ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

follower

F AA1 L OW0 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -follower-, *follower*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
follower(n) ผู้ติดตาม, See also: พรรคพวก, บริวาร, สาวก, ลูกศิษย์, ลูกน้อง, ผู้สนับสนุน, ผู้รับใช้, Syn. disciple, adherent, supporter, Ant. objector

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม, ผู้ตาม, บริวาร, สาวก, ลูกศิษย์, ผู้สนับสนุน, ผู้รับใช้, ผู้เลียนแบบ

English-Thai: Nontri Dictionary
follower(n) สาวก, ลูกศิษย์, ผู้รับใช้, บริวาร, ผู้ติดตาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Followers, Passiveสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
followership(n) การเป็นผู้ตาม ความเป็นผู้ตาม ภาวะการเป็นผู้ตาม ความสามารถในการเป็นผู้ตาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Previous followers come here, and from far away, tooก่อนหน้านี้พวกเค้าเคยมา/N แต่ที่นี่มันไกลมาก Uninvited (2003)
I've been studying how female Russian followers influenced Korean theology.ผมศึกษาเกี่ยวกับ การนับถือศาสนาของสาวๆ รัสเชีย ที่มีผลกระทบต่อศาสนาศาสตร์ของเกาหลีน่ะครับ Love So Divine (2004)
He and his followers are traveling down the coast in a clipper ship called the elizabeth dane."เขาและบรรดาผู้ติดตาม เดินทางรอนแรมจนมาถึงฝั่ง... ...ด้วยเรือใบที่มีชื่อว่าอลิซาเบธ แดน" The Fog (2005)
My wife is a follower of the Nazi's President, Hitler.ภรรยาของชั้นติดตามฮิตเลอร์ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Dastardly follower in charge of badness?ผู้ติดตามเลวๆ ดูแลเรื่องความเลว Happily N'Ever After (2006)
Many of our followers are married. Many of them have families.สาวกของเราหลายคน แต่งงานบ้างก็มีครอบครัว The Da Vinci Code (2006)
Christ's followers had grown exponentially...... ชาวคริสต์ได้เติบใหญ่จนมิอาจควบคุม... .. The Da Vinci Code (2006)
Jesus was viewed by many of his followers as a mighty prophet..ใน สายตาเหล่าสาวกต่างมององค์เยซูเป็นพระศาสดามหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ The Da Vinci Code (2006)
One of your followers called you about the crime-scene photos.สาวกคนนึงโทรมาบอกท่านเกี่ยวกับรูปที่เกิดเหตุ The Da Vinci Code (2006)
- Oh. Oh, really? Well, would you say... that you're a follower of Bouché?จริงเหรอ ถ้างั้นคุณรักเด็กเหมือนนางงาม Big Momma's House 2 (2006)
But gathering followers isn't the only thing he's interested.แต่การรวมรวบกองทัพไม่ได้เป็นอย่างเดียวที่มันสนใจ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
I will start a series of earthquakes... that will collapse all of Gnarnia... and grow a new continent... where only I and my followers will live.ชั้นจะสาปให้มีแผ่นดินไว้ และกนาเนียก็จะพินาศ จะได้มีเมืองใหม่ Epic Movie (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
followerAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.
followerOn the religious side, the decision caused serious dissension among followers.
followerShe is a follower of Freud.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตาม(n) follower, See also: supporter, Syn. ผู้ปฏิบัติตาม, คนตาม, Ant. ผู้นำ, Example: เราควรต้องมุ่งหากลยุทธ์ที่จะทำให้เราเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ปฏิบัติตามผู้อื่นหรือตามคำสั่งผู้อื่น
สาวก(n) disciple, See also: follower, adherent, devotee, Syn. ศิษย์, ผู้เจริญรอยตาม, ลูกศิษย์, ศิษยานุศิษย์, สานุศิษย์, Example: พระอานนท์เป็นสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า, Count Unit: องค์, Thai Definition: ศิษย์ของศาสดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ช้างเท้าหลัง(n) follower, See also: wife, Syn. ภรรยา, ผู้ตาม, Ant. ช้างเท้าหน้า, Example: ผู้หญิงสมัยนี้เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ปฏิเสธบทบาทช้างเท้าหลัง, Notes: (สำนวน)
สมัครพรรคพวก(n) followers, See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends, Syn. พรรคพวก, Example: หากใครเป็นคนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารและสมัครพรรคพวกมาก ก็มักมีผู้คนเข้าไปขอความช่วยเหลือ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เต็มใจเข้าพวกด้วย
ลูกศิษย์(n) disciple, See also: follower, adherent, apostle, pupil, student, Syn. ศิษย์, Ant. ครู, อาจารย์, Example: ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ลูกศิษย์เคารพยกย่องมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอาจารย์
ผู้ติดสอยห้อยตาม(n) entourage, See also: followers, retinue, attendants, company, Syn. ผู้ติดตาม, Example: กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน
พรรคพวก(n) partisan, See also: followers, friends, Syn. พวก, พวกพ้อง, Example: เขาได้รับเลือกเป็นผู้แทนเพราะเขามีพรรคพวกมากในเขตที่เขาลงสมัคร, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกเดียวกัน, กลุ่มเดียวกัน
ลิ่วล้อ(n) follower, See also: henchman, lackey, Syn. ลูกล้อ, ลูกสมุน, สมุน, บริวาร, พรรคพวก, Example: ในการอภิปรายครั้งนี้ทั้งคุณลูก คุณพ่อปิดปากสนิท ปล่อยให้ลิ่วล้อคนสนิทขยับแทนอยู่นานสองนาน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เป็นคนสนิทคอยติดตาม
ลูกศิษย์ลูกหา(n) disciples, See also: followers, Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์, Example: เขาเป็นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วทุกวงการ, Thai Definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนหรือผู้เยาว์วัยซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์, Notes: (สันสกฤต)
ธรรมันเตวาสิก(n) disciple, See also: follower, adherent, pupil, believer, who studies the disciplinary regulations of the Buddh, Syn. อันเตวาสิก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เรียนธรรมวินัย, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริวาร[børiwān] (n) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue  FR: suite [ f ] ; disciples [ mpl ]
แฟน[faēn] (n) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee  FR: fan [ m, f ] ; amoureux [ m ] ; passionné [ m ]
คนตาม[khontām] (n) EN: follower  FR: suiveur [ m ] ; suiveuse [ f ]
ลิ่วล้อ[liulø] (n) EN: follower
ลูกศิษย์[lūksit] (n) EN: temple boy ; monk's follower
ลูกศิษย์[lūksit] (n) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle  FR: disciple [ m ] ; adepte [ m ]
ลูกศิษย์ลูกหา[lūksit lūk hā] (n, exp) EN: disciples ; followers
พรรคพวก[phakphūak] (n) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang  FR: partisans [ mpl ] ; entourage [ m ] ; amis [ mpl ]
พวก[phūak] (n) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie  FR: groupe [ m ] ; association [ f ] ; clique [ f ] ; compagnie [ f ] ; faction [ f ] ; fidèles [ mpl ]
ผู้ตาม[phūtām] (n) EN: follower ; supporter   FR: entourage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FOLLOWER F AA1 L OW0 ER0
FOLLOWERS F AA1 L OW0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
follower (n) fˈɒlouər (f o1 l ou @ r)
followers (n) fˈɒlouəz (f o1 l ou @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
追随者[zhuī suí zhě, ㄓㄨㄟ ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜˇ, / ] follower; adherent; following, #31,712 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhängerin { f }; Anhänger { m } | Anhängerinnen { pl }; Anhänger { pl }follower | followers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みいちゃんはあちゃん[miichanhaachan] (exp) (See ミーハー) the follower of each new fad [Add to Longdo]
カーブフォロア[ka-buforoa] (n) { comp } curve follower [Add to Longdo]
トミズム[tomizumu] (n) (obsc) Thomism (theology of Thomas Aquinas or his followers) [Add to Longdo]
フォロワー[forowa-] (n) follower [Add to Longdo]
フロア(P);フロアー[furoa (P); furoa-] (n) (1) floor; (2) follower; (P) [Add to Longdo]
ミーハー(P);みいはあ[mi-ha-(P); miihaa] (adj-na, n) (1) (abbr) (See みいちゃんはあちゃん) follower of each new fad; (2) (sl) poser; (P) [Add to Longdo]
亜流[ありゅう, aryuu] (n) bad second; epigone; adherent; follower; imitator [Add to Longdo]
一家眷属[いっかけんぞく, ikkakenzoku] (n) one's family, relations, and followers [Add to Longdo]
一族郎党[いちぞくろうとう, ichizokuroutou] (n) one's family and followers; one's whole clan [Add to Longdo]
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Follower \Fol"low*er\, n. [OE. folwere, AS. folgere.]
   1. One who follows; a pursuer; an attendant; a disciple; a
    dependent associate; a retainer.
    [1913 Webster]
 
