ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shelter

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shelter-, *shelter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shelter(n) ที่กำบัง, See also: ที่หลบซ่อน, ที่หลบ, ที่พัก, Syn. asylum, screen, shield, tent, hut
shelter from(phrv) หลบจาก, See also: ซ่อนจาก, ปกป้องจาก, Syn. protect against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shelter(เชล'เทอะ) n. ที่กำบัง, ที่หลบภัย, ที่หลบซ่อน, ที่พักอาศัย, ที่ลี้ภัย, ที่เป็นร่มไม้ชายคา, การป้องกันหรือหลบภัยจากสถานที่ดังกล่าว, การคุ้มครอง vt. เป็นที่กำบังหรือที่หลบภัย, ให้ที่กำบังหรือที่หลบภัย, คุ้มครอง, ปกป้อง vi. หลบภัย, หลบซ่อน, ลี้ภัย.
air-raid shelterที่หลบภัยอากาศ
bomb sheltern. หลุมหลบภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
shelter(n) ที่กำบัง, ที่ซ่อน, ที่หลบภัย, ที่พัก
shelter(vt) ให้ที่กำบัง, ให้ที่พัก, ปกป้อง, คุ้มครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shelterที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
shelter(n) สถานสงเคราะห์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sheltered in a valley, carpeted in crimson, the Grange, home of Edgar Linton and Isabella, his sister.มีบ้านอยู่ ณ เชิงหุบเขา พื้นปูพรมสีแดง บ้านเกรนจ์ ที่พำนักของเอ็ดการ์ ลินตัน และน้องสาว อิซซาเบลล่า Wuthering Heights (1992)
Cathy and Edgar's daughter, grown up within the confines of the Grange, sheltered by her father...ลูกสาวของแคทธีและเอ็ดการ์ เติบโตขึ้น ในเขตกำจัดของ บ้านเกรนจ์ กับพ่อของเธอ Wuthering Heights (1992)
If love ls shelterความรัก LF อาศัยคำสั่ง ls Pulp Fiction (1994)
If you let me shelter you, "'หากเจ้าให้ข้ากำบังเจ้า Wild Reeds (1994)
If for any reason... you are one of us who hasn't become infected... take shelter immediately.ถ้าคุณเป็นหนึ่งในพวกเรา ที่ยังไม่ติดเชื้อบ้านี้ จงหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุด In the Mouth of Madness (1994)
Let everyone go to his private shelter.ทุกคนกลับบ้านกลับช่องได้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
They have more sophisticated shelters than this one.-เพราะที่นั่นมีที่หลบภัยมากกว่าที่นี่ Day of the Dead (1985)
There have to be people in those shelters who know about us, who know where we are.ฉันมั่นใจว่าต้องมีคนที่นั่น รู้ว่าเราอยู่ที่นี่ Day of the Dead (1985)
If we don't find shelter soon, it's not going to make any difference.ถ้าเราไม่เจอที่หลบพักเร็วๆนี้, มันคงกลบเราไปด้วย . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
If the applicant waits three days without food or shelter, ... ..he may enter and begin training.ไปให้พ้น! บรรยาย//จะช้าหรือเร็ว พวกเราก็จะเป็นอย่างที่ไทเลอร์อยากให้เป็น Fight Club (1999)
Can a young woman after the odyssey of a widowhood endured for the love of country hope for protection in the shelter of a new life?ซึ่งมีเพียงคำถามเดียวว่า... หญิงสาวคนนึง... หลังจากตกพุ่มหม้ายเพราะความรักชาติ Malèna (2000)
It takes guts to shelter someone like that!ต้องใช้ความกล้ามากเลย ที่ให้ที่พักพิงแก่ใครสักคนแบบนั้นได้ ! Millennium Actress (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shelterA solder took shelter in the hole.
shelterChildren depend on their parents for food, clothing and shelter.
shelterFood, clothing and shelter are the basis of life.
shelterFor example, Koko was asked to choose a house or a tree for shelter from the rain.
shelterHe sought shelter from the rain.
shelterI had to take shelter under a tree.
shelterI took shelter from rain under the shop's eaves.
shelterI took shelter under my friend's umbrella.
shelterI took the shortcut back to the woods, locked my shelter, and opened the basket.
shelterLet's shelter here from the rain.
shelterPeople devised shelters in order to protect themselves.
shelterShelters have been built in fear of war.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหล่งพัก(n) shelter, Syn. ที่พัก
อาวรณ์(n) shelter, See also: protection, fence, Syn. เครื่องกั้น, เครื่องกำบัง
กำบัง(n) shelter, See also: sheltered place, shield, screen, Syn. ที่กำบัง, ที่ซ่อน, เกราะกำบัง, Example: เราสร้างเพิงนี้ไว้เป็นที่กำบังยามฝนตกแดดออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหล่งพัก[laeng phak] (n, exp) EN: shelter  FR: abri [ m ]
ที่อาศัย[thī āsai] (n) EN: shelter  FR: logement [ m ] ; logis [ m ] ; abri [ m ]
ที่กำบัง[thīkambang] (n, exp) EN: shelter  FR: abri [ m ] ; refuge [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
shelter
shelters
sheltered
sheltering

