ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shelter

SH EH1 L T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shelter-, *shelter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shelter(n) ที่กำบัง, See also: ที่หลบซ่อน, ที่หลบ, ที่พัก, Syn. asylum, screen, shield, tent, hut
shelter from(phrv) หลบจาก, See also: ซ่อนจาก, ปกป้องจาก, Syn. protect against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shelter(เชล'เทอะ) n. ที่กำบัง, ที่หลบภัย, ที่หลบซ่อน, ที่พักอาศัย, ที่ลี้ภัย, ที่เป็นร่มไม้ชายคา, การป้องกันหรือหลบภัยจากสถานที่ดังกล่าว, การคุ้มครอง vt. เป็นที่กำบังหรือที่หลบภัย, ให้ที่กำบังหรือที่หลบภัย, คุ้มครอง, ปกป้อง vi. หลบภัย, หลบซ่อน, ลี้ภัย.
air-raid shelterที่หลบภัยอากาศ
bomb sheltern. หลุมหลบภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
shelter(n) ที่กำบัง, ที่ซ่อน, ที่หลบภัย, ที่พัก
shelter(vt) ให้ที่กำบัง, ให้ที่พัก, ปกป้อง, คุ้มครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shelterที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shelterbelt - windbreakเครื่องกั้นลม [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shelter(n) สถานสงเคราะห์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They have more sophisticated shelters than this one.-เพราะที่นั่นมีที่หลบภัยมากกว่าที่นี่ Day of the Dead (1985)
There have to be people in those shelters who know about us, who know where we are.ฉันมั่นใจว่าต้องมีคนที่นั่น รู้ว่าเราอยู่ที่นี่ Day of the Dead (1985)
If we don't find shelter soon, it's not going to make any difference.ถ้าเราไม่เจอที่หลบพักเร็วๆนี้, มันคงกลบเราไปด้วย . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
If you let me shelter you, "'หากเจ้าให้ข้ากำบังเจ้า Wild Reeds (1994)
If for any reason... you are one of us who hasn't become infected... take shelter immediately.ถ้าคุณเป็นหนึ่งในพวกเรา ที่ยังไม่ติดเชื้อบ้านี้ จงหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุด In the Mouth of Madness (1994)
Can a young woman after the odyssey of a widowhood endured for the love of country hope for protection in the shelter of a new life?ซึ่งมีเพียงคำถามเดียวว่า... หญิงสาวคนนึง... หลังจากตกพุ่มหม้ายเพราะความรักชาติ Malèna (2000)
It takes guts to shelter someone like that!ต้องใช้ความกล้ามากเลย ที่ให้ที่พักพิงแก่ใครสักคนแบบนั้นได้ ! Millennium Actress (2001)
This is a fallout shelter for VIPs.ที่นี่คือหลุมหลบภัยสำหรับบุคคลสำคัญ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
- Don't shelter her- แน่ใจซี่ Spygirl (2004)
I say those Hutus who shelter the cockroaches are the same as cockroaches.พวกฮูตูที่พยายามจะหลบซ่อนแมลงสาบ มันก็เลวเหมือนแมลงสาบนั่นแหละ Hotel Rwanda (2004)
Get them, the local elected officials, take them all to the shelters in those orders.ส่งพวกข้าราชการท้องถิ่น ให้นำบุคคลพวกนั้นไป ที่หลบภัย ตามคำสั่งนี้ Pilot (2004)
Tom, isn't there a shelter we can go to?ทอม มีที่หลบภัย มั้ย Pilot (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shelterA solder took shelter in the hole.
shelterChildren depend on their parents for food, clothing and shelter.
shelterFood, clothing and shelter are the basis of life.
shelterFor example, Koko was asked to choose a house or a tree for shelter from the rain.
shelterHe sought shelter from the rain.
shelterI had to take shelter under a tree.
shelterI took shelter from rain under the shop's eaves.
shelterI took shelter under my friend's umbrella.
shelterI took the shortcut back to the woods, locked my shelter, and opened the basket.
shelterLet's shelter here from the rain.
shelterPeople devised shelters in order to protect themselves.
shelterShelters have been built in fear of war.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหล่งพัก(n) shelter, Syn. ที่พัก
อาวรณ์(n) shelter, See also: protection, fence, Syn. เครื่องกั้น, เครื่องกำบัง
บัง(v) shade, See also: shelter, screen, cover, hide from view, Syn. กำบัง, กัน, กั้ง, Ant. เปิดเผย, แสดง, Example: ต้นไม้จะช่วยบังแดดให้ไม่ค่อยร้อน, Thai Definition: กัน กั้น หรือปิดไม่ให้เห็น ไม่ให้ผ่าน ไม่ให้โดน
กระแชง(n) canopy (of a boat), See also: shelter, roofing sheet, Example: คนโดยสารหลบฝนอยู่ใต้กระแชงเรือ, Thai Definition: ที่บังแดด ฝน
กำบัง(n) shelter, See also: sheltered place, shield, screen, Syn. ที่กำบัง, ที่ซ่อน, เกราะกำบัง, Example: เราสร้างเพิงนี้ไว้เป็นที่กำบังยามฝนตกแดดออก
ที่หลบภัย(n) refuge, See also: shelter, harbor, protect, screen, Syn. ที่ลี้ภัย, ที่กำบัง, Thai Definition: สถานที่หลบอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[bang] (v) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct  FR: abriter ; s'abriter ; protéger
กะบัง[kabang] (n) EN: shield ; shelter ; screen
กำบัง[kambang] (v) EN: cover ; shield ; shelter ; veil ; make a shelter for ; hide ; screen ; protect  FR: abriter ; protéger
กำบังฝน[kambang fon] (v, exp) EN: shelter from the rain ; keep off the rain  FR: protéger de la pluie
กำบังลม[kambang lom] (v, exp) EN: keep off the wind ; shelter from the wind  FR: abriter du vent
กั้ง[kang] (v) EN: shelter ; protect ; shield
แหล่งพัก[laeng phak] (n, exp) EN: shelter  FR: abri [ m ]
หลบ[lop] (v) EN: shelter ; take shelter  FR: s'abriter
หลบฝน[lop fon] (v, exp) EN: shelter from the rain  FR: s'abriter de la pluie
หลุมหลบภัย[lumlopphai] (n) EN: airraid shelter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHELTER SH EH1 L T ER0
SHELTERS SH EH1 L T ER0 Z
SHELTERED SH EH1 L T ER0 D
SHELTERING SH EH1 L T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shelter (v) ʃˈɛltər (sh e1 l t @ r)
shelters (v) ʃˈɛltəz (sh e1 l t @ z)
sheltered (v) ʃˈɛltəd (sh e1 l t @ d)
sheltering (v) ʃˈɛltərɪŋ (sh e1 l t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庇护[bì hù, ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, / ] shelter; shield; put under one's protection; take under one's wing; asylum, #23,133 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] shelter, screen, awning, #951,725 [Add to Longdo]
隐藏处[yǐn cáng chù, ㄧㄣˇ ㄘㄤˊ ㄔㄨˋ, / ] shelter; hiding place [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Obdach { n }; Schutzdach { n }; Unterstand { m } | Schutzdächer { pl }; Unterstände { pl }shelter | shelters [Add to Longdo]
Schuppen { m } | Schuppen { pl }shelter | shelters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェルター[shieruta-] (n) shelter; (P) [Add to Longdo]
シェルタードハウジング[shieruta-dohaujingu] (n) sheltered housing [Add to Longdo]
衣食住[いしょくじゅう, ishokujuu] (n) necessities of life (food, clothing & shelter); (P) [Add to Longdo]
一時収容施設[いちじしゅうようしせつ, ichijishuuyoushisetsu] (n) (See 収容施設) temporary reception center; temporary shelter [Add to Longdo]
雨宿り[あまやどり, amayadori] (n, vs) taking shelter from rain; (P) [Add to Longdo]
雨避け;雨除け;雨よけ[あまよけ, amayoke] (n) tarpaulin; shelter from rain; covering against rain [Add to Longdo]
屋内退避[おくないたいひ, okunaitaihi] (n, vs) sheltering indoors; taking refuge inside [Add to Longdo]
温室育ち[おんしつそだち, onshitsusodachi] (n) sheltered upbringing [Add to Longdo]
仮屋[かりや, kariya] (n) temporary residence or shelter [Add to Longdo]
核シェルター[かくシェルター, kaku shieruta-] (n) nuclear bomb shelter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shelter \Shel"ter\, v. i.
   To take shelter.
   [1913 Webster]
 
