ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protection

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protection-, *protection*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protection(n) การปกป้อง, See also: การป้องกัน, Syn. assurance, safeguard, safekeeping, Ant. insecurity
protection(n) คนหรือสิ่งที่คุ้มครอง
protection(n) ค่าคุ้มครอง
protection(n) ระบบการปกป้องสินค้าพื้นเมืองโดยการจัดเก็บภาษีนำเข้าสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protection(พระเทค'เชิน) n. การป้องกัน, การคุ้มครอง, การพิทักษ์, การอารักขา, ระบบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูง, เอกสารคุ้มครอง, หนังสือเดินทาง, ค่าคุ้มครอง, ค่าอารักขา, Syn. security, defense
protectionism(พระเทค'เชินนิสซึม) n. ระ-บบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูงสำหรับสินค้าที่เป็นคู่แข่ง., See also: protectionist n.
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น
file protectionการอารักขาแฟ้มข้อมูลหมายถึงวิธีการที่สร้างขึ้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีได้รับอนุญาตเข้ามาดู หรือแก้ไขข้อมูลในแฟ้มนั้น ๆ ได้ เป็นต้นว่าการสร้างคำผ่าน (passwords) เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
protection(n) การป้องกัน, การอารักขา, การคุ้มกัน, การคุ้มครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protectionการอารักขา, การป้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protectionการคุ้มครอง, การอารักขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protection๑. การคุ้มกัน๒. ความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protectionการคุ้มครองป้องกัน, การอารักขา, การปกปักษ์รักษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protectionการอารักขา, การป้องกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Protection and Indemnity Clubชมรมความคุ้มครองและการชดใช้ (ชมรมพีแอนด์ไอ) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protection and indemnity risksภัยเกี่ยวกับความคุ้มครองและชดใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protection keyกุญแจอารักขา, กุญแจป้องกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protection mechanismกลไกการอารักขา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protection, equalการให้ความคุ้มครองเท่าเทียมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Protectionการคุ้มครอง [TU Subject Heading]
Protection factorปัจจัยการป้องกัน, พีเอฟ, ปัจจัยการลดปริมาณรังสี, ดีอาร์เอฟ, Example: [นิวเคลียร์]
Protection Forestป่าป้องกันภัย, Example: พื้นที่ป่าที่ได้กำหนดไว้ให้ทำหน้าที่ป้องกัน ภัย หรือรักษาความสมดุลของธรรมชาติ เช่น เป็นป่าป้องกันแหล่งต้นน้ำลำธาร ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันดินพัง และบรรเทาความรุนแรงของอุทกภัยและลมพายุ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นแหล่งพันธุกรรมของทั้งพืชและ สัตว์ เป็นต้น ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่าเป็นป่าอนุรักษ์ อันได้แก่ ป่าต้นน้ำลำธาร อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า [สิ่งแวดล้อม]
Protection of civiliansการพิทักษ์สิทธิพลเรือน [TU Subject Heading]
Protectionismลัทธิปกป้อง [TU Subject Heading]
Protectionismลัทธิคุ้มครองการค้า, Example: นโยบายของรัฐบาลที่นำภาษี โควต้า และมาตรการจำกัดสินค้านำเข้า มาใช้เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมภายใน ประเทศสามารถอยู่รอดได้ ไม่ต้องแข่งขันกับสอนค้าชนิดเดียวกัน จากต่างประเทศ นักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายเสรีนิยมมักมองลัทธิคุ้มครองการค้าว่าก่อให้เกิดผลเสีย หายต่อประเทศโดยส่วนรวม เช่นรัฐบาลให้ความคุ้มครองอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ โดยการตั้งภาษีสินค้านำเข้าในอัตราสูงมากหรือห้ามนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ ผลประโยชน์จะตกกับผู้ประกอบรถยนต์เพียงกลุ่มเดียว แต่ผู้บริโภคทั้งประเทศจะเสียผลประโยชน์โดยต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้น โดยไม่มีเหตุผล [สิ่งแวดล้อม]
