Search result for

contributor

(41 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contributor-, *contributor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contributor[N] ผู้บริจาค, Syn. donor, giver
contributory[ADJ] เกี่ยวกับการบริจาค, Syn. contributing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contributor(คันทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้บริจาค,ผู้ออกเงินช่วยเหลือ,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้มีส่วน,ผู้ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์., See also: contributorial adj. ดูcontributor
contributory(คันทริบ'บิวโทรี) adj. เกี่ยวกับการออกเงินช่วยเหลือ,ซึ่งมีส่วน,ซึ่งต้องเสียภาษี n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้บริจาค,สิ่งที่มีส่วน,ผู้มีส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
contributor(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สนับสนุน,ผู้ออกเงิน,ผู้บริจาค
contributory(adj) ที่มีส่วนช่วย,ที่อุดหนุน,ที่สนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contributoryการมีส่วนร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory cause of deathสาเหตุเสริมของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
contributory mortgageการรับจำนองร่วม [ดู joint mortgage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory negligenceความประมาทร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory negligenceการที่ต่างฝ่ายต่างประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory reinsuranceการประกันภัยต่อร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory valueมูลค่าเพื่อเฉลี่ยค่าเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contributoryเหตุเสริม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These deaths are the result of a conspiracy... by one of your major campaign contributors.ผมไม่ใช่คนที่ปรึกษาด้วย ผมรู้ว่าคุณกำลังล้อเล่นกับผม แต่ผมไม่ได้ล้อเล่น Edge of Darkness (2010)
One of our major contributors is here.ผู้บริจาครายใหญ่ของเรามาค่ะ For the Good of Our Country (2010)
- I have a lunch. - They're your biggest contributor.ผมจะออกไปกินกลางวัน Limitless (2011)
A significant contributor to our sense of empathy is the way we personally experience pain.สิ่งสำคัญที่ช่วย ให้เรามีอารมณ์ร่วมกับผู้อื่น คือประสบการณ์เจ็บปวด ที่เราเคยเจอมา Painless (2011)
As you know, I'm a big contributor to the good senator's campaign.คุณก็รู้ผมเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของคุณ ในงานเปิดตัววุฒิสภาที่ดีที่นี้ Betrayal (2011)
Anyway, isn't Milland aerospace the largest contributor to your charity group?นอกจากนั้นก็บริษัทมิลแลนด์ไม่ใช่หรือ ที่บริจาคเงินมากที่สุด ให้มูลนิธิการกุศลของคุณน่ะ Lockout (2012)
We should check out his list of contributors and his staff.เราควรเช็ครายชื่อ ผู้บริจาคและพนักงานของเขา  ()
What about his staff and contributors.แล้วพนักงานเขากับผู้บริจาคล่ะ  ()
We need to go back over his staff and contributors again.เราต้องย้อนกลับมาดูพนักงาน และผู้บริจาคให้เขาอีกครั้ง  ()
Miss Fuentes found out Jim had a big campaign contributor with the kind of funds that grass roots can't provide.คุณฟูลเทส คงพบว่า จิม มี ผลงานใน นโบายหาเสียงที่ใหญ่มาก ชนิดที่ เงินจาก คนทั่วๆ ไปคงไม่สามารถทำให้ได้ The Politics of Time (2012)
All you needed was the extra financing to get there but you stubbornly refused to deal with any large contributor so I did it for you.ที่คุณต้องการ แค่ ผู้ลงทุนสำหรับ การทำให้ถึงจุดหมาย แต่ว่าคุณกลับทำลาย ข้อตกลงอันนั้น ที่เป็นผลงาน ใหญ่ที่ฉันเตรียมไว้ให้คุณ The Politics of Time (2012)
mostly wealthy contributors raising money for political prisoner advocacy.ส่วนใหญ่เป็นผู้บริจาคที่ร่ำรวยมาก ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนักโทษทางการเมือง Ice Queen (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ให้[n.] (phūhai) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor   FR: donateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRIBUTOR    K AH0 N T R IH1 B Y AH0 T ER0
CONTRIBUTORS    K AH0 N T R IH1 B Y AH0 T ER0 Z
CONTRIBUTORY    K AH0 N T R IH1 B Y AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contributor    (n) (k @1 n t r i1 b y uu t @ r)
contributors    (n) (k @1 n t r i1 b y uu t @ z)
contributory    (j) (k @1 n t r i1 b y u t @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄稿者[きこうしゃ, kikousha] (n) contributor (of articles) [Add to Longdo]
献納者[けんのうしゃ, kennousha] (n) donor; contributor [Add to Longdo]
出金者[しゅっきんしゃ, shukkinsha] (n) contributor; investor; financier [Add to Longdo]
投稿者[とうこうしゃ, toukousha] (n) contributor (of written material) [Add to Longdo]
投書家[とうしょか, toushoka] (n) (literary) contributor; a correspondent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贡献者[gòng xiàn zhě, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] contributor; benefactor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contributor \Con*trib"u*tor\, n.
   One who, or that which, contributes; specifically, one who
   writes articles for a newspaper, magazine, or book.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contributor
   n 1: someone who contributes (or promises to contribute) a sum
      of money [syn: {subscriber}, {contributor}]
   2: a writer whose work is published in a newspaper or magazine
     or as part of a book

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top