อน, เกลอ, สหาย, มิตร, พรรคพวก, ผู้ช่วยเหลือ
friendless(adj) ไม่มีเพื่อน, ไม่มีพวกพ้อง, ไม่มีพรรคพวก
friendliness(n) มิตรภาพ, ไมตรีจิต, มิตรไมตรี, มิตรจิตมิตรใจ
friendly(adj) ฉันเพื่อน, ฉันมิตร, เป็นมิตร
friendship(n) มิตรภาพ, มิตรไมตรีจิต, ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
befriend(vt) เป็นเพื่อน, ตีสนิท, ทำความรู้จัก
boyfriend(n) เพื่อนชาย, แฟน
unfriendly(adj) ไม่เป็นมิตร, มุ่งร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
friendly societyสมาคมสงเคราะห์สมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
friendly suitคดีความฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friend Virusเฟรนด์, ไวรัส, เฟร็นดไวรัส [การแพทย์]
Friendly visitingการเยี่ยมบ้าน [TU Subject Heading]
Friends and associatesเพื่อนและผู้ร่วมงาน [TU Subject Heading]
Friends of Young Ambassador of Virtueเพื่อนยุวทูตความดี " หมายถึง สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ สถานทูตต่าง ประเทศในประเทศไทย องค์กรหรือภาคเอกชนทั้งของไทยและของต่างประเทศ ที่ตอบรับเป็นผู้สนับสนุนและสนใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในโครงการยุว ทูตความดี " [การทูต]
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]
Friendship in artมิตรภาพในศิลปะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's my friend done?เพื่อนฉันทำอะไรผิด The Great Dictator (1940)
If you or your friends ever need help...หากคุณหรือเพื่อนคุณ ต้องการให้ช่วย... The Great Dictator (1940)
Schultz was a friend of that barber.ชูลท์ซ เป็นเพื่อนกับ ช่างตัดผมยิว The Great Dictator (1940)
"A certain Jewish barber, reported to be a friend of Schultz, is wanted for questioning."ช่างตัดผม น่าสงสัย จากรายงานพบว่าเขาเป็นเพื่อนกัน บุคคลเหล่านี้เป็นที่ต้องการตัว. The Great Dictator (1940)
This is a pleasure, my friend Hynkel.นี่แหละความสุข สหาย เฮนเคิล The Great Dictator (1940)
And my friend the Garbitsch!และเพื่อนฉัน การ์บริทซ The Great Dictator (1940)
It's me, your old friend Jiminy, remember?ก็ ฉัน, เพื่อนเก่าของคุณ จิมืนี จำได้ไหม? Pinocchio (1940)
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
Tell me, is Mrs. Van Hopper a friend of yours or just a relation?เเล้วคุณเป็นเพื่อนหรือว่าญาติ ของคุณนายแวน ฮอปเปอร์ล่ะครับ Rebecca (1940)
I looked at the word "companion" in the dictionary once. It said, "a friend of the bosom. "ฉันเคยหาคำว่า"เพื่อน"ในพจนานุกรม มันแปลว่า"คนที่แนบสนิทชิดใกล้" Rebecca (1940)
Then she started to bring her friends down here.เเล้วก็เริ่มจะพาเพื่อนๆ หล่อนลงมาที่นี่ Rebecca (1940)
They look after friends who are worse off.พวกเขาดูแลเพื่อนร่วมชะตากรรม ที่มีสภาพย่ำแย่ Night and Fog (1956)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
friendA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
friendA book can be compared to a friend.
friendAbruptly an old friend was met.
friendAccomplishments are a friend in need.
friendA dog is a faithful animal, so it is said to be a friend of man.
friendA dog is a man's best friend.
friendAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
friendA fair weather friend.
friendA foolish misunderstanding severed their long friendship.
friendA friend comes to play at our house tomorrow.
friendA friend in need is a friend indeed.
friendA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไมตรี(n) friendship, See also: friendliness, goodwill, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, Ant. อริ, ความเป็นศัตรู
มิตร(n) friend, See also: ally, companion, associate, buddy, fellow, Syn. เกลอ, สหาย, มิตรสหาย, เพื่อน, เพื่อนเกลอ, Ant. ศัตรู, Example: บางคนเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเขา และมีแนวโน้มที่จะผูกมิตรกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มิตรจิตมิตรใจ(n) friendly feelings, See also: cordiality, friendliness, sympathy, Syn. น้ำใจ, Thai Definition: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, Notes: (สำนวน)
มิตรภาพ(n) friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai Definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
ไมตรี(n) friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
สัมพันธไมตรี(n) friendship, See also: friendly relations, Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์, Example: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน, Thai Definition: ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันมิตร
สหาย(n) friend, See also: comrade, companion, associate, ally, pal, follower, Syn. เพื่อน, Ant. ศัตรู, ข้าศึก, Example: ผู้เขียนเก่งในการให้ภาพความทุลักทุเลของสามสหาย, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มิตรสหาย(n) friends, See also: company, Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนพ้อง, เพื่อนฝูง, Example: บางครั้งนักการเมืองก็พร้อมจะสละมิตรสหายได้เพื่อแลกกับอำนาจและผลประโยชน์, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนผู้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เพื่อนฝูง(n) friends, See also: company, Syn. เพื่อนพ้อง, มิตรสหาย, เพื่อนเกลอ, Example: เขาชอบไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงมากกว่าไปกับแฟน, Count Unit: คน, Thai Definition: กลุ่มผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เพื่อน(n) friend, See also: companion, comrade, playmate, pal, mate, buddy, chum, Syn. สหาย, เพื่อนฝูง, เกลอ, มิตรสหาย, เพื่อนพ้อง, Example: เขาเป็นเพื่อนที่คบกันมาเกือบ 20 ปี รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
บอกบุญไม่รับ[bøkbun mai rap] (adj) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful
ฉันมิตร[chan mit] (adv) EN: as friends ; like friends
ชอบพอกัน[chøpphø kan] (v, exp) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other  FR: s'apprécier mutuellement
ได้คู่[dāi khū] (v, exp) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife
ดุ[du] (adj) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious  FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
แฟน[faēn] (n) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau  FR: petit ami [ m ] ; petite amie [ f ] ; flirt [ m ] ; amoureux [ m ] ; amoureuse [ f ] ; soupirant [ m ] ; prétendant [ m ]
แฟนคนแรก[faēn khon raēk] (n, exp) EN: first boyfriend ; first girlfriend  FR: premier amour [ m ]
หัวเดียว[hūadīo] (adj) EN: friendless ; lonely and helpless ; alone ; lonely
หัวเดียวกระเทียมลีบ[hūadīo krathīem līp] (n, exp) EN: alone ; friendless