protectionismลัทธิการคุ้มครองทางการค้า, Example: เป็นนโยบายที่มุ่งปกป้องสินค้าและบริการที่ผลิตภายในประเทศเพื่อมิให้ถูกแข่งขันจากสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ รัฐบาลจะใช้มาตรการต่างๆ เพื่อกีดกันสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ตั้งกำแพงภาษี การกำหนดโควต้าการนำเข้า รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ผู้ผลิตภายในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Still you protected him.กระนั้นคุณก็ยังปกป้องเขา Basic Instinct (1992)
You've got a legal obligation to protect a potential victim.คุณมีข้อตกลงทางกฎหมายที่จะปกป้อง เหยื่อที่มีศักยภาพ Basic Instinct (1992)
That way, she 'd be protected.ในทางนั้น เธอจะได้รับการปกป้อง Basic Instinct (1992)
Protection.การป้องกันตัว Basic Instinct (1992)
You're saying you won't protect Rachel Marron because she's in show business?ไม่คุ้มครองราเชล เพราะเป็นนักร้อง.. The Bodyguard (1992)
This whole thing is Bill's idea, a sudden obsession with protecting me.ความคิตของบิลล์เขาน่ะ เกิดจะปกป้องกันขึ้นมากะทันหัน-- ลุกขึ้น เร็วเข้า The Bodyguard (1992)
- I can't protect her like this.ผมคุ้มกันเธอไม่ได้หรอกแบบนี้ The Bodyguard (1992)
- So are the guys he's protecting you from.คนที่เขาคุ้มกันคุณไว้ให้พ้นนั่นบ้ากว่า The Bodyguard (1992)
While you were protecting her she got killed, right?คุณคุ้มกันเขา แล้วเขาถูกยิงดาย? The Bodyguard (1992)
I'll protect you.ฉันคุ้มกันคุณเอง The Bodyguard (1992)
You pay me to protect you. That's what I do.คุณจ้างผมคุ้มกัน นั่นคือหน้าที่ผม The Bodyguard (1992)
I can't-- I can't protect you like this.แบบนี้ผมคุ้มกันคุณไม่ได้ The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
protectionCritics are just crying wolf about protectionism.
protectionI am responsible for her protection.
protectionJust because it's a "safe day" I'm not going to make out like monkeys without protection. Isn't it the duty of loving sex to take proper care of contraception?
protectionLet's jump the protection circuit.
protectionNature provides other forms of protection against environmental dangers.
protectionParents provide protection for their children.
protectionShe asked the police for protection.
protectionShe managed to run away under the protection of darkness.
protectionThe boss is hard to get along with. But if I try to talk to him about problems I have at work he might have a little heart. Even a hunter can't kill a bird who flies to him for protection.
protectionThe protection circuit is built into the system.
protectionThey asserted protection of the environment.
protectionThey may properly claim the protection of the lay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อารักขา(n) protection, See also: guard, Syn. การป้องกัน, ความคุ้มครอง, ความดูแล, Notes: (บาลี)
อารักษ์(n) protection, See also: guard, Syn. อารักขา, การป้องกัน, การคุ้มครอง, การดูแล, Example: หล่อนต้องอยู่ในอารักษ์ของเจ้าหน้าที่
อาวรณ์(n) shelter, See also: protection, fence, Syn. เครื่องกั้น, เครื่องกำบัง
การดำรง(n) maintenance, See also: protection, preservation, keeping, Syn. การรักษา, Thai Definition: การรักษาไว้ให้มีอยู่
ที่พึ่ง(n) supporter, See also: protection, sanctuary, shelter, Syn. ที่พึ่งพิง, ร่มโพธิ์ร่มไทร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารักขา[ārakkhā] (n) EN: custody ; protection ; guard  FR: protection [ f ]
ใบบุญ[baibun] (n) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit  FR: protection [ f ]
ฝากตัว[fāktūa] (v) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody  FR: placer sous la protection de
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม[kān anurak singwaētløm] (n, exp) EN: environment conservation  FR: protection de l'environnement [ f ]
การอารักขา[kān ārakkhā] (n) EN: custody ; protection
การคุ้มกัน[kān khumkan] (n) EN: protection  FR: protection [ f ]
การคุ้มครอง[kān khumkhrøng] (n) EN: protection  FR: protection [ f ]
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล[kān khumkhrøng khømūn suanbukkhon] (n, exp) EN: personal data protection  FR: protection des données personnelles [ f ]
การคุ้มครองลิขสิทธิ์[kān khumkhrøng likkhasit] (n, exp) EN: copyright protection
การคุ้มครองผู้บริโภค[kān khumkhrøng phūbøriphōk] (n, exp) EN: consumer protection

