ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pressman

P R EH1 S M AH0 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pressman-, *pressman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pressman[N] ช่างแท่นพิมพ์, Syn. compositor
pressman[N] นักข่าว, See also: ผู้สื่อข่าว, Syn. journalist, newspaperman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pressman(เพรส'เมิน) n. นักหนังสือพิมพ์,ช่างพิมพ์,ผู้ทำธุรกิจการพิมพ์,ช่วงแท่นพิมพ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างแท่น[N] printer, See also: pressman, machine man, Example: เขาเป็นช่างแท่นที่ชำนาญ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้คุมแท่นพิมพ์หนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist   FR: reporter [m] ; reporteur [m] ; journaliste [m,f]
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman   FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESSMAN    P R EH1 S M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pressman    (n) prˈɛsmæn (p r e1 s m a n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
印刷工[いんさつこう, insatsukou] (n) pressman; printer [Add to Longdo]
便利屋[べんりや, benriya] (n) handyman; expressman; utility man [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pressman \Press"man\, n.; pl. {Pressmen}.
   1. One who manages, or attends to, a press, esp. a printing
    press.
    [1913 Webster]
 
   2. One who presses clothes; as, a tailor's pressman.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pressman \Press"man\, n. [See 2d {Press}.]
   One of a press gang, who aids in forcing men into the naval
   service; also, one forced into the service.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pressman
   n 1: someone whose occupation is printing [syn: {printer},
      {pressman}]
   2: a journalist employed to provide news stories for newspapers
     or broadcast media [syn: {correspondent}, {newspaperman},
     {newspaperwoman}, {newswriter}, {pressman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top