Search result for

ผู้สื่อข่าว

(32 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้สื่อข่าว-, *ผู้สื่อข่าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สื่อข่าว[N] reporter, See also: journalist, pressman, correspondent, newsman, Syn. นักข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: ขณะนี้ ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่รายงานข่าว (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้สื่อข่าวน. ผู้รายงานข่าว, ผู้เขียนข่าว, ผู้บอกข่าว, (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน), ผู้ส่งข่าว หรือ นักข่าว ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reporters and reportingผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว [TU Subject Heading]
Messenger, Firstผู้สื่อข่าวที่หนึ่ง, ตัวนำข่าวที่หนึ่ง, ตัวนำข่าวตัวที่หนึ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Security services are on high alert here in Salamanca, and we now go live to our news team on the ground, and our reporter Angie Jones.การรักษาความปลอดภัยในซาลามังก้า เข้มงวดมากครับ จะตัดไปยังทีมข่าวถ่ายทอดสด และผู้สื่อข่าวของเรา แอนจี้ โจนส์ Vantage Point (2008)
On that our John McKendrick has more.รายละเอียดต่างๆ ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรา จอห์น แมคเคนดริก Vantage Point (2008)
We're getting sketchy reports that bodies are still being discovered, but a spokesman for the military has assured us that the flu-like virus has been fully contained.เราขอสรุปอย่างสั้นๆว่า ยังคงตรวจพบศพอยู่ทั่วไป แต่ผู้สื่อข่าวของทหารได้ยืนยันว่า Day of the Dead (2008)
- Look, I know you're a reporter and all... but could you do a few more things like this?-ฟังนะ ฉันรู้ว่านายถนัดเป็นผู้สื่อข่าว แต่นายช่วยทำแบบนี้ อีกนิดหน่อยได้รึเปล่า? Marley & Me (2008)
- As a reporter.\ -เป็นผู้สื่อข่าว Marley & Me (2008)
I don't get it, John. I thought you came here to be a reporter.ผมไม่เข้าใจ จอห์น ผมคิดว่าคุณมานี่เพราะอยากเป็นผู้สื่อข่าว Marley & Me (2008)
You leaked the story of Burnett's murder and my involvement to the press.คุณเป็นคนปล่อยข่าวเรื่อง เบอร์เน็ทถูกฆ่า และเรื่องที่ผมเกี่ยวข้องกับผู้สื่อข่าว Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
The reporter may want to interview you.ผู้สื่อข่าวอาจต้องการสัมภาษณ์คุณ - ทำไม London. Of Course (2009)
The reporter would love to interview you about me and phil.ผู้สื่อข่าวอยากสัมภาษณ์คุณเกี่ยวกับฉันและฟิล London. Of Course (2009)
And now we'll checking with our eye in the sky...และตอนนี้ผู้สื่อข่าวภาคพื้นอากาศ จะรายงาน... . The Final Destination (2009)
A certain blonde photojournalist.ผู้สื่อข่าวด้านรูปผมบลอนด์นี่ The Grandfather (2009)
Than just a press pass.แค่บัตรผ่านผู้สื่อข่าวแน่ Bulletproof (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman   FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newsman[N] นักข่าว, See also: ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว, Syn. newspaperman, reporter
pressman[N] นักข่าว, See also: ผู้สื่อข่าว, Syn. journalist, newspaperman
reporter[N] ผู้สื่อข่าว, See also: นักข่าว, Syn. journalist, pressman
stringer[N] ผู้สื่อข่าวชั่วคราว, See also: ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ซึ่งทำงานแบบชั่วคราว, Syn. journalist, news reporter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
newsman(นิวซ'แมน,-เมิน) n. ผู้สื่อข่าว,ผู้ขายหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นระยะ ๆ pl. newsmen
rat(แรท) n. หนู,คนทรยศ,คนเนรคุณ,ผู้สื่อข่าว,ม้วนผมปลอม,หญิงชั่ว, smell a rat สงสัยการทรยศ สังสัย. -interj. rats คำอุทานแสดงความผิดหวัง ความรังเกียจหรืออื่น ๆ vi. เป็นนักข่าว,จับหนู vt. ทำผมทรงกระเซิง
report(รีพอร์ท') n. รายงาน,คำแถลง,คำประกาศ,ข่าวลือ,เรื่องซุบซิบ,บันทึก,บันทึกการบรรยาย,ชื่อเสียง,เสียงดังระเบิด vt.,vi. รายงาน,เขียนรายงาน,ทำรายงาน,ทำบันทึก,เขียนข่าว,ฟ้องร้อง,จดคำบรรยาย,บอก,เล่า, See also: reporter ผู้สื่อข่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
correspondent(n) ผู้โต้ตอบจดหมาย,ลูกค้า,ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,สิ่งที่คู่กัน
courier(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้ส่งข่าว,คนเดินหนังสือ
herald(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้แจ้งข่าว,นายพิธี,ผู้ถือสาร
heraldic(adj) เกี่ยวกับผู้สื่อข่าว,เป็นพิธีการ,เกี่ยวกับการประกาศ
newspaperman(n) ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,นักหนังสือพิมพ์
reporter(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้รายงาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
foreign correspondent (n phrase ) ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
記者[きしゃ, kisha] (n) ผู้สื่อข่าว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top