ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reporter

R IH0 P AO1 R T ER0   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reporter-, *reporter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reporter[N] ผู้สื่อข่าว, See also: นักข่าว, Syn. journalist, pressman
reporter[N] ผู้รายงาน, Syn. communication, relater

English-Thai: Nontri Dictionary
reporter(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้รายงาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reporters and reportingผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are a reporter of religious events and this is the most important religious event of our time.คุณเป็นนักข่าวเกี่ยวกับ การพัฒนาทางศาสนา และนี่เป็นเรื่องการพัฒนา ทางศาสนาที่สำคัญของเรา Oh, God! (1977)
This reporter would like to hedge his bets on the outside chance that God did make this appearance and that he just might be tuned to ABC.และนักข่าวคนนี้อยากจะบอกว่า สำหรับข้างนอกนั้น ที่พระเจ้าปรากฏกายขึ้น ท่านอาจจะดูช่องเอบีซีก็ได้ Oh, God! (1977)
These reporters want a statement.นักข่าวพวกนี้ต้องการการแถลง Airplane! (1980)
But I'm sure you're enough of a reporter to see that.แต่ผมเชื่อความเป็นนักข่าวของคุณ Gandhi (1982)
And you want to be the best reporter you can be for him and yourself, right?และคุณต้องการที่จะเป็นนักข่าวที่ดีที่สุดที่คุณสามารถ ... ... สำหรับเขาและตัวคุณเองใช่มั้ย? Bloodsport (1988)
Call it a quirk, but I like to know when one of my best reporters has been mugged.เรียกว่ามุมแหลม แต่ผมชอบที่จะรู้ว่าเมื่อหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ดีที่สุดของฉันได้รับการปล้น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
She's one of the highest-paid field reporters in New York City.เธอเป็นหนึ่งในที่สูงที่สุดเงินนักข่าวภาคสนามในมหานครนิวยอร์ก Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
After the hearing I was interviewed by a reporter from Urbane magazine.หลังจากศาลพิจารณา... ...ฉันให้สัมภาษณ์กับนักข่าว จากนิตยสาร เออเบน Basic Instinct (1992)
Our reporter spoke to Commander Robert Dixon of the antiterrorist squad... about those arrests.นักข่าวของเราพูดกับผู้บัญชาการโรเบิร์ต Dixon ของการต่อ? เกี่ยวกับการจับกุมดังกล่าว In the Name of the Father (1993)
Russell met with reporters today at his Houston home.ได้ลาออกจากการทำงาน รัสเซลพบกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ บ้านของเขาในเมืองฮุสตัน Contact (1997)
No reporters whatsoever have been allowed near the site.ผู้สื่อข่าวใด ๆ ได้รับอนุญาต ซึ่งอยู่ใกล้กับเว็บไซต์ Contact (1997)
well, what if I told you... that I can guarantee you that Big Jim... and every other reporter in the area... would cover your game?Well, what if I toId you... that I can guarantee you that Big Jim... and every other reporter in the area... Never Been Kissed (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reporterA good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the "little bird told him so" type of source.
reporterA reporter is interviewing Dr. Patterson about Koko, a talking gorilla.
reporterBecause I was a newspaper reporter.
reporterBy and large, reporters don't hesitate to intrude on one's privacy.
reporterEvery reporter sent his stories with the least possible delay.
reporterHe addressed himself to the reporters.
reporterHe is a reporter for Time magazine.
reporter"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.
reporterHis wife screened him from reporters.
reporterI want to be a sport reporter.
reporterReporter: Can you give me an example?
reporterReporter: Did she hurt him?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รายงาน[N] reporter, See also: informer, Syn. คนรายงาน, Example: ผู้รายงานไม่เห็นบอกผมเลยว่างานแสดงอยู่ที่ไหนบ้าง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่บอกเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นทราบ
ผู้รายงานข่าว[N] reporter, See also: journalist, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ศันสนีย์ได้รับรางวัลผู้รายงานข่าวทางโทรทัศน์ดีเด่น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เล่าเหตุการณ์ประจำวันทางสื่อต่างๆ