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
protection
protections
protectionism
protectionist
protectionists

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protection
protections
protectionism
protectionist
protectionists

WordNet (3.0)
protection(n) the activity of protecting someone or something
protection(n) the condition of being protected, Syn. shelter
protection(n) the imposition of duties or quotas on imports in order to protect domestic industry against foreign competition, Syn. trade protection
protection(n) payment extorted by gangsters on threat of violence, Syn. tribute
protectionism(n) the policy of imposing duties or quotas on imports in order to protect home industries from overseas competition
protectionist(n) an advocate of protectionism
auspices(n) kindly endorsement and guidance, Syn. protection, aegis
security(n) defense against financial failure; financial independence, Syn. protection

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Protection

n. [ L. protectio: cf. F. protection. ] 1. The act of protecting, or the state of being protected; preservation from loss, injury, or annoyance; defense; shelter; as, the weak need protection. [ 1913 Webster ]

To your protection I commend me, gods. Shak. [ 1913 Webster ]

2. That which protects or preserves from injury; a defense; a shield; a refuge. [ 1913 Webster ]

Let them rise up . . . and be your protection. Deut. xxxii. 38. [ 1913 Webster ]

3. A writing that protects or secures from molestation or arrest; a pass; a safe-conduct; a passport. [ 1913 Webster ]

He . . . gave them protections under his hand. Macaulay. [ 1913 Webster ]

4. (Polit. Econ.) A theory, or a policy, of protecting the producers in a country from foreign competition in the home market by the imposition of such discriminating duties on goods of foreign production as will restrict or prevent their importation; -- opposed to free trade. [ 1913 Webster ]


Writ of protection. (Law) (a) A writ by which the king formerly exempted a person from arrest; -- now disused. [ Eng. ] Blackstone. (b) A judicial writ issued to a person required to attend court, as party, juror, etc., intended to secure him from arrest in coming, staying, and returning.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Preservation; defense; guard; shelter; refuge; security; safety. [ 1913 Webster ]

Protectionism

n. (Polit. Econ.) The doctrine or policy of protectionists. See Protection, 4. [ 1913 Webster ]

Protectionist

n. (Polit. Econ.) One who favors protection. See Protection, 4. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] protection; shade #38,780 [Add to Longdo]
保护主义[bǎo hù zhǔ yì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] protectionism [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auenschutz { m }protection of alluvial areas [Add to Longdo]
Denkmalschutz { m }protection of historical buildings and monuments [Add to Longdo]
Einsteckpuffer { m }protection buffer [Add to Longdo]
Erfindungsschutz { m }protection of inventions [Add to Longdo]
Kündigungsschutz { m }protection against unlawful dismissal [Add to Longdo]
Kündigungsschutz { m } (Mietrecht)protection against unwarranted eviction [Add to Longdo]
Markenschutz { m }protection of trademarks [Add to Longdo]
Patentschutz { m }protection by patent [Add to Longdo]
Pflanzenschutz { m }protection of plant [Add to Longdo]
Schutz { m } | effektiver Schutz | einstweiliger Schutz | Schutz gefährdeter Artenprotection | effective protection | provisional protection | protection of endangered species [Add to Longdo]
Schutzkappe { f }; Schutzblech { n }protection cap; protective cover [Add to Longdo]
Schutzleiter { m }protection conductor [Add to Longdo]
Sonnenschutz { m }protection against the sun [Add to Longdo]
Strahlungsschutz { m }protection against radiated heat [Add to Longdo]
Tierschutz { m }protection of animals; animal protection; conservation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n, vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P) #733 [Add to Longdo]
防衛[ぼうえい, bouei] (n, vs) defense; defence; protection; self-defense; self-defence; (P) #1,556 [Add to Longdo]
防御(P);防禦[ぼうぎょ, bougyo] (n, vs, adj-no) defense; defence; safeguard; protection; (P) #2,984 [Add to Longdo]
守護[しゅご;すご(ok), shugo ; sugo (ok)] (n, vs, adj-no) (1) protection; safeguard; (n) (2) shugo (Kamakura or Muromachi period military governor) #4,744 [Add to Longdo]
予防[よぼう, yobou] (n, vs, adj-no) prevention; precaution; protection against; (P) #6,089 [Add to Longdo]
守り(P);護り;守(io)[まもり, mamori] (n) (1) protection; defense; defence; (2) providence; (3) (abbr) (See 守り札, 守り袋) amulet; charm; talisman; (P) #7,570 [Add to Longdo]
擁護[ようご, yougo] (n) (1) protection; advocacy; support; defence; championship; vindication; (vs) (2) to protect (e.g. rights, etc.); to advocate (e.g. free trade, etc.); to support; (P) #8,127 [Add to Longdo]
防護[ぼうご, bougo] (n, vs, adj-no) protection; (P) #9,954 [Add to Longdo]
援護(P);掩護[えんご, engo] (n, vs) covering; protection; backing; relief; (P) #11,938 [Add to Longdo]
除け;避け[よけ, yoke] (n-suf, n) (uk) protection; repellent #12,050 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection [Add to Longdo]
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] data medium protection device [Add to Longdo]
データ保護[データほご, de-ta hogo] data protection [Add to Longdo]
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] password protection [Add to Longdo]
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] file protection [Add to Longdo]
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]
プライバシ保護[ぷらいばしほご, puraibashihogo] privacy protection [Add to Longdo]
メモリプロテクト[めもりぷろてくと, memoripurotekuto] memory protection [Add to Longdo]
メモリ保護[メモリほご, memori hogo] memory protection [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top