Search result for

ขนส่ง

(56 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขนส่ง-, *ขนส่ง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจขนส่ง (n phrase ) English for Transport Business

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนส่ง[N] transportation, Syn. การขนย้าย, การเคลื่อนย้าย, Example: ธุรกิจด้านการขนส่งจะได้รับความกระทบกระเทือนจากการที่น้ำมันมีราคาสูงขึ้น, Thai definition: ธุรกิจเกี่ยวด้วยการขนและส่ง
ขนส่ง[V] transport, See also: carry, remove, take away, haul, Syn. บรรทุก, ขนย้าย, เคลื่อนย้าย, ขนถ่าย, Example: เรือเดินสมุทรขนส่งผู้โดยสารข้ามทวีป
ขนส่งมวลชน[N] mass transportation, See also: public transportation, Example: กรุงเทพฯ ประสบปัญหาการจราจรติดขัด เพราะยังไม่มีระบบขนส่งมวลชน ที่รองรับคนโดยสารจำนวนมากและมีความสะดวกสบายเพียงพอ, Thai definition: เคลื่อนย้ายคนจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ขนส่งสินค้า[V] transport goods, Example: กระทรวงมหาดไทยได้ขานรับนโยบายการแก้ไขปัญหาการโจรกรรมสินค้าในระหว่างขนส่งสินค้าจากเรือเล็กถึงเรือใหญ่, Thai definition: เคลื่อนย้ายสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขนส่งน. ธุรกิจเกี่ยวด้วยการขนและส่ง เช่น ขนส่งสินค้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On public transportation for me.ขนส่งสาธารณะให้ฉันด้วยนะ New Haven Can Wait (2008)
Truckin' in supplies, it'll look like a regular business.การขนส่งพัสดุ มันจะดูเหมือนธุรกิจธรรมดา Pilot (2008)
Backtracked one of Alvarez's dummy corporations in San Leandro... along the U-Pac rail line here.ย้อนกลับอีกอย่างของอัลวาเรซ บริษัทหุ่นเชิดในซานเลอันโดร ตามแนวทางรถไฟขนส่งสินค้าที่นี่ Pilot (2008)
The last transport is fleeing, General.ยานขนส่งลำสุดท้ายกำลังจะหนีไปครับ ท่านนายพล Shadow of Malevolence (2008)
Skywalker, the enemy warship has attacked our convoy of medical transports near Ryndellia.สกายวอล์คเกอร์ ยานข้าศึกได้โจมตีกองลำเลียง ยานขนส่งทางการแพทย์ ใกล้กับรินดาเลีย Shadow of Malevolence (2008)
Medical transports?ยานขนส่งทางการแพทย์? Shadow of Malevolence (2008)
Even if we had the transports, it is not possible to evacuate all of our wounded in time.ถึงแม้ว่าเราจะมียานขนส่ง แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอพยพผู้บาดเจ็บออกไปได้หมด Shadow of Malevolence (2008)
There are several medical transports surrounding the station.มียานขนส่งหลายลำล้อมรอบสถานีนั่นครับ Shadow of Malevolence (2008)
I know if this stuffs up I'm in poo poo land. (I know that I'm in serious trouble if this goes wrong) We have a blue Transit van that's just pulled up.ฉันรู้ว่าฉันต้องลำบากแน่ ถ้าเกิดงานนี้มีอะไรผิดพลาดขึ้นมา เราเห็นมีการขนส่งผ่านรถตู้สีน้ำเงิน มันเพิ่งออกไป The Bank Job (2008)
I want you to say you're a businessman with visions of being a shipping magnate.ฉันอยากจะบอกว่า คุณเป็นนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกลของการขนส่งทางเรือ ที่มีอำนาจมาก Episode #1.7 (2008)
Only because that girl at the DMV took pity on you.นั่นเป็นเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนั้น ที่กรมการขนส่งทางบก สมเพชคุณต่างหาก New York, I Love You (2008)
There's nothing in transportation?ไม่มีงานอะไรให้ทำที่กรมขนส่งเลยเหรอครับ The Echo (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนส่ง[n.] (khonsong) EN: transport ; conveyance   FR: transport [m]
ขนส่ง[v.] (khonsong) EN: transport ; carry ; remove ; take away ; haul   FR: transporter
ขนส่งมวลชน[n. exp.] (khonsong mūanchon) EN: mass transportation ; public transportation   FR: transport public [m] ; transport de masse [m]
ขนส่งสินค้า[v. exp.] (khonsong sinkhā) EN: transport goods   FR: transporter des marchandises

