Search result for

เข้าข้าง

(46 entries)
(0.0464 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้าข้าง-, *เข้าข้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าข้าง[V] take side with, See also: sympathize with, Syn. สนับสนุน, เป็นพวก, Example: กรรมการต้องเข้าข้างพวกชาติเดียวกันอยู่แล้ว, Thai definition: เข้าเป็นพวกเดียวกัน, สนับสนุนหรือเห็นดีเห็นงามด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้าข้างก. เข้าเป็นฝ่าย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
In-Bendingเข้าข้างใน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe a third of the crew are with the church.ลูกเรือหนึ่งในสามก็เข้าข้างโบสถ์ ทำไมล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
You're covering for him?อะไร เข้าข้างเขางั้นหรอ Scandal Makers (2008)
Crowds are with her.ประชาชนเข้าข้างนาง The Other Boleyn Girl (2008)
Darren, if your uncle Jack helped you off an elephant, would you help your uncle Jack off an elephant?ดาร์เรน ถ้าลุงแจ๊ค ช่วยนายลงจากหลังช้าง นายจะให้ลุงแจ๊ค\ เข้าข้างหลังช้างหรือเปล่า The Love Guru (2008)
Listen, Darren, I know we are rivools, but fate chose these sides, not us.ฟังนะ ดาร์เรน ฉันรู้เราเป็นคู่ปรับกัน แต่ชะตาเข้าข้างพวกนาย ไม่เรา The Love Guru (2008)
I'd invite you in, but we're just short Sister James.ฉันควรเชิญคุณเข้าข้างใน แต่เรายังขาดซิสเตอร์ เจมส์ Doubt (2008)
Well, come in, please.เอ่อ กรุณาเข้าข้างในก่อน Doubt (2008)
I think I'm gonna go in now.ผมคิดว่าจะเข้าข้างใน Nights in Rodanthe (2008)
- Won't you come inside, Mr. Torrelson?- ไม่เข้าข้างในก่อนค่ะ,คุณทอร์เรลสัน? Nights in Rodanthe (2008)
- Come. - Alright. Let's go in.มาเร็ว เอ้อ เข้าข้างในกันเถอะ Loyal and True (2008)
Now pull over and end this.ขับรถเข้าข้างทางแล้วมาจบเรื่องนี้กัน Shut Down (2008)
Soon the populace will turn to us-- the leaders of the military, finance and energy-- to right the ship.อีกไม่นาน ประชาชนจะเข้าข้างเรา ผู้นำกองทัพ การเงิน และพลังงาน Greatness Achieved (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าข้าง[v.] (khaokhāng) EN: take side with ; sympathize with   FR: prendre parti

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go in for[PHRV] เข้าข้างในเพื่อ, See also: เข้าไปเพื่อ
take sides[IDM] เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
inward[ADJ] เข้าข้างใน, Ant. outward
inwards[ADV] โดยเข้าด้านใน, See also: เข้าข้างใน, Ant. outwards
side[VI] สนับสนุน, See also: เข้าข้าง
side[VT] สนับสนุน, See also: เข้าข้าง
sympathetic[ADJ] มีใจเหมือนกัน, See also: เข้าข้างกัน, เห็นพ้องกัน, Syn. agreeable, compassionable, like-minded
side with[PHRV] เข้าข้าง, See also: สนับสนุน, Syn. take with
stand with[PHRV] เข้าข้าง, See also: อยู่ฝ่าย, เป็นพวกของ
weight[VT] ลำเอียง, See also: เข้าข้าง, มีอคติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
concave(คอนเคฟว') {concaved,concaving,concaves} adj. เว้า,เว้าเข้าข้างใน,โหว่. n. (คอน'เคฟว) ด้านเว้า. vt. ทำให้เว้า., See also: concaveness n. ดูconcave
concavity(คอนเคฟ'วิที) n. ภาวะหรือลักษณะที่เว้าเข้าข้างใน,ผิวหน้าเว้า,สิ่งที่มีผิวหน้าเว้า,โพรง,ช่อง
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
fence(เฟนซฺ) {fenced,fencing,fences} n. รั้ว,เครื่องกั้น,คอกล้อม,พะเนียด,ศิลปะหรือกีฬาฟันดาบ,ความชำนาญในการโต้แย้ง,บุคคลผู้รับและจำหน่ายของโจร,สถานที่รับและจำหน่ายของโจร. -Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างฝ่ายใด) . vi. เล่นหรือฝึกฝนการฟันดาบ,ล้อมรั้ว,
induplicate(อินดิว'พลิเคท) adj. พับเข้า,ม้วนเข้า,เข้าข้างใน., See also: induplicative adj. induplication n., Syn. folded inward
ingrowing(อิน'โกรอิง) adj. ซึ่งงอกเข้าไปในเนื้อ,ซึ่งงอกเข้าข้างใน,ซึ่งเกิดเข้าข้างใน
ingrown(อิน'โกรน) adj. ซึ่งงอกเข้าไปในเนื้อ,ซึ่งเกิดเข้าข้างใน
ingrowth(อิน'โกรธ) n. การงอกเข้าข้างใน,สิ่งที่เกิดจากการงอกเข้าข้างใน

English-Thai: Nontri Dictionary
favor(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(vt) ชอบ,ให้,โปรดปราน,พอใจ,นิยม,เข้าข้าง,สนับสนุน
introvert(vt) หันเข้าข้างใน,หุ้มตัวอยู่,ฝังตัวอยู่
inwards(adv) เข้าข้างใน,เข้ามา,กลับบ้าน
neutral(adj) เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างใด
neutrality(n) ความเป็นกลาง,ความไม่เข้าข้าง
nonpartisan(adj) ไม่เข้าข้าง,ไม่ลำเอียง
ONE-one-sided(adj) มีด้านเดียว,เข้าข้าง,ไม่ยุติธรรม,ลำเอียง
partisan(adj) ซึ่งแบ่งพวกพ้อง,ซึ่งถือพรรคถือพวก,ซึ่งเข้าข้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top