ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bellboy

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bellboy-, *bellboy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bellboy[N] พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, Syn. bellhop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bellboy(เบล'บอย) n. พนักงานรับใช้ในโรงแรม,คนหิ้วกระเป๋าและรับใช้ธุระอื่น ๆ ในโรงแรมหรือคลับ, Syn. bellhop

English-Thai: Nontri Dictionary
bellboy(n) พนักงานถือกระเป๋าในโรงแรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was asking the bellboy, if there's a candy machine, what's a continental breakfast...?ฉันไปถามบางอย่างกับเด็กรับใช้ อย่างอาหารเช้า... ? Never Let Me Go (2009)
Excuse me, is Barry the bellboy working tonight?ขอโทษนะค่้ะ แบรี่ เด็กยกกระเป๋ามาทำงานคืินนี้มั้ยค่ะ? Never Let Me Go (2009)
The bellboy?- เด็กยกกระเป๋า She's Not There (2011)
The Bellboy and original The Nutty Professor.The Bellboy และ The Nutty Professor ฉบับดั้งเดิม Battleship (2012)
Yeah, a guest breaks out into song, then the bellboy, then the waitress.ใช่ แขกจะเริ่ม ร้องเพลง ตามด้วยเด็กยกกระเป๋า และเด็กเสริฟ์ Behind the Red Curtain (2013)
A maid, a cook, a bellboy, whatever.แม่บ้าน พ่อครัว พนักงานยกกระเป๋า ใครก็ตาม The Red Tattoo (2013)
Bellboy was telling me about this restaurant that does a great manakish.เด็กยกกระเป๋าบอกผม ว่ามีภัตตาคาร ที่มีแมนาคิช.อร่อยๆด้วย Orange Blossom Ice Cream (2014)
The bellboy is on his way up.คนหิ้วกระเป๋ากำลังขึ้นมา The Man from U.N.C.L.E. (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bellboyCan you send the bellboy up?
bellboyI had my suitcase carried to my room by a bellboy.
bellboyThe bellboy will show you to your room.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bellboy    (n) bˈɛlbɔɪ (b e1 l b oi)
bellboys    (n) bˈɛlbɔɪz (b e1 l b oi z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベルボーイ[, berubo-i] (n) bellboy [Add to Longdo]
ボーイ[, bo-i] (n) (1) boy; (2) bellboy; porter; waiter; (P) [Add to Longdo]
給仕[きゅうじ, kyuuji] (n,vs) (1) waiting on a table; serving (at dinner); (n) (2) waiter; waitress; waitperson; server; cabin boy; bellboy; page; pageboy; (3) office boy; office girl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bellboy \bellboy\ n.
   someone employed as an errand boy and luggage carrier around
   hotels.
 
   Syn: bellman, bellhop.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bellboy
   n 1: someone employed as an errand boy and luggage carrier
      around hotels [syn: {bellboy}, {bellman}, {bellhop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top