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FRIEND F R EH1 N D
FRIENDS F R EH1 N D Z
FRIENDS' F R EH1 N D Z
FRIENDLY F R EH1 N D L IY0
FRIEND'S F R EH1 N D Z
FRIENDLY'S F R EH1 N D L IY0 Z
FRIENDLY'S F R EH1 N L IY0 Z
FRIENDLIER F R EH1 N D L IY0 ER0
FRIENDSHIP F R EH1 N D SH IH0 P
FRIENDSHIPS F R EH1 N D SH IH0 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
friend (n) frˈɛnd (f r e1 n d)
friends (n) frˈɛndz (f r e1 n d z)
friendly (j) frˈɛndliː (f r e1 n d l ii)
friendless (j) frˈɛndləs (f r e1 n d l @ s)
friendlier (j) frˈɛndlɪəʳr (f r e1 n d l i@ r)
friendship (n) frˈɛndʃɪp (f r e1 n d sh i p)
friendliest (j) frˈɛndlɪɪst (f r e1 n d l i i s t)
friendships (n) frˈɛndʃɪps (f r e1 n d sh i p s)
friendliness (n) frˈɛndlɪnəs (f r e1 n d l i n @ s)
friendlessness (n) frˈɛndləsnəs (f r e1 n d l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朋友[péng you, ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙,  ] friend #395 [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] friend #809 [Add to Longdo]
友好[yǒu hǎo, ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ,  ] friendly (relations) #3,168 [Add to Longdo]
友情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ,  ] friendly feelings; friendship #5,982 [Add to Longdo]
亲友[qīn yǒu, ㄑㄧㄣ ㄧㄡˇ,   /  ] friends and relatives #9,980 [Add to Longdo]
友人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ,  ] friend #11,291 [Add to Longdo]
[péng, ㄆㄥˊ, ] friend #11,913 [Add to Longdo]
亲朋好友[qīn péng hǎo yǒu, ㄑㄧㄣ ㄆㄥˊ ㄏㄠˇ ㄧㄡˇ,     /    ] friends and family; kith and kin #14,491 [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] friendly #15,367 [Add to Longdo]
情谊[qíng yì, ㄑㄧㄥˊ ㄧˋ,   /  ] friendship; camaraderie #16,532 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
友達[ともだち, tomodachi] TH: เ  EN: friend

