ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หาม

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หาม-, *หาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาม[V] carry, See also: take, Syn. แบก, คอน, Thai definition: เอาของไว้กลางแล้วช่วยกันพาไป
หามิได้[NEG] no, See also: not, Syn. มิได้, มิใช่, ไม่ใช่, ไม่ใช่เช่นนั้น
หามรุ่งหามค่ำ[ADV] day and night, See also: round the clock, Syn. ตลอดวันตลอดคืน, Example: เขาได้เป็นพนักงานดีเด่น เพราะเสียสละทำงานหามรุ่งหามค่ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หามก. เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งห้อยกลางไม้หรือวางบนเปลเป็นต้น แล้วช่วยกันหิ้วหรือยกไป, ช่วยกันยกหัวและท้ายพาไป.
หามว. รุ่ง, สว่าง, ฮาม ก็ว่า.
หามรอกน. ชื่อต้นไม้ชนิด Miliusa velutina (Dunal) Hook. f. et Thomson ในวงศ์ Annonaceae ใบป้อม ขนนุ่ม ดอกสีเขียวอ่อน ผลเป็นพวง ทุกส่วนใช้ทำยา, หางรอก ก็เรียก.
หามรุ่งหามค่ำว. ตลอดวันตลอดคืน เช่น เที่ยวหามรุ่งหามค่ำ.
หามแล่นน. ชื่อปืนใหญ่ชนิดหนึ่งใช้คนหามไป.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I heard nothing. I've got my own troubles.ฉันไม่สน ฉันมีปัญหามากพอแล้ว The Great Dictator (1940)
Oh, well, he can't get in much trouble... between here and school.ในปัญหามากระหว่างที่นี่และที่ โรงเรียน Pinocchio (1940)
Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.การเเบล็คเมล์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันก่อปัญหามากมายให้กับหลายคนได้ Rebecca (1940)
We turn a blind eye to what surrounds us and a deaf ear to humanity's never-ending cry.แล้วเราก็ปิดตา ไม่รับรู้ถึงสิ่งรอบข้างต่อไป ปิดหู ไม่รับฟัง เสียงร่ำร้องหามนุษยธรรม อันไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดกาล Night and Fog (1956)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Let's see 'em, at the end of your hype - not waving about like a hampton searching for a hand.ลองมาดู 'em ในตอนท้ายของ hype ของคุณ ไม่ได้เกี่ยวกับการโบกเช่น แฮมพ์ตัน ค้นหามือ How I Won the War (1967)
- Stretcher bearer!เปลหาม! โชคดีลูกครึ่ง How I Won the War (1967)
If Luca sold out, we're in a lot of trouble.ถ้า Luca ขายออกเราอยู่ในปัญหามาก The Godfather (1972)
"They never had no kind of trouble.♪ ไร้ปัญหามากวนชีวี ♪ Blazing Saddles (1974)
Oh, there it is.เร็วเข้า รีบหามา กบน้อยอยู่ไหน เอามาเร็ว Blazing Saddles (1974)
To find him. He's a night feeder.-ไปหามัน มันออกหากินตอนกลางคืน Jaws (1975)
Code 44, standard pursuit. Please respond.รหัส 44, การแสวงหามาตรฐาน Mad Max (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาม[v.] (hām) EN: carry ; carry with both hands ; carry swinging from the middle of a pole   FR: porter à deux avec un bâton
หามรุ่งหามค่ำ[adv.] (hāmrung-hāmkham) EN: day and night ; round the clock   FR: jour et nuit
หาม[v. exp.] (hā mā) FR: se procurer

English-Thai: Longdo Dictionary
cater to so.(vi) จัดหามาเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เช่น There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
derive from[PHRV] ได้มาจาก, See also: หามาจาก, Syn. draw from
dimension[VT] หามิติ, See also: วัดระยะ, Syn. measure, size, survey
run to[PHRV] จัดให้มี, See also: หามาได้
shoulder[VI] ใช้ไหล่ดัน, See also: หาม, แบก, Syn. carry, hold, shove, push aside
shoulder[VI] ใช้ไหล่ดัน, See also: หาม, แบก, Syn. carry, hold, shove, push aside

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquest(อะเควสท') n. ทรัพย์สินที่หามาได้ (ไม่ใช่จากมรดก) (that which has been acquired)
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
doolie(ดู'ลี) n. แคร่หามคนเจ็บป่วย
dooly(ดู'ลี) n. แคร่หามคนเจ็บป่วย
earn(เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา, See also: earner n.
earning(เอิร์น'นิง) n. การหารายได้,การหามา., See also: earnings รายได้,ค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องประกอบ,การจัดให้มี,การจัดหามาให้,การติดตั้งเครื่องมือ
flat-file databaseฐานข้อมูลรายแฟ้มหมายถึง โปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้เก็บและเรียกหาข้อมูล ออกมาใช้ได้ทีละแฟ้ม เป็นสำคัญ ตรงข้ามกับฐานข้อมูลสัมพันธ์ (relational database) ซึ่งจะทำให้เรียกหามาใช้ได้ มากกว่าครั้งละหนึ่งแฟ้ม
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์,การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์,การออกหาเสบียงอาหาร,การตรวจค้น. vi. หาอาหาร,ตรวจค้น,ค้นหา,จู่โจม. vt. ค้นหา,หาอาหาร,จู่โจม,ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search
furnishing(เฟอร์'นิชชิง) n. สิ่งที่จัดหามาให้,เครื่องติดตั้ง,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
acquire(vt) ได้มา,ได้รับ,หามาได้,เข้ายึด
availability(n) การหาได้ง่าย,การหามาได้
bearer(n) คนหาม,ผู้รับ,ผู้ถือจดหมาย
bearing(n) การหาม,การทำให้เกิดผล,กิริยาท่าทาง
bier(n) เชิงตะกอน,แคร่หามศพ,รถบรรทุกศพ
equip(vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง
get(vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค)
litter(n) ของสัพเพเหระ,แคร่,เกี้ยว,เปลหาม
palanquin(n) แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,คานหาม
procurable(adj) พอจะหามาได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top