ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脚-, *脚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[脚, jiǎo, ㄐㄧㄠˇ] leg, foot; foundation, base
Radical: Decomposition: 却 (què ㄑㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh,  Rank: 790

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, / ] foot; leg; base; kick, #1,235 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] role, #1,235 [Add to Longdo]
[jiǎo bù, ㄐㄧㄠˇ ㄅㄨˋ, / ] footstep; step, #4,881 [Add to Longdo]
[shǒu jiǎo, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] hand and foot; movement of limbs; action; trick, #8,101 [Add to Longdo]
[shuāng jiǎo, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ, / ] two legs; both feet, #12,071 [Add to Longdo]
[gǎn jiǎo, ㄍㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] to work as a carter or porter; to transport goods for a living (esp. by donkey), #15,653 [Add to Longdo]
[jiǎo huái, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄞˊ, / ] ankle, #16,092 [Add to Longdo]
[jiǎo zhǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄓˇ, / ] toe, #17,063 [Add to Longdo]
[shān jiǎo, ㄕㄢ ㄐㄧㄠˇ, / ] foot of a mountain, #18,646 [Add to Longdo]
踏实地[jiǎo tà shí dì, ㄐㄧㄠˇ ㄊㄚˋ ㄕˊ ㄉㄧˋ, / ] to have one's feet firmly planted on the ground (成语 saw); realistic without flights of fancy; steady and serious character, #19,014 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かっけ, kakke] (n ) โรคเหน็บชา , See also: R. beriberi

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きゃく, kyaku] (ctr) counter for chairs or seats [Add to Longdo]
がある;足がある[あしがある, ashigaaru] (exp) to have legs; to be able to get around; to be a good runner [Add to Longdo]
[きゃくいん, kyakuin] (n) rhyme; end rhyme [Add to Longdo]
[きゃっか, kyakka] (n) at one's feet [Add to Longdo]
下照顧[きゃっかしょうこ, kyakkashouko] (exp) look carefully where your own footsteps fall; seek enlightenment by knowing yourself and not by watching others; know thyself [Add to Longdo]
[かっけ, kakke] (n) beriberi [Add to Longdo]
[きゃっこう, kyakkou] (n) footlight; limelight; (P) [Add to Longdo]
[あしぼそ;アシボソ, ashiboso ; ashiboso] (n) (uk) Japanese stilt grass (Microstegium vimineum) [Add to Longdo]
[きゃくしつ, kyakushitsu] (n) running style (of a horse, e.g. a front runner) [Add to Longdo]
書き領域[あしがきりょういき, ashigakiryouiki] (n) {comp} footing area [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A watchman sat with his legs crossed.1人の警備員がを組んで座っていた。
Bring a couple more chairs.いすをもう2、3持って来なさい。
Like it or not we're in this together. All we can do is work closely as though we were joined at the hip.いやでもおうでも、これからは君と二人三で仕事をするしかないのかね。 [M]
This play was adapted from the novel.この劇は小説から色したものです。
The novel was adapted for a film.この小説は映画用に色された。
This story may be adaptable for a television program.この物語はテレビ用に色できるかもしれない。
He must be a good walker to have walked such a long distance.こんなに長い距離を歩いたなんて彼は健家に違いない。
Come on, sit down and rest your weary legs.さあさあ座って疲れきったを休めなさい。
Jim pulled a muscle in his leg while skiing.ジムはスキーをしていてに肉離れを起こした。
The skirt clings tight to her legs.そのスカートは彼女のにぴったりまといついている。
The playwright cherishes the vivid memoirs of his childhood.その本家は自分が子供の頃の鮮やかな思い出を大事にしている。
The politician lost his position in the end.その政治家は結局失した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That stupid girl was Mr. Car's older sister?[CN] 要不然难道是戒指自己长了 飞到天上去了不成 Episode #1.8 (2004)
"That's my lucky rabbit's foot."[CN] 这是我幸运的兔子(吉祥物) City Lights (1931)
Minjoo has to be touched.[CN] 好紧张哦可不能慌了手 Episode #1.7 (2004)
Written and Directed by Sergey GERASIMOV[JA] 本•監督 セルゲイ•ゲラシモフ Tikhiy Don (1957)
" I'll bash him in the ribs " " And step on his pedal! "[CN] 我会把他踢到一边 使劲用 The Blue Angel (1930)
-Yeah, I was hurt a lot, I'm bleeding.[CN] 伤得好严重都破了 Episode #1.4 (2004)
What girl could not make a conquest who collapsed at a man's feet in moonlight?[CN] 什么样的女孩在月光下倒在一位男士下 才不会征服什么人呢? The Mummy (1932)
Watch your step, cookie, when you're celebratin'.[CN] 欢庆的时候下 留神一点,厨娘 Cavalcade (1933)
Written and Directed by Sergey GERASIMOV[JA] 本•監督 セルゲイ•ゲラーシモフ Tikhiy Don (1957)
Fetch![CN] 来 四 Alice Through the Looking Glass (2016)
I never forget a face. Nice legs, too.[JA] 覚えてるよ がきれいでな Farewell, My Lovely (1975)
Ever since you first crossed your legs, to be exact.[JA] あんたがを組んでから Farewell, My Lovely (1975)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
書き領域[あしがきりょういき, ashigakiryouiki] footing area [Add to Longdo]
[きゃくちゅう, kyakuchuu] footnote [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あし, ashi] -Bein [Add to Longdo]
[きゃくほん, kyakuhon] -Drama, Drehbuch, Textbuch [Add to Longdo]
[きゃくちゅう, kyakuchuu] Fussnote [Add to Longdo]
[きゃくしょく, kyakushoku] Bearbeitung_fuer_Buehne=Film [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top