Search result for

ผู้รายงานข่าว

(7 entries)
(0.1329 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้รายงานข่าว-, *ผู้รายงานข่าว*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ผู้รายงานข่าว มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ผู้รายงานข่าว*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รายงานข่าว    [N] reporter, See also: journalist, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ศันสนีย์ได้รับรางวัลผู้รายงานข่าวทางโทรทัศน์ดีเด่น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เล่าเหตุการณ์ประจำวันทางสื่อต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นักข่าวน. ผู้รายงานข่าว, ผู้เขียนข่าว, ผู้บอกข่าว, (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน), ผู้สื่อข่าว ก็เรียก.
ผู้สื่อข่าวน. ผู้รายงานข่าว, ผู้เขียนข่าว, ผู้บอกข่าว, (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน), ผู้ส่งข่าว หรือ นักข่าว ก็เรียก.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newsman    [N] นักข่าว, See also: ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว, Syn. newspaperman, reporter
weathergirl    [N] ผู้รายงานข่าวพยากรณ์อากาศหญิง (คำไม่เป็นทางการ)

Are you satisfied with the result?

Go to Top