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shelter
shelters
sheltered
sheltering

WordNet (3.0)
shelter(n) a structure that provides privacy and protection from danger
shelter(n) protective covering that provides protection from the weather
shelter(n) temporary housing for homeless or displaced persons
shelter(v) provide shelter for
shelter(v) invest (money) so that it is not taxable
protection(n) the condition of being protected, Syn. shelter

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Shelter

n. [ Cf. OE. scheltrun, shiltroun, schelltrome, scheldtrome, a guard, squadron, AS. scildtruma a troop of men with shields; scild shield + truma a band of men. See Shield, n. ] 1. That which covers or defends from injury or annoyance; a protection; a screen. [ 1913 Webster ]

The sick and weak the healing plant shall aid,
From storms a shelter, and from heat a shade. Pope. [ 1913 Webster ]

2. One who protects; a guardian; a defender. [ 1913 Webster ]

Thou [ God ] hast been a shelter for me. Ps. lxi. 3. [ 1913 Webster ]

3. The state of being covered and protected; protection; security. [ 1913 Webster ]

Who into shelter takes their tender bloom. Young. [ 1913 Webster ]


Shelter tent, a small tent made of pieces of cotton duck arranged to button together. In field service the soldiers carry the pieces.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Asylum; refuge; retreat; covert; sanctuary; protection; defense; security. [ 1913 Webster ]

Shelter

v. t. [ imp. & p. p. Sheltered p. pr. & vb. n. Sheltering. ] 1. To be a shelter for; to provide with a shelter; to cover from injury or annoyance; to shield; to protect. [ 1913 Webster ]

Those ruins sheltered once his sacred head. Dryden. [ 1913 Webster ]

You have no convents . . . in which such persons may be received and sheltered. Southey. [ 1913 Webster ]

2. To screen or cover from notice; to disguise. [ 1913 Webster ]

In vain I strove to cheek my growing flame,
Or shelter passion under friendship's name. Prior. [ 1913 Webster ]

3. To betake to cover, or to a safe place; -- used reflexively. [ 1913 Webster ]

They sheltered themselves under a rock. Abp. Abbot. [ 1913 Webster ]

Shelter

v. i. To take shelter. [ 1913 Webster ]

There oft the Indian herdsman, shunning heat,
Shelters in cool. Milton. [ 1913 Webster ]

Shelterless

a. Destitute of shelter or protection. [ 1913 Webster ]

Now sad and shelterless perhaps she lies. Rowe. [ 1913 Webster ]

Sheltery

a. Affording shelter. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庇护[bì hù, ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ,   /  ] shelter; shield; put under one's protection; take under one's wing; asylum #23,133 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] shelter, screen, awning #951,725 [Add to Longdo]
隐藏处[yǐn cáng chù, ㄧㄣˇ ㄘㄤˊ ㄔㄨˋ,    /   ] shelter; hiding place [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Obdach { n }; Schutzdach { n }; Unterstand { m } | Schutzdächer { pl }; Unterstände { pl }shelter | shelters [Add to Longdo]
Schuppen { m } | Schuppen { pl }shelter | shelters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n, vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P) #733 [Add to Longdo]
避難[ひなん, hinan] (n, vs) taking refuge; finding shelter; evacuation; escape; (P) #5,119 [Add to Longdo]
山陰[やまかげ(P);さんいん, yamakage (P); san'in] (n) (1) place in the shade of a mountain; shelter of the mountains; (2) (やまかげ only) mountain recess; (P) #9,918 [Add to Longdo]
待避[たいひ, taihi] (n, vs) (take) shelter; shunt #19,799 [Add to Longdo]
シェルター[shieruta-] (n) shelter; (P) [Add to Longdo]
シェルタードハウジング[shieruta-dohaujingu] (n) sheltered housing [Add to Longdo]
衣食住[いしょくじゅう, ishokujuu] (n) necessities of life (food, clothing & shelter); (P) [Add to Longdo]
一時収容施設[いちじしゅうようしせつ, ichijishuuyoushisetsu] (n) (See 収容施設) temporary reception center; temporary shelter [Add to Longdo]
雨宿り[あまやどり, amayadori] (n, vs) taking shelter from rain; (P) [Add to Longdo]
雨避け;雨除け;雨よけ[あまよけ, amayoke] (n) tarpaulin; shelter from rain; covering against rain [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top