      There oft the Indian herdsman, shunning heat,
      Shelters in cool.            --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shelter \Shel"ter\, n. [Cf. OE. scheltrun, shiltroun,
   schelltrome, scheldtrome, a guard, squadron, AS. scildtruma a
   troop of men with shields; scild shield + truma a band of
   men. See {Shield}, n.]
   1. That which covers or defends from injury or annoyance; a
    protection; a screen.
    [1913 Webster]
 
       The sick and weak the healing plant shall aid,
       From storms a shelter, and from heat a shade.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. One who protects; a guardian; a defender.
    [1913 Webster]
 
       Thou [God] hast been a shelter for me. --Ps. lxi. 3.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being covered and protected; protection;
    security.
    [1913 Webster]
 
       Who into shelter takes their tender bloom. --Young.
    [1913 Webster]
 
   {Shelter tent},a small tent made of pieces of cotton duck
    arranged to button together. In field service the soldiers
    carry the pieces.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Asylum; refuge; retreat; covert; sanctuary; protection;
     defense; security.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shelter \Shel"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Sheltered}; p. pr. &
   vb. n. {Sheltering}.]
   1. To be a shelter for; to provide with a shelter; to cover
    from injury or annoyance; to shield; to protect.
    [1913 Webster]
 
       Those ruins sheltered once his sacred head.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       You have no convents . . . in which such persons may
       be received and sheltered.      --Southey.
    [1913 Webster]
 
   2. To screen or cover from notice; to disguise.
    [1913 Webster]
 
       In vain I strove to cheek my growing flame,
       Or shelter passion under friendship's name. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. To betake to cover, or to a safe place; -- used
    reflexively.
    [1913 Webster]
 
       They sheltered themselves under a rock. --Abp.
                          Abbot.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shelter
   n 1: a structure that provides privacy and protection from
      danger
   2: protective covering that provides protection from the weather
   3: the condition of being protected; "they were huddled together
     for protection"; "he enjoyed a sense of peace and protection
     in his new home" [syn: {protection}, {shelter}]
   4: a way of organizing business to reduce the taxes it must pay
     on current earnings [syn: {tax shelter}, {shelter}]
   5: temporary housing for homeless or displaced persons
   v 1: provide shelter for; "After the earthquake, the government
      could not provide shelter for the thousands of homeless
      people"
   2: invest (money) so that it is not taxable

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top