ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

newsman

N UW1 Z M AE2 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newsman-, *newsman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newsman[N] นักข่าว, See also: ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว, Syn. newspaperman, reporter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
newsman(นิวซ'แมน,-เมิน) n. ผู้สื่อข่าว,ผู้ขายหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นระยะ ๆ pl. newsmen

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
NEWSMAN [ON TV]:ผู้สื่อข่าว ON TV: Grudge Match (2013)
And that reason is the greatest bloody newsman in the world.และเหตุผลที่เป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผู้สื่อข่าวเลือดในโลก Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
But our captain on this incredible voyage is the best newsman in America, Mr. Jack Lime!แต่กัปตันของเราใน การเดินทางที่เหลือเชื่อนี้ เป็นผู้สื่อข่าวที่ดีที่สุดในอเมริกา นายแจ็คมะนาว! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Because, Pam, Russell Edgington was maybe the oldest and strongest vampire on the planet, before he eviscerated a newsman live on TV.เพราะว่า รัสเซล เอดจิงตัน อาจจะ เป็นแวมไพร์ที่แข็งแกร่ง และแก่ที่สุดในโลกนี้ หลังจากที่เขาชำแหละ ผู้ประกาศข่าวทางทีวี I Smell a Rat (2010)
You know newsman Jim Stansel.คุณรู้จักกับ จิม สแตนเซล รึยัง The Ten (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newsmanThe newsman has a nose for news.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman   FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWSMAN    N UW1 Z M AE2 N
NEWSMAN    N UW1 Z M AH0 N

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Newsman \News"man\, n.; pl. {Newsmen}.
   1. One who brings news. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A man who distributes or sells newspapers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 newsman
   n 1: a person who investigates and reports or edits news stories
      [syn: {reporter}, {newsman}, {newsperson}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top