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freund { m }; Freundin { f }; (guter) Bekannter { m }; (gute) Bekannte { f } | Freunde { pl }; Bekannte { pl }friend | friends [Add to Longdo]
Kinderfreund { m }friend of children [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かれ, kare] (pn) (1) he; him; (adj-no) (2) his; (3) boyfriend; (P) #451 [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) heart; mind; (n, suf) (2) (See 愛郷心) spirit; vitality; inner strength; (3) (See 二十八宿) Chinese "Heart" constellation (one of the 28 mansions); (4) (arch) friend; (P) #866 [Add to Longdo]
彼女[かのじょ, kanojo] (pn) (1) she; her; (adj-no) (2) her; (3) girl friend; girlfriend; sweetheart; (P) #918 [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) intimacy; closeness; friendliness; (2) close relative; (n-pref) (3) (See 親米, 親アラブ) pro- (e.g. pro-American, pro-Japanese, etc.) #1,782 [Add to Longdo]
輪(P);環[わ, wa] (n) (1) ring; circle; loop; (2) (See フープ) hoop; (3) wheel; (4) circle (e.g. of friends); (P) #2,035 [Add to Longdo]
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P) #2,130 [Add to Longdo]
友(P);朋[とも, tomo] (n) friend; companion; comrade; pal; (P) #2,231 [Add to Longdo]
グリーン[guri-n] (adj-na, n) green; environmentally friendly; (P) #2,402 [Add to Longdo]
友人[ゆうじん, yuujin] (n) (more formal than 友達) friend; (P) #2,527 [Add to Longdo]
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P) #3,573 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
ユーザフレンドリ[ゆーざふれんどり, yu-zafurendori] user-friendly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Friend \Friend\ (fr[e^]nd), n. [OR. frend, freond, AS.
   fre['o]nd, prop. p. pr. of fre['o]n, fre['o]gan, to love;
   akin to D. vriend friend, OS. friund friend, friohan to love,
   OHG. friunt friend, G. freund, Icel. fr[ae]ndi kinsman, Sw.
   fr[aum]nde. Goth. frij[=o]nds friend, frij[=o]n to love.
   [root]83. See {Free}, and cf. {Fiend}.]
   1. One who entertains for another such sentiments of esteem,
    respect, and affection that he seeks his society and
    welfare; a wellwisher; an intimate associate; sometimes,
    an attendant.
    [1913 Webster]
 
       Want gives to know the flatterer from the friend.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       A friend that sticketh closer than a brother.
                          --Prov. xviii.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   2. One not inimical or hostile; one not a foe or enemy; also,
    one of the same nation, party, kin, etc., whose friendly
    feelings may be assumed. The word is some times used as a
    term of friendly address.
    [1913 Webster]
 
       Friend, how camest thou in hither?  --Matt. xxii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   3. One who looks propitiously on a cause, an institution, a
    project, and the like; a favorer; a promoter; as, a friend
    to commerce, to poetry, to an institution.
    [1913 Webster]
 
   4. One of a religious sect characterized by disuse of outward
    rites and an ordained ministry, by simplicity of dress and
    speech, and esp. by opposition to war and a desire to live
    at peace with all men. They are popularly called Quakers.
    [1913 Webster]
 
       America was first visited by Friends in 1656. --T.
                          Chase.
    [1913 Webster]
 
   5. A paramour of either sex. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {A friend at court} or {A friend in court}, one disposed to
    act as a friend in a place of special opportunity or
    influence.
 
   {To be friends with}, to have friendly relations with. "He's
    . . . friends with C[ae]sar." --Shak.
 
   {To make friends with}, to become reconciled to or on
    friendly terms with. "Having now made friends with the
    Athenians." --Jowett (Thucyd.).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Friend \Friend\, v. t. [imp. & p. p. {Friended}; p. pr. & vb. n.
   {Friending}.]
   To act as the friend of; to favor; to countenance; to
   befriend. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Fortune friends the bold.        --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 friend
   n 1: a person you know well and regard with affection and trust;
      "he was my best friend at the university"
   2: an associate who provides cooperation or assistance; "he's a
     good ally in fight" [syn: {ally}, {friend}] [ant: {enemy},
     {foe}]
   3: a person with whom you are acquainted; "I have trouble
     remembering the names of all my acquaintances"; "we are
     friends of the family" [syn: {acquaintance}, {friend}] [ant:
     {alien}, {stranger}, {unknown}]
   4: a person who backs a politician or a team etc.; "all their
     supporters came out for the game"; "they are friends of the
     library" [syn: {supporter}, {protagonist}, {champion},
     {admirer}, {booster}, {friend}]
   5: a member of the Religious Society of Friends founded by
     George Fox (the Friends have never called themselves Quakers)
     [syn: {Friend}, {Quaker}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top