Search result for

อึด

(45 entries)
(0.005 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อึด-, *อึด*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อึด    [V] endure, See also: bear, tolerate, Syn. ทรหด, อดทน, Example: ทหารในกองทัพค่อนข้างอึดอยู่พอสมควร
อึดใจ    [N] one moment, See also: instant, the time for which one's breath can be held, Example: ข้าพเจ้าไม่เคยแม้แต่จะนึกสักอึดใจว่าจะยึดอาชีพเป็นตำรวจ, Count unit: อึดใจ, Thai definition: เวลาชั่วกลั้นลมหายใจไว้คราวหนึ่ง
อึดใจ    [ADV] in a moment, See also: in an instant, Thai definition: ชั่วเวลาประเดี๋ยว
อึดใจ    [ADV] in a moment, See also: in an instant, Thai definition: ชั่วเวลาประเดี๋ยว
อึดใจ    [N] one moment, See also: instant, the time for which one's breath can be held, Example: ข้าพเจ้าไม่เคยแม้แต่จะนึกสักอึดใจว่าจะยึดอาชีพเป็นตำรวจ, Count unit: อึดใจ, Thai definition: เวลาชั่วกลั้นลมหายใจไว้คราวหนึ่ง
อึดอัด    [V] feel cramped, Ant. ปลอดโปร่ง, Example: ห้องนี้กว้างพอสมควรทำให้นอนได้ถึงสี่คนโดยไม่รู้สึกอึดอัด
อึดอัด    [V] frustrate, See also: feel uncomfortable, be not satisfied, Syn. ลำบากใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ, คับอกคับใจ, Example: ผมรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่พบเขา
อึดใจหนึ่ง    [ADV] for a moment, See also: in a moment, in an instant, Syn. ชั่วครู่, Example: เขายืนเงอะงะอยู่ชั่วอึดใจหนึ่ง, Thai definition: เวลาชั่วกลั้นลมหายใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อึดก. ทน, อดกลั้น, อั้นไว้.
อึดตะปือว. มากมาย, ล้นหลาม.
อึดอัดว. คับอกคับใจ, ไม่คล่อง, ไม่ปลอดโปร่ง.
อึดใจน. เวลาชั่วกลั้นลมหายใจไว้คราวหนึ่ง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
อึด[X] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough   FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: cramped   FR: gêné ; mal à l'aise
อึดอัดใจ[v.] (eut-atjai) EN: frustrate   
อึดใจ[adv.] (eutjai) EN: in a moment   
อึดใจหนึ่ง[adv.] (eutjai neung) EN: for a moment   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cook    [VI] อึดอัดเพราะอากาศร้อน, See also: รู้สึกร้อนระอุ
for a moment    [ADV] ชั่วขณะหนึ่ง, See also: อึดใจหนึ่ง, ชั่วขณะเดียว, ชั่วแล่น
incommodious    [ADJ] อึดอัด (คำทางการ), Syn. cramped, discommodioous, Ant. commodious
jiffy    [N] ชั่วเวลาประเดี๋ยว, See also: อึดใจเดียว, ชั่วครู่เดียว, Syn. a moment, instant
uncomfortable    [ADJ] อึดอัด, See also: คับอกคับใจ, รำคาญ, ไม่สบายใจ, อึดอัดใจ, ไม่สะดวกสบาย, Syn. awkward, discomfited, strained, Ant. comfortable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
breathe(บรีธ) vi.,vt. หายใจเข้าออก,หายใจ,มีชีวิต,อึดใจ,ระบายลม,เป่า,ปล่อยกลิ่นออกมา,พักหายใจ,กระซิบ -Id. (breath one's last ตาย), Syn. exhale,inhale -Conf.breath,breadth
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
choking(โช'คิง) adj. ซึ่งทำให้อึดอัด,ซึ่งทำให้หอบ,ตื้นตัน.
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
embarrass(เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ., See also: embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา
muggy(มัก'กี) adj. เปียก,ชื้นและอึดอัด,เปียกชื้นและคับแคบ., See also: muggily adv. mugginess n., Syn. humid,damp
phlegm(เฟลม) n. เสมหธาตุ,เสมหะ,เสลด,ความเฉื่อยชา,ความชาเย็น,ความอึดอาด, Syn. apathy

English-Thai: Nontri Dictionary
discomfiture(n) ความกระอักกระอ่วนใจ,ความอึดอัดใจ,อาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
embarrass(vt) ทำให้ลำบากใจ,ทำให้อึดอัดใจ,ทำให้กระดาก
embarrassment(n) ความยุ่งใจ,ความกระดาก,ความลำบากใจ,ความอึดอัดใจ
instant(adj) ด่วน,ปัจจุบัน,ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจเดียว,ชั่วพริบตา
instantly(adv) ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจ,บัดดล,ทันใดนั้น
momentary(adj) ชั่วขณะ,ชั่วแล่น,ชั่วครู่,ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วอึดใจ
oppressive(adj) กดขี่,เป็นภาระ,หนักใจ,อึดอัดใจ,ลำบากใจ
tight(adj) แน่น,คับ,อึดอัด,ตึง,คับขัน,กวดขัน,ขี้เหนียว
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่สบาย,อึดอัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
粘る[ねばる, nebaru] Thai: อึด English: to persevere

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง

Are you satisfied with the result?

Go to Top