ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

新聞記者

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新聞記者-, *新聞記者*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻记者[xīn wén jì zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] journalist, #24,999 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
新聞記者[しんぶんきしゃ, shinbunkisha] (n ) นักหนังสือพิมพ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
新聞記者[しんぶんきしゃ, shinbunkisha] (n) newspaper reporter [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mr Ogata, the author of this book, used to be a newspaperman.この本を書いた緒方氏は元新聞記者である。
The newsman has a nose for news.その新聞記者はニュースを嗅ぎつける鋭い勘を持っている。
Because I was a newspaper reporter.なぜなら新聞記者だったからです。
You are doing well for a cub reporter.駆け出しの新聞記者にしては腕がいい。
You're a reporter.新聞記者の方ですね。
The newspaperman should get his facts straight.新聞記者は事実を正確につかまないといけない。
According to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?新聞記者によると人生が生きがいがあるものになるのではないですか。
The Minister had to face a barrage of questions from the press.大臣は新聞記者からの矢継ぎ早の質問に、直面しなければならなかった。
The Minister had to face a barrage of questions from the press.大臣は新聞記者たちからの矢継ぎ早の質問に直面しなくてはならなかった。
He was surrounded by a crowd of pressmen.彼は大勢の新聞記者にとり囲まれた。
A good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the "little bird told him so" type of source.良い新聞記者は、どんなニュース源からも、つまり、出所不明型のニュース源からも、学びとれるものはなんでも利用する。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Broadcast journalism?[CN] 就是這個 新聞記者 The Turning Point (2009)
The news team put radioactive shit in one of 'em.[CN] 新聞記者拿放射器照其中一個... Cold Cuts (2004)
Ajournalistic report should leave thejudgment to the public[CN] 當新聞記者 應該將環境拍給觀眾來判斷 Qiu ai ye jing hun (1989)
Maybe I'll start on journalists when I've finished my cop quota.[JA] 警官に飽きたら 新聞記者を狙おうかな Blitz (2011)
The Israeli journalist is waiting.[CN] 以色列的新聞記者在等待 Notre musique (2004)
I'm ending my report here at the scene,[CN] 香港回歸特別新聞記者 徐玉燕在現場報道完畢 Mr. Cinema (2007)
Good answer![JA] (久利生) ピンポーン! 正解! (雨宮) 新聞記者ですか? Hero (2007)
I'd say we're looking at a great year for crime reporters, Sukanya.[CN] 我說今年會是社會新聞記者 忙碌的一年,蘇卡妮亞 (黑手黨: Two Tonys (2004)
The newspapers will ask,[JA] 新聞記者はこう主張する Lincoln (2012)
I'm more normal than any normal people but I'm in love with news reporter Jenny Tung[CN] 我比任何正常人都正常 只不過愛上了新聞記者董奇珍 Qiu ai ye jing hun (1989)
Excuse me, I am a newspaper reporter.[CN] 對不起,我是名新聞記者,謝謝 Heart of a Dog (1988)
I'm a small-town on-the-rise news guy, and next thing I know, I can't get into my house, because my foowowon' go through the door.[CN] 我還是這個鎮上 炙手可熱的新聞記者 一眨眼 我就發現 我連自己家都進不去 因為我的腳都踏不進家門了 The Turning Point (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top