Search result for

giver

(37 entries)
(0.065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -giver-, *giver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
giver[N] ผู้ให้, Syn. contributor, benefactor, grantor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indian giverผู้ให้ที่เอาของที่ให้กลับ, See also: indian giving n.

English-Thai: Nontri Dictionary
giver(n) ผู้ให้,ผู้มอบ
lawgiver(n) ผู้ออกกฎ,ผู้บัญญัติกฎ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're just a giver.โห เธอนี่ช่างเป็นผู้ให้ซะจริง ๆ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
I know it's so indian giver, and we're not even supposed to say that anymore, butและเราไม่ควรจะพูดอย่างนั้นอีกแล้ว แต่ 162 Candles (2009)
Oh, you're such a giver.ช่วยโลกจังนะ Original Skin (2011)
- No. - You're a true giver.- คุณนี่น้ำใจงามจริงๆ Pilot (2011)
He's the worst gift giver ever.เค้าเป็นคนให้ของขวัญที่แย่ที่สุด The 23rd (2011)
Uhh I don't think this guy's a giver-upper.เอ่อ ผมไม่คิดว่าชายคนนี้ จะเป็นพวกยอมแพ้ง่ายๆนะ Quill (2012)
The, uh... kindly dream giver who sprinkles sand in the eyes of children.นั่น... ผู้ให้ในฝันผู้ใจดีที่คอยโรยทรายเข้าไปในตาของเด็กๆ For the Triumph of Evil (2013)
Do you really expect me to just sit here while you swan off with another man? On a honeymoon? His other care giver's coming too.มันไม่ใช่ทริปในฝัน แต่เป็นฮันนีมูนทริป Me Before You (2016)
She's an Indian giver!ขอแต่งงานแบบสาวอินเดียล่ะ! Everybody Has a Little Secret (2004)
What are you, an Indian giver?นายเป็นอะไรไป ให้แล้วจะมาเอาคืนได้ไง ? Love So Divine (2004)
I'm a giver.แน่ล่ะ ฉันอยากวาดกับคุณซะแล้ว Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Fucking indian givers.พวกให้แล้วทวงคืน Resistance Is Futile (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
giverIn our country we seldom open gifts in the presence of the giver.
giverShe is a cheerful giver.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ให้[N] giver, See also: donor, supplier, sponsor, contributor, Syn. ผู้บริจาค, ผู้อุทิศ, ผู้เสียสละ, Ant. ผู้รับ, Example: พ่อแม่คือผู้ให้เสมอ ถึงแม้ลูกจะเติบโต ปีกกล้าขาแข็งแล้วก็ตาม, Count unit: คน, Thai definition: ยกหรือมอบสิ่งที่เป็นของตนแก่ผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลี่ยงวุ้น[v. exp.] (līeng wun) FR: tergiverser
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: carer ; caregiver (Am.)   
ผู้ให้[n.] (phūhai) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor   FR: donateur [m]
ทานบดี[n.] (thānnabodī) EN: almsgiver ; lord of alms ; donator   

CMU English Pronouncing Dictionary
GIVER    G IH1 V ER0
GIVERS    G IH1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
giver    (n) (g i1 v @ r)
givers    (n) (g i1 v @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spender {m} | Spender {pl}giver | givers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺香[いこう, ikou] (n) lingering odor of giver (clothes, etc.) (odour) [Add to Longdo]
介護者[かいごしゃ, kaigosha] (n) caregiver; carer [Add to Longdo]
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam [Add to Longdo]
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P) [Add to Longdo]
檀越[だんおつ, dan'otsu] (n) alms-giver; person who donates to a monk or a temple; dana-pati [Add to Longdo]
与え主[あたえぬし, ataenushi] (n) giver [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赠与者[zèng yú zhě, ㄗㄥˋ ㄩˊ ㄓㄜˇ, / ] giver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giver \Giv"er\, n.
   One who gives; a donor; a bestower; a grantor; one who
   imparts or distributes.
   [1913 Webster]
 
      It is the giver, and not the gift, that engrosses the
      heart of the Christian.         --Kollock.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 giver
   n 1: someone who devotes himself completely; "there are no
      greater givers than those who give themselves"
   2: person who makes a gift of property [syn: {donor}, {giver},
     {presenter}, {bestower}, {conferrer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top