ผู้สื่อข่าว[N] reporter, See also: journalist, pressman, correspondent, newsman, Syn. นักข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: ขณะนี้ ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่รายงานข่าว (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน)
นักข่าว[N] reporter, See also: correspondent, news man, pressman, Syn. ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นักข่าวอย่างใจเย็น, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวน[v.] (huan) EN: turn back ; return   FR: revenir à ; se reporter
กระจิบกระจอกข่าว[n. exp.] (krajip krajøk khāo) EN: throng of noisy reporters   
กระจอกข่าว[n. exp.] (krajøk khāo) EN: cub reporter ; inexperienced reporter   
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: postpone ; defer ; put off ; adjourn ; call off   FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
เลื่อนไป[v. exp.] (leūoen pai) FR: reporter ; remettre ; ajourner
เลื่อนเวลา[v. exp.] (leūoen wēlā) EN: postpone ; adjourn ; delay ; suspend ; put off ; defer   FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist   FR: reporter [m] ; reporteur [m] ; journaliste [m,f]
องค์กรนักข่าวไร้พรมแดน[org.] (Ongkøn Nakkhāo Rai Phromdaēn) EN: Reporters Without Borders (RWB)   FR: Reporters sans frontières (RSF)
ผู้ประกาศ[n.] (phūprakāt) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker   FR: annonceur [m] ; présentateur [m]
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman   FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPORTER    R IH0 P AO1 R T ER0
REPORTERS    R IH0 P AO1 R T ER0 Z
REPORTER'S    R IH0 P AO1 R T ER0 Z
REPORTERS'    R IH0 P AO1 R T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reporter    (n) rˈɪpˈɔːtər (r i1 p oo1 t @ r)
reporters    (n) rˈɪpˈɔːtəz (r i1 p oo1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
记者[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] reporter; journalist, #82 [Add to Longdo]
无国界记者[wú guó jiè jì zhě, ㄨˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] Reporters Without Borders (pressure group) [Add to Longdo]
记者无国界[jì zhě wú guó jiè, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄨˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] Reporters Without Borders (pressure group) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berichterstatter {m}; Referent {m} | Berichterstatter {pl}reporter | reporters [Add to Longdo]
Reporter {m}; Reporterin {f} | Reporter {pl}reporter | reporters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P) [Add to Longdo]
ブン屋;ぶん屋[ブンや(ブン屋);ぶんや(ぶん屋), bun ya ( bun ya ); bunya ( bun ya )] (n) (abbr) (See 新聞屋・2) newspaper reporter [Add to Longdo]
リポーター(P);レポーター[, ripo-ta-(P); repo-ta-] (n) reporter; (P) [Add to Longdo]
囲み取材[かこみしゅざい, kakomishuzai] (n) on-the-spot interview by surrounding reporters [Add to Longdo]
記者[きしゃ, kisha] (n,adj-no) (See ジャーナリスト) reporter; (P) [Add to Longdo]
記者団[きしゃだん, kishadan] (n) press group; press corps; group of reporters; press organization; press organisation [Add to Longdo]
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P) [Add to Longdo]
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) [Add to Longdo]
事件記者[じけんきしゃ, jikenkisha] (n) police reporter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reporter \Re*port"er\ (-[~e]r), n.
   One who reports. Specifically:
   (a) An officer or person who makes authorized statements of
     law proceedings and decisions, or of legislative debates.
   (b) One who reports speeches, the proceedings of public
     meetings, news, etc., for the newspapers.
     [1913 Webster]
 
        Of our tales judge and reportour.  --Chaucer.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reporter
   n 1: a person who investigates and reports or edits news stories
      [syn: {reporter}, {newsman}, {newsperson}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 reporter /ʀəpɔʀte/ 
  transport

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Reporter /reːpɔrtr/ 
  reporter

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top