   2. A sweetheart; a beau. [Colloq.] --A. Trollope.
    [1913 Webster]
 
   3. (Steam Engine)
    (a) The removable flange, or cover, of a piston. See
      Illust. of {Piston}.
    (b) A gland. See Illust. of {Stuffing box}.
      [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) The part of a machine that receives motion from
    another part. See {Driver}.
    [1913 Webster]
 
   5. Among law stationers, a sheet of parchment or paper which
    is added to the first sheet of an indenture or other deed.
 
   Syn: Imitator; copier; disciple; adherent; partisan;
     dependent; attendant.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gland \Gland\, n. [F. glande, L. glans, glandis, acorn; akin to
   Gr. ? for ?, and ? to cast, throw, the acorn being the
   dropped fruit. Cf. {Parable}, n.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.)
    (a) An organ for secreting something to be used in, or
      eliminated from, the body; as, the sebaceous glands of
      the skin; the salivary glands of the mouth.
    (b) An organ or part which resembles a secreting, or true,
      gland, as the ductless, lymphatic, pineal, and
      pituitary glands, the functions of which are very
      imperfectly known.
      [1913 Webster]
 
   Note: The true secreting glands are, in principle, narrow
      pouches of the mucous membranes, or of the integument,
      lined with a continuation of the epithelium, or of the
      epidermis, the cells of which produce the secretion
      from the blood. In the larger glands, the pouches are
      tubular, greatly elongated, and coiled, as in the sweat
      glands, or subdivided and branched, making compound and
      racemose glands, such as the pancreas.
      [1913 Webster]
 
   2. (Bot.)
    (a) A special organ of plants, usually minute and
      globular, which often secretes some kind of resinous,
      gummy, or aromatic product.
    (b) Any very small prominence.
      [1913 Webster]
 
   3. (Steam Mach.) The movable part of a stuffing box by which
    the packing is compressed; -- sometimes called a
    {follower}. See Illust. of {Stuffing box}, under
    {Stuffing}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) The crosspiece of a bayonet clutch.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 follower
   n 1: a person who accepts the leadership of another [ant:
      {leader}]
   2: someone who travels behind or pursues another

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top