English-Thai: Longdo Dictionary
intermodal(adj) ที่เกี่ยวกับการขนส่งตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป เช่น การขนส่งทางรถไฟและทางเรือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airlift[VT] ขนส่ง (คนหรือสินค้า)ทางเครื่องบิน
barge[VT] ขนส่งทางเรือ
bring[VT] ขนย้าย, See also: ขนส่ง
carry[VT] ขนส่ง, See also: บรรทุก, Syn. convey, transport
cart[VT] บรรทุกเกวียน, See also: ขนส่งโดยใช้เกวียน, Syn. haul
convey[VT] ขนส่ง, See also: นำมา, บรรทุก, Syn. bring, take
fly[VT] ขนส่งทางอากาศ, See also: ส่งไปรษณียภัณฑ์หรือสิ่งของทางอากาศ
freight[VT] ขนส่งสินค้า, See also: บรรทุกสินค้า
haul[VT] ลำเลียง, See also: ขนส่ง
lighter[VI] ขนส่งด้วยเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air cargoสินค้าท่ขนส่งทางอากาศ
airlift(แอร์' ลิฟทฺ) n. ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน) ; -vt. ขนส่ง (คนหรือสินค้า) ทางเครื่องบิน
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
bearer(แบ'เรอะ) n. ผู้แบก,ผู้รับ,เครื่องมือขนส่ง,ผู้ถือจดหมาย,ผู้ถือจดหมายสั่งของหรือรับเงิน,ผู้ประจำตำแหน่ง,คนใช้, Syn. messenger
bill of ladingn. ใบขนของซึ่งบริษัทขนส่งหรือบริษัทเดินเรือออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า
boarding cardn. ใบขึ้นเครื่องบิน,ใบขนส่งสินค้าขึ้นเรือหรือเครื่องบิน
boat(โบท) {boated,boating,boats} n. เรือ,เรือบด,เรือลำเล็ก,สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนเรือ,จานคล้ายเรือ vi. ลงเรือ vt. ขนส่งทางเรือ,เอาพายขึ้นเรือ
bootleg(บูท'เลก) n. เหล้าเถื่อน vt. & vi. กลั่นขายหรือขนส่งเหล้าเถื่อน, See also: bootlegger n.
c & f abbrev. cost and freight ราคาบวกค่าขนส่ง
c.f.v. cost and freight ราคาบวกค่าขนส่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
airfreight(n) ค่าขนส่งทางอากาศ,การขนส่งทางอากาศ
carriage(n) รถ,รถม้า,แคร่,การขนส่ง,ท่าทาง
carry(vt) ขน,นำไป,แบก,ถือ,หิ้ว,สะพาย,บรรทุก,ขนส่ง
conveyance(n) การขนส่ง,การบรรทุก,การนำพา,พาหนะ,ยวดยาน
conveyer(n) ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyor(n) ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
ferry(n) เรือข้ามฟาก,ท่าเรือ,การข้ามฟาก,เรือจ้าง,การขนส่งทางเครื่องบิน
fly(vt) ทำให้บินได้,หลบหน้า,ชักว่าว,ขับเครื่องบิน,ชักธง,ขนส่งทางอากาศ
freight(n) การบรรทุก,ค่าบรรทุก,ค่าระวาง,ค่าขนส่ง,การขนส่งสินค้า
freight(vt) บรรทุกของ,ขนส่งสินค้า,บรรทุกสินค้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
移送[いそう, isou] Thai: ขนส่งไปที่อื่น English: transport

German-Thai: Longdo Dictionary
Lieferung(n) |die, pl. Lieferungen| การขนส่งข้าวของสินค้า เช่น Die Lieferung der Ware dürfte nicht spät sein. การส่งของคาดว่าไม่น่าจะล่าช้า, See also: liefern
Spedition(n) |die, pl. Speditionen| บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ, การขนส่งของ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top